Gods grote daden verkondigen

Ben ik wel eens te negatief in mijn Nieuwsbrieven en commentaren? Bied ik te weinig hoop? Af en toen schrijven mensen mij dat. Zoiets raakt mij en dan vraag ik mij af of het ook echt zo is. Ik meen zelf van niet. Met kracht wil ik, ook in de toekomst, als de Heere het geeft, Zijn grote daden in deze tijd aan u blijven doorgeven. Ter bemoediging. Tegelijk wil ik hulp bieden in tijden dat het moeilijker gaat worden om de Heere Jezus te volgen en Zijn getuige te zijn. Aan Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding! En soms is daarbij noodzakelijk de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Vooral als ik schrijf of spreek over de tijd waarin wij leven en over de toekomst willen veel christenen bemoedigd worden met de hoop van de opname. ‘Voor de grote verdrukking begint, haalt de Heere ons thuis,’ krijg ik nogal eens voorgeschoteld. Dat is hun hoop, dat geeft hun rust en vrede. Een beetje kort door de bocht gezegd: voordat de grote verdrukking losbarst, worden wij thuisgehaald.

Dat verlangen kan ik goed begrijpen. Maar onze hoop ligt niet in de opname, maar uitsluitend in de Heere Jezus. En zoals Hij zorgt voor de zeer zwaar vervolgde christenen in Noord-Korea en elders, zo zal Hij ook voor ons zorgen als het – daar ben ik van overtuigd – ook hier moeilijker gaat worden om de Heere Jezus te volgen en van Hem te getuigen.
Ik zou schromelijk tekort schieten als ik tegen u zou zeggen: ‘Maak u geen zorgen, voordat de grote verdrukking begint, wordt u opgenomen’, terwijl ik u niet zou helpen u voor te bereiden op zware tijden die ons in de eindtijd te wachten staan, waar 1 Timotheüs 4 over spreekt.

Dat is misschien geen prettige boodschap, maar – daar ben ik van overtuigd – wel een realistische boodschap. Te vaak heb ik in mijn leven christenen ontmoet, die tegen mij zeiden: ‘Wij waren niet voorbereid op vervolging, wij geloofden dat wij zouden worden opgenomen voordat de vervolging begon’, waaraan ze toevoegden: ‘Het is belangrijk voor de christenen in het Westen om zich daar wel op voor te bereiden.’
En zeker, ik geloof dat er een moment komt dat de gemeente de Heere Jezus tegemoet gaat in de lucht, 1 Thessalonicenzen 4 spreekt daar duidelijk over. Maar nergens in het Nieuwe Testament lees ik dat de gemeente bidt om de opname, wel om de komst van de Heere Jezus. ‘Kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:20b).

Ik bemoedig u in de Nieuwsbrieven en soms in het commentaar met wat de Heere doet wereldwijd. Velen verlangen naar een opwekking, een herleving, een zeer krachtige werking van de Geest van God. Zo’n opwekking vindt momenteel plaats in verschillende moslimlanden in het Midden-Oosten. Te midden van vervolging, moord, aanslagen, oorlog en verdrukking.
Veel moslims zijn zo teleurgesteld in de islam, dat ze hongerig zijn naar het Evangelie. Bij honderden, bij duizenden komen ze tot geloof. Op de meest wonderlijke manieren.

Het is alsof God Zich speciaal naar hen uitstrekt. Om velen van hen te redden. Op manieren waar wij onze vraagtekens soms bij zetten. Zo kennen wij Hem niet… Maar zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?
Ik denk aan Paulus, aan wie de Heere Jezus verscheen toen hij onderweg was naar Damascus om christenen gevangen te nemen en zo mogelijk te laten doden. Opeens, midden op de dag, verscheen Hij aan hem. Een fel licht en een stem… Zijn stem, en zijn leven veranderde voorgoed.

Getuigenissen uit moslimwereld
Wanneer mensen ons een soortgelijk verhaal zouden vertellen, zouden velen van ons denken: ‘Zou het wel echt zijn…’
Maar net zo echt als het bij Paulus was, geloof ik dat het ook nu nog gebeurt. Dat de Heere Jezus verschijnt aan moslims, aan Joden, aan heidenen, om hen te redden. Hij wil toch niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en hun vertrouwen op Hem zullen stellen? Zouden we niet blij zijn en ons verheugen met allen die via deze weg tot geloof in Hem in Zijn gekomen?
Bijna elke dag ontvang ik weer berichten met getuigenissen van voormalige moslims die de Heere Jezus hebben leren kennen.

Zomaar een voorbeeld: Een zendeling vertelt dat hij naar Syrië ging om er het Evangelie te vertellen. Op een dag ging hij naar binnen in een witte tent, waar hij een gezin van acht personen ontmoette. ‘Ik ben Daniël en kom jullie over Jezus vertellen.’ Die mensen reageerden vervolgens zeer verbaasd.
Tegen zijn tolk zeiden ze: ‘De vorige avond, toen we in deze tent thee zaten te drinken, verscheen er een man in witte kleding bij de ingang. Hij zei: Mijn Naam is Jezus en morgen komt er een man die Daniël heet, om over Mij te vertellen. Daarna was Hij weer verdwenen.’
Het hele gezin kwam tot geloof in de Heere Jezus en zet zich nu in om het Evangelie door te geven aan andere moslims. Ze hebben al verscheidene huiskerken gesticht.

Lessen van Corrie ten Boom
Wij denken vaak zo menselijk. Wij zouden het liefst God de weg voorschrijven die Hij moet gaan. Wij weten vooral geen raad met het lijden. Dat Hij nu zo krachtig werkt in gebieden waar wordt gevochten. En dat is begrijpelijk.
Ik denk aan Corrie van Boom. In de oorlog werd de familie Ten Boom uit Haarlem opgepakt vanwege hun liefde voor het Joodse volk. Vader Ten Boom overleed al snel, Corrie en haar zus Betsie werden naar Duitsland getransporteerd, naar het concentratiekamp. Onmenselijk zwaar was hun lijden. Betsie stierf er, Corrie overleefde het kamp.

God gebruikte het lijden om haar te vormen naar het beeld van de Heere Jezus en haar klaar te maken om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. Ze had het zelf ervaren en zag ook op haar zendingsreizen dat God vaak het lijden gebruikte om Zijn werk te doen.
Dat gaat zo tegen ons verlangen naar voorspoed, gezondheid, vrede en welvaart in. Wij denken: God kan toch ook Zijn werk doen als er geen sprake is van lijden en tegenspoed. Jazeker, gelukkig wel. En dat doet Hij ook, kijk maar om u heen en wellicht ook in uw eigen leven.

Corrie ten Boom wees concreet naar de christenen in China. Voordat de vervolgingen onder het communisme in China begonnen, geloofden veel Chinese christenen dat de opname van de gemeente plaats zou vinden voordat de grote verdrukking zou aanvangen. Ze waren op geen enkele manier voorbereid op verdrukking.
Wat een les voor ons, aldus Corrie ten Boom, die al jaren bij haar hemelse Vader is. Bereid je nu voor op mogelijke vervolging. Leer nu te leven en te wandelen met de Heere Jezus. Zorg er niet alleen voor dat je een Bijbel in huis hebt of op je computer, laptop, tablet of mobiel, maar zorg ervoor dat de Bijbel in je hoofd en in je hart is.

Uit alle stammen, naties, volken en talen…
We mogen de Heere dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben, om te getuigen, om naar onze samenkomsten te gaan, om christen te zijn in het open veld. Maar we hebben geen enkele garantie dat die situatie altijd zo blijft. En we hebben ook niet de garantie dat we opgenomen zullen worden voordat moeilijke tijden aanbreken. Maar we hebben wel de garantie dat de Heere Jezus met ons meegaat, altijd, elke dag. ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Ondertussen gaat Hij door met Zijn grootste reddingsoperatie in de geschiedenis. Zijn huis moet vol worden. En eenmaal zullen ze allen voor de Troon en voor het Lam staan, Openbaring 7:9 en 10:
‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de Troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de Troon zit, en van het Lam.’

Dirk van Genderen