Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zie je dat, hij scheurt zijn mantel en kleed en trekt de haren uit zijn hoofd en baard (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 oktober 2021, 8:28 door Dirk A A

Die actie van Maarten Luther om op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat te slaan aan de deur van de slotkapel in Wittenberg, roept herinneringen op aan de opzienbarende actie aan Ezra. Ook hij trekt de aandacht van het volk. Als hij verneemt hoe ver het Joodse volk van God is afgedwaald, scheurt hij ontzet zijn kleed en zijn mantel en trekt hij zelfs de haren uit zijn hoofd en baard. Dit is zijn hervormingsdag. Het is mijn gebed, mijn verlangen dat deze Hervormingsdag, zondag 31 oktober, werkelijk een hervormingsdag zal zijn in ons leven en ook in onze kerken.

Ezra is door Arthahsasta, de koning van Babel, waar het volk van Israel in ballingschap verblijft, naar Jeruzalem gestuurd, om te kijken hoe ver de herbouw van de tempel en van Jeruzalem is gevorderd en of het volk zich wel aan de wet van God houdt.
In totaal trekken zo’n 5000 mensen met hem mee. Ze nemen enorme hoeveelheden kostbaarheden mee, waaronder 24.000 kg zilver en 3500 kg goud. Dat hun volksgenoten hun zoveel meegeven, laat wel zien hoe ze verlangen naar het herstel van Jeruzalem en van de tempel.

Als ze er na een tocht van vier maanden door de woestijn in Jeruzalem aankomen, ziet Ezra hoe droevig de situatie is. De eerste groep van 40.000 ballingen, die jaren eerder al was teruggekeerd onder leiding van Zerubbabel, is ernstig in gebreke gebleven. Ze zijn gestopt met de herbouw van de stad en van de tempel en een aantal mannen is inmiddels getrouwd met niet-Joodse vrouwen, tegen het uitdrukkelijke bevel van God in.

Als Ezra dit ziet en hoort, wordt hij er tot in het diepst van zijn hart door geraakt. In Ezra 9:3 staat: ‘Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard, en ging ontzet zitten.’ Dit is Ezra’s hervormingsdag. En misschien hebt u zelf ook wel een bijzondere herinnering aan 31 oktober.

Deze actie van Ezra maakt diepe indruk op allen die de Heere vrezen: ‘Allen die beefden voor de woorden van de God van Israël, verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen, en ik bleef ontzet zitten, tot het avondoffer’ (vers 4).

Ziet u hem gaan? Tijdens het avondoffer staat Ezra op en knielt neer voor het aangezicht van de Heere. We lezen dan in vers 5 en 6: ‘Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging, waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd, en ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de HEERE, mijn God.
En ik zei: Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.’

‘Wij hebben gezondigd’
Het is opmerkelijk dat Ezra zich identificeert met zijn volk. Hij zegt niet: ‘Zij hebben gezondigd’, maar ‘Wij hebben gezondigd’. Dat is het kenmerk van oprechte verootmoediging en schuldbelijdenis. Hij is zelfs te beschaamd om zijn ogen op te heffen naar de Heere in de hemel.
En wat is de zonde van het volk? Dat staat in Ezra 9:14: ‘Zullen wij dan terugkeren om Uw geboden te breken en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen? Zou U dan niet tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn?’

Het volk was huwelijksbanden aangegaan met de inwoners van Kanaän en dat had de Heere ten strengste verboden (Exodus 34:11-16). Is er nu, na de ballingschap als straf van God op het verlaten van Hem, nog iets anders te verwachten dan Zijn definitieve oordeel?
Het is bijzonder dat Ezra niet smeekt om ontferming, om genade. Hij sluit zijn gebed af met de woorden: ‘Zie ons voor Uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor Uw aangezicht staande kan blijven’ (vers 15b).

Terwijl Ezra bidt en belijdenis doet en zich huilend voor Gods huis heeft laten neervallen, verzamelen zich veel mannen, vrouwen en kinderen om hem heen. Hoe langer hoe meer mensen worden door wat ze van Ezra horen en zien overtuigd ook hun schuld te erkennen. ‘Ook het volk huilde luid,’ zegt het eerste vers van hoofdstuk 10.

Vervolgens neemt Sechanja het woord en zegt tegen Ezra: ’Wij zijn onze God ontrouw geweest, en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. Welnu, laten wij een verbond sluiten met onze God om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen, volgens de raad van de Heere en van hen die beven voor het gebod van onze God, en er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Sta op, want op u rust de zaak, en wij zullen met u zijn; wees sterk om te handelen’ (vers 2-4).

Ezra drinkt geen water meer, eet geen brood meer en rouwt om de trouwbreuk van de ballingen (vers 6). Een oproep om samen te komen, klinkt en drie dagen later verzamelen alle mannen uit Juda en Jeruzalem zich bij het huis van God. Ze komen bevend bijeen, zegt vers 9, vanwege de zaak en vanwege de vele regen.
Ezra spreekt hen toe: ‘U bent ontrouw geweest en u hebt uitheemse vrouwen bij u doen wonen, en daarmee de schuld van Israël vermeerderd. Welnu, geef de HEERE, de God van uw vaderen, de eer, en handel naar Zijn welbehagen, en zonder u af van de volken van het land en van de uitheemse vrouwen.’

115 mannen
De mannen antwoorden daarop met luide stem: ‘Zo, overeenkomstig uw woord, staat het ons te doen.’ Uiteindelijk blijkt het om 115 mannen te gaan die zijn getrouwd met een niet-Joodse vrouw.
In de drie maanden die volgen, zenden zij hun vrouwen weg, die ook hun kinderen mee mogen nemen. Het is opmerkelijk dat de gemengde huwelijken vooral bij de priesterfamilies voorkomen. Leest u maar in het vervolg van hoofdstuk 10. Zo wordt de brandende toorn van de Heere afgewend (vers 14).

Zo ernstig neemt de Heere de overtreding van Zijn geboden, Zijn instellingen. Hij gebruikt de priester Ezra om Zijn volk te zuiveren, te reinigen.

Stel dat de Heere vandaag een Ezra naar ons zou sturen, naar onze kerken en gemeenten, om te zien hoe het er bij ons geestelijk voorstaat. Hoe zou zijn reactie zijn? Zou hij ook zijn kleding moeten scheuren en de haren uit zijn hoofd moeten trekken? Ik ben er wel zeker van.

Wie zijn onze vreemde vrouwen, vreemde mannen misschien wel? Dat kan in het geheim, geheime relaties… Ze zullen u kapot maken.
Het kunnen ook andere zaken zijn. Het kan alles zijn waarop we ons vertrouwen stellen, buiten de Heere om.

En omdat de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, mogen we bidden dat de Heere door Zijn Woord en Geest onze ogen opent voor de vreemde mannen en vrouwen in ons leven en in onze gemeente, die Gods toorn ook over ons kunnen brengen. Laten we hier niet te gering over denken.

Laat deze Hervormingsdag, zondag 31 oktober, werkelijk een hervormingsdag zijn in ons leven en ook in onze kerken. Dan kan het nodig zijn dat we ons, net als Ezra, voor de Heere verootmoedigen en in Zijn kracht breken met alles wat niet van Hem is. Dat we de vreemde vrouwen en mannen radicaal wegdoen uit ons leven. Opdat we rein en heilig voor de Heere zullen zijn. Hem volkomen toegewijd. Tot Zijn eer en tot zegen van de mensen om ons heen. En uitziende naar Zijn komst in heerlijkheid.

Dirk van Genderen

10 Reacties

 1. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2021 om 21:58

  U zegt: …zo ernstig neemt de Heere de overtreding van Zijn geboden… En inderdaad, Zijn Heiligheid is tot in eeuwigheid, hoe is het dan mogelijk dat “we” menen de geboden, zonder gevolgen, op eigen wijze te kunnen interpreteren? Persoonlijk kwam ik onder de indruk van Zijn heiligheid door de dood van de twee zonen van de hogepriester, doordat ze vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren brachten. Zijn heiligheid is tot in eeuwigheid en valt niet weg door het volbrachte werk van onze Heer en Heiland door Wie we tot de Vader mogen gaan. Jezus zegt dat er er geen punt of komma van Gods wet komt te vervallen, anders gezegd: Gods geboden (Thora) zijn eeuwige geboden! Laat u niet langer leiden door blinde leidslieden, maar ga zelf Zijn woorden onderzoeken, daar vindt u de waarheid die tot het leven leidt, gezegende speurtocht toegewenst.

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2021 om 23:10

  En wij nemen met ons allen, de schuld van de zonden op ons. Omdat wij weten dat wij allen zondig zijn. Wij bidden niet voor genade, wij verootmoedigen ons voor de Here, en nemen onze verantwoordelijkheid. Omdat wij medeschuldig zijn, aan het verval van deze wereld. Met de hoop dat de Here ons Christenen spaart, voor de dag des Oordeels. Of hoeven wij ons geen zorgen te maken, als je in de Here Jezus gelooft, en weet dat je zonden worden vergeven. Wij zijn allen zondig. Wij zijn allen verdeeld over de leer. Wij zijn zelfs verdeeld over de zonden, die velen niet meer als zonden zien. Zijn wij dan wel behouden, of hangen we de valse leer aan. Ik hoor zeggen over het Oude Testament, dat dat niet meer van deze tijd is. En toch als je het goed leest, kun je veel terug brengen naar deze tijd. Over mensen, hun gedrag, hun zonden. Ja, ze leefden onder de wet. Tot de Here Jezus kwam en gaf aan dat onze zonden worden vergeven, als we in zijn naam geloven. Maar hij zei ook: zondig niet meer. En hij zei ook: ik kom terug om te oordelen. Het één, kan niet zonder het ander. Als we afwijken van de leer, zoals de Here het bedoeld heeft, zijn we dan wel behouden. Ik ga hier geen oordeel over geven, dat is niet aan mij. Ik kan me wel goed voorstellen hoe je je staande moet houden in deze maatschappij, met zoveel invloeden van buiten af. Niemand wil buiten gesloten worden. Een ieder die zich als Ezra voelt, moet zich afvragen: ben ik behouden en ken ik de waarheid, en leef ik zuiver volgens de leer. En ben ik vasthoudend genoeg om met geestelijk wapens, mij te verweren en staande te houden. In deze huidige maatschappij, waarin het vrije, zondige denkbeelden als normaal worden gevonden. Een ieder maakt zijn eigen keuze hierin, net zoals Dirk schrijft over Ezra. Laten we bidden dat er Ezra’s opstaan, zodat er velen behouden worden.

 3. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2021 om 0:37

  Dank weer Dirk van Genderen voor deze Nieuwsbrief 43. De natuur laat ons zien wat leeft of verdord of dood is. Een dode vis laat zich meesleuren met de stroom. Hij heeft ook geen gevoel en/of leven meer in zich. Wanneer we Ezra’s verootmoediging zien, om reden van geloofsafval, zien we aan Ezra dat dit hem ernstig pijn deed. Laten wij als gelovigen er een les uit trekken. Wij mogen uitzien naar Jezus Christus wederkomst op de wolken, met Zijn onsterfelijke lichaam mogen we Hem zelfs tegemoet gevoerd worden, in een oogwenk tijds. Het verstand kan dit niet bevatten, we blijven er wel met ons geloofsoog naar uitzien, want die grote dag gaat komen. Iedere ledemaat van het lichaam, met als hoofd ervan Jezus Christus, mag functioneren. Gods plannen falen niet. De Satan kon zo dan ook weer grip krijgen op hun nakomelingen. Maar weet dat de tweede Adam, Jezus Christus, nu de grote Overwinnaar is. Geboren en verwekt door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Door een verootmoedigd leven mogen we met Jezus meer dan overwinnaar zijn, levend uit en door genade.

 4. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2021 om 11:24

  HIJ schiep ons, HEM behoren wij, tot schapen die HIJ voedt en weidt, een volk tot ZIJNE dienst bereid. Wilt u dit ook op de kerk toepassen? Pf wees eerlijk en laat hetgeen van ISRAEL is ook aan Israel. We hebben als kerken toch ook genade gaven genoeg, maar willen ze niet zien!

 5. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2021 om 13:27

  De 95 stellingen die Maarten Luther op 31 oktober 1517 op de deur van slotkapel te Wittenberg spijkerde.

  De 4e gemeente Tyatira: De Gemeente tijdens de Middeleeuwen (600-1517 na Chr.) Openbaring 2:18-29
  Tyatira betekent “aanhoudende of eeuwigdurende opoffering”.

  In de Middeleeuwen ontwikkelde de Rooms Katholieke Kerk zich.
  Gedurende deze periode werden er valse leerstellingen in de gemeente geïntroduceerd:

  1: Rechtvaardiging door werken – niet eenvoudig door genade en door geloof
  2: Wedergeboorte door de doop – iemand wordt gered door de doop
  3: Aanbidding van beelden
  4: Celibaat – priesters mochten niet trouwen, hierdoor werd het verschil tussen de geestelijkheid en de leken (een leek is een lid van de kerk) vergroot
  5: Biechten – zonden worden opgebiecht aan een priester die dan de absolutie (vergiffenis) over deze zonden geeft
  6: Het vagevuur – een plaats van opsluiting, maar niet de hel of de hemel, maar een plek waar iemand eerst heen moet om gereinigd te worden, voordat men naar de hemel kan gaan. Heiliging was niet volledig bij het sterven.
  7: Transsubstantiatie (is de theologische aanduiding voor de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus tijdens de consecratie (het moment) in de eucharistieviering (heilige maaltijd) – het concept van het doorgaande en eeuwigdurende offer van Jezus
  8: Aflaten – door het geven van geld kan de tijd die men moet doorbrengen in het vagevuur, verkort worden
  9: Penitentie (boete doen) – dit houdt ook het folteren van het eigen lichaam in, en ook hierdoor kan de tijd die men moet doorbrengen in het vagevuur worden verkort
  10: Mariologie – de aanbidding van de maagd Maria, haar verhevenheid als de moeder van God en haar heiligverklaring

  Dit alles heeft geleid tot afgoderij en geestelijk overspel.

  Maarten Luther klaagde de katholieke Kerk aan vanwege de wantoestanden die er waren.
  Dit leidde tot de reformatie en wordt daarom gezien als de oorsprong van het protestantisme.
  De “95 stellingen” stelden de handel in aflaten aan de kaak, hiermee konden de rijken hun zonden afkopen.

  Nu leven wij in de tijd van de Gemeente Laodicea, De Afvallige Gemeente.
  Laodicea betekent: “mensen aan de macht”.

 6. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2021 om 20:50

  De actie (reformatie) van Luther is alom bekend, en Luther wordt door de kerk al eeuwenlang geëerd op een wijze die de mijne niet is. Ook het gelijkstellen aan Ezra vind ik dubieus. Als Luther in de kerk ter sprake komt hoor je alleen over de goed dingen die Luther heeft gedaan tijdens de reformatie, maar er wordt geen woord gerept over zijn haat t.o.v. het Joodse volk. In de eerste eeuwen werd alles wat Joods was door de kerk aan de kant geschoven, en ook de reformatie is er niet in geslaagd om het tij te keren. (inclusief, Calvijn, Augustinus etc. M.a.w. de kerkvaders hadden de aartsvaders verlaten!) Johannes Chryssostomos (vroegere kerkvader 344-407) zei t.a.v. het Joodse volk:
  “De synagoge is erger dan een bordeel het is een plaats van ontmoeting voor de moordenaars van Christus. Ik haat de synagoge en ik haat de Joden”. Dergelijke uitspraken waren Luther niet vreemd, want deze kerkvader deed dezelfde uitspraken over de Joden waar Hitler dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Maar daar werd en wordt in de kerk niet over gesproken. Toch hadden deze kerkvaders ook Spreuken 24:11-12 in hun Bijbel staan waar ik, zolang ik op aarde mag zijn (79 jaar) nog nooit een preek over gehoord heb. We mogen dankbaar zijn dat er een reformatie geweest is, maar laten we de geschiedenis wel in het juiste perspectief zetten!

 7. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op maandag 1 november 2021 om 16:23

  Shalom Dirk, ik ben geschrokken van het feit dat je een vergelijk maakt van Ezra en Maarten Luther.

  Ezra was een van het volk en scheurde daarom zijn kleed.
  Luther was niet van het volk en wilde hen verdrinken / vermoorden omdat ze geen christen werden.
  Jammer. ik zie beslist geen enkel verband.

  Roelof Weima

 8. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 1 november 2021 om 17:49

  Helemaal eens met Harry (nr.6)

 9. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 november 2021 om 16:32

  Sjalom Dirk,

  Ik heb helemaal niets met de “kerkheiligen” die in het voetlicht worden gezet. Hun uitspraken waren zeer controversieel ten opzichte van mijn volksgenoten. Hun daad van reveil en hun oproep tot inkeer lijkt heel bijzonder. Het is de opdracht én de taak van iedere voorganger zonder enig onderscheid.

  Velen onder hen hebben postuum gezag gekregen. Daarna werden hun uitspraken, vanwege hun postuum toegekende autoriteit bekrachtigd. Een uiterst kwalijke zaak, waarom mijn volksgenoten de Shoah om zijn gekomen.

  Ik heb dus grote moeite om hen als “kerkvaders” te betittelen. Hun taak was: verkondiging van het evangelie. Zij dienden zich te onthouden van welke anti-semmitische uitspaak.

 10. w g h van diest zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 november 2021 om 17:07

  Slechts een vraag :

  Hoe zou Maarten Luther hebben gereageerd met de bewezen wetenschappelijke bewijzen van NU ????

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden