Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heere, schenk ons Uw bewogenheid met een wereld die ten onder dreigt te gaan… (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 juli 2021, 11:06 door Dirk A A

Toen ik deze week nadacht over allerlei ontwikkelingen in onze samenleving, werd ik als in een flits geraakt door woorden uit Romeinen 1. Het was alsof de Heere mijn ogen opeens opende voor wat er vandaag aan de hand is. En ik schrok er behoorlijk van, kan ik u zeggen.

In de verzen 24 en 26 van Romeinen 1 klinkt het dat God degenen die Hem ongehoorzaam zijn, overgeeft aan de onreinheid van hun lichamen en aan oneervolle hartstochten. En vers 28 zegt dat Hij hen overgeeft aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Zij ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf, aldus vers 27.

Opeens zag ik: dit geldt niet alleen een individueel persoon, degenen die God ongehoorzaam zijn en het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf ontvangen, maar dit geldt ook onze samenleving.

Wat denkt u van onze samenleving, waar elk jaar ruim 30.000 ongeboren kinderen worden gedood?
Wat denkt u van onze samenleving, waar antisemitisme toeneemt, ook in de politiek?
Wat denkt u van onze samenleving, waar steeds meer mensen zeggen God niet meer nodig te hebben?

Wat denkt u van onze samenleving, waar zoveel porno wordt geproduceerd en geconsumeerd?
Wat denkt u van onze samenleving, waar prostitutie kapot maakt wat God zo wonderlijk mooi heeft geschapen?
Wat denkt u van onze samenleving, waar het idee dat God het huwelijk heeft ingesteld voor één man en één vrouw, door velen als achterhaald en verwerpelijk wordt beschouwd?

Mijn hart huilt als ik dit zo opschrijf. Velen leven alsof God niet bestaat. Als wij als samenleving God aan de kant schuiven en doen wat wij willen, dan komt het moment dat God ons als samenleving overgeeft aan verwerpelijk denken, zoals Romeinen 1 aangeeft.
We zijn het schepsel gaan eren en dienen boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid (vers 25). Dan zullen we als samenleving het gepaste loon ontvangen voor deze dwaling in onszelf.

Het vergoten bloed van ongeboren kinderen roept tot de hemel.  God hoort het, zoals Hij het ook hoorde toen het bloed van Abel werd vergoten. We verbazen ons over het vele geweld in onze samenleving, maar God laat toe dat de samenleving de consequenties ervaart van het verbreken van Zijn wetten.

Een ander voorbeeld is hoe onze samenleving als geheel zich niets meer aantrekt van wat God in Zijn Woord zegt over het huwelijk en over seksualiteit. Daarom hoeven we ons ook niet te verbazen over de epidemie aan echtscheidingen, seksueel misbruik, uitbuiting en pornografie. Het is alsof God onze samenleving overgeeft aan seksuele onreinheid.

Als christenen worden we steeds meer gemarginaliseerd in de samenleving. We mogen nog wel christen zijn, als we voor de rest iedereen maar vrijlaten. We worden ook steeds meer gewantrouwd. En voor een deel hebben we dat zelf over ons heen geroepen, door talloze schandalen in de kerk in het verleden en heden. Jazeker, ga maar eens praten met de mensen die in de loop van de jaren de kerk hebben verlaten.

Wat is onze roeping nu, anno 2021? Als gelovigen, als kerken en gemeenten, komt het er zeker nu op aan ons opnieuw toe te wijden aan de Heere, om op elk moment beschikbaar te zijn voor Hem. En ons te verheugen in onze Heere en Heiland, de Heere Jezus Christus.

Onze situatie is vergelijkbaar met de tijd van Handelingen. De wereld zat toen ook beslist niet te wachten op volgelingen van de Heere Jezus, die niet zwegen maar spraken. De eerste evangelisten werden gevangen genomen, bespot en soms gestenigd of onthoofd.

En toch raakte de wereld door hen in beroering, omdat God door hen heen werkte en kwamen velen tot geloof. Zij trokken zich niet terug uit de wereld, maar ze bewaarden zich wel rein in de wereld.
Handelingen 17:6 zegt over Paulus en Silas, toen ze in Thessalonica waren aangekomen: ‘Deze mensen, die de wereld in rep en roer hebben gebracht, zijn ook hier gekomen.’
En over hen zeiden ze: ‘…ze handelen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk Jezus.’

Zij zwegen niet over de Heere Jezus. Er was urgentie in hun boodschap en op dat moment. Zij wisten dat de mensen alleen gered konden worden door geloof in de Heere Jezus.
Zoals Petrus het zei in Handelingen 4:12: ‘De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’

Daarom waren Paulus en de andere apostelen bereid om te lijden en eventueel te sterven voor het brengen van het Evangelie.
Paulus zei het zo in Handelingen 20:24: ‘Ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus heb ontvangen om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.’

Als ik dit zo op mij in laat werken, heb ik nog veel te leren. We mogen de Heere wel bidden om vrijmoedigheid, om bewogenheid.
Als we (een beetje) moeten lijden voor de Naam van de Heere Jezus – nou ja, lijden, dat valt hier nog wel mee, toch – dat ligt zelfmedelijden op de loer. Leer dan van Petrus en de apostelen in Handelingen 5:41: ‘Zij dan waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden.’

Romeinen, hoofdstuk 12 zegt:
‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk’ (vers 1).

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 juli 2021 om 12:24

  Wij zouden moeten leven als Daniel en zijn vrienden. NIET “eten” van de tafel van de koning/overheden.
  Maar eten/leven van/uit Zijn genade
  Blijven staan op de smalle Weg.
  Niet ter linker of ter rechter zijde afwijken.
  Niet alleen Woorden maar ook daden.
  Smaadheid lijden is dan ook dragelijker. Want je weet: God/JHWH is erbij.
  Hij temt de leeuwen.
  En geen haar op ons hoofd zal verschroeien.

 2. Jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021 om 20:46

  Amen!!

 3. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021 om 21:00

  Beste Dirk,
  In het rijtje ”wat denkt u van” mis ik de algemene opoffering van onze persoonlijkheid, door de acceptatie in ons lichaam van GEN techniek ontwikkeld met behulp van genoemde abortussen. Hiermee zet je hetgeen onze Schepper ons heeft meegegeven buiten spel, blijkbaar niet beseffend dat je een gewilde prooi bent geworden van satan. Dat predikanten dit “de voorzienigheid van God” durven noemen, geeft aan wat de Bijbelkennis van hen is. Mensen, lees zelf in gebed de Heilige Schrift, het is nog niet te laat.

 4. B zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021 om 21:09

  Beste Dirk,
  Het Woord van God blijkt altijd zo wáár.
  Genade is het als je het ook mag zién! (als in een flits..)
  Dankjewel voor het doorgeven!

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021 om 21:27

  Je legt je vinger op open wonden! Dank je wel! Hoe weinig christenen staan stil bij de de wereld waarin wij leven. Wij zijn als christenen wel apart gezet. De afgelopen maand heb ik een stukje in ons kerkblad geschreven waarin ik gegevens van “Open Doors” verwerkte, dat 340 miljoen christenen in de wereld worden vervolgd en dat het betekent dat 1 op de 8 christenen vervolgd worden. Ook heb ik er op gewezen, dat het hier ook komt, maar niemand heeft (als gebruikelijk!) er op gereageerd. Men kabbelt voort op het veilige bootje waarin men zich waant zonder na te denken hoe kwetsbaar dat bootje is. Ik schrok ook van de zes hierboven genoemde punten, die een duidelijke samenvatting geven van het vaarwater waar we blindelings naar toe kabbelen… Ik heb zelfs nog niet gehoord dat ik een onheilsprofeet zou zijn. Men wordt er blijkbaar noch koud, noch heet van!! Door de ziekte van mijn vrouw (ernstige hartproblemen) kan ik ‘s zondags zelden naar de kerk. Alleen als ik lector ben kom ik nog in de kerk. Ik ervaar alleen een digitale gemeenschap, wat uiteraard geen gemeenschap kan zijn. Maar wat kunnen we meer doen dan blijven waarschuwen? Aan de andere kant verwachten medechristenen een krachtig getuigenis van mij. In welke kerk worden Mattheus 24 en Lucas 21 ooit gelezen?? Ook Jezus waarschuwde 2000 jaar geleden voor de verdrukking die komt. En dan zijn er nog ontelbare “christenen” die vrolijk roepen, dat voordat de grote verdrukking komt, we vrolijk worden “opgenomen”. Deze christenen zijn zeer zeker niet voorbereid!

 6. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021 om 22:18

  Amen, wat is Gods Woord actueel!

 7. Wiert Pul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021 om 22:51

  Het gevaarlijkste is misschien wel gewenning aan al deze genoemde zonden, we kijken er nauwelijks meer van op! Wel beschouwd gedraagt de duivel zich als een sluipmoordenaar! Hij wil ons heel langzaam losweken van God, zodat we het nauwelijks doorhebben. Laten we vooral bidden om een terugkeer naar Gods Woord, hoe hard hebben we dat als samenleving nodig!

 8. Coby Woerdenbag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 juli 2021 om 23:58

  Wie geeft God over aan onreinheid en waarom? In Romeinen 1:20 staat: Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. IMMERS, HOEWEL ZIJ GOD KENDEN, HEBBEN ZIJ HEM NIET ALS GOD VERHEERLIJKT OF GEDANKT. Het evolutiegeloof heeft God als Schepper onttroond en DAAROM heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten! Lees en geloof toch Psalm 19: De hemelen vertellen Gods eer….. De kleinste cel brengt al verwondering!
  Loof God, loof Zijn Naam alom.
  Cootje

 9. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 1:03

  Heer van Olffen,
  U (ver)oordeelt anderen, maar kijkt zelden in de spiegel! Een vinger naar die ander is wel drie vingers naar uzelf, weet u dat?

 10. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 6:55

  We leven in een tijd die qua slechtheid te vergelijken is met Sodom en Gomorra en de zondvloed, maar in een modern jasje.
  Het is daarom logisch dat God deze wereld spoedig gaat oordelen.
  We staan heel dicht bij de laatste jaarweek.

 11. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 9:49

  Amen, Amen en Amen.
  Men is horende doof en ziende blind. We blijven vrolijk voortgaan met bijvoorbeeld JUICHT WANT JEZUS IS HEER, terwijl broeders en zusters in de vervolging figuurlijk of letterlijk vermoord worden omdat zij getuigen van onze geliefde Heer Jezus.
  Dat ondervind ik persoonlijk al jaren in onze gemeente, door roddel en laster en er voor zorgen dat je geen ambt mag vervullen want jij bent wel een heel rechtse Christen.
  Maar Jezus Christus is overwinnaar.

 12. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 11:08

  De flits komt net op tijd.
  De tijd is kort.
  Velen zijn niet voorbereid.
  Welvaart is een valkuil.

  De kerk moet eerst bekeren voordat God hen weer weidt

  Ik moet denken aan Ezechiël 34.

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 11:43

  Toen wij in 1954 onze huwelijks bijbel kregen in de toenmalige gereformeerde kerk, waarin we samen door Gods genade nog dagelijks mogen lezen, kom ik vele veranderingen tegen die ik ook door Gods genade heb mogen aanbrengen. Zo staat er bij Romeinen 1 [niet meer] de straf voor de heidenen, maar de straf voor onze hedendaagse dominees.
  Wel vermeldt het Woord: Het Volk dat IK MIJ ten eigendom heb verkozen, DAT ZAL MIJN LOF VERKONDIGEN, hetgeen Israel op Gods wijze doet. Dat wij hiervoor verblind zijn doet hier niets van af.

 14. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 11:47

  Beste Dirk. Kort geleden hebben we ds. Langhenkel horen spreken over zijn boek en we hebben het gelezen: Leven wij in de dagen van Noach? Ik ga er steeds meer “ja” op zeggen. 60 jaar geleden is in ons land de omslag begonnen en we zien het steeds duidelijker worden, de goddeloosheid, men wil Israel niet meer, precies zoals jij, Dirk, het beschrijft. Wie durft er nog iets van te zeggen als men praat over het huwelijk tussen man en man? Hoe lang nog mag jij Dirk, deze brief schrijven? Alles moet kunnen. We vragen ons af: Hoe lang zal God nog geduld hebben? Een zondvloed zullen we niet meer krijgen maar wat kan er nog meer gebeuren? We moeten onze ogen hiervoor niet sluiten. We moeten beseffen dat we niet veel tijd hebben. Noach waarschuwde terwijl hij, al pratende, de ark bouwde. Na 120 jaar ging de ark dicht, geen tijd meer om na te denken. Door wie of wat worden wij gewaarschuwd? Willen we het zien? Of vinden we dit allemaal normaal?

 15. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 11:51

  Dag Dirk,

  Kijk maar wat er in het christelijk wereldje ook wordt verteld. God heeft een plan met jou.
  Maar wat wordt er dan vaak verteld Hij met je is en er wordt alleen over een liefdevolle God verteld. Misschien zelfs met een geweldig plan. Maar dat het tegenzit en vervolging wordt omdat jij licht in deze wereld bent, dat wordt steeds minder.

  Neem nu Jeremia, Elia, Paulus en vele anderen, wat moesten die allemaal meemaken omdat zij het licht in de duisternis waren. Jeremia wenste dat hij niet geboren was. Elia zei: neem mij leven maar weg. En deed God dat niet. Ze moesten verder strijden.

  De diensknechten (slaven) van Jezus, willen die nog wel lijden net als hun HEER. En God zal je nooit teveel lijden geven waardoor je bezwijkt, want dat heeft Hij beloofd.

  Ben nu ook een animatie filmpje aan het kijken van Fakkeldragers voor mijn kinderen. Vaak gaat het door lijden en tegenspoed waardoor het Evangelie wordt verspreid in de geschiedenis.

  Wens iedereen de wapenuitrusting van Jezus toe.

 16. Johan Keus zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 12:50

  Waarde broeder, beste Dirk

  In de reactie van 2 juli jl. viel mij op dat je begint met: In een flits geraakt en ik schrok er erg van.
  Hoofdstuk 1 van de brief van Paulus aan de Romeinen treft mij al jaren.
  Dit hoofdstuk haal ik nogal eens aan als het gaat over de grote uitbrekende zonden van mens en samenleving zoals je ook omschrijft.
  Nu de vraag aan jou, waar ligt nu het zwaartepunt van de zonde in dit hoofdstuk en in onze steeds decadenter wordende samenleving?
  In een eerste reactie zou je zeggen: Op de zonden van mens en samenleving die God de rug hebben toegekeerd.
  Daar wil ik niet aan.
  De ergste zonde die een mens kan plegen is God niet erkennen als de Schepper van hemel en aarde en alles wat erin is.

  De mens die geschapen is naar Gods beeld, geschapen als man en vrouw heeft niet een tussenvorm of bastaard of zoiets dergelijks geschapen.
  Die man of die vrouw die buigt voor zijn Schepper, die kan het hoogst geluk (hemels) door Zijn Geest deelachtig worden.

  De van God verlaten mens zoekt en zucht naar aards geluk en zal nooit verzadigd worden. Het is als het drinken van zout water, je denkt je dorst gelest te hebben maar de dorst komt des te heftiger terug.
  Wie door de Heilige Geest tot een nieuw leven gewekt is ervaart een hemels geluk dat alle aardse geneugten overstijgt.

  Met vriendelijke groet,
  Johan Keus

 17. Hans de Jongh Sr zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 12:58

  Beste broeder Dirk,
  Bedankt voor dit duidelijk Bijbels gefundeerde stuk, dat kort en krachtig de huidige situatie weergeeft.
  In tegenstelling tot wat een van de reageerders stelt, ken ik geen “christenen” die vrolijk roepen, dat voordat de grote verdrukking komt, we vrolijk worden “opgenomen”. Integendeel. Zelf ben ik een christen en met mij vele anderen die, ondanks alles wat er gebeurt, geloven dat 1 Thess. 4: 15-18 werkelijkheid wordt en het verschrikkelijk vinden wat er daarna zal gebeuren.

 18. Peter Snelders zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 13:16

  Dank je voor dit schrijven Dirk
  Hopelijk hierdoor gaan er bij velen de ogen open en beseffen dat niet alles getolereerd kan worden wat de mens wil.
  God JHWH is de Schepper en maker, wie is de mens dat die meent alles naar zijn hand te moeten zetten?
  Laten we als gelovigen ons niet laten inpakken en het zwijgen op laten leggen maar kom er voor uit wat GODs wil is.

 19. Robert zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 13:57

  Ik ben mij er steeds meer van bewust hoe belangrijk het is om Gods geboden te houden. Niet plicht maar uit liefde voor Hem. Uit genade heeft God Zijn geboden ook gegeven.

 20. Saapke zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 14:26

  Frappant. Ook ik werd de afgelopen weken bepaald bij ROM. 1, in ’t bijzonder de verzen 24 – 28, dat God hen overgegeven heeft aan hun verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Als je dit tot je door laat dringen zie je steeds meer wat er gaande is in deze wereld. Er zijn zo weinig mensen waar je hiermee over kunt spreken. “Het is altijd al zo geweest” is dan hun antwoord. Dit is de eerste keer dat ik reageer. Ben nu 80 jaar, maar wilde dit toch even kwijt. Dirk, ik lees altijd je rondzendbrieven en wens je Gods Zegen op je levensweg.

 21. Gary zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 14:34

  Dirk, ik ben het zeker met jou eens, maar niet met reactie van Ernst van Olffen, want ik geloof zeker in de opname van de gemeente VOOR de grote verdrukking omdat Christus niet voor de 2e keer geoordeeld zal worden, dat is al op het kruis gebeurd en na Openbaring 3 kom je de gemeente niet meer tegen omdat ze dus opgenomen zijn en daarna komt Gods oordeel over deze zondige wereld.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 14:48

  Je hebt helemaal gelijk Dirk, maar wat kunnen we eraan doen. We zijn soms een roepende in woestijn. Het lijkt mij, gewoon zeggen zoals het is. Enigzins met vriendelijkheid, maar ook duidelijkheid. En dan de hoop dat degene zich gaat afvragen of er een God is, en of de Here Jezus ook voor hem of haar gekruisigd is. We gaan teveel met het wereldse mee, en willen een ieder te vriend houden. Wij christenen slaan hierin te ver door. We willen allen de hoop hebben dat een ieder, de liefde van Christus voelt. De liefde tussen mensen is tijdelijk, maar de liefde met onze onze Vader is voor altijd. Daarin kun je de keuze maken voor de kortstondige menselijke liefde of de goddelijke liefde. Dit zijn keuzes die de mens kan maken. HEB IK HET OVER ZONDIGE MENSELIJKE LIEFDE, in al zijn vormen en soorten. Je kunt niet twee heren dienen. Laten we duidelijk zijn wat je opgeeft, als je de liefde van de Here niet kent. Wees vriendelijk tegen een ieder, barmhartig… maar duidelijk over de zondige wereld waarin wij ons bevinden. Dan laat de keuze bij die ander. Ook al word je verguisd. Het is de enige weg naast het bidden. Ik moest ook denken aan al die regenbogen vlaggen, buttons van vorige week. Heel Duitsland hing er vol mee. Alles wat in de ogen van de Here een gruwel is wordt door de mens te grabbel gedaan, en vele christenen gaan hierin mee. En zo glijden we steeds verder af. Hopelijk niet voor mij, Gods woord verandert niet, maar de mens. Omdat zij denken, God zelf te zijn.

 23. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 14:58

  We zullen de bewogenheid hebben, steeds meer krijgen ook. Dit naar de mate, wij nauwer en dichter met onze Heer gaan handelen en wandelen.
  Dan is het: ‘Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ En wat er verder volgt.
  Dan wordt en is het: Jezus, leven van mijn leven,
  Jezus, dood van mijne dood
  die voor mij U hebt gegeven,
  in de bangste zielennood,
  opdat ik niet hoop’loos sterven.
  maar uw heerlijkheid zou erven,
  duizend, duizend maal, o Heer,
  zij U daarvoor dank en eer!

  Dan volgen er nog 3 coupletten, uit: Oude Hervormde Bundel (1938).

 24. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 15:49

  Shalom broeder Dirk,
  Wat een bijzondere berichten: Shafqat en Shafqufa vrij, zendeling William Leslie, vrucht op zijn arbeid na 84 jaar, en Andrew Brunson, zijn getuigenis. Over Romeinen 1 en je commentaar, ben ik het van harte eens. De vele, walgelijke zonden in Nederland, het lijkt op een heidense samenleving, vergelijkbaar als in Handelingen. In Handelingen 8 staat dat er vervolging was in de gemeente van Jeruzalem, Saulus begon te verwoesten. Veel gemeenteleden vluchtten, en waar ze terecht kwamen predikten zij het Woord. Goed van God spreken, wat ze gehoord hadden uit de Pinksterpreek van Petrus, en gelovig aangenomen hadden. Filippus (diaken) gaat vanuit Jeruzalem naar heidense stad Samaria. Vol zonden, o.a. “toverij”, en predikte hun Christus. En dat draagt vrucht, velen komen tot bekering, in vers 8, er ontstond grote blijdschap in die stad. Wat een les voor ons. Middenin deze heidense samenleving het Woord doorgeven. Geen discussies aangaan over wat niet goed is enz. maar vertellen hoe je gered bent, wie de Heere Jezus voor je is, en dat de arme ziel van je medemens ook gered kan worden door Hem! Dat is niet van “dat gaan we even doen, of dat gaan we proberen.” Nee, beseffen dat God altijd de Eerste is. En in biddende afhankelijkheid van Hem, Hem voor laten gaan. Zoals Andrew Brunson zegt, Heb God lief, groei daarin, wees gericht op de Heere Jezus, wees bereid voor de Heere te lijden.
  Nogmaals dank voor deze rijke nieuwsbrief! Anja.

 25. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 19:49

  Broeders en zusters, laten wij elkaar niet gaan bestrijden, of wij voor de grote verdrukking opgenomen worden, of dat wij ook als christenen door de grote verdrukking heen moeten, daar is al zoveel over geschreven, met voor en tegens. Laten wij dit nu laten rusten, en ons bezighouden met wat Dirk hier verwoordt, waar ik het volledig mee eens ben, wat echt belangrijk is in deze tijd: lees je bijbel!!! Zodat je sterker wordt elke dag weer met Gods woord!!! Vooral in deze tijd met zoveel standpunten, hou vast aan Gods woord, en geloof alleen wat de bijbel ons zegt, en wijk daar niet vanaf, want Gods woord is getrouw en waar, vanaf de eerste tot de laatste bladzijde.

 26. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 20:00

  Bedankt voor je waarschuwing. Enkele jaren geleden kreeg ik de volgende droom: Ik droomde dat ik op een enorme berg droog openhaardhout stond. De berg was tientallen meters hoog en de afgeplatte top had een enorme oppervlakte. Ik was daar met heel veel andere bekende en onbekende mensen die Jezus niet kenden. Velen van hen zaten daar feest te vieren en waren min of meer dronken. Toen ik de mensen waarschuwde dat ze hier weg moesten gaan omdat de berg ieder ogenblik in brand kon vliegen, lachten ze me uit en dreven de spot met mij. Op een moment zag ik op meerdere plaatsen op die berg kleine brandjes ontstaan, maar het vuur zette nog niet de hele berg in brand. Ik bleef waarschuwen, maar ze luisterden niet. Op een moment zeiden ze: ga jij maar. Tegen elkaar hoorde ik hen zeggen: dan zijn wij van zijn gezeur af.
  Omdat het vuur steeds verder om zich heen greep, rende ik op pantoffels de berg openhaardhout af, maar het vuur was er op een moment overal en had ik geen andere uitweg dan door de vlammen heen te rennen. De zool van mijn rechter pantoffel vatte vlam. Snel schopte ik mijn pantoffel uit en rende verder. Toen zag ik beneden mij een diepgroen weiland en vluchtte er heen. Vanaf een veilige plaats zag ik dat nu de hele berg één grote vuurzee was. Het vuur bleef branden en ging niet meer uit. Toen schrok ik wakker.

  De droom ontzette mij en ik begreep niet wat dit te betekenen had. Daarom bad ik: “Heer wat betekent dit?” De Heer zei tegen mij: “Als jij al als door het vuur heen behouden wordt, wat zal er dan met die anderen gebeuren?”
  Laten wij bidden en smeken dat God de mensen in land tot inkeer brengt! Deze droom heeft mij lange tijd ontzet en doen inzien hoe belangrijk het is om op de bres te staan en te smeken om Gods genade voor ons volk.

 27. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 20:14

  Beste Br. Dirk en de andere broeders en zusters die in deze wereld leven met de afwijzing van de Schepper en kerken die het zondige goed keuren en met de mantel van “elkaar lief te hebben” bedekken. Petrus geeft het in de brieven aan dat er vanuit ons midden valse profeten op zullen staan de leugen verkondigen en de waarheid van de gestorven Messiach loochenen. Yeshua is gestorven om onze zonden, maar heeft ze daarom niet goed gekeurd. Laten we allen ons berouw tonen en zonden belijden van ons volk en onze families. En bidden voor de vrede van Jerusalem, want de komst van Yeshua is nabij als de volheid (onreinheid) der heidenen vol is voor G’d .

 28. maarten zegt:
  Geplaatst op zondag 4 juli 2021 om 23:49

  Bedankt Dirk,

  Het is het gevolg van God niet danken voor Zijn schepping, maar het rare idee van een knal…. en miljoenen jaren later… waar geen wetenschap bedreven wordt, smijt men met miljoenen jaren.
  Dan geeft de Here ze over aan schandelijke lusten. Nu onze grondwet ook nog is aangepast onder druk van de LHBT-lobby, artikel 1, liggen reformatorische scholen onder vuur. Die wetswijziging waar ook de CU aan heeft meegewerkt, wat een drama. 2 Timotheus, hoofdstuk 3 en 4, geeft precies onze goddeloze cultuur aan.
  Hier vormt Hongarije een uitzondering op. De SGP is in deze een roepende in de woestijn.
  Laat ons elkaar opzoeken met een open Bijbel.

 29. Nadine Mahieu zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juli 2021 om 11:48

  Dag Dirk,
  Ik geloof dat onze Heer in deze tijd de Romeinenbrief voor ons tot leven brengt. Ik hoor tal van preken over de verschillende hoofdstukken van Romeinen. Is het omdat onze tijd veel kenmerken van het decadente Rome uit Paulus’ tijd laat zien??? Ik weet het niet. Maar ook ik werd getroffen een aantal dagen terug door een citaat van Rom. 8:17. Daar staat te lezen dat we erven, maar ik werd getroffen door de woorden: “…erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer we althans met Hem lijden, opdat…” Het woordje lijden trof me en houd me sedert die tijd bezig.
  Ik voel me dan ook sterk bemoedigd door de rest van het vers: “…opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”
  Dank u voor het commentaar.
  Nadine

 30. H,Jongejan zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juli 2021 om 18:36

  Beste Dirk, Amen, zeg ik op je woorden, het is de waarheid. Wat ook zo gruwelijk is, dat kinderen vanaf hun vijfde jaar op de scholen door het hele land, via boekjes, door mevrouw Engelshoven van D66, er door geduwd, dat gaat over sexualiteit. Jonge kinderen, heel jonge kinderen wordt via die boekjes geleerd, wat sex is, hoe de geslachtsdelen eruit zien, wat je er mee kan doen en bij elkaar en met elkaar, vooral samen en met volwassenen. Mensje, geen jongetje of meisje bij de geboorte. Tenenkrommend, afschuwelijk, gruwelijk om te huilen zo erg van God vandaan. De vijand trekt alle registers open om ja, nu via kleine kinderen, zijn smerig plan uit te voeren. Plus de 12 jarigen die nu geprikt worden, onze kinderen worden aangevallen door de vijand.
  Vanmorgen kwam de gedachten heel sterk in mij op: dit moet in Gods Gemeente besproken worden, ouders van kinderen moeten gewaarschuwd worden wat de kinderen op scholen leren. En zij moeten ondersteund worden, gebed, gesprekken, hun kinderen ondervragen wat zij leren, hun kinderen moeten goed geleerd worden dat de Heere God de Schepper, het huwelijk heeft ingesteld, papa’s en mama’s worden. Het gezin, tussen man en vrouw, niet alle diversiteiten die zij op hun scholen leren.

  Er is veel om voor te bidden!

 31. Mathilde Faas zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 juli 2021 om 6:32

  Dankjewel Dirk, voor je nieuwsbrief vol bevestigingen van Gods trouw…!
  Gezegend zijn we Hem te mogen kennen als onze Schepper en hemelse Vader dankzij het offer van zijn Zoon Jezus Christus, dat we ons dagelijks mogen vullen met geloof, hoop en liefde door zijn Geest.
  Het valt zéker niet mee stand te houden in deze wereld, maar we hoeven niet te vrezen als Gods kinderen toch?
  Met dankbaarheid en liefde wil ik mijn naam ‘machtige strijdster’ eer aandoen in Gods koninkrijk: Hem eren, danken en lofprijzen, onze vijanden liefhebben, voortdurend strijden met ons machtige wapen: gebed!
  Schatrijk zijn we met en door Zijn ontzagwekkend Woord… ik dank JHWH, Schepper van hemel en aarde voor Zijn genade, liefde en trouw, dat we elkaar keer op keer tot zegen mogen zijn. Tuhan memberkati! De zegen van de Heer toegewenst allen!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden