Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Extra dringend corona-advies: Bid elke dag! (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 december 2021, 10:56 door Dirk A A

Aan de coronaregels van de overheid wil ik graag een extra zeer dringend advies toevoegen: Bid elke dag! Vanuit het besef dat alleen de Heere ons nog kan redden uit deze crisis.
Er is een Helper groot van kracht, God in de hemel. Ik zie uit naar het moment dat onze overheid Zijn hulp zal inroepen, vanuit het besef van afhankelijkheid van Hem.

‘We weten het niet.’ Heel veel deskundigen spreken dat zinnetje telkens weer uit. Laten we het ook maar erkennen: wij weten het niet. Er zeker, dan hebben we onze verantwoordelijkheid maatregelen te nemen om de besmettingen zoveel als mogelijk in te perken en de zieken te helpen.

Maar er is meer. Er is ook een geestelijke kant aan deze hele crisis. En daar horen we zo weinig over. Daarom pleit ik er voor enkele geestelijke leiders toe te voegen aan het Outbreak Management Team (OMT), dat de regering adviseert.
Aanstaande week zal er wel weer een nieuwe persconferentie zijn. De huidige beperkende maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk worden voortgezet.

Ik wil premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge wel een handje helpen en alvast een voorzetje geven. En ik zou er de persconferentie mee beginnen, om het extra aandacht te geven.

Mijn adviestekst aan Mark Rutte om door te geven aan het volk luidt: ‘Beste mensen, gelet op de ernst van de situatie, begin ik deze keer met een zeer uitzonderlijke oproep. Bid elke dag tot God in de hemel, om Zijn hulp in te roepen bij het stoppen van de coronapandemie. Dit vragen we niet alleen aan de gelovigen in ons land, maar aan iedereen. We doen nu al bijna twee jaar ons uiterste best om uit deze crisis te komen, maar het lukt ons niet. We beseffen dat alleen God ons nog kan redden.’

Het is in de geschiedenis van ons land het vaker gebeurd dat de landelijke of provinciale overheden het voortouw namen bij het inroepen van Gods hulp in crisissituaties. In de zestiende en zeventiende eeuw werden zelfs boetedagen uitgeschreven in tijden van nood, oorlog of andere rampen.
Ook in de Bijbel komen we gebedsdagen tegen, waarop het volk vastte en bad. U kunt er onder meer over lezen in 2 Kronieken 20, Ezra 8, Jesaja 22 en Zacharia 7 en 8.

Vanuit onze nood mogen we tot de Heere roepen om redding, om Zijn ingrijpen. Met belijdenis van zonde en schuld, in verootmoediging.
Enkele Bijbelwoorden om u op weg te helpen:

‘Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE,
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden’ (Psalm 130:1 en 2).

‘Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast’ (Psalm 40:2 en 3).

‘In mijn nood riep ik de HEERE aan,
ik riep tot mijn God;
Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis,
mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren’ (Psalm 18:7).

‘Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: ‘Och, Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen,
wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen,
(…)
Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer…’ (Daniël 9:4, 5 en 19).

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 december 2021 om 13:28

  Ja, laat ons bidden dat nog velen zich omkeren naar de Heer, want alleen van Hem is het heil… Hij is de rots waarop wij staan. Amen!

 2. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 december 2021 om 14:50

  Ik wou dat dit lukte.
  Een overheid die begint met op de knieën te gaan.
  Het verwachten van de Enige Helper groot van kracht.
  En dan begint het met: ieder inwoner bidden voor de overheid. Dat ze ziende worden.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 december 2021 om 18:28

  Laten we ook alstublieft bidden voor de zeer gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne, opdat daar ontspanning moge komen. Een verdere escalatie van deze situatie met daarbij dreigementen en zware economische sancties van de VS kan er namelijk toe leiden dat Rusland besluit om de gaskraan naar Europa helemaal dicht te draaien, waardoor Europa dat zo afhankelijk van Russisch gas is geworden, te maken krijgt met een gascrisis, waarbij er grote tekorten aan gas ontstaan. Dat zal hoe dan ook catastrofale gevolgen hebben voor de Europese economie en huishoudens, zeker met koud winterweer zal dit mensenlevens kosten. Bovendien zitten de Russische en de Oekraïense bevolking ook niet te wachten op een oorlog.

 4. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 december 2021 om 20:51

  Wat fijn: u eindigt de Nieuwsbrief met Mattheus 1:21. Hier lezen we waarom onze Heer ‘Jezus’ moest heten, zoals tegen Jozef gezegd werd: omdat Hij ZIJN VOLK zalig zou maken van hun zonden. Laten we God hier oprecht voor danken, wetende dat Hij hen ook zal verlossen van al hun vijanden, zoals vele profetieën vermelden.
  En wat een vijanden heeft Israel vandaag! Ze hebben nu 6 oorlogen gewonnen en de 7e staat voor de deur.
  Ze hebben iedere keer God de eer gegeven voor hun overwinningen, terwijl de wereld – UN/VN – in alle toonaarden zwijgt!

 5. david zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 0:09

  Ja Dirk, je hebt gelijk als je schrijft dat alleen de Heere ons uit deze crisis kan redden.
  Wij moeten onze zonden belijden en oproepen tot bekering, dan kan de Heere ons met één woord uit deze crisis redden zoals de Heere in Markus 4 de wind en het water tot bedaren bracht.

 6. W.Brink zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 6:42

  Er waait in Nederland een seculiere wind.
  Het christelijk geloof is op zijn retour.
  Daarom is het niet te verwachten dat Mark Rutte en Hugo de Jonge wijzen op het belang van bidden bij de persconferentie.
  De opdracht is wel voor de overheid te bidden.

 7. Popko zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 11:17

  Beste broeder Dirk, Uw commentaar is me uit het hart gegrepen! Laten we zolang de overheid daar nog geen gehoor aangeeft voor hen blijven bidden zoals onze plicht is volgens 1 Tim. 2:1, 2.

 8. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 11:50

  Helaas Dirk, bidden voor Rutte en de Jonge is een zinloze actie, dan kunnen we net zo goed bidden dat alles wat o.a. in het boek Openbaring en Daniel staat niet door moet gaan.

  Zouden deze boeken zonder reden geschreven zijn ?

  De meeste profetieen in de Bijbel zijn al uitgekomen.

 9. Goris.Pijl zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 12:27

  Een geweldige suggestie en wat voor ons onmogelijk lijkt is bij God mogelijk om de gedachten van onze leiders te veranderen. Want we hebben een machtig God.

 10. Willeke zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 14:11

  Goris.Pijl, denk niet dat God de gedachten van onze leiders gaat veranderen…In de Bijbel staat geschreven: en al deze dingen, zij dienen te geschieden…Gods wegen zijn ondoorgrondelijk…

 11. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 17:13

  Ben het met Maria eens. Trouwens dat doet niets af van het nut te bidden, maar dan voor het openen van onze ogen voor Gods heiligheid. Terug naar de eerste liefde, zogezegd. Helaas mist dat bij een groot deel van hen die zich voor gelovigen uitgeven, vertrouwen op een experiment met “de tempel van God” in plaats van te beseffen dat bij Hem de ware bescherming te verkrijgen is, ook al gaat dit door de dood heen! In het oude testament lees je dat twee zonen “vreemd vuur” binnen brachten om te offeren; Gods toorn ontstak, en beide vielen dood neer! Hoeveel “vreemd vuur” denken we binnen te kunnen brengen in “onze tempel”? Wanneer dit experiment de voorzienigheid van God zou zijn, waarom zijn er dan inmiddels zoveel dodelijke slachtoffers? “Ons” gedrag lijkt op “kom Heer Jezus, kom haastiglijk, maar voorlopig nog niet. Laten we inderdaad op de knieën gaan, bidden om het geloof van Sadrach Mesach en Abel-Nego, met minder kunnen we niet toe!

 12. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 19:13

  Ik zou willen dat het waar zou kunnen worden dat de overheid, bij monde van Mark Rutte, een oproep zou doen voor gebed. Maar dat valt niet te verwachten, want zoals de Bijbel al zegt in 1 Cor 2 vers 14: ‘Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem’.
  Ik zou het al veel mooier vinden als er in de kerken schuldbelijdenis zou worden gedaan en gebeden zou worden of de Here in Zijn grote barmhartigheid deze gesel van corona niet van ons zou willen wegnemen. Wellicht zal dat hier of daar ook al wel gebeuren – dat hoop ik dan maar, want ik heb er eigenlijk nog niet van gehoord.

 13. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 19:55

  Beste Dirk en lezers

  Het gebed is heel belangrijk, maar zouden we niet eerst onze zonden moeten belijden bij de Heere?
  Hebben we dit niet aan ons zelf te danken door onze zonden?
  Onze ongerechtigheid reikt tot de hemel.
  Euthanasie, abortus, gaypride, en Israël niet zegenen maar als een baksteen laten zakken.
  Zijn er niet veel kerken wereldgelijkvormig geworden.
  Maar gij geheel anders! Is dat aan ons te zien?
  We zijn al jaren bezig God en zijn gebod uit de samenleving te krijgen!
  Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen!
  Is dat niet de oorzaak van alle ellende ?

 14. Syl zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 20:33

  Lire Amos 3 et 4 le pourquoi que ces catastrophes arrivent. Il est 5 fois écrit: malgré tout ils ne revinrent pas à Moi , dit l Éternel. Les catastrophes sont là pour nous rappeler que sans Dieu et sans Jésus nous ne pouvons pas nous en sortir. Revenons à Lui et Il guérira notre pays.

 15. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 21:10

  Vertaling voor bovenstaande reactie van Syl:

  Lees Amos 3 en 4 waarom deze rampen gebeuren. Er staat 5 keer geschreven: ondanks alles keerden zij niet tot Mij terug, zegt de Heer. De rampen zijn er om ons eraan te herinneren dat wij het zonder God en zonder Jezus niet kunnen redden. Laten we tot Hem terugkeren en Hij zal ons land genezen.

 16. J.J. Koppe zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 21:24

  Oproep tot gebed. Als je dan leest wat de verschillende reacties zijn…
  We mogen eerlijk de vraag stellen ‘Waarom verlang je er naar dat corona voorbij gaat?’

  De wereld wil het om weer vrij te zijn en te doen wat zij verlangt.
  Maar de kerk? Is het anders? Of is het omdat we van een bepaald soort verdrukking af willen zijn?

  Frappant vind ik het idee dat bidden voor o.a. Mark Rutte en Hugo de Jonge geen zin zou hebben.

  Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik me een verandering in hun leven naar God toe, moeilijk voor kan stellen. Maar…, zo beperkt mijn ‘niet voor kunnen stellen’ wel Gods macht en beperk ik Gods handelen aan wat ik me wel of niet voor kan stellen.

  Ik herken wel iets van de gedachte “Heeft het zin om voor verandering te bidden in de wereldsituatie, terwijl we vanuit Openbaring weten dat het steeds slechter zal gaan met de wereld en de vervolging van Gods kinderen steeds heftiger zal worden.

  Maar, zolang we nog steeds opgeroepen worden voor onze vijanden te bidden, is gebed voor onze overheid, inclusief Mark Rutte en Hugo de Jonge niet onterecht. In tegendeel. We worden ertoe opgeroepen!In Bijbelse tijd viel daar ook de Romeinse (bezettende) macht onder.

  Daarbij zegt de HEERE in Jesaja 55 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

  Laten we daarom vanuit onze ideeën niet invullen welk bidden al of niet zin heeft, maar bidden dat satans macht nog wordt ontmaskerd.

  Jezus wederkomst is er tenslotte nog niet omdat de Heere niet wil dat een mens verloren gaat maar tot bekering komt en leeft. 2 Petrus 3. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

  HEERE, leer ons bidden door Uw Heilige Geest en maak Uw heerlijkheid groot. Dat we ons verwonderen mogen!

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 12 december 2021 om 21:53

  Beste Dirk, een commentaar naar mijn hart. Ik weet dat God al deze gebeden voor Mark Rutte en Hugo de Jonge kan verhoren. We hebben als bidders grote kracht. Ik hoop dat heel veel bidders jouw oproep zullen volgen. Als ik zeg dat God deze gebeden niet kan verhoren maak ik Hem tot een leugenaar.
  Of bid ik alleen voor een zaak waarvan ik denk dat God die kan verhoren ?

 18. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 13 december 2021 om 11:32

  Beste Dirk,

  Gebed is een machtig wapen.

  Maar zolang de overheid en de koning God niet erkennen en dienen als de Alvoorzienende, Almachtige, rechtvaardige en genadige God in Christus Jezus Zijn Zoon, geldt voor mij:

  Jesaja 33:22

  Want de Heere is onze Rechter, de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning, Hij zal ons behouden.

 19. Elly zegt:
  Geplaatst op maandag 13 december 2021 om 12:25

  We moeten als land, maar ook als wereld, weer terug naar de Heere God met Zijn geboden en voorschriften.
  En zoals Dirk schrijft, Bidden tot de Heere God dat Hij ons wil vergeven wat we verkeerd doen en alles wat we verkeerd hebben gedaan.
  De Heere God wil onze Helper en Verlosser zijn, kunnen we lezen in Zijn Woord, de Bijbel.
  Geloven en Vertrouwen!

  Ik geloof, dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en het Outbreak Management Team, niet voor de goede oplossing kunnen zorgen, en dat zij het virus niet onder controle kunnen krijgen.
  Laten we onze gezondheid bij de Heere God zoeken en niet in een vaccin.

  Zoals Saulus, die eerst een christenvervolger was, maar later als Paulus, een volgeling van Christus werd, zo kan ieder mens tot verandering komen en van de Heere God het goede inzicht ontvangen.
  Niets is onmogelijk.
  En dit geld ook met name voor Mark Rutte, Hugo de Jonge en het Outbreak Management Team.

  Gebeden hebben kracht.
  Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 13 december 2021 om 12:51

  Sjalom Dirk en anderen,

  Dankjewel voor je oproep om te bidden voor onze overheden.
  Ik denk dat nog en heel ander aspect benoemd mag/moet worden: het persoonlijke gebed dat de Eeuwige een wacht voor mijn lippen zal zetten om heel bewust geen olie op het brandende vuur te gooien van tegenstanders van het vaccineren.
  Het is onze mening die het vuur van verdeeldheid brandend houdt en daardoor niet vanzelf uitgaat.
  Het nemen van verantwoordelijkheden, ook van hen die volledig gevaccineerd zijn, en zich daardoor veilig voelen en beschouwen gaat een splijtzwam worden in de samenleving.
  Het is ieders persoonlijke keuze en uiteraard ontaardt deze pandemie, want dat is het toch, in een afgod die een wig gaat worden tussen de Eeuwige en ons mensen.

  Mogen wij dan niet verontrust worden? Jazeker dat is heel legitiem!
  Maar beheerst dat alleen ons leven vandaag de dag?
  Vaak kijken wij naar de ander en heel weinig nog maar naar de Eeuwige.
  Zij die wijzen naar de overheden die G’d niet dienen en volgen zou ik willen wijzen op Daniël en zijn vrienden die uiterst nuttige onderdanen en raadgevers waren in een heidense omgeving. Zij volgden het principe van Jeremia over het zoeken van de vrede van de stad waarin de ballingen gevestigd waren.

 21. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 13 december 2021 om 14:38

  Gebeden hebben kracht, amen! Maar wel gebeden naar Gods wil en in geloof. Het is zeker onze roeping om te bidden, maar wat? Lazen deze week een mooi stukje van A. Murray: “Als een voorbidder wordt u de genade geschonken om voor anderen te bidden, vast en zeker gelovend dat God u zal verhoren. Denk eens aan de verandering die over een gemeenschap zou komen als elke gelovige daarin de tijd zou nemen om te bidden voor hen die niet geloven. Hoe zou God verheerlijkt worden door ons overvloedig vrucht dragen! Geliefd kind van God, neem er de tijd voor om God deze heerlijke beloften (Joh 14:13, 14; 15:7, 16; 16:23, 24, 26) op uw hart te laten schrijven”. Verder is de kortste weg om te bidden om stromen van de Geest en de komst van het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, waar de Heere Jezus zal regeren en de satan gebonden zijn. ( it is nog niet de eeuwige heerlijkheid). Zelf werd ik er ook bij bepaald om tot een zegen te zijn voor de volken, een stralend licht voor de mensen om mij heen. Dat kan alleen dicht bij Jezus, opdat Hij door mij schijnt. En natuurlijk bidden voor de bekering van Israël, dat hangt allemaal met elkaar samen. Tot slot, laten we onze vervolgde broeders en zusters niet vergeten, er wordt immens geleden, sowieso ook door mensen die de Heere Jezus niet kennen. Wat aangrijpend! Uw Koninkrijk koom` toch o Heer!!!

 22. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 13 december 2021 om 20:09

  Het corona virus sterft vanzelf een keer uit, maar de islamisering niet, denk daar maar eens over na, wat voor last wij op onze kleinkinderen leggen, ook de christelijke partijen doen hier aan mee, kom bij hen niet aan de Islam, want dan kom je aan hen, daarom dit is veel gevaarlijker dan menig virus.

 23. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 december 2021 om 12:08

  Bedankt Dirk. Voor de overheid bidden is een christen plicht. Maar zwijgen over de zonden van de regering, abortus, euthanasie, voltooid leven en nog veel meer zoals nemen van pillen bij feestjes en nog veel meer, kan beslist niet. Gewoon stemmen op een partij die voor dit alles is kan niet volgens mij. God weeft ons zelf in de moederschoot. Israël werd gestraft voor veel minder: een volkstelling van David. De boeren moeten weg, maar hongersnood komt er door de opwarming van de aarde. Hebben wij geen verantwoording? Er zijn meer bomen gekapt in Nederland dan waar ook. Door wisselbouw veel minder ziektes enz. enz. Weides geen kunstweides of veel minder. Plant bomen om de weilanden percelen. Maar zorg voor voeding. Voeding heeft de mens nodig, zoals ook Gods Woord. Het één geeft leven, het andere eeuwig leven.

 24. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 december 2021 om 12:28

  Terecht, gebed is noodzakelijk, maar ook aanbidding en proclamatie. Kijk eens naar wat stichting Presence elke week doet met gelovige artiesten in elke provincie op een mooi plein van de hoofstad. Ze doen dit heel correct met toestemming en het is steeds weer een feest. Er is nog een provincie te gaan, Zwolle staat nu op het programma! Aanbevolen!Check op youtube

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden