Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Troostrijke woorden in vakantietijd (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 juli 2021, 8:42 door Dirk A A

Soms hoor je mensen zeggen dat ze vakantie nodig hebben om zich op te laden om weer verder te kunnen. Het kan ook geestelijk zo zijn, dat we moe zijn. Het is mijn verlangen, mijn gebed, dat de Heere in deze periode geestelijke vernieuwing in ons leven wil schenken en ons zal troosten en bemoedigen door Zijn Woord en onze krachten zal vernieuwen.

Is ons verlangen gegroeid om de Heere Jezus te kennen en in Zijn nabijheid te zijn? Dit is een belangrijke vraag! Ik hoop en ik bid dat u Hem mag kennen en ernaar verlangt Hem nog beter te leren kennen. Dat het uw verlangen zal zijn dat uw leven meer en meer tot Zijn eer zal zijn en tot zegen van anderen.

Ik besef dat het ook zo kan zijn dat er geestelijke duisternis in uw leven is. Dat u beschaamd het hoofd buigt en zegt: ‘Het is in mijn leven niet zoals het zou moeten zijn. Ik ervaar niet zoveel van de Heere. Anderen kennelijk wel, die hebben hun mond vol van Hem, die loven en prijzen Hem voortdurend, maar ik… Ik stel geestelijk kennelijk niet zoveel voor…’ En misschien roept u het wel uit naar hemel: ‘O Heere, openbaar Uzelf aan mij. Ik roep tot U…’

Zo zwak durven we ons meestal niet op te stellen, zeker niet naar anderen toe. Vergeleken met veel anderen voelt u zich maar een kneusje in Gods Koninkrijk. Het drukt u terneer, maakt u misschien soms wanhopig.

Ik wil u allen, die naar de Heere verlangen, maar meer duisternis dan licht ervaren in hun leven, bemoedigen, vertroosten.
Laat de woorden van Jesaja 50:10 voor u tot troost zijn: ‘Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.’

Soms zijn we zo onbarmhartig hard voor elkaar. We slaan elkaar soms met teksten om de oren en veroordelen elkaar, in plaats van elkaar liefdevol en pastoraal tegemoet te treden.
Hoe anders was de Heere Jezus. Hij was met ontferming bewogen over alle struikelende pelgrims, die Hem wensten te volgen. Door een ontmoeting met Hem veranderde hun leven.

Als ook uw geloof soms zo zwak is, dat u vreest ten onder te gaan in de zee, zoals eens Petrus, luister dan naar de woorden van Jesaja 40:11: ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’

Wat een troostrijke woorden. Zo mag u verder gaan. Aan Zijn hand, in Zijn sterke vaderarmen. In de wetenschap dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken, de uitdovende vlaspit niet zal uitblussen (Jesaja 42:3). En weet u, als u leert om in alles Hem te vertrouwen, dan zult u ook een diep verlangen krijgen om te leven zoals Hij het wil.

God wil door Zijn Geest uw ogen openen voor zonden die er in uw leven kunnen zijn. Afgoden misschien, occulte zaken, onenigheid met uw familie of met mensen in uw kerk of gemeente, seksuele onreinheid… Misschien heeft iemand u iets aangedaan, wat u die ander niet kunt vergeven. Hoe kan de Heere u dan vergeven? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor geestelijke duisternis in ons leven. Breek ermee in Gods kracht, belijd uw zonden, schenk vergeving en ontvang Zijn vergeving, Zijn bevrijding.

Mattheus 6 vers 14 en 15 zeggen immers: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Wij weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen situatie of over de ontwikkelingen in de wereld. Het zal het verder gaan met corona? Het Midden-Oosten blijft een kruitvat, wat zomaar kan ontploffen. Blijf bidden voor Israel en voor het Joodse volk, maar ook voor de Arabische volken. Bid voor deze wereld, voor ons land, ons volk, uw kerk, uw gemeente, uw familie, uw gezin als u dat hebt!

Mag ik u de raad geven uw vertrouwen op de Heere alleen te stellen. Het grote wereldgebeuren is in Zijn hand, en ook uw eigen leven en het leven van allen die u lief en dierbaar zijn. Geef hen in Zijn hand.
Al zou de wereld in brand vliegen, Hij is bij u en zal voor u zorgen. ‘Het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven,’ zegt de Heere Jezus in Lucas 12:32. Dat staat vast, wat er ook gebeurt. In vertrouwen op Hem mogen we verder gaan.

Als gelovigen gaan we wel eens te vaak met een gebukt hoofd door dit leven. Lucas 21:28 roept ons op: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’
Allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toegewenst in deze vakantieperiode! En we bidden voor hen die niet op vakantie kunnen gaan.

Dirk van Genderen

11 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juli 2021 om 16:42

  Beste Dirk,

  Wat fijn dat je bemoedigende woorden wilt spreken. En zonder je om de oren te willen slaan met teksten o.i.d., maar persoonlijk word ik toch wel erg verdrietig als ik dan na woorden van troost toch nog even gewezen wordt op de idee dat ik niet volledig vergeven zou zijn?

  “Hoe kan de Heer je vergeven, als er zonden zijn” dat zeg je letterlijk. Maar stel nu dat ik een ‘vergeten’ zonde heb, die ik me niet meer herinner, wat dan?

  Gods woord wordt ondanks het dringende advies van Paulus (Fil. 1:10) steeds weer met gebrek aan onderscheid gelezen. De voorschriften onder het Koninkrijk van de Hemelen waren nu eenmaal wat strenger. Nu leven we onder de uitdeling van genade (Ef. 3:2 en verdere verzen). Daar ligt het accent m.b.t. ‘vergeven’ geheel anders. Onder de uitdeling van genade wordt de voorwaarde ‘als-dan’ niet gesteld. Niet dat we elkaar niet moeten vergeven, dat is sowieso beter. Maar zelfs al zou ik dat niet doen, dan zegt de heilige Geest dat God mij in Christus vergeven HEEFT (Ef. 4:32). Deze tekst staat in de ‘Aoristus’ vorm, die tijdsvorm kennen we niet in het Nederlands, maar het komt er in dit geval op neer, dat verleden, heden en toekomstige zonden vergeven ZIJN, definitief weggedaan, alles is reeds aan het kruis genageld, ook de vergeten zonden. Dat is de troost waar ik dagelijks uit put, ondanks al mijn beperkingen, tekortkomingen en zonden.

  Laten we nu eens stoppen om in schuld en angst voor God te leven, is dit niet wat juist de ‘tegenstander’ zo graag van ons ziet? Met schuldbesef zijn we enkel met onszelf bezig en niet gericht op onze Heer en Zaligmaker, Christus Jezus. Dankt veeleer.

 2. luukvandermeer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juli 2021 om 18:47

  Dirk,

  Dank voor je mooie en bemoedigende woorden. Ik zal ze onthouden, je wordt soms zo moedeloos van alles wat er om je heen gebeurt. Het lijkt soms alsof alles door je vingers glipt. Persoonlijk heb ik nog niks te klagen, geen ziekte, geen werkloosheid, geen geldzorgen, maar toch. Het nieuws wat we iedere dag horen.. Het is soms te veel. Natuurrampen, hongersnoden, pandemie, klimaat verandering, machtsmisbruik, regenboogvlaggen die te pas en te onpas worden opgehangen…
  En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Soms heb ik er niets mee, teksten uit de bijbel welke zo op het eerste gezicht te pas en te onpas gebruikt worden ter bemoediging, of terechtwijzingen.
  Maar zoals je ze hier gebruikt, is mooi en zijn een houvast voor mijn, soms zo zwak en klein, geloof. Nogmaals hartelijk dank.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2021 om 20:17

  Mijn mooiste vakanties waren de vakanties, die ik aan de Heer heb gegeven. Ik ging een paar jaar op stap met een evangelist, die jongerenreizen organiseerde naar vluchtelingenkampen in Oostenrijk. Ik was een van de weinigen, die al jong een rijbewijs had. Zo bestuurde ik VW-busjes en bracht de groep naar Zuid-Oostenrijk!! Het waren mijn mooiste vakanties. Op de tweede reis ontmoette ik bovendien mijn vrouw! Na ons trouwen heb ik met een jongerengroep ook een reis naar Israel gemaakt in 1970, kort na de zesdaagse oorlog, waarbij Golda Meir het nog jonge land met hart en ziel leidde! Later besteedde ik mijn vakanties voor evangelisatiebezoeken aan de toenmalige DDR. Door mijn werk kwam ik vaker in andere Europese landen. Daarbij was ik ook anderhalf jaar “uitgeleend” voor werk in Curaçao. Mijn leven is eigenlijk steeds wonderbaarlijk geleid geweest!! Doordat ik altijd veel plezier in mijn werk had, heb ik nooit de behoefte gehad om ooit op een vakantie van niets doen te gaan!

 4. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2021 om 21:22

  Beste broeder dirk, Mattheus 6:14,15 gaan niet over de wedergeborenen, mijns inziens.
  Mij als wedergeborene zijn de zonden door het kostbare bloed van JEZUS CHRISTUS vergeven. Of ik een ander vergeef of niet. Alleen je relatie met de VADER IS niet goed meer. Er staat iets tussen HEM en mij. Dat staat in de weg voor een goede relatie, dus belijden. Maar mijn behoud hangt niet van mijn vergeven af. Dat is alleen door de genade van JEZUS CHRISTUS. En niet door mijn werken.

 5. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 juli 2021 om 21:22

  Beste br. Dirk,
  Zelf ben ik op 48-jarige leeftijd tot een levend geloof gekomen, weet dat mijn zonden die ik gedaan heb maar ook die ik nog zal doen vergeven zijn. Mijn grote geruststelling want je bent een kind van God. Evenzogoed gaat het nog wel eens mis en dat is heel ontmoedigend want je blijdschap vervaagt. En ook wat Luukvandermeer zegt, je wordt moedeloos van het wereldgebeuren maar ook dat er met onze God geen rekening meer wordt gehouden. Een tip van mij voor de lezers van deze brief: ik maak aantekeningen achter in de Bijbel van alle mooie en bemoedigende teksten die op een gelovige van toepassing zijn, b.v. uit Ps. 37:3-7 Vertrouw op de Here… Verblijd je in de Here… verwacht het van de Here… wees stil voor de Here… en zo nog vele andere beloften. Aantekeningen maken? Doen hoor! de vakantie geeft je er alle tijd voor.

 6. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2021 om 7:45

  Bedankt voor de tekst, na lange tijd kon ik het weer lezen. Mijn concentratie was goed genoeg! Dank de Heer. Wij bidden voor de mensen om ons heen en die ons dierbaar zijn. Maar ook voor de wereld, als je om je heen kijkt is er zoveel duisternis. Maar er is ook zoveel moois in de natuur die ons omringt. God zij geloofd!

 7. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2021 om 8:06

  Beste Dirk,

  Bedankt voor het delen.

  Wie in het licht leeft zal door de Geest zijn zonde belijden en zien.
  Je kunt je natuurlijk afvragen: zal God je eerder in het nieuwe eeuwige leven halen als je alle zonden nog niet beleden of anderen vergeven hebt?
  God weet precies wanneer Hij jou naar huis haalt toch?
  Vraag mij nog steeds af: waarom haalde God Johannes de Doper zo snel naar huis. Was dat om hem te beschermen zodat hij niet tegen Jezus inging?
  Waarom worden gelovigen soms zo vroeg thuis gehaald terwijl ze in onze ogen in de dag van hun leven staan en velen mensen zelfs zouden kunnen bereiken?
  Zal het niet ter bescherming zijn dat ze niet weer God loslaten of in zonde vallen waar ze niet uitkomen?
  In Openbaring lees je dat Hij de dagen verkorten zou omdat zelfs de heiligen verleid zouden worden.
  Gelukkig kent God de harten van de mens en voor ons is God begrijpen soms heel moeilijk.
  Maar wat God belooft zal altijd blijven staan.
  Dus geloof in Jezus Christus is onze enige houvast.

 8. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2021 om 10:16

  Dirk, je schrijft: Mag ik u de raad geven uw vertrouwen op de Heere alleen te stellen.

  Laten we dat maar gaan toepassen op ALLE gebied in ons leven.
  Het gaat niet vanzelf, maar De Heere God staat naast ons, is in ons, en is een waar maker van Zijn Woord op Zijn tijd en op Zijn wijze.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 1 augustus 2021 om 17:48

  Beste Dirk van Genderen, dank weer, ook voor dit schrijven. Daar kunnen we wat mee, want spreken naar Gods woord bouwt ons op.
  Toen koning David eertijds dagenlang zich op de grond had geworpen en ook geen eten tot zich nam, kon niemand hem bemoedigen en troosten. Afgezonderd en onbereikbaar als hij was, leek zelfs het gebed naar de hemel dicht. Gelukkig greep God wel in.
  Soms gebruikt Hij of kan Hij daarvoor roede en bestraffing toelaten (Spreuken 29:15). In Spreuken 28 vers 25b lezen we dat wie de HERE vertrouwt, wordt OVERVLOEDIG VERKWIKT.
  Ja woorden van de Allerhoogste DAAR kunnen mensen wat mee. Die zijn, zonder twijfel, nooit ijdel of leugenachtig.

 10. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2021 om 15:31

  Dirk,
  ja, vertrouwen is hard nodig. Je brief kon op geen beter moment komen, ik beleef de dingen net zo als de briefschrijvers, alle dingen moeten meewerken ten goede, maar soms deprimeren alle dingen die er gebeuren zoals gezegd: corona, ongeloof, lhbt en hoe het allemaal mag heten. Degenen die naar Gods woord willen leven (Hongarije), de christenvervolging, het komt soms allemaal op je af. Gelukkig zijn er nog genoeg die de knie voor Baäl niet gebogen hebben, en zijn er nog steeds mensen, die net als jij pal staan voor de waarheid. Laten wij inderdaad bidden voor onze naasten wereldwijd, de Heere wil gebeden zijn.
  hartelijke groeten,
  Aka

 11. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 2 augustus 2021 om 15:44

  Ja, het is waar, al onze zonden worden vergeven bij de eerste geloofsontmoeting met de Heere Jezus. Maar er is meer: Waarom leert Jezus ons dan te bidden om vergeving van onze zonden? De dagelijkse zonden die we doen of nalaten te doen vragen ons berouw en we hebben opnieuw vergeving nodig door het Bloed van het Lam. Waarom moeten we anders nog dagelijks strijd voeren tegen de inwonende zonde? De zonde verstoort de gemeenschap met de Heere. Matth. 6 staat in de Bergrede en wordt gesproken tegen gelovigen. Ongelovigen hoeven niet eerst wat te “doen” om vergeving te ontvangen. Zij moeten komen = geloven in het offer van de Heere Jezus. We hebben een herleving nodig, wij, Gods kinderen om ons te bekeren van onze lauwheid, slordigheid, wereldsgezindheid enz. Laten we er om bidden, de Heere wil het schenken en we hebben het zo hard nodig! We hebben het over klimaatcrisis, corona, enz. maar vragen we ook naar de God van het klimaat en de corona? Hij is het Die alles bestuurt, Hem hebben we vertoornd met onze zonden, ook (misschien wel juist) de kinderen van God. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, Hij heeft ons verscheurd en zal ons genezen! Van Hem mogen we veel verwachten!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden