Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bent u gereed voor uw hemelvaart? (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 mei 2021, 9:49 door Dirk A A

Aanstaande week vieren we de hemelvaart van de Heere Jezus. Maar zijn wij gereed voor onze hemelvaart? U knippert misschien met uw ogen. Onze hemelvaart? Mijn hemelvaart? Jazeker, aan het einde van ons leven of wanneer de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen.

Aan het einde van ons leven, bij ons sterven, blijft ons lichaam voorlopig nog hier op aarde, in het graf of elders, tot aan de opstanding, maar gaat onze ziel naar de hemel. Dat zou je een hemelvaart van onze ziel kunnen noemen.
In het verhaal van ‘De rijke man en de arme Lazarus’ lezen we dat toen Lazarus stierf, hij door de engelen werd gedragen tot in de schoot van Abraham (Lukas 16:22).

Zo geloof ik dat wanneer gelovigen sterven, hun zielen door de engelen worden gedragen tot in de hemel. Nu niet meer in de schoot van Abraham, maar sinds de hemelvaart van de Heere Jezus tot in de hemel.

Lucas 16 maakt wel duidelijk dat je direct na je dood bij vol bewustzijn bent. Ook staat je eeuwige bestemming dan onherroepelijk vast. De rijke man was hier nog niet in de hel, maar in het dodenrijk, de hades, waar hij werd gepijnigd. Pas in Openbaring 20:14 lezen we dat de hades in de hel wordt geworpen.
Lazarus was ook in de hades, maar dan in de ‘schoot van Abraham’, het goede gedeelte, het paradijs. Daar kwam dus ook de moordenaar tot wie de Heere Jezus zei: ‘Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. En Hij kwam daar zelf ook.

Ook Lazarus was aanvankelijk nog in de hades. Maar niet lang meer, want met de hemelvaart van Christus is hij, met alle gestorven gelovigen die daar in het paradijs waren, mee naar de hemel gegaan, Efeze 4:8-10: ‘Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? (toevoeging dvg: letterlijk staat hier: ‘de lagere delen van de aarde’) Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.’

Dit betekent dat nu, sinds de hemelvaart van de Heere Jezus, alleen ongelovigen nog naar de hades gaan, terwijl de gelovigen die nu overlijden, direct naar de hemel gaan. Paulus zag uit naar het moment dat hij bij de Heere zou zijn. ‘Wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen’ (2 Korinthe 5:8). En in Filippenzen 1:23 zegt hij het zo: ‘heen te gaan en met Christus te zijn, is mij verreweg het beste.’

Elke keer wanneer ik voorbij de plaats kom waar mijn vader door een aanrijding al vele jaren geleden om het leven kwam, komt mij in gedachten dat zijn ziel door de engelen vanaf die plaats naar de hemel is gedragen. Het geeft zo’n troost om te weten dat onze overleden geliefden bij de Heere zijn, in de hemel. Hun aardse tent is afgebroken en ze hebben hun intrek genomen in het gebouw van God in de hemelen (2 Korinthe 5:1).

En het bijzondere is dat er in de preek de voorgaande zondag juist over dat vers werd gepreekt. Door een dominee van elders, die niet eens in de planning stond, maar die in de week ervoor opbelde en aangaf de overtuiging te hebben dat hij die zondag moest komen preken. Mooi om achteraf te zien hoe de Heere alles leidt naar Zijn wil.
Na afloop van de dienst, thuis bij de koffie, vertelde mijn vader erg aangesproken te zijn door de preek over die tekst. ‘Dat is ook mijn verlangen,’ gaf hij aan, niet wetende dat het vijf dagen later zover zou zijn.

Zijn we er klaar voor als dat moment voor ons aanbreekt? Nu al mogen we leren dat ons burgerschap, onze wandel in de hemelse gewesten is (Filippenzen 3:20). Op aarde zijn we burgers in het land waar we wonen, maar door het geloof in de Heere Jezus, door ons zijn in Hem, maken we nu al deel uit van het Rijk, het Koninkrijk van God. We zijn daarheen onderweg, als pelgrims, maar we maken er al deel van uit, we horen er al bij.

Dat zegt ook Efeze 2:6, dat wij met Hem opgewekt zijn en met Hem gezet zijn in de hemelse gewesten in Christus’ (Efeze 2:6).
En Efeze 1:3 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.’
Ons Hoofd, de Heere Jezus als Hoofd van Zijn gemeente, zette ons door Zijn hemelvaart al met Hem in de hemel. In zekere zin zijn we er dus al, al is dat helaas nog vaak zo weinig realiteit voor ons. Als we Christus kennen, is ons leven – nu al! – met Christus verborgen in God, in de hemel (Kolossenzen 3:3).

De Bijbel spreekt verder over nog een andere hemelvaart, en wel in 1 Thessalonicenzen 4:17 –
‘Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.’

Wanneer gaat dat gebeuren? Dat gebeurt niet in stilte, zoals sommigen verkondigen. Het is geen stille eerste wederkomst of zoiets. Het voorgaande vers, vers 16, geeft het heel nauwkeurig aan.
‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.’

Ziet u? De hele wereld zal het horen en zeker de gelovigen. Jarenlang wordt er al met grote telescopen gespeurd naar geluiden uit de ruimte. Op die dag zal iedereen het horen.
De Heere Jezus zal komen met een geroep. Een bevelsroep, staat er letterlijk. Dat is een krachtige roep, een roep die iedereen zal horen.
Vervolgens zal stem van de aartsengel klinken, wellicht de stem van de aartsengel Michael. Denk maar niet dat hij zal fluisteren. Ook de bazuin van God klinken bij dat machtige gebeuren. Het woord dat gebruikt wordt, salpigx, duidt op een scherp, een krachtig geluid.

Ik noemde deze opname in de lucht een hemelvaart. Het is echter de vraag of dit wel correct is. Gaat het na deze ontmoeting richting de hemel of richting de aarde?
Voor de woorden ‘een ontmoeting (in de lucht)’ worden in de grondtekst de woordeneis apantēsin’ gebruikt, waar toch wel de gedachte in besloten ligt dat de Heere Jezus na deze ontmoeting in de lucht met Zijn gemeente terugkeert naar de aarde.

Toch moet ik hier ook een waarschuwing laten horen. Ongelovigen, degenen die de Heere Jezus in ongeloof hebben afgewezen, zullen nooit in de hemel komen. Zij hebben er ook niets te zoeken. Hun deel is het dodenrijk en na het laatste oordeel in de hel. Ik huiver als ik deze woorden neer schrijf. Ik hoop en bid dat nog velen van hen, misschien wel geliefden van ons, door Gods genade hun vertrouwen leren stellen op de Heere Jezus, voordat het te laat is.

Alle gelovigen, degenen die wederom geboren zijn en hun vertrouwen op de Heere Jezus hebben gesteld, zullen eenmaal de Heere Jezus tegemoet gaan, voor een ontmoeting met Hem in de lucht. Een hemelvaart die hen voor altijd bij de Heere Jezus brengt.
‘Troost elkaar met deze woorden,’ zegt 1 Thessalonicenzen 4:18. Dat mag onze hoop, onze verwachting, ons uitzicht zijn. ‘Om voor altijd bij de Heere te zijn’ (1 Thessalonicenzen 4:17).

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 mei 2021 om 14:34

  Amen.
  Ben het helemaal eens met je schrijven/uitleg Dirk.
  Ik verlang naar de tijd dat we zullen “hemel” varen.
  Daar waar Hij is zullen ook wij zijn/komen.
  Steeds meer heb ik het idee dat wij (de gelovigen) klaar gemaakt worden voor dat moment.
  Heb het idee dat wij worden “gewand”. Uit Babylon worden GESTOTEN door de Hand van God/JHWH.

  Zoals Lot op het laatste moment uit Sodom werd gerukt voordat het oordeel kwam.
  Ik kijk er naar uit en ben bereid.

 2. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 mei 2021 om 17:15

  Dirk, als ik je dus goed begrijp is de ziel van de gelovige na zijn dood al in de hemel. Ik geloof daar niets van, maar goed. Als de Here Jezus zal terugkomen op de wolken, zullen de doden (dat zijn dus de lichamen, want de ziel is in de hemel – als een soort dwaallichtje??) de Here Jezus tegemoet gaan in de lucht, daarna de nog levenden (met lichaam en ziel dus). Dan gaat de Here Jezus met zijn gemeente terug naar de aarde. Oh, deze gemeente bestaat dus uit de lichamen van de gestorven gelovigen zonder hun ziel, want die is in de hemel, plus de levende mensen met (een vernieuwd) lichaam en ziel.
  Het klinkt misschien allemaal wat spottend, maar dat is beslist niet de bedoeling. Ik wil alleen maar duidelijk maken dat jouw theorie hier en daar best wel aannemelijk overkomt, maar eerlijk gezegd geloof ik er niet in. Volgens mij gaan we (onze ziel dan) na onze dood allemaal naar het dodenrijk. Bij de terugkeer van de Here Jezus gaat onze ziel dan in een vernieuwd hemels lichaam de Here Jezus in de lucht tegemoet. De levende gelovigen krijgen een geestelijk (dat is een hemels) lichaam en gaan met dit vernieuwde lichaam en met hun ziel de Here tegemoet. Maar als ik in Openbaring 20 lees over het laatste oordeel blijken er toch nog gelovigen onder de doden te zijn. Hoe dat dan mogelijk is, is mij ook niet geheel duidelijk. Maar wat maakt het eigenlijk uit allemaal? Of we nu direct naar de hemel gaan, of dat we eerst in een doodsslaap in het dodenrijk zullen zijn en dan bij het blazen van de bazuin zullen opgewekt worden, dat maakt toch eigenlijk niets uit? Het belangrijkste is dat we straks voor eeuwig bij onze Heer en Heiland zijn.

 3. Conny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021 om 15:41

  Beste Dirk
  Vol verwachting mag ik uitzien en mijn verlangen is dat ook onze kinderen en mijn ouders die al op hoge leeftijd zijn Hem willen leren kennen! Heel bijzonder het verhaal over je vader.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021 om 16:56

  Wanneer we Gods rechterhand volkomen Zijn werk in ons laten doen en zelf alle aardse begeerlijkheden en afgoden de rug hebben toegekeerd, zal de drie maal heilige God er voor ons zijn voor eeuwig.
  De pleitgrond is het zoenbloed van Jezus volbrachte werk.
  Onze ondersteunende en leidinggevende kracht is hier op aarde door de werking van de Heilige Geest.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021 om 20:19

  Hoe belangrijk “Hemelvaart” is, is volkomen ondergesneeuwd door wat de kerk leert en heeft heel weinig te maken met “ons” naar de hemel gaan. Nergens in de Bijbel staat, dat “wij” naar de hemel gaan als we lichamelijk sterven. Als mensen na hun sterven naar de hemel gaan, dan zou iemand als Daniël daar zeker bij horen!! Ik citeer het laatste vers van het boek Daniël: “Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.” (NBV vertaling) Wow….. Een andere beschrijving kan ik in mijn hele Bijbel niet vinden.
  “Hemelvaart” is de “troonsbestijging” (Ascession) van Jezus Christus. Pakken we het boek Hebreeën er bij, dan lezen we hoe Jezus als de volmaakte Hogepriester bij de troon van God voor jou en voor mij pleit bij de Vader!! Mijn eigen zoon (PKN-predikant) houdt op 13 mei een kerkdienst over dat onderwerp, naar aanleiding van mijn studie. Mijn eigen kerk houdt bijvoorbeeld op Hemelvaart helemaal geen kerkdienst. Zo “vrijzinnig” zijn ze wel…. Ik voel mij in mijn eigen stad al veertig jaar als een profeet, die niet gehoord wordt. Ze vinden het prachtig wat ik geloof, maar ze doen er niets mee. In de kerkelijke opleiding wordt daaraan ook geen enkele aandacht besteed. Niemand beseft dat er een mens op de troon van God zit. (Mij is gegeven alle macht in de Hemel en op de aarde.”) Wat voor rijkdom wij bezitten met “een mens op de troon van God’ komen we pas goed achter bij de wederkomst. Overigens is het geen zonde als je met de massa gelooft, dat je naar de hemel gaat, maar dat predikanten en voorgangers daaraan meedoen verbaast me wel. Ik heb er ooit (in het Engels) een studie over geschreven.

 6. Wiert Pul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021 om 21:43

  Begrijp ik het goed dat de hades een soort voorportaal is/was van de hemel/hel? Dit was echt nieuw voor mij. Overigens motiveert dit stuk me nóg meer om voor de ongelovigen te bidden, vooral als je bedenkt wat hun eeuwige bestemming zal zijn!

 7. Bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021 om 22:56

  5: een mens op de troon van God…??? Een Mens met een hoofdletter dan wel? En dan nog: de Heer Jezus was toch alleen op aarde God én Mens?? Nu is Hij verheerlijkt en weer gewoon alleen God, neem ik aan..

 8. C.B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021 om 23:06

  Korte reactie als correctie op het bericht in de Nieuwssbrief op de onlusten in Jeruzalem: dat was niet op de laatste dag van de ramadan. Het was de laatste vrijdag van de ramadan. Ramadan zelf eindigt op woensdag 12 mei 2021.

 9. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 5:42

  Alsof alle gelovigen opgenomen zullen worden; er moet toch een reden zijn voor: Ik heb je nooit gekend? Probeer dat eens uit te zoeken Opb. 3:11-16.
  Vraag eens af: Hoevele zijn mijn ongerechtigheden en zonden?
  Maak mij mijn overtredingen en mijn zonde bekend. Job 13:23.

  1Thes. 4:16-17. Deze verzen gelden niet voor de doven & blinden, maar alleen zij die de STEM van Michael horen; bij de wederkomst. Opb. 22:12-15.

 10. Tvdhave zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 6:52

  Beste Dirk ,
  Mijn hart sprong op deze morgen toen ik deze nieuwsbrief las.
  Zo is ook mijn verwachting mijn troost als ik bij het graf van mijn kinderen sta. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. De tekst staat op de grafsteen, het vertroost me, straks zullen de graven open gaan, ze zijn ons voor gegaan. 1 Thessalonicenzen 4: 13, daar vertroostte de Heere me mee en zo heb ik ook mogen geloven dat de kinderen nu in de hemel zijn met de Heere. De ziel verlaat het lichaam en is gelijk boven, daar geloof ik in. En ja, mijn leven is nu al verborgen in God.

 11. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 8:42

  Vlak voor ons dochtertje overleed, nog net geen 2 jaar oud, keek ze omhoog, stak één armpje omhoog en zei: mee?!
  Te jong nog om al een bepaalde mening van ons te hebben kunnen overnemen. Wij zijn ervan overtuigd dat ze toen werd opgehaald door een engel of door de Here Jezus. Ik heb het als het ware zelf zien gebeuren.

 12. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 9:31

  Charles Pieters 5.42 en Peter van der Mey 17.15

  De hades is een ander woord voor hel, daar zijn geen christenen.
  De bekeerde echte christenen worden opgenomen vóór de grote verdrukking begint
  (laatste jaarweek 7 jaar).
  De Here Jezus komt bij de opname de christenen tegemoet in de lucht, Openb. 3 vers 10.
  Pas na de de grote verdrukking komt Jezus fysiek op aarde terug met de echte christenen uit alle eeuwen en de christenen die van de aarde gehaald zijn (opname) vóór de grote verdrukking.
  De opname zelf zal in stilte gebeuren in een “split second”, al zullen de gevolgen daarna groot zijn voor de wereld.
  Openb. 3 vers 10: omdat gij het bevel bewaard hebt mij te verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op aarde wonen.

  Ook de hieronder vermelde teksten gaan over de opname.
  1 Thessalonicenzen 4 vers 16 t/m 18
  Filippenzen 3 vers 20 en 21
  De tekst “Ik heb je nooit gekend” slaat op naamchristenen, dus onbekeerd.

 13. Tony Blanken zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 11:07

  In ons gezin leven we in blijde verwachting! Want wie de Here verwachten putten nieuwe kracht. En die kracht hebben we nodig om vol te houden! De boze gaat rond als een briesende leeuw omdat hij weet dat zijn einde eraan komt! Wij, Gods kinderen zijn veilig in Zijn Hand, maar hij wil nog zoveel mogelijk mensen meenemen naar de hel!
  Er komt een tijd, en die is niet ver meer, dat de Heer ons op komt halen. We leven nu in een tijd van voorbereiding, heiliging en reiniging, om als een stralende bruid voor Christus te staan!
  Wees gereed, de KONING KOMT!!

 14. Luc Maeyens zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 11:45

  Korte reactie op 1 Tess. 4:16: Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God nederdalen uit de hemel. In 1 Kor. 15:52 staat hierover: In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. De laatste bazuin in Openbaring is de zevende: Op. 11:15: En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van Zijn Christus geworden, en Hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. In Op. 14:14 komt hierna de graanoogst, uitgevoerd door de Mensenzoon. Daarna komt het lied der overwinnaars en de bruiloft van het Lam, Op. 19:1-9, gevolgd door de terugkomst van Christus op aarde: Op. 19:11-24. Ik zie een duidelijke verbinding tussen 1 Tess. 4:16, 1 Kor. 15:52 en Op. 11:15.

 15. Marja zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 11:48

  Degenen die niet geloven dat we naar de hemel gaan na onze dood moeten Prediker 12:7 lezen.
  Het stof wederkeert tot de aarde. Zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.
  Dit is heel belangrijk!

 16. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 13:40

  Ja, zo zal de ontmoeting met de Here Jezus zijn. Dat lees ik er ook uit in 1 Thess. 4:13 -. Wij zullen de Here tegemoet gaan in de lucht bij de laatste bazuin en zo altijd bij de Here zijn. D.w.z. Wij gaan met de Here terug naar de aarde, achter Hem aan bij Zijn Wederkomst. Mijn lieve man zal vanuit de hemel met de Here Jezus en allen reeds gestorvenen in een nieuw lichaam èn de nog levende ook in een nieuw lichaam meegaan naar de aarde. Want onze ziel en geest is in de hemel als wij sterven, bij de Here Jezus en wij gaan dan toch niet eerst naar de aarde om een nieuw lichaam te ontvangen en dan weer terug. De Here gaat naar de aarde want het is Zijn Wederkomst en de bruid, Zijn lichaam, de gemeente gaat mee achter Hem aan.

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 17:14

  De opname, evenals de opstanding ten leven… Dit is in een ondeelbaar ogenblik, zoals de Schrift zegt, voor de mens niet te bevatten, ook dat satan dan volledig met zijn goddeloze wereld zich op Gods uitverkoren volk kan en zal storten. Maar ze beseffen niet dat ze voor de rechter van hemel en aarde gedaagd worden. Wat zal Israel dan een drukke tijd hebben. Zeven maanden lang niets anders dan begraven… om het land te reinigen. Ook zullen ze dan Gods land nog moeten reinigen van al de tempels die de vele godsdiensten er gebouwd hebben. Daarna kunnen ze Psalm 150 uit volle borst aanheffen: Geloofd zij God met diepst ontzag… en wat er verder volgt in deze 150e psalm. Ja alle psalmen zijn dan volledig vervuld, zoals: Het hijgend hert der jacht ontkomen. Ja alle 150 psalmen van Israel, ook is het dan voorgoed gedaan met wat psalm 2 zegt: het woeden der volken.

 18. Baukje zegt:
  Geplaatst op zondag 9 mei 2021 om 17:42

  Maria zo is het, staat duidelijk in ZIJN WOORD.
  Helaas vaak verkeerd uitgelegd.
  Wat een genade.
  Bid voor een ieder die niet in onze Hemelse VADER wil geloven.
  Ook voor onze regering, die meegaat in één grote leugen. Vriendelijke groeten, Baukje

 19. Engel landman zegt:
  Geplaatst op maandag 10 mei 2021 om 12:03

  Mijn hoop is het om wanneer ik voor zijn wederkomst mocht overlijden, naar de tuin te gaan waar ook onze Here wandelt. Zonder dat wij Hem zien, maar zo dicht zijn we dan al bij onze Heer, en onze hoop is het om bij zijn wederkomst te worden gewekt om mee te gaan de Here tegemoet in de lucht, om voor altijd bij de Here te wezen, ik hoop dat Hij ook onze kinderen en kleinkinderen roept om voor eeuwig bij Hem te mogen zijn. Maranatha, kom Heer Jezus. Kom.

 20. Mark zegt:
  Geplaatst op maandag 10 mei 2021 om 12:03

  De twee belangrijkste theorieën over waar onze geest heengaat na de dood spreken elkaar zo te zien tegen. Sommigen menen dat de geest ‘slaapt’ of onbewust is totdat we allemaal tegelijk worden opgewekt (de dood wordt op meerder plekken in de Bijbel een slaap genoemd). Andere menen dat als je hier je ogen sluit, dat je die meteen weer open doet in de hemel (omdat Jezus tegen de misdadiger aan het kruis zegt dat hij ‘heden zult u bij mij in het paradijs zijn’). In mijn ogen hoeven die twee theorieën niet met elkaar in conflict te zijn. Het zou kunnen (dat is speculeren van mijn kant) dat als je hier je ogen sluit geen tijd ervaart tot aan de opstanding. Vanuit je eigen oogpunt kom je dus meteen in de hemel, maar vanuit het oogpunt van de levenden ben je er niet.

 21. Cora zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 mei 2021 om 12:19

  Op 21-jarige leeftijd was ik aan het orgelspelen. Ik kreeg een gezicht van Jezus. Hij liep door allemaal kamers heen die voor gasten bedoeld waren. Inspecteerde of alles in orde was. Het leek alsof hij vol ongeduld op de gasten wachtte. Dit beeld van Jezus, die vol verlangen uitziet naar diegenen die Hij zo liefheeft, heeft mijn leven veranderd.
  Hij ziet naar ons uit, verlangt met een diep verlangen naar ons; sterker nog: Hij kan niet wachten!
  Zo was het in het gezicht / visioen.
  Ik kom uit een zogenaamde zware kerk, en heb dit nooit durven delen. Dacht dat dit niet meer voorkwam, en mijn eigen fantasie zou zijn.
  Nu 30 jaar later weet ik wel beter. Het was van Hem. Ik had deze beelden nooit kunnen en durven bedenken.
  Vooral de Liefde die Hij uitstraalde zal ik nooit vergeten.

  Dit ter bemoediging voor de Hemelvaartsdag!

 22. M.van der Kamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 mei 2021 om 10:00

  Beste Cora
  Bedankt voor je getuigenis.
  Zo bijzonder en dat je het zolang hebt volgehouden dit niet te delen.
  Dat begrijp ik wel, ik groeide ook op in een oud gereformeerde gemeente, waar mijn vader dominee is geweest.
  Er was geen ruimte om je gevoelens te delen.
  Was blij met je getuigenis en zo zijn er meer getuigenissen een bemoediging voor me!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden