Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Strijd Gaza-Israel is geestelijke strijd (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 mei 2021, 11:22 door Dirk A A

Het beeld van een Joodse man die een Thorarol uit een in brand gestoken synagoge in de stad Lod in veiligheid probeert te brengen, zal ik niet snel meer vergeten. Vreselijk wat er deze week in Israel en Gaza gebeurt. Bloed, vuur en rookdamp. Het zijn apocalyptische taferelen.
Bijna onafgebroken worden vanuit Gaza raketten afgeschoten op Israel, zelfs op Tel Aviv en op Jeruzalem. Veel meer dan bij vorige conflicten en veel verder Israel in. Ook Arabieren in Israel vallen Joden en Joodse bezittingen aan.
Israel slaat terug, keihard, terecht. Israëlische militairen staan op het punt Gaza binnen te trekken om het Palestijnse geschut het zwijgen op te leggen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als ook Hezbollah vanuit Zuid-Libanon in actie komt tegen Israel. Dan komt echt het voortbestaan van Israel op het spel te staan. Inmiddels zijn de eerste raketten vanuit Libanon al afgeschoten op Israel. Israel heeft echter een machtige helper in de strijd: God zelf.

Deze Torahrol werd in veiligheid gebracht nadat de synagoge in Lod in brand was gestoken. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

En stel je voor dat een Palestijnse raket de Al Aqsa moskee of de Rotskoepel moskee verwoest. Dan krijgt Israel gegarandeerd de schuld en dreigt zeker een totale oorlog.

Ik ga in gebed met de woorden van Joël 2:17: ‘HEERE, spaar, ontzie Uw volk.’
Ook de woorden uit Psalm 122:6 komen mij in gedachten: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem.’

‘Heere, waak over Uw volk, strijd voor Uw volk.’

Ik ontvang voortdurend berichten dat velen in Israel tot God roepen om hulp, om bescherming, ook door Messiasbelijdende Joden. ‘Heere, luister naar hen, kom hen te hulp.’

Kritische media
Als je goed luistert naar de media, begint er nu alweer kritiek te ontstaan op Israel. Je weet van tevoren dat dit gebeurt, altijd. Eerst is er begrip voor het feit dat Israel reageert op de raketbeschietingen door de Palestijnen, maar vervolgens kantelt de mening en vindt men de reactie van Israel buiten proportioneel. Omdat Israel militair superieur is en er altijd medelijden ontstaat met ‘onschuldige’ Palestijnse slachtoffers. Vergeten wordt dat de Palestijnse terroristen hun volksgenoten opofferen voor hun strijd tegen Israel.
Israel zou binnen een dag Gaza voorgoed het zwijgen op kunnen leggen. Maar Israel probeert ‘onschuldige’ burgers zoveel mogelijk te ontzien en alleen militaire installaties en strijders van terroristische organisaties uit te schakelen. Voordat een aanval plaatsvindt, worden eerst burgers opgeroepen zich snel in veiligheid te brengen. Hamas en trouwens ook Hezbollah plaatsen hun lanceerinstallaties altijd in woonwijken, waardoor burgers als menselijk schild dienen. Dat is wreed en toont aan dat zij geen enkel respect hebben voor mensenlevens.

De aanleiding van het huidige conflict wordt helaas niet correct weergegeven door de media. Israëlische kolonisten zouden in Jeruzalem vier huizen willen confisqueren van Arabieren. Dat klopt al niet. Die huizen waren voor de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 al eigendom van Joden. Jordanië veroverde in die strijd een deel van de wijk Sheikh Jarrah, met die huizen en gaf ze vervolgens aan Arabieren. De voormalige eigenaars kregen nooit schadevergoeding en ook geen huur betaald. Nu is er sprake van dat die huizen op grond van oude eigendomsrechten weer worden toegewezen aan Joden.

Dit conflict speelt mee, maar de echte aanleiding is een strijd tussen de Palestijnse Fatah-beweging en Hamas. Fatah blies Palestijnse verkiezingen af en Hamas zag zijn kans schoon om te laten zien dat juist zij opkomen voor de belangen van de Palestijnen. Toen Hamas aanhangers tijdens de Ramadan op de Tempelberg bij hun moskeeën opriepen tot aanvallen op Israel, vlogen de raketten even later vanuit Gaza richting Jeruzalem.

Israel is deze strijd beslist niet begonnen. Het is Hamas in Gaza, waarbij ook nog eens de terreurgroep Islamitische Jihad en de Qassam terreurorganisatie, ook in Gaza, zich voegden. Ze hebben al bijna tweeduizend raketten afgeschoten op Israel, en vermoed wordt dat ze nog een voorraad hebben van 20.000 raketten. Raketten uit Iran en raketten die ze zelf hebben gefabriceerd met hulpgoederen die ze van de internationale gemeenschap ontvingen, zoals kunstmest en medische middelen.

Geestelijke strijd
Ik ben ervan overtuigd dat de strijd tegen Israel ten diepste een geestelijke strijd is, een strijd van de satan tegen de God van Israël.
Waarom ik dit denk? Omdat je de hele Bijbel door ziet dat de satan erop uit is Israël te gronde te richten. Zijn eerste doel was te voorkomen dat de Heere Jezus geboren zou worden en Zijn leven zou geven tot verzoening van onze zonden. En als het hem lukt Israël definitief uit te schakelen, dan hoopt hij Gods plannen met Israel te dwarsbomen, maar het zal hem nooit lukken.

Goddelijk ingrijpen
Er zijn meerdere momenten in de geschiedenis geweest dat het volk Israël bijna ten onder ging. Maar op die momenten greep God telkens weer in. Ik geloof dat Hij dat zal blijven doen, ook nu. De Bijbelse profetieën zijn daar heel duidelijk over. In Gods toekomstige plan met deze wereld neemt Israël een centrale plaats in. En wel het Israël waar het zich nu bevindt. De Bijbel geeft heel nauwkeurig de grenzen aan, van de Nijl tot de Eufraat (Genesis 15:18). Het moment komt dat dit hele gebied tot Israël zal behoren.

Ik denk aan die dag dat de farao van Egypte het volk Israël met zijn leger achtervolgde toen de Schelfzee vluchten onmogelijk maakte. Gods plan, om het volk in het Beloofde Land te brengen, dreigde door de satan onmogelijk te worden gemaakt, maar God streed voor Zijn volk, zoals alleen Hij dat kan en redde het.

Denk ook eens aan de tijd van de ballingschap, aan de verwoesting van Jeruzalem, aan de Holocaust en aan de oorlogen om Israël vanaf 1948. Telkens opnieuw was het een wonder dat Israël bleef voortbestaan.

Een tipje van de sluier
Soms licht de Bijbel een tipje op van de sluier die voor ons hangt over de strijd tussen de geestelijke machten. Ik denk hierbij aan de geschiedenis die we lezen in 2 Koningen 6. Daar gaat het over de oorlog van Israël met Aram.
Daar zie je trouwens dat er een man Gods is – Elisa – die de koning van Israël advies geeft over wat hij moet doen. Stel je eens voor dat er ook nu een man Gods zou zijn die de president, de premier of de minister van Defensie van Israël adviezen zou geven, afkomstig van de God van Israel.

De koning van Aram heeft het in de gaten en wil die man Gods gevangen nemen. Wanneer Elia’s knecht ‘s morgens ontdekt dat de stad omsingeld is en in paniek raakt, zegt Elisa tegen hem: ‘Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn’ (vers 16). Het volgende vers zegt dan: ‘De HEERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.’
Vervolgens bidt Elisa tot God of Hij dat leger van Aram met blindheid wil slaan, waarop Elisa hen naar Samaria brengt, waar de koning van Israël hen wil doden. Elisa geeft hem echter de opdracht hun brood en water te geven, waarna zij vertrekken en Israël niet meer lastig vallen. Hoe groot is Gods macht!

Verlangen
Wanneer ik dit verhaal lees, komt in mij het verlangen op dat God ook nu in het Midden-Oosten Zijn grootheid en almacht zal tonen. Laten we onze gebeden baseren op het Woord van God en niet op alles wat via de media op ons afkomt.

Al  diverse keren ‘stuitte’ ik op Psalm 83. Daar wordt gesproken over de vijanden die listige aanslagen beramen tegen het volk Israël. ‘Laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht’, zegt vers 5. Het gebed dat volgt, loopt uit op de woorden: ‘Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij Uw Naam zoeken, o HEERE’ (vers 17). En de psalmist besluit met: ‘Opdat zij weten, dat alleen Uw Naam is: HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde’.

Mijn gedachten gaan ook naar Zacharia 14. Als Israel dreigt ten onder te gaan vanwege de overmacht aan vijanden, zal God ingrijpen. Vers 3 zegt: ‘Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals op de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.’

Laten we ons de Heere smeken of Hij Zijn Naam ook nu wil verheerlijken, dwars door de strijd heen. En laten we ons er, juist nu, niet voor schamen op te komen voor Israel en voor de God van Israel. En ik bid ook dat heel Israel gaat beseffen dat alleen de Heere hen nog kan redden.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 mei 2021 om 16:55

  Naar mijn mening zal deze oorlog leiden tot een grote oorlog in het Midden-Oosten en wellicht ook tot een oorlog tussen Rusland en Europa, wanneer Rusland en Iran er zich mee gaan bemoeien. Zullen Psalm 83 en de Gog-Magogoorlog uit Ezechiël 38 en 39 daardoor binnenkort in vervulling gaan, waarmee de Derde Wereldoorlog een feit wordt?

 2. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 mei 2021 om 19:57

  Dirk, een prima verhaal waar ik achtersta. Toch wil ik wat afwijken, en mijn bezorgdheid uitspreken voor de vele moslims in Europa, die zich nu laten zien en horen, wat zij eigenlijk voor ogen hebben, en dat is de vernietiging van Israel, en dan hun roep: onze God is groter dan jullie God. Deze moslims krijgen alle ruimte, en dragen bij dat het ook in Europa tot spanningen gaat leiden, en regeringen gedwongen gaan worden niet voor Israel te kiezen. En wij ook in Nederland halen moslim vluchtelingen binnen zonder te controleren wie wij binnen halen, ook dat is zeer gevaarlijk. Ik citeer toenmalig minister van justitie mr. Piet Hein Donner. Hij vertelde: als er steeds meer moslims in Nederland wonen, moeten deze langs democratische weg ook aan de macht kunnen komen, stelde Donner, en moet de mogelijkheid er zijn dat het islamitische recht, de zogenaamde sharia, bij ons wordt ingevoerd, volgens Donner. Deze tekenen zijn er al volop, en wat voor gevaarlijke erfenis leggen wij op de schouders van onze kinderen/kleinkinderen. God beschermt Israel!! Laten wij ook bidden dat God Heer blijft in Nederland, en ons en onze kinderen/kleinkinderen beschermt voor geloven die kwaad willen.

 3. RB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2021 om 19:28

  Sinds Jacob Israël werd genoemd was er al sprake van een geestelijke strijd tussen de machthebber van deze wereld (satan) en de God van Abraham, Izaak en Jacob. In deze God mag ik ook, als Christen, geloven. Satan wist precies wie uit Israël zou voortkomen namelijk Jezus Christus. Satan weet ook dat Jezus zal terugkeren. En dat wil hij met alle geweld voorkomen. Vandaar dat er telkens oorlogshandelingen vanuit de Arabische wereld worden gepleegd om het sieraadland te vernietigen. Het zal ze niet lukken maar de ‘benauwdheid van Jacob’ zal pas eindigen als Jezus Christus is teruggekeerd in Jeruzalem. De wereld en de omringende landen weten maar al te goed dat Israël militair oppermachtig is. Er bestaat in Israël ook een soort Simsongevoel. Als Israël dreigt onder te gaan dan zullen ze ongetwijfeld nucleaire wapens gebruiken. Maar gelukkig zal het zover niet komen omdat God zal ingrijpen. De grote oorlog zal pas ontbranden als de anti-christ op het toneel is verschenen. De huidige schermutselingen zijn een voorbode op wat nog moet komen. Laten we verder bidden voor de vrede van Jeruzalem.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2021 om 20:51

  Als ik de publieke reacties in Nederland volg, dan schrik ik wel!! Dat Nederland antisemitsch is herinner ik me nog heel goed, omdat ik de razzias tijdens WOII in Amsterdam meemaakte. Daar kwam geen Duitser aan te pas! En nu zie ik het alweer gebeuren, dat het Nederlandse volk en de eenzijdige berichtgeving in Nederland, Israël alweer van alles de schuld wordt gegeven.
  In Duitsland word je gelukkig nog gearresteerd als je je antisemitisch gedraagt! In Nederland kraait daar geen haan naar! Voor Frankrijk geldt hetzelfde laken en pak! Het is zeker dat NU heel veel Joden in Europa spoedig naar Israël zullen vluchten, vooral nu in Israël als enige land ter wereld geen gevaar meer is te duchten van corona!! De weg naar Israël ligt daardoor open voor de Joden over de hele wereld! Israëls grenzen gaan open, zogenaamd voor de “toeristen” maar in werkelijkheid zal blijken, dat de grenzen open gaan voor Joden uit de hele wereld!! Overal in de wereld komen steeds meer opstanden van de volken, waarbij zij zich tegen de Joden zullen keren. Voor Joden wordt Israël het veiligste land ter wereld!! Daarom verwacht ik dat deze oorlog daarom snel ten einde komt. Ik zie uit naar het spoedige koningschap van Jezus Christus. ALLE VOLKEN zullen Hem zien!!

 5. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2021 om 21:28

  Beste broeder dirk, om allen zacharia 14 vers 3 aan te halen doet u de bijbel geen recht voor mijn gevoel. Als ik de bijbel goed versta, dan gaat aan het eind van de grote verdrukking vers 2 in vervulling.
  GOD zelf zal de heidenvolken verzamelen om te strijden tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dat is de benauwdheid van Jacob. De druk van de volken wordt dan zo groot dat het volk de naam van de HEERE hun GOD zal aanroepen. En dan volgt vers 3 dat GOD zelf ingrijpt. Laten wij maar bidden dat ze tot inzicht komen en hun GOD aanroepen. Het alleen van HEM verwachten. Dan komt het goed. GOD is getrouw. HIJ komt met ZIJN volk tot ZIJN doel.

 6. Harm Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2021 om 21:29

  Beste Dirk en lezers,
  In alles ben ik het met jullie eens, toch wil ik nog een ander opmerkelijk feit, gedachte toevoegen.
  Dit alles gebeurt nadat Bibi, zijn volk verkocht aan Pfizer.
  Wijlen minister Sharon kreeg een hersenbloeding nadat hij Cus-Katif aan de Palestijnen had gegeven, in ruil voor “vrede”.
  Ik weet dat sommigen de wenkbrauwen fronsen.
  Toch is wat de premier deed en doet zeer ernstig!
  Wie niet mee doet, vaccineren, wordt buitengesloten.
  In feite wat de nazi’s precies eender deden.
  Is er een stap en gevolg?
  Dat houdt ondanks alles in, om krachtig te blijven bidden voor Israël!!

 7. Bertus Vissia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2021 om 22:21

  Beste Dirk,
  Ik zou als Christen voor beide partijen willen bidden.

 8. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2021 om 22:33

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Bertus, daar roep ik in de Nieuwsbrief ook toe op.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2021 om 23:56

  Het zijn zware tijden, waarin we leven en ook Jezus spoedige terugkeer kunnen verwachten. Let daarbij vooral op de tekenen der tijden. Mogelijk nog een zeer korte tijd en Hij zal daar zijn en niet op Zich laten wachten.
  Onze opdracht is nu vooral toch wel: ‘Bid Jeruzalem vrede toe’. Israel is onomstotelijk het uitverkoren volk van God. En de toekomst is ongetwijfeld in Zijn hand. Laten christenen wereldwijd bidden en wakker, en wakende zijn en blijven. Want Satan gaat rond als een briesende leeuw. Prijs de Heer, de leeuw van Juda’s stam heeft door Zijn kruisdood volkomen overwonnen.
  Politiek moet er wel bedreven worden, maar blijft altijd mensenwerk. De eenheid hebben we gekregen door het geloof.
  Daarom steeds de goede strijd des geloofs blijven strijden. Zonder te verslappen.
  En bidden: ‘Kom spoedig Here Jezus’, ja kom spoedig.

 10. Cynthia zegt:
  Geplaatst op zondag 16 mei 2021 om 6:51

  Er is een jongen, Rick, die gebed en evangelisatie bij Ahoy rond het Eurovisiesongfestival op zijn hart kreeg. Gedurende deze week
  Zodat het occulte geen ingang zal vinden hier in Rotterdam en het tegenovergestelde zal gebeuren, dat i.p.v. het occulte hierheen komt het evangelie de natiën terug in zal gaan. Er is een schema voor deze week bedacht.

  De verzamelplek is de Wevershoekstraat 35 c in Rotterdam, dit is verzamelplek en de plek waar gebeden kan worden. Als je je niet geroepen voelt om te evangeliseren, dan kan je ook bidden op deze locatie.

  Voel je overigens niet verplicht om deze hele dag aanwezig te zijn. Je bent ook welkom om je gedeeltelijk aan te sluiten!

  Graag willen we je vragen om je aan te melden:
  Rick de Jong
  06-24771234
  rickyoung1997@gmail.com

  Shalom,

  Rick

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 16 mei 2021 om 9:51

  Als Christen ben ik geroepen mijn vijand als hij honger heeft te voeden, en als hij mij op de wang slaat hem ook de andere toe te keren, maar tot Israel is gezegd: Dat ze met vreugde mogen aanschouwen hoe hun God, hun vijanden voor hun ogen zal verdelgen!
  Heb dus geduld broeders tot de Komst van deze Landman. Alleen al de adem van Zijn mond zal alle vijanden van Zijn eigen uitverkoren volk doden!

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 16 mei 2021 om 10:02

  Sjalom Dirk en anderen,

  Het massaal Israël veroordelen op grond van haar verdedigingsrecht wordt steeds sterker gehoord. De toedracht wordt, zoals je terecht opmerkt, niet naar voren gebracht. Veel mensen denken een stap te ver vooruit en slaan gemakshalve feiten over. Het mijn en dijn is uiterst slecht ontwikkeld bij Arabieren. Het handelen van Jordanië om huizen toe te wijzen is anders dan het grondwettelijk confisqueren. Het ongedaan maken van de fouten door Jordaans wanbestuur en onnodige vernietigingen van Joods bezit is een proces van jaren onderhandelen. De uit te zetten gezinnen weten dat zij onrechtmatig daar wonen. De straattaal en de sociale media zien maar een ding: uithuiszetting en laten gewoon de vlam in de pan slaan. Meestal zijn dat uitgewoonde woningen en dan wordt het beeld nog sterker uitvergroot: die krotten hebben toch geen enkele waarde, waarom pakken zij die van ons af is geen vraag meer maar een uitroepteken.

  De bron is geen nieuwswaarde maar de hype erom heen bepaalt het nieuws. Niemand wordt gecorrigeerd en iedereen is zijn eigen rechter geworden. Als iets gestolen wordt is men boos op de dief. In dit geval wordt de dief op het schild geheven onder het motto: hij heeft het van de rijke toegeëigend. Dat op zich wordt als een heldendaad gezien en verheerlijkt. Recht? Vergeet het maar.

  Dan de arme drommels die de context niet kennen en het voor “de heldhaftige dief” opnemen. Zij schreeuwen nog harder om gerechtigheid en maken van leugen en bedrog een waarheid. En de onafhankelijke pers verslaat alleen wat zij zien als gevolg hoe de schreeuwende massa reageert. Vergelding, ja dat is toegestaan om de “heldhaftige dief” te ondersteunen. Zo ben je immers solidair met elkaar en gaat het niet meer om de juiste toedracht. Je bent “voor” of je bent “tegen” en een grijs gebied bestaat niet.

  Al deze kleine speldenprikken behoren tot het proces waarin de wereld moet kiezen: voor of tegen. Zo stormen wij voort op weg naar de laatste dag waarop de Messias terug zal keren om orde op zaken te stellen.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 16 mei 2021 om 13:07

  Ik moest even denken aan dat vele joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog hun huizen hebben verloren en synagogen. Zou mooi een gebaar zijn als ze dit terug krijgen. Rechtvaardig. Er spelen natuurlijk ook allerlei politieke belangen mee in Israël, maar ik vind het allemaal moeilijk om het een plek te geven, en over te oordelen als mens. Laten we eerlijk zijn dat er in Israël ook veel corruptie plaatsvindt, en zondige praktijken plaatsvinden. Het joodse volk is op dit moment divers en gemêleerd. Maar de Here zal zijn volk en land behouden, en de Here zal het zo laten gaan zoals de Here zijn wil is. We kunnen van alles speculeren wat wij rechtvaardig vinden wel of niet. Gevraagd wordt aan ons, om achter Israël en het joodse volk te staan, ongeacht wat wij er van vinden. En zoals u leest vind ik er ook nog wel wat van. Maar… wat ik er ook van vind, het is onze Vader die alles voorzegt en bepaalt. Dan rest ons alleen om te volgen, ondanks onze menselijke inzichten. Zeker bidden voor Israël en de Palestijnen, maar niet teleurgesteld zijn als het anders verloopt. De Here kiest dan andere wegen als de onze.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 16 mei 2021 om 19:14

  Beste Dirk

  Hartelijk dank voor je uiteenzetting. Ik ben blij dat de PVV van Urk alvast een motie heeft opgesteld om Israël te laten zien dat er ook nog mensen zijn die vóór dit land en volk van God zijn. Ik laat nu de letterlijke tekst volgen van dit voorstel wat ingediend is door het gemeenteraadslid Hendrik Wakker. Aankomende donderdag 20 mei zullen wij deze motie ‘Steun Israël’ indienen tijdens de raadsvergadering met de opdracht bij het gemeentehuis de Israëlische vlag naast de Urker vlag te hijsen. Laten we vanaf Urk een ander geluid laten horen dan wat er vanuit de rest van ons land veelal te horen is en onze Joodse broeders en zusters een hart onder de riem steken.

 15. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 16 mei 2021 om 21:04

  Shalom broeder Dirk, hartelijk dank voor je overdenking strijd Gaza-Israel is geestelijke strijd. Vanavond begint Joodse feest Sjawoeót. Christenen denken aan het Pinksterfeest volgende week. Laten ook wij deze week eensgezind en volhardend bidden, dat God deze oorlog doet ophouden (Psalm 46:10), dat de vijanden weten dat God de Heere is van Israel. Dat vele Joodse mensen die Sjawoeot vieren, aangeraakt worden door de Heilige Geest. Dat middenin deze zware strijd veel Palestijnse en Joodse mensen de Messias leren kennen. Dat veel christenen in Nederland aangeraakt worden door de Heilige Geest, tot verootmoediging en schuldbelijdenis komen en herleving komt in alle kerken!! Dat broeder Rick die deze week evangeliseert in de Ahoyhal in Rotterdam gezegend wordt en geestelijke vijanden verslagen worden, en de Heilige Geest mensen aanraakt. De Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Opdat de Naam van Christus verheerlijkt wordt! In gebed verbonden, Anja.

 16. Wim van de Kar zegt:
  Geplaatst op maandag 17 mei 2021 om 0:52

  Bedankt Dirk dat je de zaken in het licht brengt.
  Naar Romeinen 15 vers 27 zijn we als christenen geroepen om naast het volk van Israël te staan.
  Aanstaande donderdag organiseren diverse organisaties een solidariteitsmanifestatie in Den Haag.
  Er vindt dan het debat plaats in de Tweede Kamer omtrent de oorlog tussen Hamas en Israël.

  Zie site van Christenen voor Israël.
  Zegt het voort.
  Psalm 122 is ook ons huiswerk.

 17. Reino Stolte zegt:
  Geplaatst op maandag 17 mei 2021 om 9:58

  Het raakt mijn hart elke keer zo diep dat Israël altijd weer wordt veroordeeld!! Ik heb net een petitie tegen eenzijdige Nederlandse informatie over Israël getekend, volg mij daarin allemaal. Ik heb de waarheid doorgestuurd naar al mijn contacten, waaronder ook veel niet gelovigen. Of ze reageren niet, of ze vragen me dit soort filmpjes niet meer te sturen of ze vertellen me dat Israël een vernederende bezettende moordende natie is en de arme Palestijnen. Je merkt dat als haat er al zit, het geen zin heeft en discussie nog minder. Hete hoofden koude harten krijg je. Maar als je zoals wij je diep verbonden voelt met Gods volk, dan is hun pijn jouw pijn. Ook wij staan dan alleen tegenover een vijandige wereld. De prijs om het uitverkoren volk te zijn is eeuwig groot. Het is de haat tegen Ha Shem, de God van Israël maar mensen zijn het zich niet bewust. Gisteren zei Leon de Winter in WNL op 1 gelukkig wel de waarheid. Laat ons blijvend bidden voor Gods volk, en ik ga bewust een davidster dragen om hen te steunen.

 18. Mira zegt:
  Geplaatst op maandag 17 mei 2021 om 10:57

  Bedankt allemaal voor de fijne reacties en de liefde voor Gods volk en land! Anja: AMEN!

 19. gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 17 mei 2021 om 16:05

  Dag Dirk,

  Dank u wel voor deze heldere uitleg.
  Uw artikel verdient een grotere lezerskring!
  Mag ik uw bijdrage doorgeven aan broeders en zusters in onze gemeente?
  Bij voorbaat dank!
  Vriendelijke groet van Gerard

 20. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 17 mei 2021 om 16:19

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Gerard, geef het artikel gerust door aan anderen, wel graag met bronvermelding.

 21. Engel landman zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 mei 2021 om 11:27

  Laat ons elke dag voor onze broeders in de Heer bidden, maar wij hoeven niet bezorgd zijn over de uitkomst van het conflict. Want onze Hemelse Vader waakt over hen, en zorgt voor hen, en laten wij ook bidden voor de tegenstanders, want dan zullen zij merken dat de Here voor hen strijdt, en blijf bidden om de spoedige wederkomst van onze Heer.

 22. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2021 om 21:46

  Ja, natuurlijk is alles opzet van Hamas. Hoe meer beschuldigingen naar Israél toe, hoe groter de haat van de wereld. Weer lekker bezig die lui. Nico.

 23. Dre de Zeeuw zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 mei 2021 om 9:53

  Shalom,
  Laten we blijven bidden voor de kerk. De kerk is erg stil gebleven afgelopen periode.
  Dre

 24. Henriët zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 0:43

  Shalom Dirk, inderdaad de geestelijke strijd in de hemelse gewesten, dat kan je ook in Gods Woord vinden als je Hem vraagt je ogen te openen voor wat God tot deze tijd spreekt van bv. de Gaza strijd, dat is in het natuurlijke zichtbaar door geloof. Zefanja 2 Gaza, wat voor de Egyptenaren (de terug deinzing voorgoed voorbij in nonsens en haat) het is Israëls zaak met God en moet dat zelf met de Allerhoogste gaan terugwinnen voor Judah’s herstel. Wat destijds aangericht is voor pijn, om Gods Land weg te geven voor ‘vrede’ – daar komt een einde aan. Dit stuk beloofde Land komt terug naar de eigenaar: er zo komt er herstel en genezing door Gods rechtvaardige NAAM! Judah in ere hersteld wordt in onze tijding ‘deze Stam zal binnenkort in dat stuk ruwe grondgebied alleen in kunnen bewegen – in hun levensonderhoud’ als herders in het veld. Dat alleen over Gaza. Niet alleen vergeestelijken hoor, maar wat eerst in ‘t geestelijke beweegt komt in het natuurlijke tot stand op aarde! Mazzel Tov! HG: Henriët

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden