Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heftige reacties op commentaar over geestelijke strijd om Israel (44 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 mei 2021, 10:57 door Dirk A A

Twee weken geleden, tijdens de oorlog van Hamas tegen Israel, schreef ik in mijn commentaar: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de strijd tegen Israel ten diepste een geestelijke strijd is, een strijd van de satan tegen de God van Israel.’
Dat commentaar riep veel reacties op, heftige reacties soms. Stefan Paas en Willem Ouweneel, twee theologen/publicisten, schreven erover in hun blogs. De reactie van Ouweneel ervaar ik als steun, de reactie van Paas vind ik zeer schokkend. Verbondenheid met en liefde voor Israel ziet hij als afgoderij en noemt hij dweperij.

Ik begin met de reactie van Willem Ouweneel. Hij refereert aan mijn opmerking dat de strijd tegen Israel ten diepste een geestelijke strijd is, een strijd van de satan tegen de God van Israel.
Hij schrijft: ‘Je kunt het terrorisme van Hamas, waarbij opzettelijk onschuldige burgers worden gedood, zeker ‘satanisch’ noemen; maar dan moet je daar ook de islam bij betrekken. Echte moslims geloven dat Palestina sinds de zevende eeuw ‘land van Allah’ is, waarvan geen duimbreed ooit aan Joden kan worden geschonken. Daarom willen Hamas en andere terroristische islamitische groeperingen ook nooit vrede met Israel. Het enige wat ze willen, is de vernietiging van de staat Israel en van het zionisme. Echte moslims worden gedreven door diepreligieuze (ja inderdaad, satanische) krachten.’

Wijze woorden van Ouweneel, die over mijn commentaar verder opmerkt: ‘Had Dirk niet tevens moeten benadrukken dat de moderne staat Israel nog niet echt aan de kant van God staat? Er zijn veel orthodoxe Joden in Israel die God en Zijn Thora liefhebben, maar die bepalen nauwelijks de volstrekt geseculariseerde politiek van de staat Israel. Dirk heeft gelijk: God heeft dit volk keer op keer tegen vernietiging beschermd, ook en vooral na 1948, en zal ook dit keer niet toestaan dat Israel verwoest wordt. God staat aan de kant van Israel. Maar helaas betekent dit (nog) niet dat (het gros van) Israel al aan de kant van God staat.’

Je kunt in één commentaar niet altijd alles aan de orde stellen. Gewoonlijk is een commentaar ongeveer 1000 woorden lang (deze keer wat meer). De ruimte ontbreekt altijd om volledig te kunnen zijn. Als Ouweneel elke week mijn commentaar en nieuwsbrief zou lezen, zou hij weten dat ik heel regelmatig aan de orde stel dat de moderne staat Israel nog niet aan de kant van God staat, zoals hij het omschrijft. Verderop in dit commentaar, in mijn reactie op Stefan Paas, ga ik hier uitgebreider op in.

Verder vind ik het opmerkelijk dat Ouweneel wel spreekt over orthodoxe Joden in Israel die God en Zijn Thora liefhebben, maar met geen woord rept over de groeiende gemeenschap van Messiasbelijdende Joden, met wie ik mij overigens zeer verbonden voel. Juist hen moeten steunen en in gebed om hen heen gaan staan. In hen wordt de hoop op de komende geestelijke verlossing van het Joodse volk al zichtbaar.

Keiharde aanval
Dan Stefan Paas. Hij zet keihard de aanval in op mijn commentaar. Hoe komt het toch dat iemand zo heftig reageert, vraag ik me af.
Hij schrijft: ‘Wie wil weten waarom christenzionisme (waarin Bijbelse theologie en moderne politiek ongezond vermengd worden) nooit zal bijdragen aan een oplossing in het Midden-Oosten: lees dit stuk. Dat dit soort teksten (geestelijke strijd) leiden tot uiterst gevaarlijke demoniseringen (met daaraan gekoppelde ontmenselijking van Palestijnen) en dweperige solidariteit behoeft geen betoog.’

Even tussendoor: nooit eerder ben ik betiteld als een christenzionist. Ik beschouw het maar als een eretitel. Je kunt het slechter treffen…
Paas heeft niets met Israel. Hij stelt: ‘Sowieso vind ik die hele ‘speciale band’ die christenen geacht worden te hebben met de Joodse burgers van Israel (natuurlijk niet de Arabische) theologisch onzin. Die mensen hebben recht op een veilig bestaan en soevereiniteit. Maar Palestijnen net zo goed. Dit soort afgoderij met naties en politieke solidariteit leidt tot morele blindheid en een verbijsterend gebrek aan mededogen. Ik kan me blijven verbazen hoe liefdeloos en stereotyperend in dit soort kringen wordt gesproken over Palestijnen.’

Hoe is het mogelijk dat Stefan Paas tot zulk soort teksten komt? Voor hem is Israel een volk als andere volken. Hij gaat verder: ‘Nergens staat dat naasten met een bepaald paspoort of afkomst een streepje voor hebben. Of dat de hoofdstad van het Koninkrijk van God Jeruzalem is. Heel die dweperij komt uiteindelijk voort uit (grotendeels 19e-eeuwse) bedelingenleer; waarbij uit de Bijbel (dat wil zeggen het puzzelen met losse teksten) een toekomstscenario wordt afgeleid, waarin de stichting van de staat Israel het belangrijkste puzzelstuk is. In dit scenario speelt ook nog de verwachting van een massale bekering van Joden tot het christendom. De geschiedenis leert dat dergelijk filosemitisme, wanneer het gefrustreerd wordt, zomaar kan omslaan in antisemitisme (Luther).’

Karikatuur
Stefan Paas schetst een karikatuur van hen die geloven in wat de Bijbel zegt over de toekomst Israel en van het Joodse volk. Dat heeft niets met bedelingen te maken, met het puzzelen met teksten, met de bekering van de Joden tot het christendom of met de plaats van Jeruzalem.
Ik probeer gelovig na te spreken wat de Bijbel zegt. En nee, nergens heb ik ooit gezegd of geschreven dat ik uitzie naar de bekering van de Joden tot het christendom. Het is mijn hoop, mijn gebed, mijn zekere verwachting dat ze hun Messias leren kennen, de Heere Jezus, Jesjoea. Dat worden ze pas echt Jood = God lover.

En ja, de Bijbel geeft zelf aan dat Jeruzalem het middelpunt van de wereld zal worden in het vrederijk van de Heere Jezus, na Zijn wederkomst. ‘Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren’ (Zacharia 14:16).

Als ik al deze woorden van theoloog Stefan Paas lees, schokken ze mij opnieuw. Israel speelt voor hem geen enkele rol meer. Het is een land als alle andere landen en het Joodse volk is voor hem een volk als alle andere volken. En wat heeft hij tegen de toekomstige bekering van het Joodse volk? Zou daar iets op tegen zijn?
Hoe kan een theoloog zoiets zeggen, vraag ik  mezelf af. Hoe leest hij de Bijbel? Ziet hij dan werkelijk niet dat Israel in heel de Bijbel een bijzondere plaats inneemt in Gods plannen? Zijn we verleerd om te lezen wat er staat?

Genesis 12 en Romeinen 11
Ik wijs op Genesis 12, maar dan zegt Paas wellicht: ‘Dat was het Oude Testament, voor de komst van Christus, in Hem zijn al Gods beloften aan Israel vervuld…’ In vers 3 zegt de Heere tegen Abraham en Zijn nakomelingen:
‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vloekt, zal Ik vervloeken.’

Daarom ook enkele teksten uit het Nieuwe Testament. Allereerst Romeinen 11:1 en 2, waar het gaat over Israel, jazeker.
‘Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoken? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin.
God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.’

En over de geestelijke toekomst van het Joodse volk zegt Romeinen 11:26:
‘En zo zal heel Israel zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.’

Dit is geen dweperij, zoals Paas stelt, dit heeft niets met de bedelingenleer te maken, dit is wat de Bijbel zegt.
Inderdaad, ik voel me zeer verbonden met het Joodse volk, uit dat volk is de Verlosser voortgekomen, via dat volk hebben wij het Evangelie ontvangen.

Als Paas de profeten zou gaan lezen, jazeker, in het Oude Testament, dan zou hij ontdekken dat zij vele tientallen keren de terugkeer van het Joodse volk aankondigen naar hun eigen land, vanuit al de landen in heel de wereld waarheen zij verstrooid zijn. Wij zijn daar getuige van, we zien het voor onze ogen gebeuren. Ik zou zeggen: ‘Stefan Paas, kijk eens goed!’

Arabische volken
En het is niet waar dat ik geen aandacht heb voor de Arabische volken en voor de Palestijnen, hoewel – laten we dat niet vergeten – er in het verleden nooit een Palestijns volk heeft bestaan. Dat volk is een kunstmatige creatie, ooit heel slim bedacht door Yasser Arafat. Het Palestijnse volk bestaat ‘gewoon’ uit Arabieren en mensen uit Noord-Afrika.

Wanneer Paas mijn wekelijkse Nieuwsbrieven zou lezen, zou hij ontdekken dat ik zeer regelmatig schrijf over wonderen die plaatsvinden in de Arabische wereld, bijvoorbeeld over duizenden, tienduizenden, wellicht honderdduizenden Iraniërs die tot geloof in de Heere Jezus komen.

In mijn Nieuwsbrieven zou Paas ontdekken dat ik regelmatig schrijf over verzoening door geloof in de Heere Jezus tussen Joodse mensen en Arabieren/Palestijnen. Regelmatig vraag ik gebed voor Arabische christenen, voor Palestijnse christenen, die het vaak heel zwaar en moeilijk hebben in hun eigen landen, onder regimes die hen vervolgen, wat in Israel niet gebeurt.

In mijn Nieuwsbrieven zou Paas ontdekken dat ik Israel werkelijk niet verafgood. Regelmatig schrijf ik over de zonden in Israel, over afgoderij binnen de ultraorthodoxe gemeenschappen, over de zeer hoge abortuscijfers in Israel, over de homoparades in Jeruzalem en Tel Aviv.

Ik wijs ook telkens weer op de groeiende Messiasbelijdende Joodse gemeenschap in Israel. Gods werk onder het Joodse volk wordt steeds meer zichtbaar. Laten we ons met hen verbonden weten, ook biddend dat hun getuigenis ook anderen bij de Heere Jezus zal brengen.

Stefan Paas gedraagt zich als een metselaar die het werk van zijn concurrent-metselaar bekijkt, die druk bezig is met de voorgevel van het huis . Veroordelend merkt hij op: ‘Die metselaar maakt zich alleen maar druk om de voorgevel. Maar een huis is zoveel meer. Hij vergeet de zijgevels, de achtergevel en het dak. Hij pleegt afgoderij met de voorgevel, op deze manier wordt dit nooit een woning om in te wonen.’ Wat een kortzichtig commentaar.

De God van Israel
Uiteindelijk gaat het mij niet eens om Israel, maar om de God van Israel. En dan doet het mij extra pijn om deze opmerkingen van Stefan Paas te lezen, hoe hij schrijft over Gods volk. Dit houdt niet automatisch in dat alle Joodse die nu leven geestelijk gezien gered, behouden zijn. Ook voor hen geldt dat er alleen behoud is door geloof in die ene Naam Die onder de hemel is gegeven waardoor mensen behouden moeten worden, de Naam van de Heere Jezus (Handelingen 4:12).

Ik ben ervan overtuigd dat Paas, hoewel hij dit zal ontkennen, met zulk schrijven antisemitisme aanwakkert. Je ziet het al gebeuren onder de christelijke jeugd in veel kerken en gemeenten. Veel jongeren hebben ‘nauwelijks iets’ met Israel en reageerden de afgelopen weken zeer kritisch op Israel. Dat is een teken aan de wand, waar ik me zorgen over maak.
Kerken en gemeenten hebben een belangrijke taak om hun jongeren te onderwijzen over de plaats van het Joodse volk in Gods plannen. Er is een heilzame boodschap nodig tegen het gif van veel media, veel politiek en soms ook van theologen.

Laten we de Heere smeken of Hij Zijn Naam wil verheerlijken, dwars door de geestelijke strijd heen. En laten we ons er niet voor schamen op te komen voor Israel en voor de God van Israel. En ik bid dat én heel Israel en ook alle Arabische volken en de Palestijnen gaan beseffen dat alleen de Heere Jezus hen kan redden. Alleen Hij kan ware verzoening schenken, als de volken elkaar ontmoeten in Zijn tegenwoordigheid.

Dirk van Genderen

44 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 mei 2021 om 23:10

  Stefan Paas zou de laatste twee hoofdstukken uit Openbaring eens GOED moeten lezen en overdenken.
  Daar wordt duidelijk vermeld dat er 12 poorten zijn en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn van de twaalf stammen der kinderen Israëls. Deze 12 poorten zijn de poorten van het Nieuwe Jeruzalem.
  Niemand kan de stad zomaar binnen gaan. De twaalf stammen Israels zullen geplaatst worden rondom de stad. Ze zijn de POORTEN.
  iedereen MOET door de poorten binnen gaan.
  Dat wil zeggen: men kan de stad alleen binnen komen door Israël.

  God/JHWH zal Zelf zorgen dat de 12 paarlen/poorten (Openb. 21 vers 21) opgevist worden en op hun plaats van bestemming geplaatst zullen worden.
  Naar het oosten drie poorten.
  Naar het noorden drie poorten.
  Naar het zuiden drie poorten.
  Naar het westen drie poorten.
  Israel!!

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 15:30

  Beste Dirk

  Ik heb Paas al eens in een video van de SGP gezien, dus het verbaast me niks dat hij zo negatief is. Hij behoort tot de zogenoemde, of zo je wilt zogenaamde moderne theologen die met een tunnelvisie behept zijn. Ze kijken niet verder dan hun neus lang is en zijn wars van andere meningen dan de hunne. Zo iemand ziet niet eens het verschil tussen onze HEERE God en de maangod allah. Om daarin verschil te maken is voor zo’n persoon pure nonsens. Als je hem zou vragen waarom beide namen voor hem gelijk zijn en daardoor ook allebei de naam van God vertolken zal hij naar alle waarschijnlijkheid aan je antwoorden: “Beide namen betekenen immers ‘god’. Ik durf te stellen dat zo’n persoon de vele ‘onderdrukte’ moslims een warm hart zal toedragen maar de werkelijk verdrukte en vervolgde christenen geen blik waardig zal keuren. Misschien klinkt dit hard maar helaas is dit de waarheid.

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 15:40

  Sjalom Dirk,

  Ik herken direct je opmerking over de heftige reacties die er in de media over je geuit worden door een scherpe analyse neer te zetten. Je bent geen eenzame roepende in de woestijn en de “geestelijke jungle”. Sterker gezegd hanteer je een chirurgen mes om zo nauwkeurig mogelijk te snijden. Maar wat heb je aan een chirurgen mes als het licht ontbreekt. Dan sta je machteloos en voelt de ander zich superieur.

  Velen hebben niet in de gaten dat er een geestelijke strijd aan de gang is. Ook hooggeleerde theologen hanteren een woordgrapje: “Theo sprak de waarheid” en niet Theo loog. Juist met een woordgrapje denken theologen dat zij wel de waarheid spreken. Zij hebben immers daarvoor geleerd en menigeen is cum-laude afgestudeerd op wat een “kerkheilige” ooit heeft geponeerd. Dat is blijkbaar interessant en getuigt van een dieper inzicht. Was het maar waar.

  Er is een omslag gekomen in het theologisch denken na de heroprichting van de Staat Israël. Dat was het antwoord van de hier en daar overlevende uit de Shoah. Daar hebben de theologen geen zicht op en de kerkgeschiedenis – wij zijn de voortzetting van Israël – was/is een dikke streep door hun rekening.

  Dat feit alleen maakt, dat velen zich eerst vergapen om Israël, en zich juist daarna tegen Israël afzetten. Het door hun achterhaalde Hebreeuwse deel van de Bijbel, waarin duidelijk het heilsplan van de Eeuwige voor Israël zichtbaar wordt, is een steen des aanstoots geworden. Blijkbaar hebben zij geen enkele boodschap aan een verouderd deel en “blèren” dat dit station gepasseerd is. Zij geloven er zelfs in en ook ik als Messiasbelijdende Jood heb dat over mij heen gekregen.

  Waarom ontkennen theologen het rechtmatige bestaan van Israël? Het is de angst voor de onvervulde woorden van de profeet Zacharia: op die dag zal de Messias terugkeren op de Olijfberg en deze zal door midden splijten. Het complete theologische bouwwerk stort ineen als de Messias vanuit Jeruzalem zal regenen over de hele aarde. Dat is de ontkenning van menig theoloog, zijn/haar waarheid is/was een zeepbel.

 4. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 16:10

  Het is werkelijk niet te geloven dat een theoloog die zich nog tot de Gereformeerde Gezindte rekent dit soort denkbeelden heeft. Laat hij de Bijbel eens goed lezen. Laat hij de oudvaders eens lezen. Laat hij zich eens verdieppen in de Puriteinen. Ach, dat zijn blinde ogen verlicht zouden worden door het licht van de Geest. Laten we eenparig blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Thomas Boston zegt het zo duidelijk. ‘Wil je groei van de kerk? Bid, bid om de vrede van Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen.”

 5. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 16:54

  Dank je wel Dirk dat je Gods Woord laat spreken. Je bent als een roepende in de woestijn. Gods zegen op je werk toegebeden. De God van toen is Dezelfde als nu, al verandert alles om ons heen, Hij blijft Dezelfde en houdt getrouw Zijn Woord!

 6. henk mohr zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 17:52

  Beste Dirk, de man die het Palestijnse volk proclameerde was zelf een Egyptenaar, Arafat.
  De opstelling van Stefan Paas, daarover denk ik: wat zit er in het hoofd van deze man? Zijn opstelling is dezelfde als die van de jehovagetuigen, een gehersenspoelde sekte die denkt en schrijft zoals Paas. Die opstelling van de jehovagetuigen heb ik van dichtbij meegemaakt, ze zijn keihard t.a.v. Israel en minachtend tegenover anders denkende christenen. Het is zoals ds. Henk Poot zegt: ze geven meer om hun eigen club dan om wat er in de Bijbel staat over Gods geliefde volk.
  Dat God Zijn volk liefheeft met een eeuwige liefde (Jeremia 31) leggen zij hautain naast zich neer. Trouwens in juni 1933 maakt de grondlegger van de jehovagetuigen, Rutherford, schriftelijk een knieval voor Hitler, terwijl in april het kamp Dachau werd geopend en dat wereldnieuws was in alle kranten. Daar moet ik van zuchten.
  Gods zegen is jouw deel.
  Hartelijke groet, Henk Mohr.

 7. Miny Roenhorst zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 18:43

  Beste Dirk, leest Stefan Paas het Oude Testament niet? Daar staat het wel honderden keren, dat Jeruzalem voor Gods uitverkoren volk is, de Joden!!!
  In de Koran komt Jeruzalem NIET 1 x voor.
  Zegen en groet.
  Miny Roenhorst

 8. Annie Meijers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 19:21

  Wat mist Stefan Paas veel als hij blind is voor alle beloften die in de Bijbel staan in het Oude Testament ten opzichte van Israël.
  Je geloofsleven wordt verrijkt als je ze wel ontdekt. Wie in 1945 had beweerd dat er 3 jaar later een joodse staat zou komen, zou men voor gek verklaard hebben. Is dit niet het grootste wonder dat de Heer zijn beloftes hield, juist zo vlak na de Holocaust??

 9. Louise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 19:22

  Bedankt voor deze brief en uitleg plus de reacties, hoe belangrijk is het in deze dagen om waarheid boven aannames uit te lichten.
  Deze mensen bij naam te noemen, hoevelen volgen hen juist onwetend met mooie preken en boeken maar er zit een geest achter die nu duidelijk aan het licht komt.
  Ze krijgen al teveel ruimte in christelijke praatprogramma’s, laat het licht maar schijnen over hen.
  Waarheid is cruciaal in deze eindtijd, Gods zegen daarin.

 10. Hennie Vogelzang zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 19:27

  Bedankt Dirk voor de duidelijke en moedige, bemoedigende woorden over Israël, Gods volk, Zijn oogappel! Mijn gebed is dat de ogen van de heer Paas open zullen gaan. Shalom!

 11. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 19:48

  Dirk, dit antwoord van Paas verbaast mij niets, en in de toekomst zullen er steeds meer liberale theologen opstaan die dezelfde mening zullen hebben, ook de Europese politiek wordt steeds meer anti-Israel. Het meest schrikbarende van alles is dat er in de straten van Europa zoveel haat geroepen werd tegen het volk Israel, vooral door Arabische bevolkingsgroepen, die hier met open armen binnengehaald zijn. Ook in de hele wereld neemt de Israel-haat enorm toe, maar van christenen verwacht je toch meer steun voor Israel. Dirk, jij en wij worden in hun ogen neergezet als conservatieve christenen, die eigenlijk complotaanhangers zijn, en ook nog tegen het fascisme aan zitten, en weet je waarom? Omdat je de Bijbel letterlijk aanvaardt als Gods woord, en daar niet van afwijkt, maar de kerken/evangeliegemeentes, die juist de taal van de wereld spreken worden met open armen onthaald. Onze taak is om voor Israel op te staan, en dit volk door alles heen te steunen, ook al wordt het aantal kleiner. WIJ BLIJVEN STAAN IN WOORD EN GEBED VOOR HET VOLK ISRAEL!!!! Daarom Dirk doe jij ook goed werk, en laat je niet verschrikken door wie ook, maar blijf staan in het goede werk wat je doet, en wees er op voorbereid, dat de tegenstand alleen maar groter zal worden voor al de christenen die Gods woord van begin tot het einde voor waarheid aannemen. Deze christenen zullen het moeilijk krijgen, alleen in ons land al neemt de tegenstand toe tegen de conservatieve christenen (door liberale) zo genoemd, maar als zij dat zeggen, dan vind ik dat een eer om zo genoemd te worden!!

 12. Ellie Naaldwijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 20:07

  Helaas zijn er nog veel voorgangers en kerkgangers blind. Ze zijn nog niet opnieuw geboren, en begrijpen de bijbel alleen met hun verstand en niet met hun hart. Wat een zegen is het als je ziende wordt. Maar het betekent wel dat je net als Jezus alleen komt te staan, en moet lijden, net als Hij.
  We hoeven ons niet te verdedigen of de ander te overtuigen, we mogen getuigen van de waarheid.
  Fijn dat jij dat ook doet in je brief. Het politieke nieuws is gekleurd. Iedereen die ergens tegen is komt ruim in beeld. Als je ergens voor bent, zoals voor Israel of voor Jezus, komt het niet in het journaal. Gelukkig mogen we voor elkaar bidden en elkaar bemoedigen. Ga blijmoedig door Dirk!!

 13. Nienke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 20:12

  Stefan Paas heeft nog een bedekking, laten we maar bidden dat die weggaat.

 14. Harm Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 20:20

  Hallo,
  Laatst las ik: toen ik mij bekeerde kreeg ik ook liefde voor het volk Israël. Dat is niet verbazend, omdat Israël de bruid is en wij Zijn lichaam. In Hem huwen we Israël! Dwepende liefde voor Israël of wat dan ook is ten zeerste afgoderij. Maar het is onze plicht om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Jezus is een jood. Wat hebt gij gedaan aan de minste van Mijn broeders?
  Dat is geen dwepen, maar een oproep!
  Dat Israël überhaupt bestaat, betekent dat de God van Israël bestaat.
  Het is Gods tijdklok in deze tijd en Zijn erfdeel.
  Dat ontkennen, is het ontkennen dat heel Gods woord de waarheid is.

 15. Harold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 21:02

  Een theoloog kan dan wel gestudeerd hebben, dit houdt niet in dat een dergelijk iemand oprecht gelovig is. Je kunt ook als ongelovige theologie studeren. De visie op Israël hoeft helemaal niet theologisch benaderd te worden, iedere simpele gelovig die geen theologie heeft gestudeerd kan lezen wat Gods woord over het Israël van vroeger, nu en in de toekomst zegt.

 16. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 21:05

  Beste broeder Dirk,

  Wat een mooie aansporing schrijft u, dat het nodig is in de kerken om de jongeren te onderwijzen over Gods plannen met Israël. Dat is precies wat mijn zuster in de Heer en ik morgen hopen te gaan doen. In onze tienerbijbelgroep gaan we het morgen hebben over Gods plan met Israël en met de gemeente.
  God zegene u in uw werk.

 17. Hubée zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 21:14

  Lieve broeder Dirk, bedankt voor je reactie en je genuanceerde uitleg. Ik ben het helemaal met je eens en deel je zorgen over moderne theologen, de islam en de jeugd.
  Laten we blijven bidden voor alle mensen, iedereen heeft Jezus nodig.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 21:49

  De reactie van Paas verbaast mij eigenlijk niet. Kijk ik met wereldse ogen naar onze eigen reacties, dan komen veel reacties inderdaad dweperig over, terwijl ik daar dan toch doorheen kijk! Ik krijg elke dag heel veel commentaren en berchten rechtstreeks vanuit Israël!! Dat doe ik heel bewust, omdat de media (ook bewust!) de berichten uit Israël verdraaien!! Ik zeg wel eens, dat de een wordt geleid door antisemitisme en de ander door wat de Heilige Geest ingeeft. Van WJ Ouweneel (ken hem ook persoonlijk) weet ik, dat hij op een geweldige wijze door de Heilige Geest wordt geleid. Zijn toespraken zijn soms een fontein van levend water! En dat is nu precies die geestelijke strijd, waar wij midden tussenin zitten. Wat opvalt is dat het nieuws wat ik volg uit Duitsland, totaal anders is dan het Nederlandse nieuws!! In Duitsland weten ze (uit ervaring) veel beter wat antisemitisme is dan Nederlanders beseffen!! Alleen op 4 mei hoor ik elk jaar “nooit weer” en voor de rest van het jaar is het: “weg met Israël”. Mensen zijn helaas verbazend manipuleerbaar!! Schreeuwlelijkers (NSDAP) en de leugens krijgen steevast altijd gehoor! Reclames hebben het meeste succes, als ze vol leugens zitten. Ik krijg nog wel eens verzoeken over mijn oordeel over diverse producten, die de consumentenbond aan het onderzoeken is. Ik ben het meest dankbaar, dat ik mij geleid mag weten door Hem, die Zichzelf “WAARHEID” noemt!! De andere kant is ook, dat ik mij helaas “niet bewust ben” waarin ik ook gemanipuleerd word!! Ik ga er vanuit, dat zij die gemanipuleerd worden, zich daarvan ook niet bewust zijn!! In Openbaring 3: 11 waarschuwt Jezus daarom ook: “Houd vast wat je hebt (Daar ben ik mij gelukkig wel van bewust) want dan zal niemand mij de lauwerkrans ontnemen!”

 19. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 22:06

  Dag Dirk,

  Laat je niet uit het veld slaan. Helaas heeft de duisternis vele naam christenen achter zich gekregen om Israel te onteigenen van God. Ben bang dat onder de naam van het christendom de meeste joden gedood zijn over de wereld vanaf Jezus. Ben blij dat er mensen zijn die tegen de stroom in de waarheid durven te vertellen. Gods zegen

 20. Jack van der Luit zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2021 om 22:18

  Ik ken meneer Paas niet, maar de VU, is dat tegenwoordig ook niet een universiteit waar ook imams worden opgeleid? Zie kopie 14-12-2016 · VU wil imamopleiding nieuw leven inblazen. Er komt een nieuwe poging om een imamopleiding in Nederland van de grond te krijgen. Op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam
  Hoe kan deze universiteit dan nog neutraal zijn.?

  Het is eigenlijk heel simpel; Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, overdenk hem bij dacht en bij nacht.
  Want alle schriftwoord is door God ingegeven. Dus wie Gods woord verlaat of degradeert, zal niets meer van dat woord begrijpen en verachten zoals we nu in ons land zien, de Bijbel heeft voor velen afgedaan, dus ook Gods volk, Israel eerst en dan straks wij als Christenen.
  Als God zegt dat Hij in grote ijver ontbrand is voor Sion en voor Israel en dat Hij weerkeert naar Jeruzalem omdat de volkeren zijn volk plunderden en haten. En verder: dat wie ZIJN VOLK aanraakt GODS Oogappel aanraakt, dan weten we een ding: dit zal de duivel proberen te verhoeden, en hij gebruikt allen, zeker ook de kerkvorsten. Zoals Jezus Christus door valse leugens en misleiding van het volk door de toenmalige “kerkleiders” en “theologen” werden gebruikt om Hem, de Knecht des Heren weg te werken. Alleen had de duivel gelukkig niet door dat daardoor het offer werd gebracht wat de duivel onttroonde van zijn macht en ons redde.
  Op dezelfde wijze wil hij nu voorkomen dat God de plannen kan vervullen aan Zijn Volk Israel, en bedient zich vaak door kerkvorsten die Gods Woord niet meer geloven en meeheulen met de vijand = de volgelingen van de duivel.
  Wat ben ik blij dat we Gods woord mogen geloven, alleen al in Zacharia staat 41 x Jeruzalem, 3 x Sion en 22 x Juda en 4 x Israel.
  In de eerste 3 hoofdstukken zegt de Here 3 keer dat Hij Jeruzalem verkiest, en waar gaat de strijd over?? Juist, Jeruzalem die God tot een schaal der bedwelming maakt voor alle volken in het rond. Lees Zacharia 2: 12, dat is de kern.

 21. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 0:48

  Blijkbaar raak je een gevoelige snaar, die heftige reacties oproept. Ik weet wat je schrijft, en kan dat menigmaal mijn genoegdoening erover geven. Fijn dat u mij toen de ogen hebt geopend, over Israël, het joodse volk, en als je net christen bent, moet je nog wel wat bijleren. Dan is het fijn als de Here je op de juiste mensen wijst.
  Toch raakt het u, dat het zoveel losmaakt onder mensen. Moet je blij mee zijn, dan komt het juist ten goede. Door blijven gaan, en blijf strijden voor Israël en het joodse volk, ondanks het verzet. Menselijkerwijs kan ik ook niet alles onderschrijven, wat er gebeurt in Israël, en het gemêleerde Joodse volk. Maar dat was ook al zo in het Oude Testament, denk alleen maar aan het gouden kalf. Soms heb ik het idee, dat ze die nu weer aan het bouwen zijn. Eigenbelang (regereringsbelang gaat voor het Godsbelang, maar ook dit staat zo beschreven). En dan hebben we Hamas, een terroristische organisatie, die gesteund wordt door de hele wereld. En zo kunnen we wel even doorgaan. En wij mogen dankbaar zijn, dat wij geënt zijn op de stam van dit volk. Geënt, betekent dat wij welkom zijn in dit aardse leven, om de Here te dienen en Gods volk te steunen, en Israel. Wij zijn niet gelijkwaardig ten aanzien van het joodse volk. Op deze aarde komt eerst zijn geliefde Joodse volk en dan wij. Als wij nu gewoon ons best doen, om er voor Israël en het joodse volk te zijn. Dat is wel het minste wat wij kunnen doen, voor het offer wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan. Laten we alsjeblieft niet dezelfde fouten maken, wat er door de eeuwen heen is gebeurd met het joodse volk. Er zal voor ons christenen, geen zegen op rusten. Vertrouw op God, Hij zal het Joodse volk zegenen, op zijn manier en zijn wegen. Niet de onze. Ons rest dienstbaarheid en nederigheid, een zegen die ons is geschonken door de Here Jezus, die dit voor ons mogelijk heeft gemaakt.

 22. Jan C. Zwart zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 0:54

  De bijbelse visie van Dirk verweven in de huidige samenleving, acht ik evenwichtig en goed onderbouwd. Hoeveel hedendaagse theologen zijn er niet die een voor de wereld acceptabele Israëlvisie hebben waarmee je goed scoort, maar geen bijbelse fundering heeft. Het gaat er niet om dat we de mensen naar de mond praten maar wat God wil dat wij spreken, want alleen aan Hem dienen wij ons na ons aardse heengaan te verantwoorden. Het volk van Israël blijft Zijn Uitverkoren Volk dat een rol speelt in deze Eindtijd.

 23. Elleke van der Valk zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 9:19

  Dankjewel Dirk, maar ook de reactieschrijvers. Zozeer komt hier mijn innerlijke pijn naar voren. Het niet meer van de wereld zijn en hierdoor me vaak eenzaam en afgewezen voelen. Dit laatste is dan weer waar satan mij, die van Gods volk houdt, verzwakt. Terwijl Zijn woord en hierin Zijn beloften voor Gods Volk én voor de gelovigen uit de volken, zo waar en groot en onveranderlijk is. Jullie woorden werken troostrijk. Shalom.

 24. Marianne van Dipte-Mooij zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 9:42

  Beste Dirk,

  Dat iemand theologie heeft gestudeerd, wil niet zeggen, dat iemand wederom geboren is. Iemand die niet wederom geboren mens, verstaat de Heilige Geest niet en dus de schrift niet Het OT en NT zijn nl. geïnspireerd door de Heilige Geest en daar staat zo veel beschreven over de relatie van God met zijn uitverkoren volk, ja uitverkoren! De liefde, straffen, genade en de vele beloften voor Zijn uitverkoren volk! En hoe God opkomt voor Zijn volk, hoe Hij belooft dat Hij de strijd aan gaat met de vijanden van Zijn volk!

 25. Arnold zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 10:01

  Steven Paas is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.
  Dat ie theoloog is aan de universiteit van Amsterdam, zegt al genoeg lijkt me.

 26. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 10:41

  Amen, Amen, Amen !!!
  We leven in de eindtijd waarbij misleiders als Stefan Paas steeds meer hun grote mond opentrekken en proberen ons, wedergeboren en Geestvervulde Christenen, te intimideren.
  Richt je rug in de Kracht van de Heilige Geest en blijf volharden in gebed want Hij die was en is, de Jood Jezus Christus van Nazareth, staat al voor de deur en hoeft alleen nog maar binnen te komen. Halleluja.

 27. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 11:20

  Wat een goede reacties. Wat fijn dat er zo velen zijn die de knie niet voor baal-islam buigen, maar van genade willen leven, zolang deze ons toegemeten genadetijd duurt!

 28. Mira zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 11:25

  AMEN DIRK! Doe zo verder aub en geef niet op!
  Ook dank aan iedereen voor de geweldige reacties!
  God zegene Dirk en jullie allen!

 29. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 13:56

  Beste Dirk,
  Het is ongelofelijk dat iemand die zich christen noemt zulke dingen kan, durft zeggen. Ik vind dat je heel goed hierop hebt gereageerd. En inderdaad: les geven over Gods Woord, dan kun je beter niet op de VU zijn, want dat is theologisch gezien een afgang.
  Laten wij maar dicht bij Gods Woord blijven en bidden dat vele Joden nog tot bekering mogen komen en hun Messias mogen zien. Van de overheid en het Nos-nieuws hoeven wij het niet te verwachten. Die hebben de leugen lief. We leven nu in een tijd van voor de Tweede Wereldoorlog; de leugens t.a.v. het Joodse volk en Joden in het algemeen, dat leidde tot de Holocaust. Maar ondanks vele zonden in Israël net als in Nederland en de hele wereld, de Here God blijft Zijn volk trouw voor eeuwig.

 30. Boudewijn de W zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 14:17

  Tegenstand zal er altijd zijn, en alleen maar groeien t.a.v. Israel. Dirk, weet dat jij de goede strijd levert en daarin zult moeten volharden. Daarnaast mag je weten hierin niet alleen te staan.
  Dwaas is hij / zij die……… Dhr. Paas is m.i. een Dwaas als je zoveel bijbel “kennis” hebt en met deze reactie komt, maar ja je bent hoogleraar en denkt blijkbaar daarmee het bij het rechte eind te hebben. Er zijn zoveel verwijzingen naar Jeruzalem, dan ben je zo “intelligent” en kan je niet eens lezen wat en hoe het er staat. Natuurlijk is het pro-palestijn uitspreken populairder dan zeggen dat je christen bent en gelooft in Jezus en daarmee ook achter Israel staat. Zal mij niet verbazen als hij in hetzelfde “kamp” als Greta Duisenberg en Van Agt huist. Hopelijk gaat hij niet voor in een gemeente, daar zou hij de mensen op een verkeerd spoor zetten.
  In ieder geval positief dat Mark Rutte het toch nog voor Israel opnam tegen Kaag (waar je niet anders van kunt verwachten), daarom is gebed voor de politiek ook nodig.
  Dirk, ga door op de “smalle weg” en weet dat je daar niet alleen loopt.

 31. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 16:04

  Beste broeder Dirk, de reactie van dhr. Paas verwondert ook mij niets. Ik heb een tijd via de mail contact met hem gehad over onze visie op Israël. Een visie die lijnrecht tegenover elkaar stond en zoals nu blijkt nog steeds staat. Helaas is er nog steeds een brede stroming in de christelijke gemeente die zijn visie aanhangt. Ook dit is geestelijke strijd. Van de schepping af was en is het de bedoeling van Satan om Gods volk te vernietigen en daarmee Gods plan met Zijn volk te ontkrachten. Satan gaat nog steeds rond als een briesende leeuw en heeft op velen een bedekking gelegd om zo verdeeldheid te zaaien binnen Gods gemeente. Ik ben gestopt met te corresponderen omdat ik zag dat hij niet te overtuigen was.
  Dirk ga door met je bemoedigende berichten. Ik wens je Gods zegen toe

 32. Dicky van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 16:53

  Shalom Dirk, Blijf doorgaan met het verkondigen van Gods Waarheid!

 33. JL zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 22:02

  Ik vind het heel erg dat Stefan Paas zoveel over zich uitgestort krijgt. Ik ken persoonlijk een aantal kennissen die niets met Israël hebben, maar wel duidelijk wedergeboren zijn. Het doet mij verdriet om zoveel harde reacties te lezen. Overigens ben ik het wel eens met Dirk. En hoop ik dat veel mensen gaan inzien dat de joden nog steeds Gods oogappel zijn

 34. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2021 om 23:24

  In vogelvlucht het een en ander tot mij genomen. En bemerk wel de liefde voor Israel in de reacties. Maar goed ook. Want ze zijn zonder meer de oogappel Gods.
  Dat Stefan Paas, wel goed de plank slaat, zal mogelijk mede door zijn geleerdheid komen. En dat hij ook niet bekeert en wederom geboren zou zijn is, wat al reeds aangehaald is.
  Wat ik bij mij kreeg: ‘de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht’, uit 1 Cor. 8: 1.

 35. Ludo Bogaerts zegt:
  Geplaatst op maandag 31 mei 2021 om 8:16

  Beste Dirk,
  Ik heb moeite met de zin:
  ‘Echte moslims worden gedreven door diepreligieuze (ja inderdaad, satanische) krachten.’
  Is niet elke gedrevenheid vanuit de menselijke natuur satanisch?
  Ik maak hierin geen onderscheid tussen moslims en christenen of welke groepering ook.
  Laten we vooral elkaar liefhebben, ook de andersdenkenden.

  Hartelijke groeten,

 36. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 31 mei 2021 om 12:46

  Bedankt Dirk. Als je een heel klein beetje eten hebt, geef je het eten eerst aan je kinderen. In het geloof is God (de drie-eenheid) de eerste die je lief hebt. Dan komt toch echt het volk Israël (die naam heeft Jakob gekregen). Met God gestreden en God heeft Jakob laten overwinnen. En dat doet God nu ook met Israël. En wij heidenen mogen ingelijfd worden in het volk Israël. En dan heb je het volk Israël lief, dat kan niet anders, want God die in je woont heeft het lief, waar zijn Zoon uit voort komt, door de belofte. God is getrouw! Dan komen je mede broeders en zusters over de hele wereld. En dan heb je je naaste lief als je zelf. Naaste: Palestijnen, Moslims, buren, zondaars, dieven, moordenaars, niemand uitgezonderd, Russen, Wit Russen, oorlog is geen optie. Bidden bidden en nog eens bidden voor deze wereld. Stefan Paas als kind van God heb je je naaste lief ook de Palestijnen!!!

 37. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op maandag 31 mei 2021 om 22:59

  Lieve broeders en zusters hebben wij allemaal niet een blinde vlek omtrent veel dingen die in de Bijbel staan. Laten wij onszelf eerst beoordelen voordat wij anderen de maat nemen.
  Jezus Christus is de Waarheid en de Bijbel getuigt daarvan dus laten wij het Woord lezen en bestuderen, dan hebben we genoeg te doen.

 38. Jaap van Heiningen zegt:
  Geplaatst op maandag 31 mei 2021 om 23:02

  Het is wel goed om bij het begrip ‘Palestijnen’, Psalm 83 in gedachte te houden. In deze profetische psalm wordt heel duidelijk wat de diverse historische achtergronden zijn van de moderne Palestijnen.
  Veel zegen van boven!

 39. Carel van Poppel zegt:
  Geplaatst op maandag 31 mei 2021 om 23:42

  Beste Dirk,
  Er is al gezegd ter bemoediging voor het prachtige werk wat je doet en daar sluit ik mij graag bij aan. Op dit moment lees ik in Jes. 32: 15b-16 Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud; dan woon het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde.
  Als de verlosten van Israël in het 1000-jarig Vrederijk binnen komen, bezitten zij dezelfde innerlijke zegen van de inwonende Geest, als de gemeente vandaag de dag. Als God zulk een heerlijk plan voor zijn oudste zoon heeft, hoeveel temeer moeten wij ons daarover dan verblijden dat wij met elkaar deel uitmaken van de edele olijf! Ga vooral door Dirk en laat je niet te neer drukken door wie of wat dan ook, vertrouw op de Heer elke dag van je leven. God zegene je.

 40. t. koster zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 juni 2021 om 6:27

  Beste mensen,
  Ik ben het volledig eens met wat Dirk schrijft. Wie Israel zegent zal zelf gezegend worden. Ik bid dagelijks voor de vrede van Jeruzalem. Ik bid dat de joden Jezus aannemen. En eens zullen de schellen van hun ogen afvallen, en zullen ze Jezus kennen. Ik bid ook voor de Messias-belijdende Joden dat ze het geloof in Jezus mogen behouden. Ze hebben het vaak niet makkelijk. Ook bid ik voor de Palestijnen en Arabieren die in Jezus geloven voor bescherming, en dat ze vol mogen houden. Maar ook voor de zonden van het volk Israel vraag ik vergeving. Net zoals vergeving van mijn eigen zonden. Alleen door Zijn Genade worden we gered. Ik bid ook dat de politiek achter Gods Volk mag gaan staan. Dankbaar ben ik dat het christelijk geloof ook voor ons ‘heidenen`is. En dat dankzij Jezus die voor onze zonden is gestorven en opgestaan is uit de dood, opgevaren naar de Hemel, met pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. Dat velen nog door de Heilige Geest aangeraakt mogen worden, en Jezus mogen leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker.

 41. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 juni 2021 om 17:58

  Beste Dirk.
  Ook ik sluit me aan bij al de bemoedigende reacties.
  Blijf gewoon doorgaan met de prachtige Nieuwsbrieven die je schrijft. We worden er allemaal erg door bemoedigd. Ook zijn ze ontzettend leerzaam voor ons en wordt, in ieder geval bij mij, vaak de ogen geopend.
  Dank je wel Dirk.
  Gods Zegen over je mooie werk. Het is tot eer van God.

 42. Willeke zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 juni 2021 om 20:15

  Waarom zó druk gemaakt? GOD Zelf heeft het laatste woord…

 43. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2021 om 16:24

  Beste Dirk,

  Zelf volg ik de Bedelingenleer en daarin is Israel van cruciaal belang. Verder zegt de Bijbel om Israel te eren maar NIET te vereren, omdat het Joodse volk de Gemeente geestelijk draagt en niet andersom! Romeinen 11:18 NBG51

  Groeten van San

 44. Desiring God zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 februari 2024 om 20:38

  Ik wijs jullie graag op een mooi stuk van John Piper.

  https://www.desiringgod.org/messages/who-is-a-true-jew-part-1

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden