Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Schokgolf door charismatische wereld (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 juli 2021, 8:44 door Dirk A A

Dat Donald Trump vorig najaar de Amerikaanse verkiezingen verloor, heeft de afgelopen maanden voor een schokgolf gezorgd door de charismatische wereld. Diverse ‘profeten’, die foutief de herverkiezing van Trump profeteerden, namen afstand van hun profetie en vernederden zich. Anderen nemen hen dat zeer kwalijk en beschouwen het als verraad.

Eén van de ‘profeten’ die hadden aangekondigd dat Trump zou worden herkozen, was Jeremiah Johnson (33). Hij was verbijsterd en vol ongeloof toen de uitslag bekend werd.Hij stuurde een profetische waarschuwing uit, waarin hij aangaf dat een groep ‘volwassen en beproefde profeten’ ervan overtuigd was dat Trump toch had gewonnen.

‘Ofwel een leugengeest heeft de monden van talloze vertrouwde profetische stemmen in Amerika gevuld, of Donald J. Trump heeft echt het presidentschap gewonnen en we zijn getuige van een duivels en kwaadaardig plan dat zich ontvouwt om de verkiezingen te stelen,’ aldus Johnson aan zijn volgelingen. ‘Ik geloof met heel mijn hart dat het laatste waar is.’

Nu, ruim een half jaar later, krimpt Johnson ineen als hij deze woorden weer leest. Terwijl sommige ‘profeten’ blijven volhouden dat hun profetieën waar waren en dat de verkiezingen gestolen zijn, kwam hij tot berouw en verootmoediging: ‘God gebruikte genadig de gevolgen van deze gefaalde profetieën om een dramatische verandering in mijn leven te beginnen. Ik zat zo vast in mijn eigen overtuiging,’ vertelde hij onlangs aan Christianity Today.

Afgelopen maart stopte hij met zijn gelijknamige bediening, ‘Jeremiah Johnson Ministries’. Hij verloor daardoor honderden sponsors.
‘Ik vertel nu aan iedereen dat het nu voelt alsof ik gered ben. Ik ervaar de goedheid van God, ik merk Zijn tucht over mijn leven. Ik heb zoveel tranen gehuild en de Heere gedankt voor deze wake-up call.’

Jeremiah Johnson was de zoon van een charismatische voorganger een groeide op in een omgeving waar wordt geloofd dat de Heilige Geest ook vandaag nog werkt door bovennatuurlijke tekenen en wonderen, zoals genoemd in 1 Korinthe 12. Johnson werd een rondreizend prediker, die, zoals hijzelf en zijn volgelingen geloofden, een ‘geest van openbaring’ had ontvangen.
Hij was predikant en kerkstichter bij ‘Heart of the Father Ministry’ in Florida, en profeteerde in 2015 dat Trump het volgende jaar de verkiezingen zou winnen en dat hij als ‘een stier in de Chinese kast’ zou zijn. Hij zei dat hij dat van God had gehoord. Zijn visie trok de aandacht en de jonge predikant kreeg landelijke bekendheid.

Vanaf 2018 zei Johnson dat God opnieuw tot hem begon te spreken over Trump. God zou uit zijn op het hart van de president, niet op zijn geld of zijn nacht. In oktober vorig jaar wist hij het zeker, door een droom die God hem gaf, dat Trump de verkiezingen zou winnen. Dat deelde hij ook met zijn volgelingen, die dit graag wilden horen.

Kort nadat Trump de verkiezingen had verloren, meende Johnson opnieuw een woord van God te horen: ‘Je hebt het verkeerd, Ik ga dit gebruiken om je te vernederen.’
Dat was een pijnlijke weg voor hem. Hij verontschuldigde zich tegenover de buitenwereld en trok zich drie maanden terug om te bidden en te vasten. ‘God haalde mij uit die kamer “vol valstrikken”, waar geestelijke zaken zich vermengden met politieke.’

Eén van Johnsons oude mentoren, voorganger Loren Sandford uit Denver, had ook een tweede termijn van Trump voorspeld. Nadat de verkiezingsuitslag was bekendgemaakt, boden ze op dezelfde dag hun excuses aan voor hun foute voorspellingen. Het tonen van berouw riep echter hevige tegenreacties op uit hun ‘eigen kringen.’

Andere zogenaamde profeten verkondigden nog krachtiger dat Trump wel degelijk de winnaar van de verkiezingen was. Rick Joyner van MorningStar Ministries voorspelde samen met televisiedominee Jim Bakker dat er een burgeroorlog zou uitbreken.
Maar toen Biden president werd, vroegen steeds meer charismatische christenen zich af waarom Trump geen president was geworden. ‘De charismatische beweging kwam in “absolute chaos en conflict” terecht,’ aldus Sandford.

‘Zovelen van Gods volk hebben pijn hierover, de wereld bespot ons en denkt dat ons geloof in Jezus net zo vals is als deze mislukte profetieën over Trump,’ klonk de berisping van Michael Brown, een gerespecteerde charismatische leider. ‘Ze vragen zich af: hoe kunnen alle profeten het bij het verkeerde eind hebben?’

Nu willen Brown, Sandford en Johnson graag uitleggen wat geleid heeft tot de verkeerde verkiezingsvoorspellingen. Ze geloven dat God deze geruchtmakende mislukkingen gebruikt als een gelegenheid om de richtlijnen voor het benaderen van profetie en het verantwoordelijk houden van profeten opnieuw te bekijken.
‘Ik geloof dat God op dit moment iets wil doen in de charismatische beweging, in de profetische beweging,’ zei Johnson in februari. ‘Ik geloof dat God wil dat we onszelf vernederen.’

We hebben het hier over de neo-charismatische wereld, afwisselend aangeduid als onder meer de Derde Golf, Nieuwe Apostolische Reformatie en ook wel als Kingdom Now. Het is één van de snelst groeiende geloofsgroepen in Amerika, maar ook breder, wereldwijd.
Een ideologisch kenmerk van de beweging is haar focus op het Zeven Bergen Mandaat (Seven Mountains Mandate), waarbij christenen op een missie zijn om zeven cruciale gebieden van de cultuur te bezetten – media, overheid, onderwijs, economie, gezin, religie en entertainment – als een belangrijke manier om naties te winnen voor de wederkomst van de Heere.

—-

Dit een volstrekt onbijbels denken, alsof wij de macht hebben om de aarde steeds beter te maken, als het ware te veranderen in Gods Koninkrijk, om daarna Christus uit te nodigen om op Zijn troon plaats te nemen. Dit is een grenzeloze overschatting van waartoe de mens in staat is, alsof wij kleine ‘godjes’ zouden zijn. Niet wij, maar Hij zal Zijn Koninkrijk vestigen.De Zeven Bergen Ideologie bestaat al tientallen jaren en is afkomstig van populaire evangelische figuren als Bill Bright, Loren Cunningham en Francis Schaeffer. Aanvankelijk was het een antwoord op de separatistische mentaliteit die sommige gelovigen in die tijd hadden, en spoorde hen aan om in plaats daarvan het Evangelie invloed te geven over de gebieden van de cultuur heen.

‘Het probleem ontstaat,’ merkt Brown op, ‘wanneer je dit koppelt aan een dominionistische (=geestelijke heerschappij) mentaliteit, waarin we geestelijk de overhand nemen en het combineert met een theologie, waarin gelovigen geroepen zijn om God te dienen op/in elke berg van cultuur die ze bewonen. En om leiding te geven vanuit machtsposities als voorbereiding op de aardse heerschappij van Christus in het duizendjarig koninkrijk.’

In zogenaamde apostolisch charismatische kringen wordt Trump als de ideale figuur gezien om christenen te helpen hun cultuur terug te winnen en macht te krijgen over de Zeven Bergen. Bekende namen hier zijn onder meer Lance Wallnau en Johnny Enlow.
Zelfs nadat Biden was beëdigd, hield Enlow vast aan de overwinning van Trump en verklaarde: ‘Als je kunt zien wat er in de hemel is, wie er op de troon zit – ga omhoog en kijk naar de stoel van het presidentschap in de hemel, kijk wie daar zit. Het is niet Biden, het is Trump.’
Andere bekende leiders in deze netwerken zijn onder meer Steve Shultz van de profetische website Elijah List en Bill en Beni Johnson van de Bethel Church.

Brown geeft aan dat niet heel veel ‘profeten’ aangaven een woord van de Heere te hebben over de herverkiezing van Trump. ‘Maar deze minderheid, die allemaal hetzelfde zeiden, was effectief in het bereiken van de meerderheid van de charismatische beweging, dankzij hun sterke online aanwezigheid.’
De grote vraag is waarom zo weinig zogenaamde profeten hebben toegegeven dat hun profetie onjuist was. Michael Brown noemt onverantwoordelijke profetie een vloek voor de moderne pinkster- en charismatische beweging.

Profetieën moeten worden getoetst, geeft het Nieuwe Testament helder aan op verschillende plaatsen (1 Johannes 4:1 en 1 Thessalonicenzen 5:20 en 21). Helaas gebeurt dat vaak niet.
‘Elk echt profetisch woord heeft een realiteitscheck nodig,’ zegt Sandford, die zich de millenniumwisseling nog herinnert, het aanbreken van het jaar 2000, ‘toen grote profeten voorspelden dat de hele wereld zou vergaan, dat alle computers zouden crashen. Tot op de dag van vandaag heb ik nog geen enkele verontschuldiging gehoord van iemand die dat voorspeld had.
Dan waren er nog al die voorspellingen die werden gedaan rond Pesach een jaar geleden,’ gaat hij verder. ‘De voorspellingen die beweerden dat het coronavirus zou beginnen te verdwijnen voordat het ooit de Amerikaanse kust zou bereiken. Dat is ook niet gebeurd.’

En terwijl Sandford en Brown pessimistisch blijven over een aantal profeten die nog publiekelijk berouw moeten tonen voor hun mislukte Trump-profetieën, beginnen ze optimistisch te worden over het traject van de beweging als geheel.
Sandford, opgeleid aan het Fuller Theological Seminary, keerde terug naar een aantal Bijbelse principes voor openbare profetie die hij jaren geleden heeft ontwikkeld. Uitspraken als: ‘Hoewel ik geestelijke ervaringen van de Heilige Geest koester, zal ik subjectieve ervaringen niet boven de Bijbel plaatsen,’ en een gelofte om een volledige bekentenis, berouw en verontschuldiging uit te geven voor eventuele valse profetieën. Hij is van plan na de zomer met een aantal anderen bijeen te komen om een ‘profetische hervorming’ te bespreken.

In februari kwam Brown met soortgelijke principes toen hij maandelijkse Zoom-bijeenkomsten organiseerde met Joseph Mattera, het hoofd van de Amerikaanse Coalitie van Apostolische leiders, en een diverse groep van twintig tot dertig mensen uit de wereld van het apostolaat, onder wie Johnson, om richtlijnen op te stellen voor profetische verantwoording in hun gemeenschappen.

De nieuwe verklaring, die wijst op wat zij zegt ‘een tijd waarin er veel vragen zijn in het Lichaam betreffende de gave van profetie en de bediening van de profeet’, bracht tientallen mensen bijeen, onder wie Randy Clark, Daniel Kolenda, Craig Keener, R.T. Kendall, Mark Driscoll, en Wayne Grudem.
Grudem was een van de meest prominente nieuwe evangelicalen die Trump in 2016 steunden, maar zijn steun introk na het vrijgeven van tapes waarop Trump verwees naar het betasten van vrouwen.
Een andere ondertekenaar was Bethel senior leider Kris Vallotton, die de herverkiezing voorspelde en zich later verontschuldigde. Hij schreef dat hij een jaar geleden een woord over nederigheid ontving. ‘Elke keer als ik verdwaald raak of niet weet wat te doen in dit vreemde seizoen zegt God me: “Nederigheid is de weg vooruit”.’

Ook Shawn Bolz uit Californië voorspelde de overwinning van Trump. Nu hij terugkijkt, ziet hij een ‘Messiascomplex’ bij sommige christelijke volgelingen van de voormalige president. Ze hechtten zoveel geloof aan Trump, dat toen ik berouw toonde voor mijn foute profetie, ik doodsbedreigingen kreeg.’ Een handgeschreven brief waarschuwde hem dat ‘als Trump weer wordt herkozen, hij zal worden opgehangen voor het Witte Huis, gedood als een valse profeet’.

‘De mensen vestigden hun hoop niet op God, maar op Trump,’ stelt Jennifer Toledo, die samen met haar man Shawn Bolz een charismatische kerk in Los Angeles oprichtte, Expression 58.
Of Trump in 2024 nu wel of niet in de race zal zijn voor president, Bolz en Toledo bidden dat de kerken, gemeenten en christelijke organisaties in gesprek zullen gaan om geestelijk blinde vlekken aan te pakken en de focus op Christus te richten.

In 2016 werd het Bijbelvers 2 Kronieken 7:14 vaak in verband gebracht met de verkiezingscampagne van Trump. Veel charismatische leiders vergeleken Trump met de Perzische koning Cyrus, die Gods volk uit de ballingschap weer terug liet keren naar het Beloofde Land.
Bolz en Toledo laten zich liever leiden door Jesaja 58, waar God Israel berispt omdat het niet inziet dat opwekking en herstel niet alleen voortkomen uit een verlangen naar een rechtvaardige reformatie, maar dat ook berouw en verzoening noodzakelijk zijn.

‘De profeten moeten op God gericht blijven,’ benadrukt Brown, ‘in afhankelijkheid van de Heilige Geest voor leiding, openbaring, inzicht en inspiratie, zodat zij kunnen spreken en prediken.’
Jeremiah Johnson zag dat veel profeten afgeleid werden door andere dingen. ‘Ze werden een struikelblok voor Gods volk, want als profeten worden afgeleid, wordt Gods volk afgeleid.’
‘Er is ook afgoderij van profeten,’ stelt Johnson. ‘Niemand praat daarover, maar profeten kunnen een afgod worden in het lichaam van Christus. Het is belangrijk dat mensen zich bekeren van het aanbidden van profeten.’

Johnson stelt verder: ‘De primaire rol van de profetische bediening is niet het voorspellen van de toekomst of de uitkomst van de verkiezingen, maar om mensen op Christus te wijzen.’
Tijdens zijn drie maanden van bidden en vasten aan het begin van 2021 werd het voor Johnson duidelijk: Hij moest sterven, zijn bediening moest sterven en hij werd geroepen om de bruid van Christus voor te bereiden op de wederkomst van onze glorieuze Bruidegom, Koning Jezus.

Johnson startte met een nieuwe bediening: The Altar Global. Tijdens aanbiddingsdiensten die live worden uitgezonden vanuit zijn kerk in Charlotte, Noord-Caroline, predikt hij een hernieuwde focus op Christus. ‘Heere, zet vanavond onze motieven en intenties op een rij,’ bad hij in één van de diensten. ‘Schenk ons eenvoudige en pure toewijding aan Jezus.’
Naarmate meer leiders zich aansluiten bij dit groeiende overblijfsel, gelooft Johnson dat de charismatische gemeenschap haar visie zal hervinden. ‘De Geest van God vernedert de profetische beweging over de hele linie. Het is duidelijk dat God Zijn volk oproept om zich weer tot Hem te keren.’

Dirk van Genderen
(Dit bewerkte artikel van Stefani McDade uit Christianity Today vond ik dermate waardevol dat ik de inhoud graag met u wilde delen.)


15 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 juli 2021 om 15:13

  Francis Schaeffer ook bij de kingdom now beweging?
  Had ik niet verwacht. Heb toch goede en leerzame en interessante programma’s mogen zien eertijds bij de E.O.

  Wat betreft de charismatische beweging kan ik zeggen dat je goed moet opletten wat ze onderwijzen. Veel rumoer en beweging maar vaak geen diepgang.
  Heb er mee te maken gehad maar werd er geestelijk “moe” van.
  Het vaste fundament ontbrak en daarom is het wankelbaar.
  De hoorders “vereren” te veel degene die spreken.
  En toch is ook daar de “gemeente van Christus Jezus” in aanwezig. Er zijn fijne gelovigen die op deze plek hun steentje bijdragen aan de groei van Zijn Lichaam.

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 juli 2021 om 16:28

  Sjalom Dirk en anderen,

  Zo gemakkelijk kom je er niet vanaf door een uitgesproken profetie te herroepen. Vaak zijn dat geestelijke leiders die menen een woord van de Eeuwige gehoord te hebben en er klakkeloos op los profeteren.

  Blijkbaar hanteren zij een aparte Bijbel, waarin heel nadrukkelijk staat: een profeet die de waarheid niet verkondigt en die geen opdracht heeft gekregen van de Eeuwige dient gestenigd te worden.

  Misschien wat barbaars klinkend in onze tijd en oren. Maar zo was het wel in de Bijbelse tijd. Een ja was een ja en een nee was een nee. Het was dus voor de profeet wijzer om te zwijgen. Hiermee zet de Eeuwige ons heel bewust een wacht voor onze lippen om niet maar klakkeloos een gerucht over te nemen. Of om met een profetie die dan wel uitkomt de borst vooruit te zetten: zie je wel, ik heb het je toch gezegd. Voorwaar deze profeet dient alleen zijn/haar eigen eer en gaat met die eer aan de loop: “ik was erbij toen dit en dat is uitgekomen”.

  We komen het ook (helaas) in de kerken tegen: gemeenteleden die van de Eeuwige menen te hebben gehoord dat de beroepen predikant “ja zal zeggen tegen het aan hem uitgebracht beroep”. Ook de andere kant is er: gemeenteleden die menen gehoord te hebben van de Eeuwige, “onze predikant blijft”.

  Verkondigen, dat is eigenlijk profeteren, dient uiterst zorgvuldig te zijn. Niet de verkondiger staat centraal, het Woord van de Eeuwige dient centraal te staan. Dat is de uitdaging aan alle verkondigers m/v om uiterst zorgvuldig om te gaan met de tekstkeuze en de uitleg daarvan. Velen hebben inmiddels hun voordracht klaar voor de Sjabbat en de zondag.

  Een VDM is maar een gewone dienaar. Als deze begiftigd is met buitengewone gaven is dat niet zijn/haar verdienste, het is een bijzondere genade van de Eeuwige om de gemeente te bouwen. Laten vooral gemeenteleden erop beducht zijn om een VDM niet op een voetstuk te plaatsen en bovenmatig te eren om zijn verkondigende gave.

 3. Jan hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juli 2021 om 17:01

  Met elkaar heel gewoon de Bijbel lezen, een geopend hart en gebed.
  Ook je Bijbel mee naar de samenkomst. Wat zegt het Woord!
  Koningen, overheden, leiders gezalfd of niet, de HEERE staat boven ons!
  Laten we het Woord, de HEERE laten spreken, dan komt het goed.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juli 2021 om 18:16

  Beste Dirk

  Dank voor je interessante uiteenzetting. Het is uitermate belangrijk om ieder te toetsen op wat hij/zij zegt van God vernomen te hebben. Als ik denk aan de Nederlander Johan de Heer (Hij zag o.a een bijbeltekst in vurige letters die op de muur van zijn woonkamer werden geschreven en de Afrikaner ‘Oom’ Siener van Rensburg (Hij kreeg verschillende visioenen over de toekomst) valt het op dat beiden heel terughoudend en bescheiden waren in wat de Heere hun gaf. De laatste wilde zelfs geen profeet genoemd worden ook al stonden velen in zijn tijd erop dat hij dat wel zou doen. Tenslotte kon zijn zus hem overtuigen om wát God aan hem liet zien op te schrijven. Op zulke mensen kun je bouwen en kun je ook weten dat wat zij zeggen zuiver is. Als iemand met veel bombarie bekend maakt dat hij/zij een woord van de Heere heeft ontvangen is het m.i. toch wel oppassen geblazen. Dan wil zo iemand alleen maar in de belangstelling staan. Dit klinkt misschien wel hard maar ik vind dat de waarheid gezegd mag worden.

 5. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juli 2021 om 18:23

  Ik weet niet of ik er wijs aan doe, maar mag ik nog wat bijvoegen dat niet ter sprake wordt gebracht?
  Ik heb ook die profeten gehoord, en er de nodige afstand van genomen, omdat er zoveel vals gesproken wordt. Toch is dit onderwerp nog niet af. De wereld schudt op haar grondvesten en het bijzondere ervan is dat de Heere in Lucas 8:17 profeteert dat alles geopenbaard zal worden dat nog verborgen is. Dat kan diverse betekenissen hebben, nl. in de tegenwoordige tijd, of in de zalige toekomende tijd. Nu zien wij dit voor onze ogen in onze tijd: de diepte van de zonde van alle kant van ons toekomen: de corruptie van de regeringen, de humanitaire nachtmerrie, vooral die van de kinderen, het satanisme dat zich zo heeft uitgebreid in vooral de hoge en rijke kringen. Al deze dingen zullen nog verder aan het licht gebracht worden en mijn hoop is (nog steeds) ook veroordeeld worden via rechtelijke weg. Trump is de katalysator sinds hij op het toneel verscheen in 2016 (bijzondere splijtzwam). Werd voor +/- 95% op alles wat hij zei/deed aangevallen in de media, om hem van het toneel te laten verdwijnen, via valse geruchten, vals dossier, 2x impeachment op valse grond enz enz. Kortom, dit gevecht tussen goed en kwaad is nog volop aan de gang, en moet worden uitgespeeld. Niemand kan voorspellen wanneer dit eindigt. Er zijn vele aspecten, belangen, vele partijen, en vele machten en krachten aan het werk om dit verborgen te houden. Trump’s 2020 overwinning was duidelijk, maar moet nog via rechtelijke weg bewezen worden. Dat neemt tijd en goodwill. Het wordt tot op het uiterste bevochten, maar niet vermeld in de media die als een arm van democraten fungeert. Oppositie wordt uitgebannen via alle openbare media. De regerende partij die Trumps overwinnings als de “grote leugen” verklaart zal als verliezer bewezen worden. Trump heeft de bevolking voor 80% achter zich. Misschien dat “de profeten” nog gelijk krijgen als alle valsheid in beide partijen openbaar geworden is. Misschien nog “ten goede” voordat het einde komt. God regeert souverein! Halleluja!

 6. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juli 2021 om 18:24

  Denk zomaar dat téveel christenen zichzelf een ‘titel’ toebedelen zónder eerst écht geroepen te zijn, voor een bediening in de Wijngaard des Heren, door de Landman, hun Heer en Meester.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juli 2021 om 20:53

  In de vijftiger jaren was ik een voorvechter van de “charismatische beweging”. Deze beweging en boodschap werd in die tijd gebracht door een Ned. Hervormde predikant Wim Verhoef. Zijn enige doel was om de Pinksterboodschap in de kerk te brengen! Iedereeen schijnt vergeten, dat in de vijftiger jaren in de kerken (zowel Reformatorisch als RK) de Heilige Geest zelfs nooit werd genoemd!! De Heilige Geest behoorde bij een sekte, de toenmalige Pinkstergemeenten. Pas veel later werd deze charismatische beweging helemaal overgenomen door de Rooms Katholieke kerk!!
  De Heilige Geest is gelukkig in de kerken gemeengoed geworden. Wat we nu zien gebeuren is, dat het begrip “charismatisch” nu ook door de wereld en de politiek wordt misbruikt. Ik zou Trump echt niet “charismatisch” durven noemen!! Ik denk dat wij ons als christenen ver buiten de politiek moeten houden, want christelijke politiek bestaat niet! In de politiek spelen namelijk totaal andere belangen dan het belang van Gods Koninkrijk! De Heilige Geest is aan ons gegeven als het gereedschap om Gods Koninkrijk op aarde voor te bereiden. David zei tegen zijn vrienden – toen David koning werd – “DAT heb ik aan jullie te danken.” Mijn vraag is nu of ook Jezus tegen ons, christenen, zal zeggen, als Hij komt: “Dat heb ik aan jullie te danken”. Petrus zegt in 2 Petrus 3: 10 “Werk om Jezus’ komst te bespoedigen” (zie de WV-vertaling).

 8. Nieuw Begin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juli 2021 om 21:10

  Er worden op dit moment hertellingen in een aantal ‘swingstates’ gehouden waarvan de uitslag en daarmee de consequenties voor het presidentschap nog niet zijn te overzien.
  Overigens bevinden de voorgangers met de profetie dat Trump herkozen zal worden zich in bepaald niet onaanzienlijk gezelschap, men leze het boek Jona. God troost Jona zelfs met een wonderboom waarover Jona zich verheugt. Leest u zelf maar.

  Het verhaal Trump is nog niet ten einde. En in het algemeen is de functie van profetie niet onze nieuwsgierigheid te bevredigen over de toekomst maar dat wij als gelovige Christenen onze verantwoordelijkheid zouden verstaan t.a.v. de dingen betreffende de vraag van de discipelen pal voor Jezus’ Hemelvaart: Here, herstelt Gij heden het koninkrijk aan Israel.
  En wie Schriftwoord met Schriftwoord wil vergelijken komt dan ook uit bij Hosea 6:1-3 en Zacharia en Jesaja… en ja ook bij Paulus, Rom. 9-11.
  Shalom

 9. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 18 juli 2021 om 15:00

  Beste mensen, herinnert iemand zich de woorden van de Here Jezus over de eindtijd. Het zal in de eindtijd zijn als in de dagen van Noach en Lot. Het cruciale punt bij Noach was dat de deur achter Noach gesloten werd en toen kwam het water. Het volk kon de deur niet meer vinden. Ze kwamen allen om.
  Zou dat nu anders gaan? Of twijfelt u aan de woorden van de Here Jezus?

 10. Paul Verhoeven zegt:
  Geplaatst op zondag 18 juli 2021 om 16:59

  Ware profeten waren er alleen in OT-tijden. De profetie die we vandaag de dag nodig hebben, staat knip en klaar in het Woord van God. Deze categorie hedendaagse “profeten” zijn waarzeggers en kletsen uit hun nek. Waar in de Bijbel komen we dit soort idiote profetieen tegen? Hedendaagse profetie is alleen bedoeld tot op opbouw van de gemeente en niets anders.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 18 juli 2021 om 19:03

  De balk en de splinter. Laten we als West-Europeanen toch voorzichtig zijn met te wijzen naar verre Christenen. We hebben in het Christelijke Europa een geschiedenis van kolonialisme – slavenhandel en niet in het minst Jodenhaat, zo wordt Europa in de bijbel ‘Het beest dat de aarde opat’ genoemd! En bijvoorbeeld in Ezechiel 34 zijn de Europese landen als de herders van Israel benoemd. En God zal die landen!!
  Verder wil ik 5Johanna en 8 N B als zeer verstandig benoemen en lezenswaardig!

 12. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 18 juli 2021 om 19:23

  Ik merk wel dat er steeds meer verwarring komt in de christelijke wereld, en dat is jammer, zelf ga ik geen oordeel uitspreken, want wie ben ik!!!! Wel is mij duidelijk dat ik Gods woord niet betrouwbaar vind (je hoor deze kreet steeds meer) maar Gods woord is voor mij onfeilbaar en zijn woord is zo zuiver, en daar houd ik mij aan vast, hoe moeilijk soms ook. Lieve broeders, en zusters lees de bijbel dag in dag uit, daar word je sterker van, want met deze ondergrond ben je weerbaar, om God in alles te geloven, en te vertrouwen, en vooral in deze tijd zegt Openbaring 3 vers 11: Ik kom spoedig, hou vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon ontnemen!!!!

 13. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 19 juli 2021 om 8:54

  Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Zijn we er klaar voor?Zijn we bereid om keuzes te maken die ons iets/veel/alles zullen kosten? De hele genderideologie, denk aan de reactie op het beleid van Hongarije, gaat bijbelgetrouwe christenen uitsluiten van….? Laten we dieper geworteld worden in de liefde van de Heere Jezus, met Hem kunnen we overal doorheen. De verwarring wordt steeds groter, Gods stem klinkt in de corona, de watersnood, waar brengt het ons? Gefundeerd in Hem en in Zijn Woord kunnen we stand houden.
  Zijn genade is ons genoeg!

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2021 om 16:11

  Beste Dirk,

  Bedankt voor het delen van de info!

  Groeten van San

 15. kecy zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 augustus 2021 om 22:35

  Beste Dirk.
  Goede betrouwbare profeten zeggen wat toehoorders niet willen horen. De meeste amerikaanse profeten zeggen wat hun bewonderaars graag willen horen, nl dat Dhr. Trump opnieuw gekozen zou worden. Onze vader zet ze even op hun plaats.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden