Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bid, bid, bid voor de kabinetsformatie! (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 september 2021, 18:32 door Dirk A A

Er staat veel op het spel de komende weken. Daarom roep ik u allen op te bidden voor de – wellicht – aanstaande kabinetsformatie, met VVD, D66, CDA en CU. Ik ben voorzichtig dankbaar dat juist nu de situatie totaal hopeloos leek, onverwacht zowel de ChristenUnie als het CDA betrokken worden bij de eerste poging om eindelijk een kabinet te vormen.
Er staat veel op het spel. Ik proef een strijd, een geestelijke strijd, die woedt om de ziel van ons land. Gaan we naar een samenleving waarin de dood vrij spel krijgt – levensbeëindiging op verzoek, een nog vrijere abortuswetgeving, aanpassing of afschaffing van artikel 23 van de Grondwet en totale vrijbrief voor embryo-onderzoek – of houden we vast aan de joods-christelijke grondslagen van ons land? Volk, volk, volk, hoor het Woord van de Heere!

Het is niet zo dat ik direct sta te juichen bij een doorstart van de huidige demissionaire coalitie. De afgelopen periode is er heel veel niet goed gegaan, denk alleen al aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Met name de anti-Israelhouding van Nederland in de VN was de afgelopen jaren stuitend.

In de kabinetsformatie gaat beslist worden over dood en leven, over steun aan of kritiek op Israel, over de vrijheid om in het openbaar Gods Woord na te spreken, op straat, in de kerk en op school.
Laten we op onze knieën gaan voor de formatie en de Heere vragen of Hij de besprekingen zo zal leiden, zoals Hij weet dat het goed is voor ons land en ons volk. Tot eer van Hem en tot zegen van ons volk. Daarom is het belangrijk dat we ons voor Hem verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons volk belijden.

De afgelopen maanden is er in ons land veel gebeden voor de kabinetsformatie. Daniel 4:17 is een Bijbelvers met een opmerkelijke inhoud. Nebukadnezar vertelt daar aan Daniël een droom die hij te zien kreeg en woorden die hij hoorde.
We lezen in vers 17: ‘Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt.’

Door Gods genade mogen wij, als we de Heere Jezus kennen en liefhebben, wachters van Hem zijn, heiligen, die op de bres staan voor ons land en voor ons volk.

We mogen in Gods Naam proclameren tegen de geest van de dood, die oprukt in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de verdere toename van de islam in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de opmars van humanisme, liberalisme en alle antichristelijke leringen en richtingen.
We mogen in Gods Naam zegen proclameren over Israel en het Joodse volk.
We mogen in Gods Naam het Leven proclameren over ons land en over ons volk.

De uitslag van de komende formatieronde is niet te voorspellen. Als de besprekingen mislukken – wat een reële mogelijkheid is – is de kans groot dat er alsnog nieuwe verkiezingen komen.
Nu de CU en het CDA aanschuiven bij de onderhandelingen, bid ik om genade, zegen en wijsheid voor deze partijen en hun leiders, om trouw aan Gods Woord, om een positieve invloed van de CU op de koers van het CDA, met name op medisch-ethisch vlak.
Speciaal wil ik ook nog de SGP noemen, een partij die trouw wil zijn aan het Woord van God. Bid ook voor hun politici, voor hun leiders. Als de formatie gaat slagen, zal ook hun steun belangrijk zijn. Ik bid dat God partijen als CU, SGP en misschien ook wel sommigen binnen het CDA als Gideons kan gebruiken om ons land terug te roepen tot God.

We hebben het niet verdiend dat de Heere ons genadig zal zijn. Maar we mogen bidden of Hij Zich nog over ons land wil ontfermen.
Laten we de Heere bidden voor de politieke leiders van deze vier partijen, dat ze goede keuzes maken in de komende formatiebesprekingen. En ik begrijp het helemaal dat u er moeite mee hebt om te bidden voor een partij als D66. Dat vind ik ook ingewikkeld. Maar de Heere kan werken in harten van politici. Ik bid ook om hun bekering.
Laat de komende zondagen (en voor sommigen de sabbatten als ze op zaterdag samenkomen) in onze samenkomsten dagen van gebed en voorbede zijn, van verootmoediging en dankzegging.

Sommige lezers zijn wellicht gewend altijd voor hun eigen partij te bidden. Ook hen wil ik oproepen, met 1 Timotheus 2:1 en 2 voor alle politieke leiders te bidden en ook voor ons Koningshuis. Laat u leiden door Hem. Hij wil uw gebeden gebruiken om ze tot zegen van ons land te laten zijn.

1 Timotheus 2:1 en 2 zegt:
1. Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,
2. voor koningen en voor allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

Het wordt zeker spannend de komende weken. Gaat het lukken een CDA-VVD-D66 en CU-kabinet te vormen? Blijf bidden voor de formatie. Laten we de Heere vragen of we een minister van Buitenlandse Zaken zullen krijgen, die zich verbonden weet met Israel. Dat zal tot zegen zijn voor ons land. En een minister van gezondheidzorg die kiest voor het leven boven de dood.

De Heere regeert. Te midden van onrust en onzekerheid in ons land. Het is in Zijn hand hoe het nieuwe kabinet eruit komt te zien.. ‘De Allerhoogste is Heerser over het koningschap van de mensen en geeft dat aan wie Hij wil’ (Daniël 4:25 en 32).

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 september 2021 om 19:40

  Dirk met alle respect, juist het vorige kabinet met CU/CDA/VVD/D’66 heeft alle VN-Resoluties gesteund tegen Israel, waar andere landen zich onthielden was dit kabinet voor. Genderneutraal/geen man/vrouw in paspoort, dit kabinet was voor, alleen dit kabinet was humaan voor vluchtelingen, maar de blanke mannen tussen de 30 en 50 jaar werden weggezet als enge racistische blanke mannen, terwijl daar geen enkele reden voor was. Het liberale gedachtengoed ging gewoon door, ook zal dit gebeuren in het nieuwe kabinet, ook door toedoen van de CU/CDA is de kloof met de SGP steeds groter geworden. De zogenaamde barmhartigheid van dit vorige kabinet was ver te zoeken, de kloof tussen arm en rijk in nooit zo diep geweest, als onder dit kabinet, daarom ik geloof niet in deze leiders, daar heeft dit kabinet wel voor gezorgd, en vooral de moties tegen Israel vond ik ronduit schandalig, en dat zal met dit kabinet hetzelfde zijn. Trouwens Dirk, ik geloof dat dit kabinet er niet komt, want het zal stuk lopen tussen Kaag en Segers, want op het ethisch vlak zal de kloof niet te dichten zijn (als ik Segers mag geloven) en dan heeft Kaag alle reden om op te stappen, om toch haar gewenste coalitie te krijgen, daar zij zegt: ik wilde wel maar Segers niet. Wat dit land nodig heeft zijn nieuwe geestelijke leiders die niet wijken van Gods onfeilbaar woord, die spreken zoals Hosea hoofdstuk 4, daar gaat het volk aan ten onder, en ik hoop dat dit eens gehoord gaat worden in Nederland, en hoop dat het de mensen zo aanspreekt dat velen tot berouw komen (ook ik) en onze wegen recht maken, dat is de redding van ons volk, en niets anders, en daar kan de politiek ons niet bij helpen.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2021 om 21:35

  Ook ik onderschrijf deze gebedsoproep om te bidden voor deze kabinetsformatie. Laten wij ook bidden dat het nieuwe kabinet om zal zien naar de zwakkeren in onze samenleving, niet alleen maar als het om inkomens, koopkracht en de zorgkosten gaat, maar ook om passende werkplekken op de arbeidsmarkt met daarbij voldoende begeleiding.
  De exploderende gas- en stroomprijzen in heel Europa zijn echt zorgelijk, mensen met een laag inkomen/uitkering die in een slecht geïsoleerde (huur)woning wonen, zij kunnen daardoor met onbetaalbare energierekeningen te maken krijgen. Laten wij bidden dat de energieprijzen weer wat lager zullen worden en de energierekening betaalbaar zal blijven.

 3. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2021 om 15:56

  Hoe moet ik nog vertrouwen hebben in het CDA en de CU?
  Hugo de Jonge breekt alle beloften die hij doet… maar dan ook alle beloften.
  Liegen en bedriegen is zijn vak geworden… hij zaait met voorbedachte rade tweedeling in onze maatschappij.
  De QR-code is een opmaat naar wat er in de bijbel staat (666), hij heeft doelbewust de code gebruikt om jonge kinderen de toegang te ontzeggen gezellig samen te zijn in de weet dat ze zo zullen bezwijken om de prik te halen…. dit past bij D66 maar niet bij een christelijke partij…. dus die C misbruiken ze.
  Maar bidden moeten we zeker doen Dirk, daar ben ik het met je eens.
  We zitten in een afschuwelijke situatie, en ik hoop dat de CU iets verder komt dan alleen maar het woord schepping te gebruiken.
  Zeker de loftrompet voor SGP die openlijk Gods naam noemt… daar kan zegen op rusten!!

 4. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2021 om 17:26

  Politiek is zoeken naar macht. Mevrouw Kaag zal dat doen tot het uiterste. De CU heeft de afgelopen jaren al genoeg ingeleverd bij de veelal humanistische gedachten van D66 en de VVD. Kortom CU niet meedoen. Ze kunnen wel een kabinet vormen zonder CU. Vanaf de walkant kan men soms meer gedaan krijgen, zonder al je principes over boord te gooien. Mevrouw Kaag op de foto met Arafat, dat kan ik maar moeilijk verwerken. Zal dat meer moeten leren.

 5. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2021 om 20:55

  Romeinen 11:25 – Ik wil niet broeders en zusters dat u de VERBORGENHEID onbekend is. TOTDAT de laatste heiden-christen zal zijn ingegaan, zal Israel onder bedekking wezen. En niet dan, maar… ZO ZAL HEEL ISRAEL zalig worden. En HEEL Israel is heel Israel – vanaf Abraham tot in nog wie weet hoeveel geslachten.
  Waarom woelen toch de volken – en kerken!! God gaat ZIJN KONING over ZIJN volk en Zijn LAND zetten.
  En Hij die in de Hemel woont, lacht en spot met heel de rest van deze wereld.

 6. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2021 om 22:15

  Ooit had de politieke partij D66 de leus: D66 staat nergens voor. Dat hebben ze spoedig weggehaald. Ze staan inderdaad nergens voor. Ze bieden de mensen alleen de dood als oplossing, abortus, euthanasie, enz. Een satanische partij.
  Waarom alleen 3 oktober als Israelzondag. Het is toch elke zondag Israelzondag?

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 oktober 2021 om 23:49

  Bedankt Dirk, voor deze ZEER BELANGRIJKE berichtgevingen. De tijd dringt ertoe. Zo mogen we de wankele wereldse zaken nooit op de eerste plaats gaan zetten. Brengen we alles, (ons gehele hebben en houden) bij onze hemelse Vader. Onze ogen richtende op de wederkomst van Jezus. Zodat Zijn komst ons geenszins gaat overvallen.
  Helaas zijn er nu nog wel beperkingen, maar ziende op het volbrachte werk van Jezus zijn we volmaakt. Ook is Hij ten hemel opgevaren, en bidt daar voor ons, zodat het in ons geplante geloof nimmer zal uitdoven. Dan weten we het, Hij is met ons in de strijd.
  Ook mooi te lezen vond ik over de eerst ‘verborgen’ en teruggevonden oude Torahrol, ook nog wel in goede staat verkerend. De oproep om voor de Nederlandse kabinetsformatie te bidden, is ook geen overbodige OPROEP.

 8. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 9:09

  Dirk, ben het helemaal eens met Otto (nr.1) Het CDA kan beter de C weghalen, want dat is geen christelijke partij meer. Zeker niet zolang er zo’n leugenachtige man als Hugo de Jong erin zit.
  Ook de CU is goed gezakt wat betreft het naleven van het Woord van God.
  Mensen, als er nieuwe verkiezingen komen, stem allemaal op de SGP. Dat is onze plicht als we willen dat Gods Woord in de regering gehoord blijft worden. Heb een toespraak van Kees van der Staaij gehoord in de Tweede Kamer over het verslaan van de Goliaths van deze tijd. Het was bijna een preek.
  Zulke mensen moeten we hebben in de regering.

 9. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 9:23

  Heel goed deze oproep tot gebed. Tot nu toe is Kaag nog niets opgeschoven richting CU.
  De CU uitsluiten of de CU accepteren, maar niet de ethische principes van de CU is nog hetzelfde.
  Als de CU haar ethische standpunten moet inleveren om maar te kunnen regeren, kan ze beter in de oppositie gaan. Laten we met name bidden voor standvastigheid van de CU.

 10. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 9:24

  Uiteraard MOETEN we bidden voor alles wat Nederland betreft, maar ook voor de wereld.
  Het is nu zeker de tijd van zwart of wit, er bestaat geen grijs gebied. Want Jezus komt zeer spoedig terug. Zie de boeken van Daniel en Openbaring.
  In welke kerk wordt er nog gedacht aan Israëlzondag vandaag, laat staan voor gebeden.
  Als je in onze gemeente dit benoemt, kijkt men je aan alsof je vloekt…
  Heb de voorgangers en ouderlingen hierover een bericht gestuurd. Reacties: 0,0
  Dat lijkt verdraaid veel op Laodicea i.p.v. Philadelphua.
  Gods rijke onmisbare zegen voor allen die dit lezen.

 11. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 10:02

  Nederland wil leven zonder God, dus we krijgen wat we verdienen. Het belangrijkste is een opwekking.

 12. Goris.Pijl zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 12:01

  Dirk, je hebt gelijk dat we voor alle partijen dienen te bidden. We zie het aan mevrouw Kaag, zij gaat al meer toegeven, de Heere is ook bij mevrouw Kaag in staat om haar hart te krijgen. Let maar op, zij wil graag in de regering blijven, want val je er buiten, dan is het moeilijk om veranderingen door te drukken. En het gebed is een machtig middel.

 13. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 16:16

  Wat zijn sommige christenen toch naïef.
  Mevrouw Kaag wilde eerst niets met de CU te maken hebben, maar omdat ze anders niet in de regering kan blijven, mag de CU weer meedoen.
  Deze vrouw is zeer anti Bijbels, is voor late abortus en de voltooid leven pil, voor zo’n vrouw ga je toch niet bidden?
  Gelukkig komt Jezus spoedig terug !

 14. Ann Gadrin zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 16:45

  Al wekenlang vast ik elke maandag en bid ik voor een betere regering in Nederland.
  En om een wonder van Gods ingrijpen daar.

 15. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 20:30

  Bedankt Dirk, ook ik ben je dankbaar, net als 7. O. Nauta voor deze ZEER BELANGRIJKE BERICHTGEVINGEN.
  Ook dat bericht van O. Nauta over die gevonden oude Thorarol.

 16. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 21:06

  Beste mensen,

  Nederland heeft al lange tijd God en zijn woord en geboden losgelaten en dan is dit het resultaat. Hoe vaak lees je dat niet in de bijbel wanneer het volk Israël slechte leiders
  heeft en Gods woord niet meer serieus neemt. Maar ieder van ons die Gods woord echt serieus neemt kan maar op één Partij stemmen!! En dat is de partij die Gods woord het meest serieus neemt. Het is niet een kwestie van Heere Heere, maar die doet de wil van de hemelse.

 17. Froukje Schutte zegt:
  Geplaatst op zondag 3 oktober 2021 om 22:18

  Wij moeten niet bidden voor dit goddeloze kabinet. Zij hebben in alle opzichten gefaald. Ze zijn ook niet eerlijk en oprecht. Ik ben het eens met dhr Otto nr1 en met Florianne nr8 en met Maria nr 13. Kees van der Staaij houdt zich nog aan bijbelse waarden en normen.

 18. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 4 oktober 2021 om 10:37

  Wij moeten bidden voor ALLE hooggeplaatsten en koningen. Allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen doen. Hoe kunnen wij dan zeggen: ik bid niet voor de regering. We bidden niet naar onze inzichten en bedenkingen maar vragen God hoe we moeten bidden. Dit is Bijbels. Daarom ook de stichting Op de bres voor Nederland. 1 Timotheus 2: en 1 en 2. Mevr. Kaag heeft extra gebed nodig. Wat zal het in de hemel een feest zijn als zij tot geloof komt door alle gebeden..

 19. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 4 oktober 2021 om 16:08

  Dirk en alle lezers,
  inderdaad is bidden onze enige optie. Waarom vinden we dat toch altijd zo moeilijk? Ik denk omdat wij inderdaad niet goed weten hoe wij moeten bidden zoals het behoort! Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, want ook het bidden naar Gods wil, moeten wij leren. Maar als dat gebeurt, dan zullen wij, vervuld door de Heilige Geest, grote verwachtingen mogen hebben. Het bidden voor onze tegenstanders, vinden wij natuurlijk heel moeilijk, maar is toch ook een opdracht van onze God. Vind het zelf ook haast een onmogelijke opgaaf.
  Toch maar proberen, denk ik. Voor wat betreft Israël-zondag, het is zeker goed om daar minsten 1 zondag per jaar voor te reserveren. Het blijft, wat er ook gebeuren zal, Zijn oogappel. Verder wens ik iedereen een aanklevend leven bij de Heere.
  Aka.

 20. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 4 oktober 2021 om 16:56

  Beste Dirk,
  Heb over deze zaak een vraag die me erg bezighoudt.
  In de Bijbel worden we opgeroepen geen ongelijk juk aan te gaan.
  Geldt dit dan ook niet voor het deelnemen aan een kabinet?
  In 2 Kronieken 20:35 lezen we dat koning Josafat een verbintenis aangaat met koning Ahazia, hij was het die goddeloos handelde in zijn doen, staat erbij.
  Het gevolg, de schepen leden schipbreuk…

 21. J.J. Koppe zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 oktober 2021 om 12:51

  Het zijn ‘ingewikkelde’ tijden. En je zou zo graag, stevig, krachtig, orde op zaken stellen.
  Eén ding is denk ik wel belangrijk te beseffen. We wijzen naar de, gedeeltelijk falende inzet van de christelijke partijen.
  Maar ligt de oorzaak niet veel meer in de falende kerk, van waaruit de christelijke politiek gevormd wordt?
  Waar blijft het profetisch spreken vanuit de kerk (vanuit de Liefde! )naar de wereld toe die het verschil tussen haar linker- en rechterhand niet meer weet?
  Waarom is de kerk niet bij machte om de verkeerde bewegingen vanuit D66 én anderen!, te ontmantelen en te ontmaskeren?

  Zoeken we niet teveel een situatie waarin we er in ieder geval op ons eigen plekje nog mogen zijn i.p.v. dat we verlangen dat het Evangelie Zijn ontdekkende invloed terugkrijgt binnen ons land en volk? (En daar buiten…)
  Zijn we niet vaak als de moedeloze Elia?
  Dat de HEERE daarin nog een keer geven wil. Tot Zijn eer, tot Zegen van land en volk!

  Dat zal ook een positieve wending hebben op het parlement en de regering.
  Mijn opa zei: Zo’n volk, zo’n regering…
  Dat we ondertussen ook bidden dat de Geest met name broeder Segers sterk zal doen staan in de HEERE opdat hij zich ook waar nodig, waardig zal kunnen verantwoorden naar politiek en volk toe, waar hij/zij (CU) vanuit het geloof voor mogen staan en dat veel ogen en harten daardoor geopend mogen worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden