Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Joodse wortels christelijk geloof (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2021, 15:27 door Dirk A A

Steeds meer christenen ontdekken de joodse wortels van het christelijke geloof. Dat is goed, leerzaam, verrijkend. Echter, sommige christenen raken er vervolgens van overtuigd dat ze zich aan allerlei wetten en regels uit het Oude Testament moeten gaan houden, een soort christelijk judaïsme, als ik dat zo mag noemen. Soms loopt dat erop uit dat ze ook hun geloof in de Heere Jezus vaarwel zeggen.

Voor gelovigen uit de heidenen is het zeer waardevol om te beseffen dat het christelijk geloof een Joodse oorsprong heeft. In Johannes 4 lezen we dat het heil, de zaligheid uit de Joden is.
De Bijbel is geschreven door Joodse mensen, de Heere Jezus werd geboren in het Joodse volk, Hij was een Jood. Geen Palestijn, zoals veel Palestijnse christenen beweren, maar een Jood.

Christenen die dit ontdekken, reageren verschillend op deze ontdekking. Sommigen gaan vervolgens de sabbat vieren. Is dat verkeerd? Nee. Moet dat? Daar ben ik niet van overtuigd. Al in de eerste eeuwen kwamen veel christenen op de eerste dag van de week samen, de opstandingsdag van de Heere Jezus.

Anderen gaan de Joodse feesten vieren. Is dat dan verkeerd? Ook niet. Moet dat? Ook daar ben ik niet van overtuigd.
Weer anderen laten zich besnijden. Is dat verkeerd? Ik meen dat niet-Joden dat niet moeten laten doen. Die opdracht heeft God uitsluitend gegeven als een teken van Zijn verbond met Zijn volk, het Joodse volk.

Sommigen menen dat we in plaats van de naam Jezus de naam Jesjoea moeten gebruiken, net als de Joodse gelovigen doen. De naam Jezus zou een verkeerde vertaling zijn.
Wat mij betreft, is iedereen vrij om de naam Jesjoea te gebruiken, maar laten we onze broeders en zusters niet opleggen welke naam we moeten gebruiken.
De naam Iesous (of Yesous) komt van de Joodse Septuagint. Het was de natuurlijke Griekse manier van het samensmelten van de Hebreeuws/Aramese naam Yeshua (een afkorting van Yehoshua), al enkele eeuwen voor Zijn geboorte. En Iesous is in het Engels Jesus geworden, in het Nederlands Jezus.

Het raakte mij diep toen ik van iemand hoorde dat hij de weg was gegaan van het vieren van de sabbat, het vieren van de feesten en dat hij op een gegeven moment niet meer in de Heere Jezus geloofde. Laten we alert zijn en blijven. ‘De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden’ (Handelingen 4:12).

Voor mij is iedereen vrij om de sabbat te vieren. Ik ken dierbare broeders en zusters die gekozen hebben voor deze weg, ook al kostte het hun vaak offers op allerlei gebieden.
Vaak vieren deze mensen ook de Joodse feesten, waarbij zij liever over de feesten van de Heere spreken. De groep mensen die deze feesten viert, is breder. Ook mensen die niet de sabbat vieren, vieren soms wel deze feesten.

Duizenden gelovigen uit de volken vieren over een aantal weken, van 20 tot 27 september, weer het Loofhuttenfeest. Voor corona deden velen dat ook in Israel. Dat is prima. Maar moet dat? Nee. Ondertussen is het wel een getuigenis naar het Joodse volk toe.
En de dag komt, in het Duizendjarige Vrederijk, dat de overgeblevenen van de heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).

Ik weet dat ook een aantal lezers van de Nieuwsbrief de sabbat viert. Sommigen schrijven mij er wel eens over, ze spreken over Gods zegen, ik geloof ze.
Tegelijk – dat weet ik ook – is er pijn, verdriet in gezinnen en families door de sabbat. De man viert soms wel de sabbat, de vrouw en zijn kinderen niet, wat tot spanningen, pijn en verdriet leidt. Hij gaat niet meer mee naar de zondagse diensten, zij gaan niet mee naar de sabbatsamenkomsten, wat een scheiding in het gezin veroorzaakt. Dit kan niet goed zijn.

Sommigen zeggen tegen mij: Je moet ook de sabbat gaan vieren. Dat is Gods wil en Hij zal het zegenen. Ik meen dat we elkaar hierin vrij moeten laten. ‘De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn,’ zegt Romeinen 14:5.

Hetzelfde geldt – naar ik meen – voor de feestdagen die de Heere aan Zijn volk heeft gegeven. Gelovigen uit de heidenen kunnen veel leren van deze feesten, maar nergens in de Bijbel lees ik de opdracht dat gelovigen uit de heidenen nu deze feesten moeten vieren.

In Handelingen 15 speelden deze en nog veel meer vragen, zoals: ‘Moeten gelovigen uit de heidenen besneden worden?’ en: ‘Moeten ze de wet van Mozes houden?’ Wat moeten de nieuwe gelovigen uit de heidenen nu wel en nu niet. Moeten ze de sabbat houden, de feesten vieren en zich aan tal van andere wetten en regels houden uit het Oude Testament?

Er was veel discussie over deze vragen. De apostel Jakobus stond op en sprak:
19. Ik ben van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken,
20. maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed (vers 19 en 20).

Met geen woord wordt over het vieren van de feesten, de sabbat of de besnijdenis gesproken. Laten wij dat dan ook niet aan onze medegelovigen opleggen.

We moeten oppassen dat er geen wettische elementen in ons geloofsleven sluipen. Daar waarschuwt Paulus ook de Galaten voor in hoofdstuk 3.
1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen. U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd als Hij onder u gekruisigd is.
2. Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?
3. Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?

En Galaten 2:21: ‘Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.’
Paulus zegt het helder en duidelijk: ‘Als u zich laat besnijden, zal Christus u van geen nut zijn’ (Galaten 5:2). ‘Wie zich laat besnijden, is verplicht de hele wet te onderhouden’ (vers 3).

Er is geen gerechtigheid door de wet te houden, maar alleen door geloof in de Heere Jezus Christus. Galaten 5:1 zegt het zo: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’
‘U bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde’ (Galaten 5:13).
Daarom: Wandel door de Geest. Laten we ons niet beroemen op iets van onszelf, op het houden van de sabbat, het vieren van de feesten, ‘maar alleen op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld’ (Galaten 6:14).

Als dit ons leven tekent, dan zijn we een nieuwe schepping, dan zijn we niet langer van onszelf, maar dan horen we bij de Heere Jezus, dan zijn we Zijn eigendom. Dan zal de vrucht van de Geest zichtbaar zijn in ons leven: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2021 om 16:22

  Beste Dirk,

  Je meent dat niet Joden zich, terecht, niet moeten laten besnijden, omdat het een teken is tussen hen en God. Maar dit zelfde gaat ook op voor de sabbat, ook de sabbat is uitsluitend met de zonen Israëls overeengekomen (zie Ex31:13+14). In vers 13 staat het Hebreeuwse woordje ‘ak’, dat volgens Joodse Rabbi’s vertaald moet worden met ‘alleen’, dan wordt het: “Spreekt dan tot de zonen Israël en zeg: U alleen moet Mijn sabatten in acht nemen.” Overigens gaat het hier niet enkel over de ‘zaterdag’, maar ook over verzoendag, sabbatsjaar, etc. Dus met enkel op de zaterdag de ‘sabbat’ te vieren is men er nog niet.

  Laten we daarom ook de geïnspireerde uitspraken van Paulus niet vergeten uit Kol2:16-23; ‘laat niemand u veroordelen’ d.w.z. laat je er niet op aanspreken of aan twijfelen brengen, het is een ‘schaduw’, met een schaduw hoeven we ons niet bezig te houden en het betreft de dingen die nog toekomstig zijn en nog vervuld moet worden (vgl Hebr8:5 en 10:1). De gelovige van nu hoeft dan ook geen ‘sabbat’ te houden, en het dient enkel tot bevrediging van het vlees (Kol2:23).
  Letterlijke vertaling vers 17B, welke een nominale zin is, dat is non-verbale zin, een zin zonder eindig werkwoord, wordt dan: ‘want het lichaam van Christus is er”, en dat staat tegenover de ‘schaduw’, d.w.z. het huidige lichaam van Christus is er (tijdelijk) voor in de plaats gekomen. Heel hoofdstuk 2 ademt dat we ons niet moeten laten misleiden, vers 4, 8, 16 en 18.

  We leven nu onder de ‘uitdeling van genade’ (Ef3:2) en laten we nou eens stoppen met elkaar van de wijs te brengen met beweren dat we religieuze handelingen, zoals een sabbat viering, nodig zouden hebben tot behoud en alsof we het geestelijk Israël zijn.

  Laten we in plaats daarvan elkaar voorhouden dat we verlost ZIJN door het geloof van en in Christus.

 2. Ton Nuiten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 0:47

  Dat de Heere Jezus Zelf een Jood was, zal zo wel zijn. Palestijnse Christenen menen dat Hij echter een Palestijn zou zijn. Eigenlijk doet het helemaal niet ter zake of Jezus nu wél of geen Jood/Palestijn zou zijn. Waar hier aan wordt voorbijgegaan is dat Jezus zoals de engel Gabriël tegenover Maria duidelijk maakte, God Zelf als Vader had. (zie Lukas 1:34-35) Jozef (zelf ook Joods) was niet de ware vader van Jezus. Zou Jozef nu naar de geldende maatstaven wél de vader van Jezus zijn geweest, dan zou men kunnen zeggen dat Hij ook “Joods” is. Maar dan – en dit zal ook wel duidelijk zijn – zou Hij uiteraard ook niet de Christus/Messias zijn.

  2), Voordat Jakobus het woord zou nemen over of ook de heidenen nu wel of niet de Joodse gebruiken moesten onderhouden, had ook de apostel Petrus hier iets over te zeggen:

  “Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.”

  Dus, zowel de vaderen als de apostelen waren niet in staat geweest dit “juk” te dragen. Nu de Heere Jezus gekomen was, was er ook voor het Joodse volk geen noodzaak meer, al die Oud-Testamentische gebruiken te onderhouden.

  Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in de brief aan de Hebreeën. Er waren Joodse mensen die van tevoren nog de wet van Mozes als het juiste geloof hadden gezien, later de Heere Jezus hadden geaccepteerd. Door zware vervolging van de kant van Joden die zich nog altijd aan de wet van Mozes hielden, kozen vele van deze Joodse Christenen ervoor weer naar die oude eredienst terug te keren. Paulus schreef dat als zij dit blijvend zouden doen, zij hun zaligheid in Christus zouden verspelen. (zie Hebreeën 10:26-31)

  En dit zal – triest genoeg – ook het lot zijn van die Christenen die Jezus omwille van de Joodse gebruiken, hebben prijsgegeven.

 3. ben kok (joods-chr.pastor) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 16:47

  Wij volgen Yeshua als “de weg, de waarheid en het leven”, als “het vleesgeworden Woord Tora!) en Hij stelt in Joh. 14:21 “wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het , die Mij liefheeft”.
  Hij vierde de Feesten van JHWH, at kosher, werd besneden als teken van het Joods zijn, verklaarde in Matth 5:17 dat er geen jota of tittel zou vervallen van de Tora en verkondigde voortdurend de Tora, zoals altijd bedoeld was door JHWH , aan de luisteraars.
  Gewoon Yeshua volgen is dus logisch, in alles.
  Behalve natuurlijk in de offerdienst, is in Hem vervuld en ook de besnijdenis is alleen voor Joodse jongetjes, niet voor gelovigen uit de goyim, ook logisch, bovendien zegt Paulus dat expliciete in 1 Cor.7:17 e.v.

  Shabbath shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 4. Herwin Verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 19:13

  ‘Met geen woord wordt (in Handelingen 15) over het vieren van de feesten, de sabbat of de besnijdenis gesproken. Laten wij dat dan ook niet aan onze medegelovigen opleggen.’

  Het is logisch dat daar niet over gesproken wordt, die zaken waren vanzelfsprekend. Er was toentertijd geen gelovige die de sabbat en de feesten niét vierde! Er wordt hier bijvoorbeeld ook niet gesproken over ‘niet doodslaan, niet stelen’ enz. Die geboden van God waren helder en duidelijk voor iedereen.

  Waarom zouden wij als gelovigen de door Rome ingestelde zondag en andere van oorsprong heidense feesten nog blijven vieren en de Feestdagen van onze God niet? Laten we teruggaan naar Gods instellingen! Uit ervaring kan ik zeggen, je krijgt er geen spijt van! 🙂

 5. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 19:57

  HEERE, leer ons Uw weg!

  Iedere zondag wordt er in vele kerken het 4e gebod voorgelezen: Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevende dage; DAAROM zegende de Heere de sabbatdag, en heiligde denzelve.

  De sabbat laat ons denken aan de Schepping, waarin God alles geschapen heeft.
  Er staat in Matt. 5:17-18 Meent niet dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een titel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

  Deze geschreven woorden zeggen mij genoeg om de sabbat als rustdag te houden.

 6. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 20:13

  Beste Dirk,

  Wel bijzonder dat je dit punt aansnijdt en de keuze van de “kerk” verdedigt met een aantal teksten maar niet oproept Gods woord te onderzoeken.
  Wanneer we geloven dat onze Schepper eeuwig, heilig, barmhartig en rechtvaardig is, en we in Zijn woord bestuderen om te ontdekken wat God daaronder verstaat. Dat Jezus zegt dat er geen punt of komma van zowel de geboden als de inzettingen zullen worden afgedaan, en Hij dat illustreert met “de vijf wijze en vijf dwaze maagden” als zijnde de kerk, daarbij aangeeft dat er straks mensen zijn, die zich beroepen op het in zijn Naam te hebben geprofeteerd, en in Zijn naam duivelen uitwerpen te hebben uitgeworpen, waarop Jezus dan zegt “ga weg van Mij gij werkers der ongerechtigheid” , dan doet Jezus niets af van de genade welke Hij voor ons heeft verworven, maar evenmin doet Hij iets af van de Heiligheid van God. Verder zal grondig Bijbelonderzoek je leren dat het houden van zijn gezette tijden geldt voor elk mens op aarde.

  Natuurlijk de Zaligheid is uit en door Hem die Zijn leven heeft gegeven voor een ieder die in Hem gelooft, en uit dankbaarheid leeft zoals God dat vanaf den beginne voor ogen heeft, en in de eeuwigheid zal voortduren, aangezien God dezelfde blijft en het Zijn Koninkrijk is waar wij om bidden in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd.

  Je zult met je onderzoek dan ook tot de ontdekking komen hoe God gruwelt van onze eigen gezette tijden, welke inzettingen uit de heidenen zijn. Let wel: we zijn 2000 jaar onderweg, satan 6000 jaar, je gelooft toch niet dat wij “beter” zouden zijn dan het volk dat door God uit Egypte werd bevrijd. Ga zelf het woord onderzoeken mensen en leg de geschiedenis er naast dan zul je ontdekken welke misleidingen er door de tijd heeft plaats gevonden, het heeft mij anderhalf jaar aan studie gekost om me te bevrijden van mijn tunnel denken en ben dankbaar dat ik zo dicht als mogelijk in Zijn voetsporen mag lopen. Let wel, het is de hoogste tijd!!

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 20:16

  Laat Israel toch Israel blijven, van hun zijn alle verbonden, waaronder de sabbath en de besnijdenis. Ja, alle verbonden tot een eeuwig durende inzetting. Uw weektekst spreekt van de vreze des Heeren, deze is gegeven aan heel Israel ook als een eeuwige gave.
  Wij heidenen uit de volken mogen uit genade door het geloof in het offer van Christus ons geborgen weten in Gods heil, terwijl de ons toegemeten genadetijd wel eens snel ten einde kan zijn en de Heere Jezus verder gaat met Zijn eigen uitverkoren volk, te weten het nageslacht van Abraham, Izaak en Jacob. En hoeveel zogenaamde Christenen zullen alsdan nog aankloppen: Heer doe ons open!

 8. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 20:48

  Prima stuk, Dirk. Er zijn inderdaad helaas mensen die zo zijn afgedwaald en zelfs de Heer Jezus hebben verlaten. Christenen mogen de sabbat houden, maar voor hen geldt dat niet als wet. Daar is de Schrift op meerdere plaatsen heel duidelijk over. Dat mogen we elkaar dus niet opleggen.

 9. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 21:09

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor deze overdenking. Ik vier de Joodse feesten niet, heb enkele vrienden die de sabbath vieren en de Joodse feesten houden. Wat ik me afvraag is Pasen. (Pesach). De uittocht van het volk van Israel uit Egypte, bevrijd van slavernij, gered door het bloed van het lam, (gestreken op de deurposten), dat is heerlijk voor alle Joodse mensen om dat ieder jaar weer te gedenken en te vieren. Ik ben de Heere uw God! Wordt de Opstanding van Jezus Christus uit de doden ook gevierd in de Joods-christelijke gemeenten? Is dat niet een alles overtreffend heerlijk feest van het christelijk geloof? Dirk, wat fijn dat Lieke en de kinderen op verlof waren bij jullie in coronatijd, de Heere is goed! Wens hen een goede gezegende terugreis. En laten we de Heere loven, prijzen, danken voor het WONDER dat Shafqat en Shagufta en de kinderen vrij zijn en in Europa een nieuw leven mogen beginnen. Laten we blijven bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, waar ook ter wereld. En ons voorbereiden dat vervolging spoedig hier komt, voor Joodse en christelijke gelovigen: Heb de Heere lief!

 10. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 22:09

  Goed artikel Dirk. Moeten elkaar erin vrij laten. En niet willen overtuigen. Dat geeft verwarring! Indien nodig kan God ons alleen overtuigen! En een gemeente moet trouwens ook er zijn in Je buurt bijvoorbeeld waar je woont! Veel Zegen met Uw werk!

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 augustus 2021 om 22:59

  Paulus had er heel wat moeite mee om duidelijk te maken wat genade is. Het is raar, maar ik zeg wel eens: NIETS moet en ALLES mag!! Het is een heel belangrijke kern, die Paulus aanhaalt: “Gaan we weer de wet houden, dan is Christus voor niets gestorven!!!” Het is al weer jaren geleden dat ik op facebook over deze vragen aan het discussiëren was. Maar elke keer steekt het wetticisme de kop weer op. Het heeft er mee te maken, dat mensen ergens steeds weer naar een vorm van vastigheid zoeken. In de stille tijd ben ik momenteel druk met het boek Koningen. Deze vastigheid grenst aan afgodendienst, waar de Judese koningen steeds weer voor vielen. Het “vrij zijn” vraagt overgave aan Jezus Christus, steeds weer opnieuw!! “Vrij zijn” moet ook aangeleerd worden!!! Geloof, moet tot een “zeker weten” worden. Paulus heeft in zijn Romeinenbrief heel veel duidelijk uitgelegd!!Indrukwekkend vind ik steeds Romeinen 7 van Paulus: “Het goede wil ik en het slechte doe ik!! en dan komt op het eind van dit hoofdstuk: “Wie zal mij redden” en dan komt het: “Gode zij dank, Jezus Christus”!!! Ik ben misschien een fan van Paulus, omdat hij altijd zo duidelijk is in zijn uitspraken!

 12. Patrick van Es zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 8:45

  Kolozenzen 2:16-23
  16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. 18 Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, 19 terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.
  20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: 21 raak niet, smaak niet, roer niet aan; 22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. 23 Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees.

 13. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 10:30

  Beste Dirk ik ben het helemaal met je eens. Het is Christus, die ons en mij heeft vrijgekocht met zijn bloed. Helemaal zoals Paulus het ook zo duidelijk schrijft.

 14. Luc Maeyens zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 10:57

  Laat dus NIEMAND u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus (Kol. 2:16-17).
  Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:1-3).

  Maak een onderscheid om wat bijkomstig en wat essentieel is!

 15. Grietje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 11:20

  De gelovigen uit de heidenen wordt niks opgelegd. Geen sabbat, geen zondag, geen bijbelse feesten. Paulus zegt in Handelingen duidelijk dat hen geen juk opgelegd moet worden. Hij geeft een paar richtlijnen voor hen in haHdelingen 15. Wel kan ik heel goed begrijpen waarom gelovigen de bijbelse feesten willen vieren. De zogenaamde christelijke feesten zijn vermengd met heidense feesten. Kerst en Pasen inderdaad wel.

 16. Ann zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 13:50

  Ook Amir Tsarfati, Messias belijdende Jood, zei in een preek voor gelovigen uit de heidenen: “Neem niet de traditie van de Joden over; we hebben Joden genoeg, we behoeven niet meer ‘Joden’.”

 17. André Schaap zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 15:29

  Waarom geen Sabbat? Ik kan geen bijbelse redenen bedenken!

  Het nieuwe verbond is alleen met het huis van Juda en het Huis van Israël.
  De Sabbat is een eeuwig teken tussen YHWH en Israël, Exodus 31:17.
  Als wij bij Israël horen, dan geldt dit ook voor ons! (Jer. 31:31, Hebr. 8:8-10)
  Toen de eerste gelovigen uit de heidenen werden toegevoegd werden ze geënt op de edele Olijfboom op de plekken waar enige van die takken zijn afgerukt. (Huis van Israël? Is 721 voor Christus los gescheurd.)
  Hosea 7:8 Israël heeft zich vermengd met de volken en is haar identiteit als Israël kwijtgeraakt.
  Hosea 2 vers 9 en 10 is in vervulling gegaan. Dat YHWH zelf haar Sabbatten, Feesten en nieuwe maandagen zal doen ophouden!!! Israël is onherkenbaar!

  Hosea 1 vers 10 en 11 zal binnen kort in vervulling gaan: waar tegen hen (de 10 stammen) gezegd is: U bent niet Mijn volk, zal tegen hen gezegd worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeeërs (wat je nu ziet gebeuren) bijeengebracht worden samen met de Israëlieten, zij zullen voor zich één Hoofd (Jesjoea) aanstellen en uit het land (of aarde) oprukken…

  Het evangelie van het Koninkrijk moet naar alle uithoeken van de wereld verspreid worden en houdt tegelijk in dat alle verstrooide kinderen van Israël bereikt worden en thuis komen. De bedekking op het huidige Israël wordt weggenomen en dat is het moment dat de volheid van de volken (heidenen) is binnen gegaan (Romeinen 11:25).
  En dan zal het zijn dat heel Israël (de twee Huizen) zalig zullen worden.

  De Sabbat, de Feesten zijn een schaduw! Dat is waar. Maar wel een schaduw die uitziet naar de werkelijkheid die komen gaat. Onze feesten komen van Rome!
  Jezus zei: Ik en de Vader zijn één. Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft, en die in acht neemt, die is het die Mij lief heeft en wie Mij lief heeft, hem zal de Vader lief hebben.
  Jezus deed alles wat Zijn Vader Hem opdroeg.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 15:43

  Sjalom Dirk,

  Mag ik het deze keer heel hartelijk met je oneens zijn. Je uitgangspunt is niet zuiver wanneer je als vanzelfsprekend aanneemt wat er in vertalingen tot ons is gekomen. De Sjabbat is de dag waarop al mijn volksgenoten samenkomen, hetzij in de tempel, hetzij in de synagoge. Op de zondag, die pas vele eeuwen later werd ingesteld door een heidense keizer Constantijn, paste dat om de jonge gelovigen uit de heidenenvolken een vrije dag te geven.

  De suggestie, door vertalingen ingegeven, dat de Joden op de eerste dag van de week samenkomen gaat geheel in tegen de Thora. Geen enkele evangelist of apostel heeft dat zo bedoeld.

  Dan de reactie van anderen aangaande het niet te hoeven voldoen aan de Thora is op onjuiste gronden. In het apostelconvent wordt deze zaak besproken. Hoe gaan wij om met de heidenen? Moeten zij een examen of zo afleggen, een proeve van bekwaamheid? Het antwoord is in principe: moeten zij zich houden aan minimaal 4 geboden? De rest horen zij wel op iedere Sjabbat en leren dan verder. Er is dus geen enkele tweedeling, verre van dat, het hartelijk toevoegen met de bedoeling om bij te leren staat bovenaan. Wij Joden kwamen op de Sjabbat bijeen dus dat is ook een gebod.

  De Joden onder hen zijn voor hen als een model hoe je de regels moet toepassen. Als je dan door een onstuimige groei als Jood in de minderheid komt, Paulus zag het al aankomen, gaat men zich tegenover hen afzetten. Vergeet vooral niet dat de Thora ook ontvangen werd in bijzijn van vreemdelingen. Thora is dus niet typisch Joods maar universeel.

  Als in het apostelconvent gesproken wordt over een juk, dan bedoelt men er mee: leg de lat niet te hoog, dat is voor de vreemdeling niet te dragen. Laten zij er de tijd voor nemen.

  Als Messiasbelijdende Jood zeg ik: neem onze gewoontes pas over als u er echt klaar voor bent. Het is niet een jasje dat je aantrekt, het is een levensstijl die beslist niet wettisch is maar invulling geven in de omgang met de Eeuwige.

 19. Emma zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 17:02

  Veel schrijvers van deze berichten die ik lees hebben allemaal dezelfde bril op. Ook ik heb jarenlang geloofd dat de zondag heilig was. Tot ik een andere bril opzette. Iemand zei: als Yeshua terug komt wat viert Hij dan… de zondag of de shabbat. Wees eerlijk: de SHABBAT. Wat doen wij dan met de zondag? Het zijn Gods feesten die in Leviticus genoemd worden. Wil je Yeshua volgen en doen wat Hij zegt dan kun je er niet om heen. Hij vierde Gods feesten en Pasen en kerstfeest komen in het rijtje echt niet voor. In Zacharia staat dat we later allemaal!! Loofhuttenfeest gaan vieren. Laten we dus nu al vast oefenen. Shalom

 20. Lion zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 19:01

  Beste Dirk,

  Ik ken er meer die er een wettische leer op na houden. Ik maak me legitiem zorgen over die mensen, want voor hen is genade een heel ander begrip dan voor mij. Ik heb genade en vrijheid hoog in het vaandel. Door Christus zijn wij vrijgemaakt en als dan door o.a. SDA en Hebrew roots peopletjes wordt verteld hoe ik moet leven heb ik al gegeten en gedronken.

  Men moet niet vergeten dat datgene wat de Heere Jezus Christus doceerde gericht was naar Israël èn dat Hij dit sprak voor het kruis! Paulus werd geopenbaard wat de heidenen wel en niet moesten doen. Ik denk dat we heel dankbaar moeten zijn met de vrijheid en genade die door de Heere Jezus is gegeven. Amen.

 21. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 19:39

  Lieve broeders en zusters staat er ook niet dat Jezus zegt: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten. Laten we dan daarmee beginnen en dan komt het goed. Matth. 22:37-40.

 22. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 20:15

  Geachte Dirk van Genderen en reageerders,

  De uit de staat Israel geboren Goddelijke en de enige uit de mens (Zoon van God)- de Almachtige – En betreurt ALLES, en iedereen. Hij is de Oprichter. Het BEGIN en EIND.

 23. André Schaap zegt:
  Geplaatst op zondag 15 augustus 2021 om 21:17

  Waarom sabbat? Bij de schepping ingesteld dat de 7e dag een naam kreeg en werd geheiligd door onze Vader.
  Het is het 4e gebod. Alle 10 zijn toch geldig?
  Het zijn de Moadim met een profetische betekenis. Paulus zegt nog dat het een schaduw is, tegenwoordige tijd! Er komt dus nog een vervulling en daarom vier ik ze.
  Jesaja 56 vers 3 en 6 -7 laat zien dat de vreemdeling die bij zich YHWH gevoegd heeft en de sabbat in acht neemt gebracht worden op Zijn heilige berg.
  Jesjoea nam de sabbat in acht.
  Jesjoea deed alles wat Zijn Vader Hem geboden heeft en Hij zegt o.a. in Johannes 14 vers 21 en 24 dat als we Jesjoea liefhebben we Zijn geboden in acht nemen. (De geboden van Zijn vader dus)
  Jesjoea zei dat er niet één jota of tittel van de Thora vervallen is!
  Paulus en de apostelen hebben nergens de sabbat afgeschaft. Zou ook niet kunnen, want dan zetten zij zich op de stoel van YHWH.
  Colossenzen 2:16-23
  16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat etc. Het gaat hier dat niemand je oordeelt, door tradities etc die zijn toegevoegd hoe je e.e.a. moet vieren. Laat de Gemeente hierover oordelen!
  Handelingen 15 Zie commentaar hierboven van Verwoerd. Aanvulling: vers 21 waarin de apostelen aangeven dat de gelovigen uit de heidenen iedere Sabbat de Thora horen en verder worden onderwezen! Die vier punten zijn minimaal bij iedere gelovige aanwezig! Ze hadden anders toch wel gezegd dat de Sabbat voortaan de zondag is geworden? Zo’n belangrijk punt!
  De katholieke kerk gaat er prat op dat zij de zondag hebben ingesteld, dat moet te denken geven!
  Ik wil graag doen wat Jesjoea deed en wat zijn volgelingen deden, door de geboden van Zijn Vader in acht te nemen.
  Openbaring 22:14
  Zalig zijn zij die Zijn geboden (van YHVH) doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnen gaan.

 24. Wim Verwoerd zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2021 om 9:37

  Geliefde Dirk,
  Het is zo schadelijk dat wat betreft de ‘sabbat’ (en ook wat betreft de komst van Gods Koninkrijk op aarde, de feesten die daarvan ook spreken en het teruggaan naar de echte Bijbels wortels) Gods Woord krachteloos is gemaakt door de overlevering van Rome. Het is toch duidelijk dat de Geest van God er in onze tijd op aan werkt dat wij ons zullen bekeren van alles wat in de kerk/geloofsleer is binnen geslopen dat tegen Gods Woord ingaat, zo ook de vervanging van de sabbat door de zondag! Dit laatste is echt het werk van de tegenstander (zie Daniël 7:25 “Hij zal erop uit zijn (feest w.v.)tijden en de wet te veranderen.” En zeker moeten we blijven oppassen niet door te slaan (helaas gebeurt dat maar al te veel) en de kern vasthouden: Jezus Christus en die gekruisigd en ik met Hem én Zijn Koninkrijk vurig verwachten. Het is echt de hoogste tijd voor bekering. Ja bekering geeft scheiding… compromissen sluiten daarentegen maakt lauw en smakeloos. In Openbaring wordt het door onze Heere en Heiland zo gezegd: “Ga uit van haar Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” O geve God genade dat de ogen van alle christenen open gaan voor wat de HEERE hiermee wil zeggen. Gods volk moet zich bekeren om klaar te zijn voor Jezus’ Wederkomst!

 25. Jaap van Heiningen zegt:
  Geplaatst op maandag 16 augustus 2021 om 23:09

  Beste Dirk,
  Je hebt w.s. wel ontdekt dat Jacobus de apostel niet meer aanwezig was in dat ‘concilie’ te Jeruzalem. In hfst. 12 was hij ter dood gebracht door Herodes Agrippa. M.a.w. de meest prominente Jacobus daarna was de halfbroer van onze Heer, die ook de epistel schreef. We kunnen uit de context opmaken dat Jacobus één van de oudsten van de Gemeente was.
  Wat de sabbath betreft, het is niet alleen in Exodus 20, maar ook in hfst. 31:17 en in Ezechiël 20:10-20, e.a., dat God aan Israel zegt dat de sabbath Zijn ‘teken’ is voor Israel, niet voor andere volken.
  De eerste dag van de week werd al gevierd door de Heer met al Zijn discipelen vanaf Zijn opstanding op zondag. Johannes 20 noemt de eerste zondag en dan de tweede zondag, waarop zij samenkwamen, en NIET op de zaterdag daartussen. We weten dat omdat de derde verschijning van de Heer aan een groep discipelen plaats vond in hfst. 21. In dit kader valt ook Pinksteren. Op die zondag kwam de Heilige Geest met Zijn gaven en zegen, NIET op de dag ervoor.
  In Hand. 20 zien we hoe Paulus en collega’s in Troas arriveren en die hele week wachten met samenkomen voor het brood-breken, niet tot de zaterdag, maar tot de eerste dag van de week, en dat terwijl Paulus haast had om de reis te vervolgen richting Jeruzalem…
  Van harte ZIJN zegen voor de komende dagen!

 26. RB zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 augustus 2021 om 15:18

  Het christelijk geloof kent hoofdzakelijk alleen maar Joodse wortels. Immers het oude en nieuwe testament is grotendeels geschreven door Joodse mensen. Dat betekent niet dat wij de Joodse feesten moeten houden. Volstrekt niet. Wat wel van belang is dat als wij in Jezus Christus geloven ook de tien geboden dienen te houden. Gebod vier is bijvoorbeeld het houden van de sabbat als rustdag. De zondag is de dag des Heren omdat hij op die dag is opgestaan uit de doden. Tenslotte: als Jezus straks zal regeren vanuit Jeruzalem dan zal de sabbat als rustdag worden gehouden over de ganse aarde.

 27. aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 augustus 2021 om 16:54

  Wat mij opvalt is dit: sabbath, zondag, joodse feesten vieren, besnijdenis enz. enz. is niet het belangrijkste, maar wat als wij niet geloven in het verzoenend werk van onze Here Jezus Christus?
  Dan blijven wij voor eeuwig in onze zelfgekozen duisternis en zullen nooit, maar dan ook nooit voor eeuwig mogen leven in de heerlijkheid van onze Drieënige God.

 28. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 augustus 2021 om 17:51

  Wat maakt het nu eigenlijk uit op welke dag de rustdag wordt gehouden? Het belangrijkste is dat er een dag is dat je tweemaal Gods woord mag horen en dat je deze dag geheel aan God wijdt.
  In Genesis staat trouwens niet op welke dag God is begonnen met het scheppen van de aarde. Er staat ” in de beginne”. Stel dat God op Maandag begonnen is dan is de 7e dag de Zondag.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden