Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Al in de Middeleeuwen moesten Joden in de Nederlanden een geel lapje dragen (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 juni 2021, 9:57 door Dirk A A

Terwijl wereldwijd en ook in ons land het antisemitisme toeneemt, waar we krachtig stelling tegen nemen, schokte het mij toen ik ontdekte hoeveel Jodenhaat en ook Jodenmoord er in de Middeleeuwen al was in ons land. Werkelijk, ik buig beschaamd mijn hoofd, voor Israel, het Joodse volk, maar ook voor de Heere. En jazeker, het is al eeuwen geleden, en wij waren er toen nog lang niet, maar er ligt een grote schuld op ons land, ja, bloedschuld. Zo voel ik dat in ieder geval. Het is wel hier gebeurd. In de Middeleeuwen werden de Joden in ons land al verplicht gele lapjes te dragen, om hen te onderscheiden van de rest van de mensheid. Dat gebeurde niet pas voor het eerst door nazi-Duitsland.

Het is iets wat je heel de geschiedenis door ziet, sinds het Joodse volk bestaat. De wereld voelt kennelijk aan dat het een bijzonder volk is, het volk waarvan God zegt dat het Zijn volk is. Altijd, wat er ook gebeurt, is dit volk de zondebok.

Tegen het einde van de tiende eeuw trokken Joden het Rijnland binnen. Ook naar wat nu België en Nederland is. Aanvankelijk werden ze getolereerd. Maar dat veranderde al spoedig. Tijdens de kruistochten in de elfde en twaalfde eeuw werden onderweg naar het Midden-Oosten, Joden die de troepen tegenkwamen massaal gedood, verjaagd en gedwongen zich te bekeren. Joden kregen de schuld van rampen als pestepidemieën. In 1349 werden 900 Joden in Straatsburg levend verbrand.

Door de Jodenhaat in Duitsland, al in de vijftiende eeuw, kwamen veel Joden naar de Nederlanden, onder meer naar Nijmegen. In 1414 moesten alle Joden Trier verlaten en in 1428 Keulen.

In de vijftiende eeuw werd in Culemborg een Jood verbrand omdat hij een verhouding had met een dochter van een Culemborgse edelman. Ook zij werd verbrand.

Uit onderzoek van de Utrechtse theoloog Ben Ipenburg blijkt dat de oorsprong van deze haat en dit geweld afkomstig was van Middeleeuwse teksten van pausen, theologen, predikers en vorsten. Daardoor ontstond religieuze, politieke en economische haat tegen Joden.

Ipenburg heeft veel teksten ‘onder het stof vandaan gehaald’, die eerder nog niet in het Nederlands waren verschenen. Fragmenten uit literaire en andersoortige teksten, zoals preken en vrome overdenkingen, getuigen van de zowel intellectuele als ongenuanceerd-woedende ‘onderbuikhaat’ tegen Joden.

‘Christelijke theologen ontdekten dat de Joodse godsdienst was veranderd,’ geeft Ipenburg aan. ‘Er was geen tempeldienst meer, er waren geen dieroffers meer, en daarmee was volgens hen de band met het Oude Testament doorgesneden. Het jodendom was de cultus van de duivel, vond men. Daarbij kwam de aloude beschuldiging dat de Joden Christus vermoord hadden.’

Hij citeert Thomas a Kempis, bekend van het boek ‘De navolging van Christus’, die ook anti-Joodse teksten schreef: ‘O, jullie goddeloze Joden (…), jullie zijn in elk opzicht de schuldigen, jullie zijn de eigenlijke, de werkelijke moordenaars van de Zoon van God.’

Ipenburg gaat in zijn boek ‘Jodenhaat en Jodenmoord’ uitgebreid in op het leven en lot van Joden in meer dan vijftig plaatsen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Eén van deze steden is Arnhem. Rond 1235 was er, zover is na te gaan, voor het eerst sprake van een Jood in die stad. Beslissend voor de Joden was de komst van de pauselijke legaat van kardinaal Nicolaas van Cusa in 1451. Er konden aflaten verkregen worden als het stadsbestuur maatregelen tegen de Joden zou nemen en dat gebeurde.

Een zo’n maatregel was dat de Joden een kenteken moesten accepteren van hun Jood-zijn, dat ze op hun bovenkleren moesten dragen, zodat men een Jood van een christen kon onderscheiden, vermoedelijk een gele lap. Vlees van Joden moest op de markt voorzien zijn van een geel vlaggetje. Het is niet vreemd dat er vanaf 1468 geen Joden meer in Arnhem woonden.

In 1456 bepaalde Venlo dat Joden een lap moesten dragen. Dat gold ook voor Tiel drie jaar later. Waarschijnlijk werd deze maatregel ook in Nijmegen uitgevaardigd.
Al deze maatregelen leidden ertoe dat Joden de Nederlanden de rug toekeerden. In 1461 woonde er nog één Jood in Nijmegen. In Roermond dateert de laatste vermelding van Joden uit 1443, in Venlo 1455 en in Arnhem 1468.

De eerste verplichting voor Joden om een merkteken te dragen, dateert uit 1215. Het vierde Concilie van de Lateranen besloot daartoe, ertoe aangespoord door paus Innocentius III. Deze paus had gemerkt – hoe had hij dat gemerkt, vraag je je af – dat christenen vaak seksuele gemeenschap hadden met Joodse mannen en vrouwen, omdat deze hun Jood-zijn verborgen. Daarom moesten ze te herkennen zijn aan een merkteken.
In Frankrijk was dat merkteken al snel een gele lap. Geel werd in de Middeleeuwen geassocieerd met onrein.

Aan het einde van de vijftiende eeuw waren er nog maar weinig Joden over in de Nederlanden. Pas vanaf 1600 vestigden zich weer grotere groepen Joden in de Republiek, voor een belangrijk deel in Amsterdam, waar ze redelijk veilig waren tot de Tweede Wereldoorlog.
Een deel van deze Joden was afkomstig uit Zuid-Europa, met name Spanje en Portugal, een ander deel uit Oost-Europa.

Het is nu een jaar geleden dat ik in een commentaar schreef over schuld belijden aan God en aan het Joodse volk vanwege de ruim 100.000 Joodse medemensen die in de Tweede Wereldoorlog uit ons land zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen, met de vraag eraan gekoppeld of we wel alles hadden gedaan om dat te voorkomen.

En zeker, velen hebben zich in de Tweede Wereldoorlog ingezet voor Joodse medeburgers, vaak met gevaar voor eigen leven. Velen hadden liefde in hun hart voor het Joodse volk, omdat het Gods volk is, waar de Heere zulke rijke beloften aan heeft gegeven.
En er zullen ook in de Middeleeuwen christenen zijn geweest die zich verbonden voelden met Joodse mensen, hoewel het toen moeilijker was dan voor ons, omdat de Joden geen thuisland hadden.

Ik voel me gedrongen ook de zonden die wij eeuwen geleden het Joodse volk hebben aangedaan te belijden, om weer rein voor de Heere en tegenover het Joodse volk te kunnen staan. Is dat dan nog niet voldoende gebeurt, reageert u misschien. Misschien, maar misschien ook niet.

‘Heere, we belijden wat we in de afgelopen honderden jaren Uw volk hebben gedaan. Altijd gaven we hun de schuld, van alle rampen, alle ellende. Vergeef het ons, wees ons genadig.’
Stort Heere, de Geest van de genade en de gebeden over ons uit. Zo’n verootmoediging kunnen we zelf niet organiseren, maar werkt U het in onze harten.’

Het is tijd! Nederland. Met Handelingen 3:19 roep ik het uit: ‘Kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.’
Deze woorden sprak Petrus tot Israel. Deze woorden spreekt de Heere tot ons.
Is er toekomst voor Nederland? Jazeker, als we tot inkeer komen, onze schuld belijden en ons bekeren.

Laten we breken met onze zonden en ze aan de Heere belijden… Er hoeft vandaag geen bloed meer te vloeien om verzoening tot stand te brengen. De Heere Jezus heeft Zijn leven gegeven, Zijn kostbare bloed gestort, voor onze zonden, aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het oordeel, de vloek die voor ons bestemd was, op Zich genomen. En verzoening, verlossing, gerechtigheid tot stand gebracht.

U zegt misschien nog wel een keer: ‘Wat heb ik ermee te maken? Het is al zolang geleden.’
Het is ook niet zo dat er hierdoor een schuld op u persoonlijk rust, dat lees ik nergens in de Bijbel. Maar ik ben er wel van overtuigd dat God erop let hoe de volken Zijn volk, het Joodse volk, Zijn oogappel, behandelen (Zacharia 2:8, Joël 3).

Ik zie soortgelijke ontwikkelingen elders, onder meer over hoe wij vroeger onze slaven hebben uitgebuit, mishandeld, misbruikt, behandeld als minder dan onze dieren.
Onze dochter Lieke was in Brazilië op outreach met een groep studenten van een Discipelschaps Trainingsschool, om in een gebied het Evangelie te brengen. Elke nacht kreeg vrijwel de hele groep nachtmerries. Ze ervaarden een heftige geestelijke strijd. Ze zijn in gebed gegaan, en door gesprekken met de plaatselijke bevolking en als antwoord op de gebeden werd het hun duidelijk dat de oorzaak lag in wat er eeuwen geleden in dat gebied was gebeurd. Slaven waren er mishandeld, misbruikt, gedood. Ze zijn op de knieën gegaan, letterlijk, hebben daar schuld voor beleden en om vergeving gesmeekt. Vanaf dat moment gaf de Heere rust en vrede, had niemand meer nachtmerries en gaf de Heere Zijn zegen op het doorgeven van het Evangelie en het helpen van de mensen.

Ik ervaar dat de Heere mij oproept tot verootmoediging voor Hem. Misschien ervaart u dat ook wel.
Om schuld te belijden…
Mij te bekeren…
Dan zal de Heere onze zonden uitwissen…
En wil Hij nog tijden van verkwikking geven…
Zijn zegen…

‘Heere, vergeef ons het vergieten van onschuldig bloed…
We belijden onze schuld.
Schaamte staat op ons gezicht.
Heere, herstel ons land, vernieuw ons…
Doe Uw aangezicht weer over ons lichten.

Heere, schenk een herleving, kom in ons midden.
Heere, vergeef, was ons schoon met Uw reinigend bloed…’
Onze hoop is gevestigd op U alleen.’

Dirk van Genderen
(Bronnen o.a.: RD, Stadswandelkantoor Amsterdam, Jehoeda)

20 Reacties

 1. willem zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 juni 2021 om 18:19

  Wellicht kun u zich ook eens verdiepen in de bokkenrijdersprocessen in Limburg en de overige dwalingen waar zogenaamde christenen zich door lieten leiden met miljoenen slachtoffers als gevolg.

 2. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 juni 2021 om 16:42

  Beste Dirk,

  Een jaar geleden heb ik ook gereageerd op het stuk m.b.t. schuld belijden voor daden van een ander! Een zelfde reactie kan ik nu weer plaatsen. Een Bijbelse onderbouwing, dat schuld belijden voor een ander een Bijbels principe is, heb ik sindsdien nog niet zien langskomen.
  Gewoon maar een directe vraag: wordt het niet eens tijd in de genade te gaan staan en te gaan danken dan nodeloze energie te verspillen aan belijdenissen die niets toevoegen?

  Ja, het is verschrikkelijk wat er in de geschiedenis is gebeurd met de Joden, maar helaas, daar heb ik geen enkele invloed op gehad en/of kunnen uitoefenen en had het ook graag anders gezien en dát weet God, dus wat is de toegevoegde waarde, dat ik daarover schuld zou moeten belijden? Ben daar oprecht benieuwd naar.

  Zo haal je hierboven Zach2:8 aan, die zelfde volken worden ook in Zach2:11 aangehaald. Zach2 en Joël dienen ook op de juiste tijd en context geplaatst te worden op Gods tijdslijn.

  Reactie d.d. 22 mei 202 op “schuld belijden aan God en het Joods volk”:
  Dirk, het valt me op dat je behoorlijk veel woorden nodig hebt en het lijkt er op dat je de lezer wilt overtuigen van iets wat jou bezig houdt en een persoonlijke overtuiging is. Maar wat ik me afvraag, is zonden belijden die een ander begaan heeft een werkelijk Bijbels principe voor de gelovigen van nu? Dan zie ik daarvan graag een Bijbelse onderbouwing.
  De teksten die je aanhaalt staan in relatie tot het handelen van God met het volk Israël. Kunnen we die teksten 1 op 1 zomaar op ons zelf van toepassing brengen?

 3. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juni 2021 om 18:39

  Dirk er wordt gepraat over racisme, en vooral nu het onze zwarte medemensen betreft, ook op voetbal gebied wordt er nu hard opgetreden, en iedereen is solidair, als er een racistisch geluid van de tribune gaat klinken, dan gelijk het veld af, want iedereen is tegen racisme, trouwens ik ook. Nu komt het jaren lang zijn onze joodse medeburgers beledigd tot op het bot, bij elke wedstrijd hoor je hamas, hamas de ……. aan het gas, of alle…. moeten branden, en ga zo maar door. Dat gaat al jaren zo, en iedereen hoorde je dat mag niet, en het gaat gewoon door, maar nu praat niemand om van het veld af te stappen, nee dat geldt alleen voor een bepaalde groep, dat noem ik selectief racisme. Ook nu op scholen worden joodse kinderen aangesproken over het conflict dat Israel heeft met de Palestijnen, en zij worden aangesproken door kinderen met een islamitische achtergrond, ook door Syrische kinderen. De SGP heeft hier vragen over gesteld in de Tweede Kamer, prima gedaan. Wij zien nu nog hoe moeilijk de joodse medeburgers het hebben in Nederland, vooral als er een conflict losbreekt tussen Israel en hamas, dan zijn deze joodse kinderen de dupe op onze scholen. Daarom, al het racisme in Nederland is selectief, iedereen wie tot de doelgroep behoort (wij weten alle die het zijn) moet beschermt worden, maar zodra het de Joodse burgers betreft kan alles gewoon doorgaan, en wordt er niet zo hard geprotesteerd, en stapt niemand het veld af. Daarom: God draagt Israel, en niemand komt aan zijn oogappel, want God waakt over dit volk.

 4. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juni 2021 om 19:42

  Ik weet niet wat wijs is….. maar kunnen we niet ergens zichtbaar ons oprecht verootmoedigen naar God toe voor deze geschiedenis. Dat we God collectief vergeving vragen wat we als land hebben gedaan. Voor God is dit dagelijks zichtbaar als Hij naar ons land kijkt…..

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juni 2021 om 21:52

  Ik kan me nog heel goed herinneren, dat ik als kind (5de en 6de klas) op een christelijke school in Amsterdam heel veel leerde over de geschiedenis van het Joodse volk. Het was waarschijnlijk ook de inzet van de onderwijzer, die tevens voor mij de basis legde van mijn geloof!! Het was in de zestiger jaren, dat ik een Bijbelleraar leerde kennen, die vroeg: “Kan je met één woord bewijzen dat God bestaat?” Zijn antwoord was steevast: “Israël !” Geen twijfel mogelijk!!!
  De vervolging van de Joden in de middeleeuwen was vooral, omdat de Joden DANKZIJ hun hygiënische (koosjere) manier van leven, tijdens de vele pestepidemieën, niet of zelden ziek werden!! Stel als Israël niet zelf door het coronavirus getroffen zou zijn, dan zou zich direkt als een lopend vuurtje verspreiden, dat corona door Israël bedacht en verspreid zou zijn!!! Zo werken die dingen, helaas! God kent de zijnen!! Complottheorieën zijn heel snel bedacht!

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juni 2021 om 23:29

  Stof tot nadenken krijgen we weer door Dirk van Gederen aangereikt.
  Gelukkig dat de Heere God alle dingen laat medewerken ten goede, voor wie Hem liefhebben en zijn wetten en verordeningen in acht nemen, die geroepenen zijn ook.
  Veel leerzame zaken om met zonden te gaan breken staan in Deuternomium opgetekend tot lering en onderwijzing. De zonden mogen ook in de naam van Jezus verbroken worden, Hij geeft de vrijgekochte christen volmacht daartoe. Wees ook toegerust met het harnas van geloof en liefde broeder en zuster. Zodat de wederkomst u niet zal overvallen. Voor de wereld komt Hij als dief in de nacht, erg hoor!
  Wat mij trof en tot nadenken bracht, en tevens ook verblijdde, was dat een jong Joods gezin besluit Aliya te maken na jaren in Nederland gewoond te hebben. Hij reisde met 2 (nu) nog jonge kinderen terug naar het Beloofde Land van melk en honig. En hoe hij tot dit besluit kwam? Hij zag de haat uit de ogen stralen ten opzichte van de aan de kant staande Joodse mensen, in die protestmars. Hoewel ze hier geen fysiek geweld ondervonden, of bombardement geweld, wat ze wel in Israel kunnen verwachten, zien ze de toekomst wel beter tegemoet.
  In de E.U. kent men geen kuisheidswetten, zelfs abortus wordt goedgepraat, enz enz. Hoe diep zijn we wel gezonken, het lijkt wel de onvergankelijke en toch wel gezonken boot de Titanic wel, die op een onzichtbare rots te pletter geslagen werd. Door een onzichtbare onder water liggende ijsberg gescheurd, ging die geweldige ‘reus’ dus ten onder.

 7. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 juni 2021 om 23:30

  In onze zogenoemde tolerante maatschappij zal het niet meevallen om christenen te bekeren van deze zonden. Wij willen niet graag zondaars genoemd worden en God is liefde die vergeeft alles? Maar we zien en horen nog steeds Jodenhaat en minachting van mensen met een andere huidskleur, ook in onze christelijke kringen. Gelukkig dat het Evangelie van redding van zonden en bevrijding van hoogmoed door het bloed van onze Heer Jezus Christus voor elk mens geldt, voor mij en iedereen die dit Evangelie gelooft.

 8. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 7:27

  Dag Dirk,

  Het boek van Wim verwoerd het bloed schreeuwt uit de aarde is een dikke pil maar staat ook een grote geschiedenis in wat er onder de naam van christenen is gedaan tegen de joden in het westen.
  En het blijft zich herhalen.
  Het grote probleem is de mens.
  De duivel en zijn volgelingen weten dat. Zij weten precies hoe zij de duisternis in de mens kunnen aanwakkeren (voeden).
  Zij weten hoe ze de mens kunnen beïnvloeden om tegen andere mensen een afgunst te creëren, en steeds een stapje verder te gaan totdat er een blinde haat ontstaat.
  En wij als mensheid stappen steeds weer in die fout.
  Maar gelukkig vanuit het Woord van God zijn we niet weerloos tegen de duisternis.
  Kwam dit tegen, is misschien wel een keertje voor een onderwerp?
  Heeft de duivel altijd toestemming nodig om kinderen van God geestelijk aan te vallen?

 9. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 10:16

  Lieve broeders en zusters. Lees het boek BLOED AAN ONZE HANDEN van Michael L. Brown eens om je kennis te vergroten over de vervolging van onze grote broer de Joden. 1260 jaar van puur antisemitisme waarbij tussen de 50 en 150 miljoen Joden zijn omgekomen.
  En wat gebeurt er nu in onze directe omgeving? Juist, ja hoor, let maar eens op D66 en Kaag, hoe zij te keer gaan tegen de Joden.
  En in onze kerk wordt op Israëlzondag nauwelijks aandacht besteed aan Israël, want dat past niet in het politieke plaatje!
  En als je opkomt voor de Joden kan je felle kritiek verwachten uit je eigen kerk. Maar Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is.
  Laten we strijdend blijven bidden voor onze Joodse broers en zusters.

 10. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 11:11

  Beste Dirk
  De eerste verplichting voor Joden, om een merkteken te dragen, dateert niet uit 1215, maar uit de 9e eeuw. Toen beval de Kalief van Bagdad dat Joden een gele lap moesten dragen. Dit kreeg later helaas navolging in andere landen, tot in Nazi-Duitsland toe. In de middeleeuwen bestond Nederland overigens nog niet als zelfstandig land.
  Ik zie geen Bijbelse grond voor schuldbelijdenis voor wat Joden door de RK kerk op ons grondgebied is aangedaan in de middeleeuwen. We kunnen wel onze eigen zonden belijden. Gelukkig heeft de Heer Jezus al die zonden gedragen.
  Joden hebben er meer aan als we nu een positieve houding t.o.v. hen hebben. Onze regering en sommige kerken uiten zich steeds meer anti-Israël en doen mee aan de wereldwijde selectieve verontwaardiging over Israël. Daar moeten we afstand van nemen. Laten we Israël steunen in de strijd om het voortbestaan en bidden voor bekering van ongelovige Joden.

 11. Mira zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 11:32

  Dank u wel Dirk voor deze uiteenzetting! Ik sta hier volledig achter, ook/zéker achter het feit dat we schuldbelijdenis moeten doen t.o.v. Gods oogappel! Moge God u zegenen met uw nieuwsbrief waar ik altijd met veel ongeduld naar uitkijk!

 12. Eize Wind zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 11:44

  Schokkend om te lezen. Heer, vergeef ons onze zonden die wij als natie Uw volk hebben aangedaan en ook de vele slaven.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 15:07

  Sjalom Dirk, andere lezers,

  De zaken waarover je praat zijn voor mij als Jood heel herkenbaar. Het laat de dubbele agenda zien van de kerkelijke leiders in die dagen, maar ook in deze dagen.

  Het moeilijk doen over iets wat ver van mijn bed af staat is een pure drogreden. Blijkbaar heeft de kerk niets geleerd van de woorden en het gebed van Nehemia, die duidelijk is over wat het voorgeslacht heeft aangedaan. Trek die lijn gerust door vanuit de Tien Woorden en dan zien wij direct het effect van de woorden: die de misdaden toerekent aan het derde en vierde geslacht. Wat is dan die toerekening en waar bestaat die dan uit? Die toerekening is de straffende hand van de Eeuwige, over de nakomende generatie die afdwalen van de geboden en inzettingen van de Eeuwige.

  Conform aan de woorden in Deuteronomium zal er een sanctie volgen. Dat hebben wij Joden geweten ten tijde van de Rechters en de daaropvolgende perioden. De mateloze bemoeienis van de kerken over dat wij Joden zo een verdorven volk zijn is pure arrogantie. Een harde conclusie, die niet alleen van deze tijd is. Ook in de middeleeuwen was dit het geval. Maar ja, dat krijg je als je de plaats van Israël in wil nemen als kerk. Blasfemie is de kerken beslist niet vreemd. Ook de onschuldige woorden: wij waren er niet bij steekt mij bijzonder.

  Natuurlijk hebben wij Joden beslist geen schoonheidsprijs in ons zeer lange bestaan hier op aarde. De kerken hebben hum bijdrage voldoende geleverd. Maar ook dat is een zegen geweest voor mijn volk. Daarmee hebben zij zich niet laten assimileren met de kerken. Slechts een enkeling onder ons is overgegaan naar het christendom, maar heeft zich daar niet altijd thuis gevonden.

  Gelukkig treden een groot aantal Joden uit de kerken op zoek naar hun werkelijke roods en sluiten zich aan bij Messiasbelijdende Joodse gemeenten.

  Collectieve schuldvergeving kan nimmer kwaad. Wij Joden doen dat op Yom Kipoer voor het komende jaar en kijken met afschuw terug naar het afgelopen jaar. Dat is het Bijbelse principe van schuld en vergeving

 14. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 18:46

  Ik lees heel veel collectieve verontwaardiging in de reacties, en ook ik ben tegen discriminatie. Echter iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar daden. Zij die zich in het verleden en in het heden hieraan schuldig hebben gemaakt, en dat nu doen zullen daar op een dag rekenschap voor af moeten leggen. Belangrijk voor ons is het heden, ik bedoel de wolf in schaapskleren te ontmaskeren, kijkend naar wat zich op dit moment aan onterende zaken afspeelt, hebben we daar de handen/gebedstijd vol aan. Dit is de tijd waar wij mede voor verantwoordelijk zijn, om slecht 1 voorbeeld te noemen: de abortus plannen in Brussel. Beste mensen laten we ons vooral richten op het heden, als wachter kun je niet achterom kijken zonder te worden verrast door het heden!

 15. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 19:06

  Hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Zij wandelen in ‘t licht van het goddelijk aanschijn voort’; zij zullen in Zijn Naam zich alle dag verblijden! En de kerk maar leren dat dat de kerk is. Zo ligt er op elke preekstoel de bijbel open waar de duivel zelf aan de kantlijn deze vervangingstheorie heeft neergeschreven.
  Gods weg met Israel is nu eenmaal anders dan die van de kerk; Israel wordt gesteld tot hoofd der volken, terwijl de genadetijd voor de kerk t.z.t. in een punt des tijds word afgesloten! De deur van genade voorgoed gesloten! Men kan dan kloppen en roepen: Heer doe ons open; maar Gods antwoord zal zijn: Ik ken u niet.
  Maar ‘t vrome volk dat zich in Hem verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen.
  Maar heel de Israel vijandige kerk zal [als de vrouw van Lot…] als een zoutpilaar achterblijven.

 16. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2021 om 20:35

  Shalom broeder Dirk, de laatste regels, je gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis, Heere vergeef ons, wij belijden onze schuld, Heere, schenk een herleving! Amen! Psalm 94 vers 14 en 15 “Want de Heere zal Zijn Volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.” Het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Wat zou daarmee bedoeld worden? Anja.

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juni 2021 om 12:05

  Beste Dirk, een aantal jaren geleden, ongeveer in 2000, hebben we, in een volgepropte Dom in Utrecht onze schuld beleden aan God over alles wat we de joden aangedaan hebben. Er zullen onder de lezers van jouw brief vast wel meer mensen zijn die toen in de Dom waren. Wat was de reactie van enkele Joden (waaronder ook rabbijnen)? Wij kunnen alleen maar schuld belijden als dit gebeurt door mensen die nu leven en het aan ons belijden. Zoals nu met het antisemitisme. We zijn nu 20 jaar verder. Wat we kunnen doen: Aan de joden onze schuld belijden van het opjagen, vermoorden enz. van joden wereldwijd. En dan tegelijkertijd een keiharde actie voeren om duidelijk te maken dat antisemitisme er is door grove leugens, en door het feit dat men de Bijbel niet kent waarin staat dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn.

 18. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juni 2021 om 12:20

  Beste mensen, Dirk heeft gelijk. Er ligt een vloek over Europa. Niet alleen over wat de Joden aangedaan is in de middeleeuwen, maar ook tijdens de Holocaust voor- na- en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is sprake van de bloedschuld, genoemd in de boeken van Mozes. Waarom lopen de kerken in Europa leeg? Wij moeten onze schuld belijden aan God de Vader en het Joodse volk. Ik las in de commentaren dat dit niet mogelijk is. Echter, Daniël en Nehemia deden dit ook, dus het is heel Bijbels.
  U kunt daar meer over lezen op de website van verootmoediging:
  http://www.blaasdebazuin.nl

 19. Reino zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 juni 2021 om 14:30

  Ik schaam mij plaatsvervangend diep over wat gelovigen het Joodse volk hebben aangedaan. En wereldwijd nog steeds geloven de meeste christenen dat God met de Joden heeft afgedaan en aan de zogenaamd betere christenen hun beloften heeft gegeven. Hoe de kinderdoop wordt gedaan, totaal fout, want wij stammen niet af van de voorvaderen van het Joodse volk. Ik heb Hebreeuwse les bij de vrouw van een rabbijn. Ik merk haar felheid naar het christendom maar ze merkt wel op dat ze blij is met christenen die Israël en de Joden steunen. Ik merk ook dat wij absoluut bij hen niet met Jezus moeten aankomen, dat dit door God of Messiasbelijdende Joden beter gedaan kan worden, want groot is de afkeer van de christenen die hun bijbel vervalst hebben zoals zij het beschrijft. Ik ga nu ook een Tenach kopen met een perfecte uitleg via rabbijnen omdat ik zelf wil zien waar de fouten in de vertaling zitten. Ik was erg verdrietig en gekwetst toen ze zei dat ik me vasthield aan een leugen en die bijbel beter weg kon gooien. Maar we hebben wat geappt, en ik begrijp nu dat zij verwond is door wat niet-Joden, christenen met hun Thora hebben gedaan. Zij wil hun Tenach beschermen. Ik ga zeker een aangeraden bijbel aanschaffen en gooi natuurlijk niet mijn bijbel weg. Maar het laat zien hoe groot hun afschuw is van alles wat met het christendom te maken heeft. Dus ik heb ook haar gezegd me diep te schamen voor wat hun is aangedaan. Ik had het geluk om met liefde voor Israël op te groeien en niet met de arrogante vreselijke vervangingsleer. Maar de meeste christenen hebben nog steeds niks met Zijn volk ook al lezen ze in een Joodse (voor haar vervalste) bijbel en geloven ze in een Joodse Messias. Ik heb er niks mee zeggen christenen ook tegen mij. Onbegrijpelijk. Getuig door te steunen, niet door te preken.

 20. Gerard zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 juli 2021 om 21:00

  In 1349 werden 900 Joden in Straatsburg levend verbrand.
  In de vijftiende eeuw werd in Culemborg een Jood verbrand omdat hij een verhouding had met een dochter van een Culemborgse edelman. Ook zij werd verbrand….. vreselijk, en moeilijk te bevatten dat God dit toelaat en kan aanzien.
  Onlangs een lezing gehoord van Christenen voor Israel waar men zei dat de Duitsers kinderen kerstliederen lieten zingen en daarna de barakken in brand staken waar ze levend verbrand werden.
  Dat de mensheid daar toe in staat is…. niet te bevatten, je zult zoiets moeten ondergaan.
  Daarom zeg ik, Jezus kom spoedig terug om hier een eind aan te maken!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden