Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Blaas de sjofar! (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 augustus 2021, 10:02 door Dirk A A

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. De situatie in ons land, in de wereld en in veel kerken is veel ernstiger dan we beseffen. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg’ (Joël 2:1). De bazuin, of zoals er letterlijk staat: de sjofar, moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij.

U denkt misschien: het gaat toch weer beter met de economie, het coronavirus krijgen we wel onder controle… Echter, niet het coronavirus is het grote probleem, maar het zondevirus, de zonde. Jesaja 59:2 zegt dat het de ‘ongerechtigheden zijn die scheiding maken tussen u en uw God.’
Ik ervaar een last, waardoor ik ontroerd raak. Namelijk als ik de geestelijke staat besef waarin ons land zich bevindt. Een aanzienlijk deel van ons volk bungelt aan het zijden draadje boven de hel en dreigt voor eeuwig verloren te gaan. Daarbij denk ik aan iedereen die de Heere Jezus niet kent.
Dit verzin ik niet, dit zegt de Bijbel. Handelingen 4:12 zegt overduidelijk dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is om zalig te worden, dan de Naam van de Heere Jezus Christus.

Geestelijk gezien gaat het helemaal niet goed met ons land. Ik meen dat we het geestelijke dieptepunt nog niet hebben bereikt. En dat raakt mij, tot in het diepst van mijn hart.
Wat in het Bijbelboek Ezechiël over het volk Israel en het volk van Juda wordt gezegd, kan bijna één-op-één worden overgezet naar ons land, ons volk. We hebben de Heere verlaten, we hebben Hem de rug toegekeerd, we trekken ons niets meer aan van Zijn heilzame woorden en inzettingen.

U vraagt zich wellicht af waar ik aan denk. Een terechte vraag. Ik denk aan allen die meer gericht zijn op afgoden dan op God. Ga maar lezen in Ezechiël en begin dan aan het begin.
Vul maar in: de afgod geld (de Bijbel spreekt over de Mammon), de afgod seks (porno, overspel, prostitutie etc.), de afgod ‘ik’, de afgod…

En hoewel we ons er nauwelijks druk meer om maken, moet hier ook de massamoord op ongeboren kinderen, euthanasie, prostitutie en het praktiseren van homoseksualiteit worden genoemd. En hoewel wij ons er misschien bij hebben neergelegd en het hebben geaccepteerd, botst dit voor 100 procent met Gods Woord.

We zijn vergeten Israel te zegenen, waardoor we veel zegen zijn kwijtgeraakt. Zelfs vanaf tal van kansels in kerken en gemeenten worden grote vraagtekens bij steeds meer Bijbelwoorden geplaatst. Dat staat er wel, maar wij weten inmiddels beter…

De beslissende vraag is: Zijn wij bereid Gods Woord voor 100 procent te accepteren als gezaghebbend of proberen wij de Bijbel aan te passen aan de praktijk en aan de wetenschap? Meer en meer gebeurt dit laatste. Dan laten we de Bijbel zeggen wat wij willen en dan leggen we God het zwijgen op!

Deze ontwikkelingen grijpen mij aan. Hoe moet het verder? Wat moet er gebeuren? Een voorspelbare reactie van iemand zal wel zijn: ‘Dirk zal wel zeggen dat we moeten bidden en ons moeten verootmoedigen.’ Jazeker, dat is het eerste en het belangrijkste.
Bij Ezechiël zie je dat hij met de Heere worstelt om zijn volk. Kenden wij dat maar meer, dat Gods kinderen zouden worstelen om het geestelijk heil van hun volk.

Doet het u pijn, de geestelijke toestand waarin ons land, ons volk zich bevindt? Dan kan het gebeuren dat je gezicht niet vrolijk staat. Denk maar aan Nehemia. Als hij verneemt hoe het ervoor staat met Jeruzalem en met degenen van Zijn volk die daar zijn overgebleven, dan lezen we zijn reactie in Nehemia 1, vanaf vers 4.

4 Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
5 Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.
6 Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
7 Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.
8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden.
9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.
10 Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw sterke hand.
11 Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen.

Kennen wij iets van deze geestelijke pijn? Dat de geestelijke situatie in ons land ons net zo raakt als destijds Nehemia werd geraakt. Deze zelfde bewogenheid met zijn volk komen we ook tegen bij Daniël. Leest u maar in Daniël 9, zijn aangrijpende gebed en schuldbelijdenis.

Ik hoop en bid dat er lezers zijn die zich hierin herkennen. Er zijn genoeg mensen die niet verder komen dan alleen ‘ach en wee’ roepen over de huidige situatie.
Het is mijn verlangen en ook mijn gebed dat er velen zullen zijn die weten wat het is om met de nood van ons volk tot de Heere te gaan, vanuit het vaste geloof en vertrouwen dat alleen Hij uitkomst, herleving en opwekking kan schenken.

Nehemia was de schenker van de koning. Hij smeekt de Heere om hem barmhartigheid te schenken als hij bij de koning komt. Wat er dan gebeurt, lezen we in het volgende hoofdstuk, in het tweede en derde vers.
2 Toen zei de koning tegen mij: Waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartenpijn. Toen werd ik heel erg bevreesd.
3 Ik zei tegen de koning: Moge de koning in eeuwigheid leven! Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn?

Ook ons land ligt geestelijk grotendeel in puin, de poorten zijn verteerd, het kwaad komt in vloedgolven naar binnen en stroomt ook tegen de muren van onze kerken en gemeenten aan en soms zelfs naar binnen.
Is het u wel eens gevraagd: ‘Waarom staat uw gezicht zo verdrietig?’ Het overkwam mij een keer dat ik in een samenkomst over deze dingen sprak. Na afloop zei iemand tegen mij: ‘U sprak goed, maar ik vond het wel jammer dat u er niet vrolijk bij keek.’
Beste mensen, soms kun je niet vrolijk kijken. Als je volk geestelijk zo ziek is, en je de pijn daarover letterlijk ervaart, dan kun je niet lachen en vrolijk zijn, maar kunnen zelfs de tranen in je ogen springen.

Nehemia vindt genade in de ogen van de koning en krijgt toestemming om naar Jeruzalem te gaan om de stad te herbouwen. Nadat hij in Jeruzalem is aangekomen en de stad heeft geïnspecteerd, gaat hij in gesprek met de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en anderen. En hoe zorgwekkend de situatie ook is, Nehemia weet het zeker: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen (Nehemia 2:20).

Na het herstel van de muur en van de stad volgt het geestelijk herstel van het volk. Nehemia begint met gebed, en komt vervolgens in actie. Hij onderzoekt eerst nauwkeurig de situatie waarin Jeruzalem zich bevindt. Hij gaat aan de slag, neemt de leiding voor de herbouw op zich en gaat het volk voor in verootmoediging, bekering en toewijding aan de Heere.

Dit is ook de weg die wij mogen gaan. Als de Heere ons de nood van het volk op ons hart legt, zal dat geestelijk pijn doen. Roep als Nehemia tot de Heere Jezus om genade en ontferming. En zoals Nehemia in actie kwam, zo wil Hij ook ons gebruiken om voor ons volk tot zegen te zijn. In deze laatste dagen voor Zijn komst in heerlijkheid. Gered om te redden.

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. R. Groenewold zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 augustus 2021 om 16:19

  Amen. Ik loop al vanaf mijn wedergeboorte (maandag 07-10-1991) met een loodzwaar gevoel in mijn hart. De mensheid rent zijn ondergang tegemoet. We leven in een wereld van list en bedrog. Efeze 6 waarschuwt om de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Maar als je vervolgens niemand in de gemeente hebt die de vurige pijlen van de vijand ziet komen, helpt een wapenrusting niets. Wij leven in een tijd als de tijd van Noah. Gods woord waarschuwt dat de gemeenten gevuld zullen zijn met mensen die de waarheid niet meer kunnen verdragen. Als het zout zijn smaak verliest, en het licht niet meer schijnt, wie moet dan nog het evangelie aan de verlorenen brengen? Helaas is dat wat er in ons land, cq wereld echt aan de hand is. Gelukkig zal er altijd een overblijfsel zijn. Maar ik vraag mij ook ernstig af op 7,8 miljard mensen, hoeveel er nog gered gaan worden, voordat de Here Jezus terugkomt. De tijd dringt. Gods zegen toegewenst, en dat we allemaal een wijs en verstandig hart mogen ontvangen om mensen met het evangelie te bereiken.

 2. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 augustus 2021 om 19:24

  We zijn met z’n allen afgeweken.
  Niet 1 uitgezonderd.
  De kerk. Gods volk, Zijn kinderen, wij!!!!!!!
  Allen maar dan ook allen afgeweken.
  Wij leven niet meer uit Hem.
  Niet meer uit de Wijnstok.
  Dit is de schuld: Na ontvangen genade niet in Hem gebleven.
  Nu liggen we onder het oordeel: welk oordeel?
  Nu: in plaats dat de Heere op de troon van ons hart zit, zitten we er zelf.
  Allemaal, ook niet 1 uitgezonderd. Allemaal.
  Maar nu dan???
  De spade regen staat voor de deur.
  En die, ja die zal ons, ook mij opnieuw overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
  Ja, zo zal het zijn.
  Zijn komst zal niet zijn in uiterlijk gelaat.
  Maar het Koninkrijk Gods is binnen in u.
  Het alles wacht op het komen van Zijn Geest.
  Amen

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2021 om 20:05

  Het boek Nehemia is nog altijd mijn lievelingsboek!! Als iemand zich het lot van zijn volk aantrekt, dan is Nehemia het wel!! Wat een verootmoediging!! Er zijn er wel die roepen dat ons land de ondergang tegemoet gaat, maar wie is er nog, die huilt om de velen die verloren gaan!! In mijn stille tijd, ben ik bezig met Ezra, die geroepen was de tempel te herstellen. Wie vecht er nog tegen de tegenstanders die het herstel van de tempel willen verhinderen en zoals Nehemia voor het herstel van Jeruzalem. Op Duitsland hoorde ik een uur geleden iemand die vond, dat het met hem “wel goed zit”. Geen enkel bewogenheid met hen, die verloren gaan! Bijna iedereen is bezig met zichzelf, met hun eigen zielezorg. Jacobus waarschuwt hiertegen met: “Geloof zonder de (bijbehorende!) werken, is een dood geloof”!! Ik ben blij met jouw bewogenheid!! Waarop richten wij ons in onze gebeden? In Colossenzen 3: 1 – 4 waarschuwt ook Paulus, dat we ons moeten focussen op Jezus Christus. Ik heb die waarschuwing in nog geen enkele kerk gehoord!! Ik heb vaker gehoord over “verootmoedigingsdiensten”, maar weten zij, die daar in voorgaan, wel wat verootmoediging is? Wie huilt er over het lot van anderen?
  In geen enkele verootmoedigingsdienst heb ik ooit iemand horen huilen! Als christen mag worden verwacht, dat we regelmatig huilen!! Aan de andere kant verheug ik mij over “lichtpuntjes” in deze wereld, zoals de Taliban in Afghanistan, die de Bijbel lezen!! Engelen juichen voor een ieder, die zich bekeert. Welke christen heb ik horen juichen toen iemand zich bekeerde? Ze zijn er gelukkig wel, die dan juichen!!

 4. Willem jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2021 om 20:20

  Ja het is triest dat er zoveel geestelijke blinden rond lopen die niet in de gaten hebben dat alles uit komt wat er beschreven staat in Gods woord. Nu is het nog genadetijd, bid en werk, de nacht komt spoedig.

 5. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2021 om 20:20

  De nood is inderdaad hoog. Het gebed “Uw Koninkrijk kome” ligt “iedereen” op de lippen, echter zijn Thora leven, wordt als achterhaald afgedaan, zoals ook de Paus kortgeleden verkondigde. En hoeveel kerken roepen niet hetzelfde, zich beroepend op Paulus? Wel staan in de Thora de leefregels vermeld welke nu en in het komende vrederijk gelden, en zullen we ons deze hier reeds eigen moeten maken, willen we wandelen in Gods wegen. Dat is niet eenvoudig gezien de eeuwenlange indoctrinatie. Maar het is de enige weg, de Thora weer uit te leven in volle overgave aan Hem Die Zijn leven voor ons heeft gegeven. Jezus heeft gezegd dat er geen punt of komma van de Wet wordt afgedaan. Breek met alle menselijke doctrines en leef zijn leefregels, er is haast geboden.

 6. Sietske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2021 om 22:38

  Paulus schrijft in Romeinen 9:2 en 3: ‘Het is mij een grote droefheid en een gedurige smart, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.’ Zo ervaar ik het ook. Ik roep het onder tranen uit naar de Heere: waarom willen de mensen niet in U geloven! Familie, vrienden, zij kennen de Heere niet. Het gaat niet alleen om de eeuwigheid, maar ook om het hier en nu. Wij, die de Heere kennen, bezitten vrede, zekerheid en vreugde. Het lijkt me belangrijk om het evangelie nog zoveel mogelijk te vertellen aan mensen. De tijd is kort, de opname is nabij, de antichrist komt eraan. Wij zien nu al voortekenen. Laten we bidden en evangeliseren.

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2021 om 22:52

  Beste Dirk,

  Een eerlijke berichtgeving, die voor mij herkenbaar is. Vandaag heb ik gepreekt over Joel 2:1-17 NBG51, die jij in je artikel boven aanhaalt (Joel 2:1). Onze gemeente houdt zich bezig met de redding van zielen. Mijn taak is om het onderwijs te geven. Maar vanavond, toen ik weer naar huis ging met de trein, heb ik in Amersfoort op het station op de piano die daar stond nog gespeeld. Want ik dacht: Wie weet, kan ik zo met mensen over het Evangelie een gesprek beginnen. Maar ook om in de geestelijke strijd sterker te staan. En omdat ik dacht, dat het wel opbouwend zou zijn, omdat het een talent van mij is. Echter je kan eenmaal geen ijzer met handen breken. Vaak gaat aan de redding van zielen veel gebed vooraf. En nadat ze gered zijn, is er ook nog veel vervolggebed nodig en onderwijs. De tijden waarin wij leven worden steeds zwaarder. 2 Tim 3:1 NBG51 Op alle fronten in de wereld en de samenleving gaan wij toe naar de Dag des Heeren (de grote Verdrukking). De mensen hebben niet in de gaten, dat deze periode de hel op aarde gaat worden maar leven iedere dag voor “volk en vaderland” weg. Iedereen lijkt in een apathische houding te zijn vervallen en de liefde ontbreekt, omdat de mensen het Woord verachten. Mattheus 24:12 NBG51

  Groeten van San

 8. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 augustus 2021 om 23:28

  De wereld en de kerken kunnen wij helaas niet redden. Wel onszelf en zij die naar ons luisteren.

  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart…. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.
  Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God.

  Zoals de Ark Noach en zijn gezin redde van het oordeel (Matteüs 24:37) zullen zij, die bij het gezin van Christus horen aan de Grote Verdrukking ontkomen. Zij worden in een oogwenk weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen zij altijd met de Here wezen. Wees daarom waakzaam en bemoedig elkaar met deze woorden! (1 Tess. 4:17-18).

 9. Cees zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 9:27

  Ha Dirk,

  Ik ben het eens met wat je schrijft hoor. Maar soms bekruipt me het gevoel wel eens: Is er nog herstel mogelijk of zijn we gekomen aan het eind van de tijden…

 10. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 11:17

  Lieve allemaal, en bedankt Dirk voor je berichten iedere maand weer. Gods zegen allemaal. Toen ik in 1992 tot wedergeboorte kwam, kwam ik in een gemeente waar geweldig onderwijs gegeven werd uit de Bijbel en we gingen [de samen groeien groep] na een maand een heel weekend voor een conferentie over Bijbelstudie. Een keer was een thema ‘vrucht dragen’ en ook het thema ‘waarlijk vrij’.
  we kregen dan ook een tekst uit de Bijbel ,die ik altijd heb onthouden .Rom.8;28 en 30.
  Als we Jezus als onze redder en verlosser aangenomen hebben dan zijn we geroepen. Deel zijn van het lichaam van Christus. Om er achter te komen wat onze roeping is moeten we eerst God leren kennen.
  De Heilige Geest woont bij onze bekering in ons om ons de Bijbel uit te leggen en iedere dag voor God tijd te nemen [in onze binnenkamer].
  Laten we als een lichaam van Christus op zoek gaan om in deze tijd onze roeping te doen.
  2 Kron. 7: 14 – ‘Als Mijn Volk waarover … zich verootmoedigt, Gods aangezicht zoekt, gaat bidden…

 11. Gilles Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 13:41

  Wat mij bij heel veel kerken en predikers irriteert is dat er steeds over Gods liefde wordt
  gepraat in de overtreffende trap, de één kan het nog beter verwoorden dan de ander, dit horen de mensen graag.
  Op deze manier worden de mensen in slaap gesust en denken, dan zal het ook allemaal wel goed komen.
  Ik hoor ook heel vaak van mensen: Als God liefde is, waarom gebeuren er dan zoveel vreselijke dingen? Feit is dat de duivel en zijn demonen vrij spel hebben op deze wereld en daar wordt maar weinig over gepredikt, net alsof deze niet bestaan.
  Preken over hel en verdoemenis en dat er geen doen aan is, dat is dan weer de andere kant en is ook niet goed.
  Er is wel doen aan als we onze ziel overgeven aan Jezus Christus.
  Als ik Daniel 10 lees, dan is het zelfs voor engelen moeilijk om mensen te bereiken.
  De gebeden van Daniël werden wel gehoord, dit mag ons ook aanmoedigen om te volharden in gebed.
  Laten we dagelijks bidden voor de overheden, voor onszelf, onze naaste en vul verder maar in.

  Gods Zegen.

 12. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 14:42

  Ik snel naar de 90 jaren toe, maar wat mij zekerheid geeft is dat onze God telkens weer een uitkomst geeft die wij niet verwachten. Dus jongeren vat moed, de verlossing is om de hoek.

 13. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 16:12

  De (geest) van “angst” gaat rond over de wereld. Overwinnende en om te overwinnen.
  Zonder pijl is hij aan het overwinnen.
  Gevolg: de vrede wordt weggenomen tussen familie, vrienden, broeders en zusters, volkeren, groepen en landen.

  De genadetijd is bijna voorbij. Christus Jezus de Opgestane Heer is komende om de Zijnen weg te rukken.
  We moeten onze lampen in gereedheid brengen.
  Hebben we genoeg Olie?
  Zo niet, dan kan er nu nog Olie gegeven worden. De Heilige Geest is nog aanwezig.
  We moeten ons reinigen en heiligen (apart zetten).
  Daarbij hebben we Gods /JHWH’s hulp nodig door middel van de Heilige Geest.
  Ik geloof daarom dat het tijd is dat wij onszelf moeten onderzoeken of we Hem “kunnen” ontmoeten.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 16:18

  Lieve mensen. Beluister en bekijk de ochtenddienst eens van de Chr. Geref. Maranathakerk te ‘s-Gravenzande op Kerkdienstgemist.nl van zondag 29 Augustus (Zuid-Holland). Dan zult u horen dat er echt nog gemeenten zijn waar het Woord van God recht wordt gesproken. We zijn heel dankbaar dat we zo’n dominee hebben mogen ontvangen.

 15. Elly de Lange zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 17:17

  Dag Dirk,
  Vanmorgen hebben wij in een dienst een preek gehoord over vreugde. Ik ervaar die vreugde als ik God aanbid en Zijn liefde in mijn hart ervaar, maar als ik bid voor ons land, dan doe ik dat vaak onder tranen. Mijn man en ik bidden al jaren iedere dag voor een opwekking. Wij hebben in diverse kerken medebidders gezocht, maar niet gevonden. Ezechiël 22:30 spreekt ons daarom erg aan. Wij bidden ook dagelijks voor heiliging en reiniging van de kerken. Dit is zo hard nodig! Iedereen die dit leest wil ik graag oproepen om hier ook voor te gaan bidden. Ik heb jarenlang geëvangeliseerd, maar dat is zaaien. Ik verlang er hevig naar om te mogen oogsten. Als Gods Geest over ons land wordt uitgestort, kunnen er zoveel meer mensen worden gered. Maar dan moeten de arbeiders zich wel eerst hebben geheiligd, want zonder heilige arbeiders kan er geen oogst worden binnengehaald.

 16. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 19:07

  Helaas wordt er in de reacties vaak veel over de kerken geklaagd. Dat vind ik wel eens lastig. Ik weet heus wel dat het oordeel vanuit het huis van God begint enzovoort. Maar laten we er toch ook voor bidden. Beter bidden voor de kerk dan klagen om de kerk! Toch?

  Groet, Sjaak

 17. lewikorevaar@ziggo.nl zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 20:44

  Beste vrienden, hebben we het dan nog steeds niet door: De satan doorziet de wereld tientallen keren beter dan wij. Ongeveer 40 jaar geleden: Geweldige gebedsdagen in Amersfoort in januari. Allemaal kregen we een Er is Hoop sticker met de oproep: Hang uw Er is hoop vlag buiten en plak de sticker op uw auto en zo reden we, luid toeterend naar huis. Veel vlaggen en stickers met de regenboogvlag: Er is hoop. Iedereen dol enthousiast. En nu? De oproep: Hang uw LHBT buiten, laat door veel vlaggen zien hoe we achter de LHBT staan. Hoeveel christenen zullen zich herinneren dat wij de ER IS HOOP vlaggen buiten hingen? Veel mensen weten niet meer wat deze vlag betekent n.l. De belofte van God dat de aarde niet meer vernietigd wordt door een watervloed. Vanuit de kerken is er niet gereageerd op de LHBT. Satan had geduld en is gekomen met de nieuwe vlag nu nauwelijks iemand nog weet wat de betekenis van “onze” vlag is. Veel kerken weten het ook niet en hangen de LHBI vlag zonder commentaar op. Wanneer roepen de kerken op om de Er is Hoop vlaggen weer uit te hangen. Het is ONZE vlag. Weersta satan en hij moet er vandoor gaan.

 18. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 29 augustus 2021 om 21:49

  Dominee Van Dijk had vanmorgen een mooie preek! Hoopvol, ik hoop dat velen de ogen open gaan! Deze dominee is van plan de komende tijd uit Openbaring te preken. De preek begint op minuut 33. https://kerkdienstgemist.nl/stations/1209/events/recording/163022220001209

  Mvg. en Gods zegen toegewenst,

  Simon.

 19. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2021 om 0:10

  Goed zo Dirk om zo vrijmoedig te schrijven. We weten dat wie goed doet uit God is, 3 Johannes: 11. En wij die ons mochten bekeren kunnen nu, door Gods vrije genade in de voetstappen van Jezus gaan wandelen. Iedere dag weer ons gedragen, wetend door de kracht van de Heilige Geest. Jezus onderging voor ons zondaren, de hitte en de grondeloze diepte der hel. Waar Hij ook een geweldig dorst heeft moeten lijden. Heeft dus daar geleden, voor mijn, en ons aller zonden. Het zondeprobleem werd zo dus – prijs God – opgelost. Nu maar wachten totdat ook de laatste ziel zal zijn toegevoegd. En onze Enige Redder en Verlosser Jezus Christus zal er zijn. Die tijd van Zijn wederkomst, welke niemand weet dus komt spoedig. Dus blijven we biddende en wakende zijn. Met het door Hem ontvangen hemelse, reine witte kleed. Ons verlangend hopen wordt eens aanschouwen. In volharding blijven we uitzien tot die grote dag eens dagen zal. Het is ook mijn gebed van: Heer houdt Gij mijn beide handen met kracht omvat. Bidden mogen we nog steeds voor hen die dreigen verloren te gaan. Dat ze ook een kind van God mogen worden.

 20. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2021 om 8:22

  Beste Dirk,

  We leven nu niet in de tijd van Nehemia etc.
  Wij leven nu in een andere bedeling, in de bijna eindtijd met de daarbij behorende weeën die leiden naar het duizendjarige vrederijk.
  Ik denk niet dat het Gods bedoeling is dat wij gaan bidden om deze weeën te laten stoppen!

 21. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2021 om 13:31

  Beste Dirk, ik heb met grote bewondering jouw stuk gelezen en ook de commentaren op dit stuk. Zelf ben 80 jaar en heb ruim 40 jaar in de kerkenraad gezeten. Ik heb het verval meegemaakt van de kerk, ik was gereformeerd en kan U werkelijk een hoop vertellen. Maar dat doet er nu niet meer toe. De bezorgdheid is heel erg groot en ik begrijp best dat de mensen er tranen van in de ogen krijgen. Maar wat denkt U van God? Er is een tekst die op mij grote impact heeft: ZAL IK NOG WEL GELOOF VINDEN WANNEER IK TERUGKOM? Ik bid regelmatig voor de kerken en voor Israel. Want Hij komt terug op de Olijfberg. Wat er nodig is, dat zijn mensen die zich willen inzetten voor het evangelie. Mensen opzoeken en spreken over de tijd waarin wij leven en wat ons allen te wachten staat. Een moeilijke opdracht, maar een die kan bijdrage aan de opbouw van gemeentes.

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2021 om 15:12

  Sjalom Dirk,

  Dankjewel voor deze oproep.

  Al leven wij niet in de tijd van Nehemia kunnen en mogen wij wel daaruit onze lessen leren. Menigeen wil niet meer terug naar het oude vertrouwde maar zoeken hun identiteit in bevlogen leiders die hen wegwijs maken. Onheilsprofeten klinken (en zij hebben gelijk) naar de uitputting van deze aarde met alle gevolgen van dien. Zij menen, dat met de grootste krachtinspanning, de aarde te kunnen redden. Het is een utopie die zij ons voor ogen houden. Stel dat vandaag nog de aarde geheel en al clean zou zijn vergeet men gemakshalve maar dat de tijdklok van de Eeuwige gewoon doorgaat.

  Het eeuwige raadsbesluit staat immers vast en zal uitgevoerd worden. Het gros van de wereldbevolking heeft daar geen enkel benul van. Wat heeft de kerk als alternatief te bieden? Wat is haar boodschap, die door veel van haar leiders op losse schroeven is komen te staan? Op de gezette feesttijden wordt in Israël op de sjofar geblazen.

  Uitsluitend in gevaar wordt op de sjofar geblazen als teken: er is een oorlogsdreiging, zorg voor je wapens. De kerken beseffen blijkbaar niet dat er een geestelijke strijd opgestuwd wordt naar een hoogtepunt. Het valt ook niet meer zo op, want onderling is men tot op het bot verdeeld in vele denominaties. Soms vraag ik mij wel eens af: leest men dan de Bijbel heel bewust selectief? Dan vallen er heel veel teksten en principes in een vacuüm.

  Wat is de boodschap van de christen (buiten een kerkelijk verband) naar zijn/haar omgeving? Doen zij niet heel hartelijk mee aan super consumeren en beroven de aarde van hun nageslacht. Ja, maar ik heb echt recht hoor op een verre vliegvakantie zal menigeen zeggen. Daarmee legaliseert men het vervuilende en uit schuldbesef plaatst men op afstand maar een boom om het geweten te sussen.

  Naar de buitenwacht: wij hebben er goed van geleefd, want dat was voor ons bestemd. Zo gaat de mensheid gestadig door op de weg naar het einde. De taak van de mens is om rentmeester te zijn op deze aarde.

  Zij is een roofridder geworden…..

 23. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 30 augustus 2021 om 19:36

  Even tussen door dit. Mail, of schrijf, bel naar de SGP/CU om zich hard te maken voor de vervolgde christenen in AFGHANISTAN, en deze op te gaan halen, want dit kabinet waar ook de CU in zit gaan de meest kwetsbare, en mensen halen die een groot gevaar lopen in Afghanistan, en daar horen zeker onze broeders, en zusters bij. Ik geloof dat er bij Open Doors adressen bekend zijn van christenen, die daar wonen. Mensen, dit zijn wij nu verplicht aan onze broeders en zusters daar, want gaat de deur daar dicht in Afghanistan, dan gaan zij verschrikkelijke tijden tegemoet. Nu kunnen wij nog van ons laten horen, voor het te laat is, dus wijs de CU/SGP op hun plicht, dit zijn ook wij verplicht aan de God van onze Here Jezus Christus om op te komen voor de broeders en zusters daar, dus kom in actie!!!! Trouwens Dirk, jouw artikel is mij uit het hart gegrepen, ook ik ben hier al een goed half jaar mee bezig.

 24. Marjo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 augustus 2021 om 10:00

  Je schrijven, Dirk, en de reacties van de lezers zijn me (weer) uit het hart gegrepen. Het is fijn en nodig om elkaar bij de les te houden. Dirk, hetgeen je schrijft, vat ik voor mezelf samen als de lauwheid waarover in de Bijbel geschreven wordt. De Heere Jezus waarschuwt ons tegen het hebben van een lauw geloof. Het sluipt erin en neemt veel mensen met zich mee.
  Ik herken in mijn eigen kerk bijvoorbeeld het gemis van de urgentie om regelmatig te bidden voor Israël, de vervolging van Christenen over de hele wereld, voor vergeving van onze zonden en verootmoediging en ik heb het idee dat men dat maar ouderwets vindt. Te veel praten over het geloof en een te grote rol toedichten voor Israël is niet meer van deze tijd. Nee, daarmee stoot je mensen juist af. Liever de deur zo wijd mogelijk openzetten, iedereen bereiken, kerk spelen maar de geboden van Heere niet willen of kunnen onderhouden. En terwijl ik dit schrijf doet het me tevens erg pijn, want hoe hiermee om te gaan?
  Ik zou zo graag willen dat er vanuit de kerken een sterke golf van geloofsopbouw gaat opspelen, dat we de lauwheid achter ons laten en dat we vol vuur van de Heilige Geest een licht mogen zijn voor elkaar en voor de wereld. Samen in Liefde en Waarheid. Zucht…… wat kan ik daar naar verlangen……

 25. josje zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 september 2021 om 0:06

  SCHREEUW OM EEN PLAN
  .
  Recht op een vliegvakantie.
  Recht op de eigen dood
  -ook als het kleinkroost “Nee!” schreeuwt.
  De schreeuw om recht zó groot
  dat wetten niet meer wegen,
  gebogen worden, of
  vergeten zelfs, getekend
  door dikke lagen stof.
  Recht op elks vrijheid, boven
  het leven van een vrucht-
  een m e n s e n vruchtje. Recht op
  de taal waarin men vlucht.
  Recht op ommuurde tuinen.
  Recht op een “eigen” kind –
  ook als dat kind zíj́n eigen
  bio-papa niet vindt
  of -mama zelfs, in huis.
  ‘k Huil
  om kroost dat zwerven moet
  bij ‘t ouderrecht vol volmacht
  dat breken heersen doet.
  .
  Kom, laat uit ‘t klagen dagen
  een helder, haalbaar plan
  dat al wie God dient steunend
  tot voorbeeld dienen kan
  om inderdaad te schrijven
  naar CU/SGP
  rond ‘t Grondrecht van elk k i n d . Dan
  doet ‘t CDA weer mee.
  -Als wij maar Werk gaan maken
  van wat de Heer ons zegt*
  te doen, met Hem, als ‘t gaat om
  ZIJN recht in ‘t mensenrecht.
  Dat laat elk mens hier vrij naar
  hoe hij/zij/x zich voelt,
  behalve
  ‘t kind waar rond eerst
  de schreeuw om “vrijheid” woelt.
  .
  * Matth. 12:30

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden