Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verlangen naar Gods heerlijkheid (8 reacties)

Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021, 10:43 door Dirk A A

Het is mijn verlangen dat Gods heerlijkheid meer zichtbaar gaat worden in ons land. Dat we in onze samenkomsten Zijn aanwezigheid zullen ervaren. Dat als we Zijn Woord lezen, we het zeker weten: Hij is er en Hij spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Dat we misschien wel middenin de nacht wakker worden en onze naam horen, van God zelf, zoals ooit een jongen in de tempel hoorde: ‘Samuel, Samuel.’ Waarop hij antwoordde: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:10). Dit kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Onze verwachting is van de Heere alleen.

Ik proef in delen van christelijk-gelovig Nederland verlangen naar eenheid, verlangen naar geestelijke vernieuwing, verlangen naar opwekking, herleving. Op diverse plaatsen zijn gebedsgroepen ‘actief’. En toch hoor ik ook: ‘We bidden al zo lang en er verandert zo weinig.’ Sommigen raken moedeloos en houden het voor gezien. Anderen zijn trouw en gaan door, elke week, elke dag.

Zelf kunnen we geen herleving, geen vernieuwing tot stand brengen. Sommigen proberen dat, met nieuwe methoden. Maar dat zal geen blijvend resultaat opleveren, met geestelijke diepgang.
Wat moeten we dan doen? Stoppen met werken, stoppen met bidden? O, nee, altijd geldt de roeping om getuige van de Heere Jezus te zijn. Hoe dan verder? Nog harder werken en nog harder bidden? Ook niet.

Ik las Psalm 27. In vers 14 lezen we daar: ‘Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.’

Dit Psalmvers bemoedigt me zo. Ook ik maak me zorgen over de geestelijke ontwikkelingen in ons land, om het geestelijke verval. En zeker, de Heere werkt ook. Er komen mensen tot geloof. Er gebeuren wonderlijke dingen. Laten we niet doen alsof de Heere ons land zou hebben verlaten. Dat is beslist niet waar. Dan zouden we Hem enorm tekort doen. Als u zo denkt, belijdt dat dan aan de Heere Jezus. Als Hij onze ogen ervoor opent, dan zien we dat Hij leeft en dat Hij werkt.

Laat niemand nu zeggen: ‘Een geestelijke vernieuwing en herleving zal niet meer gebeuren in deze eindtijd, het zal alleen maar slechter worden, zondiger, met meer geestelijke afval.’ Voor de Heere Jezus is toch niets te wonderlijk? In de moslimwereld is een grote opwekking gaande, dan kan dat hier toch ook…

Ondertussen is er wel dat vurige verlangen naar meer van Gods werk, meer van Zijn heerlijkheid, meer van Zijn zegen, meer van Zijn aanwezigheid in ons eigen leven, in onze kerken en gemeenten, in ons land.
Dat kunnen wij niet bewerkstelligen. Dat kan alleen Hij, de Heere Jezus. Daar zie ik naar uit. Verlangend. Met verwachting.

Daarom spreken de woorden uit Psalm 27 mij zo aan: ‘Wacht op de HEERE, wees sterk…’ Wachten is geen teken van zwakte. Juist in het wachten kunnen we heel sterk zijn. In Gods kracht. We staan als het ware op de uitkijk: begint het al?
Onze oren en ogen zijn open. We staan op onze wachtpost, zoals Habakuk 2:1 zegt: ‘Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou…’

‘Heere, spreek tot ons… We wachten op U. We hebben onze plaats ingenomen op onze wachtpost. Heere, toon ons welke weg we hebben te gaan. Toon ons Uw heerlijkheid. We aanbidden U en loven en prijzen Uw grote Naam.’
In het geloof mogen we de Heere Jezus al zien, ‘met heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebreeën 2:9).

De Heere wil ons Zijn weg wijzen. Als we in Zijn Woord lezen of ernaar luisteren, kan Hij tot ons spreken door Zijn Geest. Hij kan ons een overtuiging in ons hart, in onze gedachten geven, en ons zo Zijn weg duidelijk maken. Hij kan ook door anderen tot ons spreken of onze gedachten bevestigen. Soms ook spreekt Hij door omstandigheden tot ons, om ons Zijn weg te duidelijk te maken.

Habakuk 2:2 zegt: ‘Toen antwoordde de HEERE mij en zei…’ Horen we Hem als Hij tot ons spreekt? Is dat onze houding: ‘Spreek Heere, Uw dienaar luistert…’
Soms zullen we moeten wachten op Hem. Wachten is niet met de handen over elkaar zitten en niets doen. Wachten is vol van activiteit.
Habakuk 2:3 zegt: ‘Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.’

Met Jesaja bidden we het mee: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen…’ (Jesaja 64:1).
‘Heere, kom in ons midden, stort Uw Geest uit, doe ons Uw heerlijkheid zien. We hebben er geen enkel recht op, vergeef ons onze zonden, was en reinig ons met Uw bloed. Doe het Heere, om de eer en glorie van Uw grote Naam en tot zegen van hen die U nog niet kennen.’

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021 om 11:10

  Beste Dirk,
  ‘Verlangen naar….’ dat klinkt natuurlijk heel erg vroom, maar Gods Woord is helder, de ‘eenheid in de Geest’ (Ef. 4:30) is er ‘gewoon’ en dat is een nuchter feit, niet meer en niet minder. Paulus wijst ons er hier niet op de eenheid van de Geest te bewerken of tot stand te brengen of te bevorderen. Nee, de eenheid IS er, en hoeft ‘slechts’ bewaard te worden, laten we ons hiervan bewust zijn.
  ‘Dat kunnen wij niet bewerkstelligen’; hebben wij hier echt geen enkel aandeel in? Zo staat :’word vervuld met de Geest’ (Ef. 5:18) in de gebiedende wijs, dat duidt op een actief proces voor de gelovige mens, we hebben dus wel degelijk invloed op Zijn aanwezigheid in ons leven! Bid om geest van wijsheid en openbaring opdat u Hem zal kennen en zult weten wat de hoop is van Zijn roeping.

 2. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021 om 16:09

  Dirk ik begrijp het niet, gisteren 18 juni 2021 had je toch een ander onderwerp over wat Nederland de Joden al voor de oorlog aan gedaan hadden? En nu dit. Ik begrijp het even niet.

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021 om 16:25

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Otto, dat klopt, maar dat artikel moet nog iets meer onderbouwd worden, volgt later nogmaals.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021 om 19:01

  Beste mensen hier, het leven van hier en nu is vol van verrassingen. En alles (van tevoren reeds) te weten, maakt niet gelukkig(er) immers!
  Weldenkende mensen zouden Jezus terugkomst wel graag willen. Wanneer die mens ging beseffen/doorgronden wie Hij is, werd er mijns inziens ook wel anders naar (toe)geleefd. Wie de Zoon van God liefheeft en Hem toebehoort, groeit immers in elk opzicht naar Hem toe. Zijn we wel altijd op Hem afgestemd? Ik tenminste, lang niet altijd.
  Wel ga ik er vanuit dat Gods woord waar en betrouwbaar is. Gelukkig kwam Jezus in de volheid der tijden, met een overgegeven en dienend leven, Hij de Zoon van God de Vader. Had geen lang leven hier. Voor de kruisdood bad Hij bad de Vader in de hof van Gethsemane tot 3 maal toe. Om de Hem aangereikte beker niet te behoeven te drinken. ‘Maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.’
  Welk een onbegrensde grote zondaars-liefde.
  Schuldeloos bloed werd er toen geofferd, voor u en mij des dood schuldige zondaren. De dood had echter niet het laatste woord, want Hij stond na 3 dagen weer op uit het graf. Om de opstanding ook te te laten zien, vertoonde Hij zich aan velen. Nu is onze opgestane Heiland bij Zijn en onze Vader. Biddende en pleitende dat ons geloof niet zal ophouden.

 5. Jaap v.Kl. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021 om 19:29

  Beste Dirk.
  Het stuk dat je geschreven hebt spreekt mij erg aan. Ook ik bid voor veel mensen waarvan ik heel graag wil dat ze tot bekering komen en de Here Jezus aan zullen nemen als hun Redder. Zelf ben ik een verwoed bijbellezer en probeer daar mijn antwoord in te vinden. Psalm 22 in vers 3 staat “Mijn God ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte”. Vers 2: “Mijn God waarom hebt U mij verlaten enz.” Het antwoord staat (voor mij althans) in vers 25 : “Hij heeft niet versmaad noch veracht de ellende van de ellendige, en Zijn aangezicht niet voor Hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen Hij tot Hem riep”. Nog iets ter bemoediging, er staat heel vaak in Gods woord: “Wie op Hem zijn vertrouwen stelt zal niet beschaamd uitkomen”. Het staat er echt. Hoe vaak moet je de Heer iets vragen, ik weet het niet maar leg Hem dat ook maar voor. Goed, dit ter bemoediging.

 6. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021 om 19:57

  Tot Israel is gezegd: ‘Hij schiep ons, HEM behoren wij, tot schapen die HIJ voedt en weidt; een volk tot ZIJNE dienst bereid.’ En tot ons heiden is gezegd: ‘Komt allen tot MIJ die vermoeid en belast zijt; en IK zal u rust geven.’ Wel is het verbond met Israel voor eeuwig; en de genade voor ons heidenen voor zolang deze genadetijd duurt en deze wordt in een punt des tijds beëindigd, vrijwel zeker bij zijn komst voor Israel als hun KONING.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2021 om 21:47

  “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw” Jaren geleden was dat liedje heel populair!! Gelukkig kwamen veel christenen in opstand tegen dat lied. Een christen mag nooit stil zijn maar zijn mond openen om te getuigen en te strijden voor Jezus!! En dan die “eenheid”! Die “eenheid” is er wel, maar die moet je wel “zien”! Er is maar één Jezus Christus!!! En dan kan je wel blijven focussen op de verdeeldheid, maar laat elke christen vrij om zich aan te sluiten bij een kerk waar hij/zij zich thuisvoelt. En dan de situatie in Nederland? Ik denk, dat het alles te maken heeft met de opstelling van Nederland tegenover Israël! Wie tegen Israël is, is tegen God! De opmerking van die vrouw, in de aanhef van de Nieuwsbrief, over gebedsverhoring. Heeft tot op zekere hoogte gelijk, maar is het gek, wanneer God niet luistert naar mensen die tegen Hem zijn? Ik ben nog altijd heel erg onder de indruk over hoe Nehemia dat doet, vóórdat hij iets aan God vraagt. Lees eens rustig Nehemia 1 en leer daaruit hoe Nehemia zich voor God verootmoedigt!! Hoe Nehemia vervolgens verder gaat kan je vervolgens leren uit de daarop volgende hoofdstukken!! Nehemia wordt op geweldige wijze door God gebruikt! Het gebed van een rechtvaardige vermag veel! Heel veel zelfs!

 8. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juni 2021 om 21:51

  De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn.
  Er is wel degelijk een tijd van wachten en stil zijn.
  Toen mijn vader op sterven lag, ging mijn gehandicapte dochter (down syndroom) naar
  hem toe en zei uit het niets: stil maar wacht maar opa alles wordt nieuw!!
  En toen waren wij stil!!!! Dat zo’n kind dit zegt is bijzonder!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden