Ontploft de Tempelberg binnenkort?

Geen letterlijke ontploffing… Maar Jeruzalem is wel het meest explosieve stukje grond op deze aarde. De Bijbel geeft dat duidelijk aan in Zacharia 12-14, deze week werd het ook weer pijnlijk zichtbaar in Jeruzalem. Van wie is de Tempelberg eigenlijk?

Toen Israel afgelopen zondag, 18 juli, op Tisja Be’av de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem herdacht, trokken zo’n 1800 Joden de Tempelberg op om te bidden en braken er heftige rellen uit, toen de vele duizenden aanwezige Israëlische Arabieren en Palestijnen de biddende Joden aanvielen.

De centrale vraag is: van wie is de Tempelberg? De moslims claimen de berg, evenals de Joden. In de praktijk doen de moslims alsof zij het er voor het zeggen hebben.
Ik zeg het u maar direct: De Tempelberg is niet van de moslims, maar de Tempelberg is van de God van Israel en door Hem aan Zijn volk gegeven.

Nadat op Tisja Be’av 1800 Joden naar het Tempelplein gingen, werden ze door verschillende moslimstaten aangeduid als ‘kolonisten’. Het is de omgekeerde wereld. Israel heroverde in 1967 Oost-Jeruzalem, inclusief de Tempelberg. Alleen heeft Israel het beheer van de berg terug gegeven aan Jordanië. Sommigen beschouwen dat als een grote fout, maar kennelijk paste het in Gods plan met dit gebied.

Het ging de Joodse bezoekers van de Tempelberg helemaal niet om de aanwezige moslimheiligdommen. Integendeel, het ging hun om het gebied, waarvan velen verwachten dat daar de Tempel zal worden herbouwd. Daar willen ze hun God aanbidden.

Verwarring ontstond er toen de Israëlische premier Bennett bekend maakte dat Joden het recht hebben om te bidden op de Tempelberg. Er werd zeer enthousiast gereageerd op zijn uitspraken. Eindelijk een premier die dit durfde te zeggen.
Maar Bennett werd al snel teruggefloten, waarna hij liet weten dat Joden alleen de Tempelberg mogen bezoeken, maar er niet mogen bidden. Wellicht onder invloed van de Arabische partij Ra’am in zijn regering en van plaatsvervangend premier Lapid. Het is van de start van deze regering al wel duidelijk dat niet Bennett de baas is, maar Lapid.

‘De Al-Aqsa moskee en het terrein eromheen zijn het exclusieve eigendom van de moslims en niemand anders heeft er recht op,’ aldus Ra’am. Ook gebruikte Ra’am het woord ‘bestorming’. Verder waarschuwde Ra’am voor een catastrofale religieuze oorlog door deze actie van de Joden.
Ik kan me niet voorstellen dat Bennett het lang volhoudt als premier met zo’n anti-Joodse partij in de regering.

De Joodse bezoekers van de Tempelberg lieten zich echter door niemand tegenhouden. Ze vormden groepjes van de verplichte tien Joodse mannen om de gebeden van Tisja Be’av te reciteren. De Waqf, de islamitische organisatie die de Tempelberg beheert, probeerde dat te voorkomen, maar de Israëlische politie zorgde ervoor dat de Joodse aanwezigen toch konden bidden.
Natuurlijk braken er rellen uit. De moslims begonnen met stenen te gooiden en sloten zichzelf op in de Al-Aqsa moskee, om die zogenaamd te verdedigen.

De Tempelberg blijft een zeer explosieve brandhaard. Vanuit de Palestijnse wereld klinkt het dat de Tempelberg bevrijd moet worden. Deze week werd de Hamas-vlag al gehesen bij de Al-Aqsa moskee. Dit is geen gewone strijd, er woedt een geestelijke strijd om de Tempelberg.

In Ezechiël 20:40 komen we de Tempelberg tegen: ‘…op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israel, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israel Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven.’

Het is de plaats waar Abraham bijna vierduizend jaar geleden door God heen werd gezonden om zijn zoon Izaäk te offeren. Het is ook de plaats die koning David kocht om er een altaar voor de Heere te bouwen om het oordeel van God af te wenden.
Het is de plaats waar koning Salomo drieduizend jaar geleden de Eerste Tempel bouwde, die later, in het jaar 586 voor Christus, werd verwoest door de legers uit Babel.
Het is eveneens de plaats waar de Tweede Tempel stond, gebouwd tussen 520 en 515 voor Christus, die werd verwoest door de legers uit Rome, in het jaar 70 na Christus.

De islam is uit op de zeggenschap over de hele Tempelberg, terwijl Jeruzalem niet eens wordt genoemd in de Koran. Moslims beschouwen biddende Joden en christenen als een aanval op hun eigen geloof. Daarom vinden zij dat er alleen moslims mogen bidden op de Tempelberg, in een poging te voorkomen dat werkelijkheid wordt wat Jesaja 56:7 zegt, waar wordt gesproken over ‘Mijn heilige berg’, de Tempelberg: ‘Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.’

Achter deze strijd zit de satan. Hij wil voorkomen dat Gods plannen met Jeruzalem en met de Tempelberg werkelijkheid worden. Hij kent de Bijbel, Hij kent de profetieën. Daarom is er zoveel haat tegen Israel, daarom is er haat tegen het Joodse volk, daarom woedt er een strijd om Jeruzalem en om de Tempelberg.

In het jaar 691 bouwden de moslims de Dome of the Rock op de Tempelberg, op de plaats waar de Eerste en de Tweede Tempel stonden. Dit was aanvankelijk helemaal geen moskee. Twintig jaar later werd de Al-Aqsa Moskee gebouwd aan de zuidzijde van de Tempelberg.
Eén van de inscripties op de Dome of the Rock (ook wel Gouden Rotskoepelmoskee genoemd) luidt: ‘God heeft geen Zoon.’

Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 heeft Israel weer zeggenschap over heel Jeruzalem, inclusief de Tempelberg. Om kritiek vanuit de wereld op de verdrijving van Jordanië uit Oost-Jeruzalem voor te zijn, gaf Israel de administratieve rechten over de Tempelberg aan de islamitische Waqf. Kennelijk was het toen nog niet Gods tijd dat Israel de totale zeggenschap zou hebben over de Tempelberg, maar die tijd is wel aanstaande.

Het is bijzonder dat God de Tempelberg koos als Zijn woonplaats. Het was geen handelsroute, niet de hoogste berg in de omgeving, het was geen berg die uitblonk in schoonheid. Toch koos Hij deze berg, om daar Zijn volk te ontmoeten.
‘Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid,’ zingt de dichter in Psalm 125:1.

In het Hebreeuws wordt deze berg Har HaBayit genoemd, de Berg van het Huis, als een verwijzing naar de tempel, het huis van God.
Moslims noemen deze berg Haram al-Sharif, het verheven heiligdom. Nog maar kortgeleden werd in de VN een resolutie aangenomen om de Tempelberg voortaan alleen nog maar met de Arabische naam te benoemen.

In Psalm 132:13 en 14 lezen we over Jeruzalem en over de Tempelberg:
‘Want de HEERE heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’

In Israel groeit de verwachting dat de tijd aanstaande is dat er weer een tempel zal staan op de Tempelberg. Maar hoe kan dat met die moskeeën die er nu al staan?
Kunnen wij op grond van de Bijbel een Derde Tempel in Jeruzalem verwachten? Ik weet dat er door u als lezers heel verschillend over wordt gedacht. De laatste hoofdstukken van Ezechiël lijken op nog een tempel te wijzen, maar wellicht zal die pas in het Vrederijk zo zijn als daar wordt beschreven.
Het kan natuurlijk wel dat er al een tempel voor die tijd wordt gebouwd. 1 Thessalonicenzen 2:4 zegt immers dat de antichrist plaats zal nemen in de tempel van God. Deze tempel zou door de Heere Jezus, na Zijn wederkomst kunnen worden gemaakt tot de tempel zoals Ezechiël die beschreef.

Een andere gedachte is dat de beschrijving van de tempel in Ezechiël 40-48 een gedetailleerde beschrijving is van het Nieuwe Jeruzalem, waarover Openbaring 21 spreekt, dat neer zal dalen vanuit de hemel. Dat Nieuwe Jeruzalem, dat misschien wel een beeld is van de Gemeente.
Tegelijk is het waar dat de gelovigen in het Nieuwe Testament de tempel van de levende God worden genoemd (1 Korinthe 3:16 en 1 Korinthe 6:19). Als Thessalonicenzen zegt dat de antichrist plaats zal nemen in de tempel van God, zou dat ook kunnen betekenen dat dwaalleraars worden geaccepteerd binnen de gemeente van Christus. Hoewel: Hoe kun je zo’n kerk dan nog een ‘tempel van God’ noemen?

Maar de Heere Jezus heeft het offer toch volbracht, Zijn eigen leven, Zijn eigen bloed gegeven, zult u zeggen… Zeker. Daardoor heeft Hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht, zegt Hebreeën 9:12 met grote nadruk. Door Zijn offer heeft Hij de zonde teniet gedaan (vers 26). Hij heeft Zijn offer voor eens en voor altijd gebracht (Hebreeën 10:10).

De offerdienst instellen in Jeruzalem, zoals die ooit bestond, heeft dus geen enkele zin. Brandoffers en offers voor de zonde zullen de Heere niet behagen (Hebreeën 10:6).
Wat is dan de betekenis van de uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de tempel en de tempeldienst, zoals Ezechiël dat doet? Sommigen stellen: dat moet je niet letterlijk zo opvatten, het wijst alles heen naar het offer van de Heere Jezus.

Mijn vraag aan hen is dan wel: Waarom dan toch zo’n gedetailleerde beschrijving? Ezechiël zag het werkelijk zo en kreeg opdracht alles wat hij zag aan het huis van Israel bekend te maken.
De tempel die Ezechiël beschrijft, is niet identiek aan de eerste twee tempels. De troon van Christus staat in deze tempel. Hij zal daar in volle heerlijkheid onder Zijn volk wonen. En de dienst in deze tempel kan de volken die op zullen trekken naar Jeruzalem, in het vrederijk (Jesaja 2, Zacharia 14), helpen om het offer van de Heere Jezus te begrijpen en wat het voor hen betekent.

Een feit is dat veel Joden uitzien naar een nieuwe tempel, inclusief de offerdienst. De voorbereidingen zijn al zover voltooid dat op korte termijn de tempel kan worden gebouwd en gestart kan worden met het brengen van de offers.

En waar zal deze tempel dan worden herbouwd? Op de Tempelberg staan nu immers moskeeën. Er is zeker plaats voor een tempel erbij, maar zoals de verhoudingen nu liggen, zullen de Arabische volken dat nooit accepteren.
Kan het zijn dat door Goddelijk ingrijpen die moskeeën toch op afzienbare termijn verdwijnen? Door een aardbeving misschien… Of zal er een leider opstaan, wellicht de antichrist of zijn valse profeet, die met zo’n geweldig voorstel komt, dat de moslims toch een tempel bij hun moskeeën accepteren?

Ezechiël beschrijft dat hij naar een zeer hoge berg werd gebracht. Zo hoog is de Tempelberg nu niet. Jesaja 2:2 zegt dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen. De heidenvolken zullen daarheen stromen, naar de Vredevorst, de Heere Jezus, Die van daar zal regeren.
Deze woorden uit Jesaja en Ezechiël brengen mij tot de gedachte dat rond de wederkomst het oppervlak van de aarde grondig zal veranderen, waarna de berg in/bij Jeruzalem de hoogste van de bergen zal zijn, waarop de tempel zal staan. Dit kan betekenen dat de tempel van Ezechiël er pas in het Vrederijk zal zijn.

De Bijbel zegt dat de Heere Jezus bij Zijn wederkomst terug zal komen op de Olijfberg en dan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten en zal regeren vanuit Jeruzalem. De volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om er het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16). Niet langer zal New York het centrum van de wereld zijn, maar Jeruzalem.

Vele volken zullen dan zeggen:
‘Kom laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de Heere uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3).

Dirk van Genderen