Troostrijke woorden in vakantietijd

Soms hoor je mensen zeggen dat ze vakantie nodig hebben om zich op te laden om weer verder te kunnen. Het kan ook geestelijk zo zijn, dat we moe zijn. Het is mijn verlangen, mijn gebed, dat de Heere in deze periode geestelijke vernieuwing in ons leven wil schenken en ons zal troosten en bemoedigen door Zijn Woord en onze krachten zal vernieuwen.

Is ons verlangen gegroeid om de Heere Jezus te kennen en in Zijn nabijheid te zijn? Dit is een belangrijke vraag! Ik hoop en ik bid dat u Hem mag kennen en ernaar verlangt Hem nog beter te leren kennen. Dat het uw verlangen zal zijn dat uw leven meer en meer tot Zijn eer zal zijn en tot zegen van anderen.

Ik besef dat het ook zo kan zijn dat er geestelijke duisternis in uw leven is. Dat u beschaamd het hoofd buigt en zegt: ‘Het is in mijn leven niet zoals het zou moeten zijn. Ik ervaar niet zoveel van de Heere. Anderen kennelijk wel, die hebben hun mond vol van Hem, die loven en prijzen Hem voortdurend, maar ik… Ik stel geestelijk kennelijk niet zoveel voor…’ En misschien roept u het wel uit naar hemel: ‘O Heere, openbaar Uzelf aan mij. Ik roep tot U…’

Zo zwak durven we ons meestal niet op te stellen, zeker niet naar anderen toe. Vergeleken met veel anderen voelt u zich maar een kneusje in Gods Koninkrijk. Het drukt u terneer, maakt u misschien soms wanhopig.

Ik wil u allen, die naar de Heere verlangen, maar meer duisternis dan licht ervaren in hun leven, bemoedigen, vertroosten.
Laat de woorden van Jesaja 50:10 voor u tot troost zijn: ‘Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.’

Soms zijn we zo onbarmhartig hard voor elkaar. We slaan elkaar soms met teksten om de oren en veroordelen elkaar, in plaats van elkaar liefdevol en pastoraal tegemoet te treden.
Hoe anders was de Heere Jezus. Hij was met ontferming bewogen over alle struikelende pelgrims, die Hem wensten te volgen. Door een ontmoeting met Hem veranderde hun leven.

Als ook uw geloof soms zo zwak is, dat u vreest ten onder te gaan in de zee, zoals eens Petrus, luister dan naar de woorden van Jesaja 40:11: ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’

Wat een troostrijke woorden. Zo mag u verder gaan. Aan Zijn hand, in Zijn sterke vaderarmen. In de wetenschap dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken, de uitdovende vlaspit niet zal uitblussen (Jesaja 42:3). En weet u, als u leert om in alles Hem te vertrouwen, dan zult u ook een diep verlangen krijgen om te leven zoals Hij het wil.

God wil door Zijn Geest uw ogen openen voor zonden die er in uw leven kunnen zijn. Afgoden misschien, occulte zaken, onenigheid met uw familie of met mensen in uw kerk of gemeente, seksuele onreinheid… Misschien heeft iemand u iets aangedaan, wat u die ander niet kunt vergeven. Hoe kan de Heere u dan vergeven? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor geestelijke duisternis in ons leven. Breek ermee in Gods kracht, belijd uw zonden, schenk vergeving en ontvang Zijn vergeving, Zijn bevrijding.

Mattheus 6 vers 14 en 15 zeggen immers: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Wij weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen situatie of over de ontwikkelingen in de wereld. Het zal het verder gaan met corona? Het Midden-Oosten blijft een kruitvat, wat zomaar kan ontploffen. Blijf bidden voor Israel en voor het Joodse volk, maar ook voor de Arabische volken. Bid voor deze wereld, voor ons land, ons volk, uw kerk, uw gemeente, uw familie, uw gezin als u dat hebt!

Mag ik u de raad geven uw vertrouwen op de Heere alleen te stellen. Het grote wereldgebeuren is in Zijn hand, en ook uw eigen leven en het leven van allen die u lief en dierbaar zijn. Geef hen in Zijn hand.
Al zou de wereld in brand vliegen, Hij is bij u en zal voor u zorgen. ‘Het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven,’ zegt de Heere Jezus in Lucas 12:32. Dat staat vast, wat er ook gebeurt. In vertrouwen op Hem mogen we verder gaan.

Als gelovigen gaan we wel eens te vaak met een gebukt hoofd door dit leven. Lucas 21:28 roept ons op: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’
Allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toegewenst in deze vakantieperiode! En we bidden voor hen die niet op vakantie kunnen gaan.

Dirk van Genderen