Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als in de dagen van Elia… (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 november 2021, 12:35 door Dirk A A

Terwijl het volk Israel onderweg is naar de geestelijke ondergang, is daar opeens de profeet Elia. In Gods kracht staat hij op de berg Karmel, onverschrokken tegenover honderden Baälprofeten. Hij schaamt zich niet voor zijn God, hoewel het hem zijn leven kan kosten. Onze tijd is als de tijd van Elia. Waar zijn nu de Elia’s?

Ook in ons land zijn er honderden, duizenden Baälprofeten. De meesten vereren ze niet letterlijk Baäl, maar wel tal van andere afgoden. En zoals de Heere God bewogen was met het geestelijke heil van Israel, zo is Hij ook bewogen met ons geestelijke heil. Ja, ook nu, anno 2021.
Hij wil niet dat ons volk verloren gaat, nee niemand. Hij wil dat allen tot bekering komen.

Is er ergens een Elia, zoals ooit destijds in 1 Koningen 18, die het volk voor de keuze stelt? Ja, in deze crisistijd, misschien wel speciaal in deze crisistijd.
In Elia’s tijd was het ook crisis. Toen geen corona, maar wel 3,5 jaar lang droogte, zonder één spat regen.

Confrontatie tussen God en de afgoden
Daar staat Elia, op de berg Karmel. Tegenover 450 profeten van de Baäl. Een confrontatie tussen God en de afgoden. Elia twijfelt geen moment. Hij staat daar in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van Israel. Het volk kijkt toe. Kiest niet. Wacht af. Eerst zien, en dan geloven.

Achab, de koning van Israel, doet, zegt 1 Koningen 16:30, wat slecht is in de ogen van de Heere, meer dan allen die vóór hem waren geweest. Hij dient Baäl, de god van zijn vrouw Izebel. Hij richt voor de Baäl zelfs een altaar op, in het huis van Baäl, dat hij in Samaria heeft gebouwd.
Ook maakt hij een gewijde paal, zodat Achab nog meer doet om de Heere, de God van Israel tot toorn te verwekken. En die toorn komt. De HEERE stuurt Zijn profeet Elia naar Achab, met de boodschap: ‘Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!’ (1 Koningen 17:1)

1 Koningen 18:1 zegt dat na vele dagen het woord van de Heere tot Elia, komt: ‘Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem.’ Als Achab Elia ziet, roept hij hem toe: ‘Bent u diegene die Israël in het ongeluk stort?’
‘Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent,’ reageert Elia in het volgende vers.

‘Hoelang hinkt u nog op twee gedachten?’
Elia geeft Achab de opdracht heel Israel bijeen te roepen op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baäl en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten.
Als allen vergaderd zijn, komt Elia naar voren en houdt het volk voor: ‘Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem!’
Het volk kijkt toe en reageert niet. Verbijsterend. Elia spreekt vervolgens: ‘Alleen ik ben overgebleven als profeet van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met 450 man.’

Nu komt het erop aan. Daar staat Elia in z’n eentje, tegenover honderden valse profeten. Maar hij weet dat de Heere van de legermachten met hem is. Elia houdt de leiding en vraagt om twee jonge stieren. De Baälprofeten mogen er één kiezen om te offeren, de andere is voor hem.
Dan zegt Elia: ‘Roept u de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God.’ En het hele volk antwoordt en zegt: ‘Dat is goed.’

Als de Baälprofeten hun offer gereed hebben, roepen ze hun god, de Baäl aan, van de morgen tot de middag: ‘O Baäl, antwoord ons!’ Maar er komt geen stem en er is niemand die antwoordt.
Elia spot met hen en zegt: ‘Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!’
Dan schreeuwen ze nog harder en snijden in hun lichamen, zodat het bloed eruit stroomt. Ze raken zelfs in geestvervoering, maar er gebeurt niets.

Water over het altaar
Dan is het de beurt aan Elia. Hij roept het volk om zich heen. Hij herstelt eerst het altaar van de Heere, dat verwoest was. Dan neemt hij twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israel zal uw naam zijn.
Met die stenen bouwt hij het altaar in de Naam van de Heere. Dan maakt hij een geul rondom het altaar. Hij schikt het hout, verdeelt de stier in stukken en legt die op het hout.
Vervolgens geeft Elia opdracht vier kruiken met water te vullen en over het brandoffer en het hout te gieten. Tot drie keer toe wordt dat gedaan, zodat ook de geul rondom het altaar vol water staat. Niemand zal meer kunnen zeggen dat het altaar door de hitte of door iets anders spontaan in brand is gevlogen. De Baälprofeten kijken angstig toe. Hun reputatie staat op het spel…

Dan, op het moment dat het graanoffer wordt gebracht, komt Elia naar voren. Dat hij dat juist op dit moment doet, is een verwijzing naar het avondoffer dat op dat moment in de tempel wordt gebracht, maar waar het Tienstammenrijk al sinds 50 jaar van verstoken is.

Elia zegt: ‘HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.’
Plotseling valt er vuur van de Heere neer uit de hemel en verteert het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul verdampt door de hitte.

Het volk is geschokt. Ze werpen zich met hun gezicht ter aarde en roepen: ‘De HEERE is God, de HEERE is God!’
De Heere toont Zijn almacht op een ongekende wijze. Dan zegt Elia: ‘Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen ontkomen.’ Zij grijpen hen, en Elia voert hen af naar de beek Kison en slacht hen daar af.

Zeven keer naar de top van de berg
Elia waarschuwt Achab: ‘Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen.’ Er zal een einde aan de droogte komen.
Elia klimt naar de top van de Karmel, buigt zich voorover ter aarde en legt zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zal de Heere gedankt hebben voor het vuur dat Hij zond, Hij zal tot de Heere geroepen hebben om regen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Elia de Heere al heeft gedankt voor de regen die Hij zou zenden.

Hij stuurt zijn knecht eropuit naar de top van de berg om te zien of de regen al zichtbaar is, maar de lucht is nog strakblauw, zo ver je kunt kijken.
Korte tijd later stuurt Elia hem weer naar boven, en nog een keer, en weer opnieuw…
Ook na de zesde keer is er nog niets te zien. Het gebed van Elia zal intenser zijn geworden. ‘Heere, U moet het nu wel doen, anders zal de koning U bespotten en mij doden…’

En dan, wanneer de knecht voor de zevende (= getal van de volheid) keer naar de top van de Karmel klimt, ziet hij boven de zee een klein wolkje, zo groot als de hand van een man.
Elia weet het zeker, zijn gebed om regen is verhoord. In korte tijd is de hemel zwart van wolken en wind, en komt er een hevige regen.

‘De hand van de Heere was op Elia’
Dan staat er nog iets heel moois in vers 46: ‘En de hand van de HEERE was op Elia.’ Waar Elia was, was de Heere. Hij ging met Hem mee, Hij leidde hem, Hij gaf hem de moed om daar op de Karmel in z’n eentje te staan tegenover de Baälprofeten, het volk en de koning, Hij gaf hem het geloof om te bidden om regen.
De ‘hand van de Heere’ maakte hem sterk. Zo sterk, dat hij Achab kon begeleiden tot aan zijn vesting bij Jizreël.

Jakobus 5:16-18 zegt over deze geschiedenis: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.’

Elia was een mens zoals wij. In de grondtekst zit bij de woorden ‘…een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand…’ de gedachte dat het werkzame gebed van een rechtvaardige veel kracht heeft, veel tot stand brengt.
Een rechtvaardige is iemand die de wil van God doet (Jakobus 1:25 en 27).
God, op Wie in het gebed een beroep wordt gedaan, maakt het gebed werkzaam. Zo’n gebed brengt veel tot stand.

De God van Elia is ook onze God, de Levende, de Almachtige. Het is mijn gebed: ‘Heere, laat mij als ooit Elia zo ook in alles op U vertrouwen.’
Door het geloof in de Heere Jezus mogen wij deze God onze Vader noemen. Wat een voorrecht, wat een genade!

Gods almacht
Wat een bewijs van Gods almacht klinkt in deze geschiedenis! De Heere is groot en zeer te prijzen. Hij laat niet met Zich spotten. Dat denken wij misschien wel eens, maar de Heere ziet het. Hij ziet ons land, ons volk, onze gemeente, ons eigen leven.
‘Als de Heere God is, volg Hem, als de Baäl god is, volg hem…’ Die woorden klinken ook nu.
Wie is uw God? ‘De God Die door vuur antwoordt, Die is God,’ sprak Elia tot het volk. Volg Hem! Breek met uw afgoden, verbrandt ze, vernietig ze, radicaal. Anders kost het u uw leven, niet alleen dit korte poosje op aarde, maar ook in de eeuwigheid.

Met vuur
Ook vandaag kan de Heere met vuur antwoorden. Daarbij denk ik niet allereerst aan letterlijk vuur, zoals hier, hoewel voor Hem niets te wonderlijk is. Hij kan het vuur van Zijn Geest uitstorten over volken, gemeenten, mensen, ook in uw hart. Dan weet je het ineens: Dit is God. Zoals de mensen op de eerste pinksterdag werden geraakt in hun hart door de preek van Petrus, waarop ze het uitriepen: ‘Wat moeten wij doen?’ (Handelingen 2:37).
Daarop antwoordde Petrus: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Ik bid de Heere dat Hij ook vandaag mensen als Elia geeft. Die zo in Zijn dienst staan, dat ze weten wat van God is en wat van de Baäl is. Die geen angst voor mensen hebben, maar alleen de Heere vrezen.
Mensen, die met de Heere wandelen, met Hem leven, Zijn aangezicht zoeken en zich door Hem laten leiden, door Zijn Geest. Wat het hen ook kost: hun baan, hun reputatie, hun vrienden of zelfs hun leven.

Het zijn wellicht de éénlingen, mensen als Elia, Mozes, Johannes de Doper, Daniël, Petrus… Gods vertegenwoordigers op aarde. Door Hem gezonden, om Zijn woorden te spreken.
Woorden die mensen raken tot in het diepst van hun hart. Omdat het Gods woorden zijn. Woorden die hen die ze horen, op de knieën brengen, bij de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 november 2021 om 16:45

  Bij het horen van de geschiedenis van Elia, het eerste wat er bij mij gebeurt, is dat ik zeer beschaamd word, en tegelijk moet wenen en belijden: Heere, hier zijn we (kerk) niet.

  Ik ben GEEN profeet, verre van, alleen dit weet ik wel.
  We zijn compleet van Hem verwijderd, en er is NIEMAND meer die uit HEM leeft.

  Confronterend woord is dit he.
  Ook ken ik alle tegenwerpingen nu wel, wie ben jij om dit te zeggen, of hou het bij jezelf, of of of etc etc.
  Het is maar de vraag of we werkelijk een profeet willen, want die zal zeggen wat ik nu zeg.

  De Kerk is dood.
  Maar de Heere zal komen, en al zijn welbehagen doen.

  Ik wil u (Dirk) en alle anderen nog iets zeggen wat van groot belang is.
  En dit geldt uiteraard ook voor mijzelf.

  Dat wij (kerk) nog lieve en heerlijke dingen van Hem krijgen, BETEKENT NIET DAT WE OOK GEESTELIJK ZIJN.
  Wie dit horen mag, zal rust vinden bij Hem.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 november 2021 om 13:38

  1. Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; 18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Getuigenis van J E Z U S in Openbaring 1.
  2. Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. 13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.
  3. Openbaring 19:14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Openbaring 19:7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

 3. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 november 2021 om 17:54

  Elia bad niet dat de Heere God Zijn afvallig volk zou uitroeien, maar dat Hij hen door een zware proef tot bezinning zou brengen.
  Zou deze tijd van corona ook niet een waarschuwingsteken kunnen zijn, om mensen stil te zetten en na te laten denken over wat nu werkelijk belangrijk is en waar alles uiteindelijk om draait in dit leven.
  Was Elia in zijn eenzaamheid niet veel rijker en machtiger dan koning Achab in zijn ivoren paleis?
  Hoe vreemd dat de Heere God Elia naar een beekje stuurde dat toch ook zou uitdrogen.
  Maar zonder te aarzelen ging Elia Gods weg, de weg van het geloof.
  Gods ingrijpen komt dikwijls langs ongedachte wegen.
  Hij openbaart Zich niet zoals wij het verlangen!
  Laten we dag na dag leven uit Gods Hand.
  In voorspoed kunnen we zingen: Vergeet geen van Gods weldaden, maar in beproeving vergeten we al Zijn weldaden en klagen we…
  Alle breuk in het leven is alleen te verklaren uit de grote breuk tussen de Heere God en de mens.
  Laten we ons gehele hart aan Hem geven en gaan leven in gehoorzaamheid en tot eer van Hem.

 4. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 november 2021 om 19:38

  Beste Dirk, kijkend naar het gegeven voorbeeld, en naar onze tijd, is het wachten op de twee getuigen. Wanneer je echter de reactie van het wereldbevolking aangaande de twee getuigen leest, komt dit niet overeen met de reactie ten tijde van Elisa. Ook niet verwonderlijk, immers vroeg Jezus zich af of Hij bij Zijn wederkomst nog geloof op aarde zou vinden. Religie genoeg, kijk maar naar de groene kerk. Satan heeft het inmiddels voor elkaar gekregen dat we de regels van de overheid hoger achten dan Zijn geboden en inzettingen, en we God meer als een algemeen begrip kunnen beschouwen, in plaats van dat Hij onze Schepper is aan wie ons lichaam toebehoort. Het enige wat de mensheid kan redden is, zoals ook weer uit deze geschiedenis blijkt, de Heiligheid van de Vader te ONTDEKKEN. Dank aan Hem die de weg gebaand heeft, onze Hogepriester Jesoua. Laat Hem je Meester zijn bij het bestuderen van de geschriften, Hij is de Weg de Waarheid en het Leven.

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 november 2021 om 20:59

  Beste Dirk,

  In Lucas 17:26 NBG51 staat geschreven, dat wij leven als in de dagen van Noach ( Genesis 6 NBG51 ). Wij leven ook als in dagen van Lot ( Lucas 17:28 NBG51 ). In Jacobus 5:17,18 NBG51 wordt ook over Elia gesproken. Volgens Jacobus 5:16b NBG51 was hij een man van gebed, omdat het gebed van een rechtvaardig veel vermag. Bidden is iets wat wij allemaal moeten leren, willen wij net als een Elia zijn in deze wereld. De voorwaarde is, dat wij een rechtvaardige man van God moeten zijn. Dan zal God luisteren naar ons gebed.

  Groeten van San

 6. Willem van Duijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 november 2021 om 23:36

  Baäl oprecht dienen… zo hoort een christen te leven… Ik kan me voorstellen dat een lezer schrikt…
  Baäl dienen???? Wie de Enige Echte Baäl van het gans heelal niet kent zal nooit in Zijn heerlijkheid ingaan… Baäl betekent “eigenaar” en ten andere heer. Als je dat overdenkt… hoe grievend moet het zijn geweest als Israël een steen, een boom of wat dan ook hun “baäl” (ja nu bewust met een kleine letter “b” geschreven) noemden… terwijl Hij het was die Abraham riep, en Zijn zegen beloofde voor heel het volk en door de Here Jezus, zelfs heel de wereld. Een lied geschreven door Jan de Liefde, drukt het heel nauwkeurig uit… “van U zijn alle dingen, van U o God alleen”. Lezer kijk maar eens naar de 10 geboden… en “denk” na elk gebod maar eens “want van U zijn alle dingen”… Rom. 11: 36 “want uit Hem en door hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. Deze les mocht ik in 2012 leren, toen Hij “mijn grootste bezit”; ik bedoel mijn vrouw in Zijn heerlijkheid thuis haalde. En nog steeds kan ik zeggen “van U zijn ALLE dingen! Het is goed… en ja ook ik ben Zijn eigendom door het vergoten bloed van Zijn zoon!

 7. Johan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 november 2021 om 23:58

  Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.
  Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders; opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan (MALEACHI 4:5-6), en OBADJA 21: Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal de HEERE zijn.

  NB: Het bovenstaande is reeds lange tijd vervuld en nog steeds gaande. Bereidt u voor op de Wederkomst van de HEERE.

 8. Joachim zegt:
  Geplaatst op zondag 21 november 2021 om 12:31

  AMEN!

 9. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 21 november 2021 om 16:51

  Niet alleen op de berg Karmel maar op vele z.g. heilige plaatsen heeft ons voorgeslacht gebedshuizen opgericht, en zich ook toegeëigend; vandaag zou men zeggen: bezet. Vele hiervan hebben we met CVI mogen bezoeken; vrijwel altijd zei onze gids te verwachten dat Israel eens van hun God opdracht zal krijgen het land te reinigen van al deze tempels!
  Wel blijft de geschiedenis van Elia die 400 baalpriesters eigenhandig afslachtte een voorbeeld voor ons allen !

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 21 november 2021 om 19:36

  Zonder de God van Abraham, Izak en Israel kunnen we ook niet, geen enkel mens. Ook al dienen wij dan nog wel eens als zogenaamde ‘schijn christen’ niet de 3, drieënige en Waarachtige. Hij is wel de enige Heiland der Schriften, die arme erf-zondaren de reddende hand reikt. Zodat geen 1 van ons als mens behoeft om te komen, ze kan redden, zelfs van de eeuwige dood. Hem dan te dienen en volgen is zeer de moeite waard. Met een gerust hart kunnen we Hem in ‘t hart toelaten dus. Om behouden en WEL in Zijn huis met de vele woningen te mogen komen. Laten we toch maar de Ware God gaan gehoorzamen. Bij de ware christen, ook bij mij vast en zeker, Hij zelf maakt het Woord vast en zeker, zwoegen voegt er niets aan toe. Zijn woord toch blijft voor altijd, en eeuwig, een waarschuwing terecht, ons hart behoort toe aan de Schepper van het ALLES. Ontvangen om Hem te volgen, te dienen en te verheerlijken, dit kan alleen uit een zuiver en oprecht hart. Alleen dat hart wat gereinigd is, of wil gereinigd worden, wacht er dan niet meer mee, voor het bij de tweede komst weleens te laat kan, zal wezen. Dus dan nooit meer kan worden overgedaan, omdat we wel sterfelijk zijn immers. Blijf jij maar zo de Nieuwsbrieven in dienst van Heere God staan, hoor Dirk. Ik word erdoor opgebouwd en bemoedigd.

 11. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 21 november 2021 om 20:50

  Beste Dirk, Even een reactie op het begin van de nieuwsbrief. Jezus is het Hoofd van het lichaam, en ook de bruid. Dat is nog steeds een stukje van de verderfelijke vervangingstheologie. Openbaring 21 stelt ons de bruid voor, de vrouw van het Lam. Het gaat om Jeruzalem met de twaalf poorten met de namen van de twaalf stammen. De naam van de kerk staat daar NIET bij! Hosea 2:18 “Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen” Jeremia 3 zegt dat de HEERE Israël heeft getrouwd! Er is een verbond met Israël gesloten en met niemand anders. De kerk was nog nergens te bekennen toen God Israël als Zijn EEUWIGE bruid uitkoos. Israël was bruid in het oude verbond, en God heeft nooit een andere bruid gekozen. Wij als gelovigen uit de heidenen, die bij hen worden ingeënt, als we dat overigens ook daadwerkelijk willen, delen mee in de beloften van de Bruid, maar we zijn NIET DE BRUID GEWORDEN! Als je de ene bruid vervangt door een andere bruid, dan ben je nog steeds niet los van de aloude vervangingsleer. Wanneer in het NT de vergelijking gemaakt wordt met Jezus als Bruidegom en de gemeente ALS bruid, gaat het om de eenheid van Hem en Zijn gemeente te beschrijven ALS DEZELFDE EENHEID DIE ER MOET ZIJN TUSSEN MAN EN VROUW. Wij mogen ons verenigen met de Bruid om straks het feest mee te vieren, maar we worden NIET de bruid. De huwelijksakte in Numeri 15 is gericht aan Mozes en de Israëlieten. Wij hoeven ons dus niet af te vragen wie de Bruid is, want de Bruidegom Zelf heeft Zijn keuze al lang gemaakt. Als we worden uitgenodigd om het bruiloftsfeest bij te wonen, en we komen binnen in de bruiloftszaal, dan gaan we toch niet zeggen dat we ook de bruid willen zijn? (Lukas 14:8-10) Laten we toch als gelovigen uit de heidenen onze plaats eens weten, zoals Paulus ons heeft voorgehouden in Romeinen 11 en ons waarschuwde voor zelfingenomenheid, hoogmoed en wijs in eigen oog!

 12. Harold zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 november 2021 om 10:32

  Ik ben het deels met Harry eens wat betreft De Bruid behalve het volgende: “Wij als gelovigen uit de heidenen, die bij hen worden ingeënt, als we dat overigens ook daadwerkelijk willen”.
  Wij als wedergeboren christenen kunnen niet weggekapt worden van de edele olijfboom, zie Rom. 11. Dus ook niet geënt. Dan komt de vraag naar boven: Welke positie hebben wij dan en wie zijn de heidenen van Rom. 11? Dit onderscheid is belangrijk want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen o.a. Filippenzen 3:20.
  Alleen Paulus kreeg deze openbaring nadat het merendeel van Israel in Handelingen 28:28 het Koninkrijk Gods niet aanvaarde. Veel heidenen in die tussenperiode kwamen tot geloof en werden ingeënt op de de edele olijf (Israël).
  Na Handelingen 28 kreeg alleen Paulus de specifieke openbaring van het Lichaam van Christus, Efeziers 3:3 “dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef”.
  Onze positie is anders dan de heidenen in die tussenperiode. Is bovenhemels, Efeziers 2:6 “en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus”. Je zou het kunnen vergelijken met de tabernakel, drie afdelingen, voorhof-heilige-heilige der heilige. Of aards-hemels-bovenhemels.
  Drie roepingen dus. 1. Voor Israel, 2. voor heidenen in die tussenperiode plus eerstgeborenen van Hebreeën 11 en 3. Het Lichaam van Christus.

 13. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 november 2021 om 18:06

  Ik vind Kees v.d. Staaij wel een Elia. In elk debat haalt hij onbevreesd Gods Woord erbij. De regering en wij zullen nooit kunnen zeggen dat we het niet hebben geweten, al is het alleen al door de woorden van Kees.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden