Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Trek een muur op, ga voor Gods aangezicht in de bres staan (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 december 2021, 9:54 door Dirk A A

Met heel mijn hart geloof ik dat God naar Nederland kijkt, zoals klinkt in Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon gaan staan voor het land…’
Hij zoekt naar mensen die een muur kunnen optrekken tegen het kwaad, die voor Zijn aangezicht in de bres kunnen staan voor het volk. De situatie is ernstig. De nood is groot. Raakt het ons dat miljoenen landgenoten voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Heere Jezus niet kennen? Raakt het ons dat er een moment komt dat de genadetijd voorbij is? Raakt het ons dat op een dag Zijn oordelen ook over ons land en over ons volk zullen komen?

Het jaar 2021 zal de boeken ingaan als crisisjaar. Een jaar zonder missionair kabinet, een jaar waarin velen in angst leefden vanwege corona, een jaar waarin het christelijke getuigenis binnen en buiten de kerk zwaar onder druk stond.

Onze zonden en ongerechtigheden roepen tot God in de hemel. Zijn wij beter dan Juda en Israel in Ezechiël 22? Nee toch? Het is genade van Hem dat Hij ons nog genadig is. Hij heeft ons nog niet afgeschreven. Dringend vraag ik u daarom ook te bidden voor de samenstelling van de nieuwe regering, dat de Heere het zo leidt dat er ook ministers en staatssecretarissen in het kabinet plaats zullen nemen die Hem kennen en Zijn vertegenwoordigers in de nieuwe regering zullen zijn.

Ik geloof dat de Heere ernaar verlangt om ons genadig te zijn. Hij is zo vol van liefde en vol van ontferming. Hij zond Zijn Zoon, de Heere Jezus – het is bijna Kerst – om ons te verlossen en eeuwig leven te schenken. En Hij wil niet dat iemand verloren gaat, ook u niet, maar dat allen tot bekering komen.

Toch lezen we in het Bijbelboek Openbaring dat Gods oordelen komen over deze wereld. Wie dat zegt, is geen doemdenker, maar een realist, omdat Gods Woord het aankondigt.
Dat was ook zo in Ezechiël 22. De profeet waarschuwde het volk van Juda tegen Gods oordelen. Het volk pleegde overspel met de afgoden, had de Heere de rug toegekeerd, leefde in zonde. ‘U bent Mij vergeten, spreekt de Heere HEERE,’ zegt vers 12 zo kernachtig.

Dan is daar opeen vers 30. De Heere verlangde er zo naar dat het volk tot Hem zou terugkeren. Hij keek vanuit de hemel neer of er een muur van bescherming tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid om het volk werd opgetrokken. Of er iemand was die in de bres ging staan voor het volk.
En jazeker, daar was Ezechiël. Maar kennelijk was er niemand anders die in de bres was gaan staan en een muur had gebouwd. Een buitengewoon aangrijpende situatie.

De situatie in ons land is gelukkig nog anders. Hoewel? Als wij, zoals God vanuit de hemel, de zonden en de ongerechtigheden zou kunnen zien die plaatvinden, dan zouden we niet weten wat we zien. Dan zouden we met stomheid zijn geslagen.

En toch, en toch, er zijn er nog velen in ons land die hun knieën buigen voor de Heere, die muren bouwen en in de bres staan voor land en volk. Daar ben ik vast van overtuigd. Dat geeft hoop.
De Heere ziet ook u, bidder, bouwer, u bent belangrijk voor Hem. Houd vol, zie op Hem, geef uzelf aan Hem volkomen.

De Heere Jezus kwam om een muur op te trekken, Hij heeft alles volbracht en bouwt aan het eeuwige huis, met zijn vele woningen. Hij is in de bres gaan staan, als voorbidder. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Daarom zendt Hij de zeer goede boodschap van het Evangelie uit tot aan de einden van de aarde. Daarom bidt, pleit Hij bij de Vader voor de Zijnen.
Bouw, bid, sta in de bres. Laat u door God gebruiken. Tot zegen voor ons land en volk en tot eer van God.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. getuige zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2021 om 0:27

  Opwekking
  Gods Bazuinen Klinken Luid

  Gods bazuinen klinken luid
  Wachters op de muur zie uit
  Verzamelt u en sluit de rij
  Verkondigt Jezus` heerschapij

  Kom met uw pracht en uw luister
  Kom met uw naam vol van kracht
  Kom zend uw licht in het duister
  Heer u bezit alle macht,
  Heer u bezit alle macht

  Gods bazuinen klinken luid
  Op de bressen stel niet uit
  Een hand die het zwaard hanteert
  De ander die de Heer vereerd

  Kom met uw pracht en uw luister
  Kom met uw naam vol van kracht
  Kom zend uw licht in het duister
  Heer u bezit alle macht,
  Heer u bezit alle macht.

 2. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2021 om 12:03

  Beste mensen,
  Nog leven we in genadetijd. Maar hoe lang nog. God wil dat niemand verloren gaat, maar dat een ieder tot geloof komt. Laten we blijven bidden voor een opwekking in ons land. Dat onze nieuwe regering ook God mag zoeken. Dat CU ook de christelijke standpunten mag verdedigingen. Dat we elkaar als christenen mogen blijven bemoedigen. Dat we in deze bizarre tijden ons vertrouwen op God blijven stellen. We leven vol verwachting. Jezus die geboren werd, het evangelie verkondigde, stierf voor onze zonden, maar ook opstond uit de dood, opgevaren is naar de Hemel. Zijn bloed heeft gevloeid voor onze zonden. Maar als we ons bekeren zal Hij ons genadig zijn. Is er vergeving, en zullen we voor altijd leven met Hem. Eeuwig leven. Jezus komt terug. Hij zal ons verlossen van de ellende waarin we nu leven. De duivel gaat nog rond als een brullende leeuw, maar is verslagen. Laten we dicht bij Jezus blijven.

 3. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2021 om 16:01

  Nederland is een vooraanstaand land in de EU wat betreft van God los… massaal kerkverlating en bij onze Mark Rutte hang een ramskop (Baphomet) op zijn werkkamer, cadeau gekregen van Balkenende.
  Daar kan geen zegen vanuit gaan, maar eerder oordelen.
  Een land dat God de rug toekeert, krijgt met grote problemen te maken, dus laten we inderdaad hopen op veel bidders en wachters op de muren!

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 december 2021 om 16:53

  Laten wij ook bidden voor de kabinetsformatie, opdat er de juiste personen als ministers en staatssecretarissen worden aangesteld. Opdat wij een regering moge krijgen die tot heil en zegen voor ons land en volk zal zijn en ook om zal zien naar de zwakkeren in onze samenleving.

  De spanningen tussen Rusland en Oekraïne lopen ook steeds verder op, waardoor de gasprijs in combinatie met zeer lage aardgasvoorraden steeds hoger en hoger wordt met alle nare gevolgen van dien. Rusland kan immers de gastoevoer naar Europa helemaal dichtdraaien, waardoor Europa met een acute gascrisis te maken krijgt. Laten we mede daarom ook bidden voor deze situatie.

 5. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2021 om 11:58

  Een nichtje uit Canada schreef vanmorgen op haar facebook :

  There are 365 messages from God in the Bible that begin with a phrase like, “Fear not!” In other words, every single day of the year you can read a message from God that says, in effect, “You don’t need to be afraid. I am for you; I am with you; I love you.”

  Gezegende Kerstdagen.

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2021 om 12:09

  Vertaling van bovenstaande reactie:

  Er staan 365 boodschappen van God in de Bijbel die beginnen met een zin als: “Vrees niet!” Met andere woorden, elke dag van het jaar kun je een boodschap van God lezen die in feite zegt: “Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben voor je; Ik ben met je; Ik hou van je.”

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2021 om 19:49

  Dierbare mensen, wanneer wij ons voor de volle 100% inzetten in dienst van de HEERE Heere, kunnen we de wensen van ons hart verkrijgen. Wij verlustigen ons dan namelijk in het werk van de Heer, die ons zendt als schapen te midden van de wolven. Dat is en blijft een moordAARDIG dier. Hier in Nederland notabene zelfs nog beschermd ook. Maar roofdier blijft hij. Kort geleden mocht hij daarom zomaar enkele (weerloze) en kwetsbare schapen dood bijten. Herdekens & HERDERS hadden geen WAKENDE ogen. Dat wij maar mogelijk gelijken op de herders van Efratha’s velden. Die trokken naar Bethlehems stal, om het kind Jezus (daar) op te zoeken. Dat de overheidsdienaren en gezagsdragers het zwaard toch maar niet tevergeefs zullen dragen. En de moordAARDIGE wolven zomaar hun gang te laten gaan, omdat ze wettelijke bescherming genieten, wordt aangeboden. Het is te gek voor woorden. Dus zo NIET LANGER. Verdelgende machten en krachten moeten verdelgd, en aan banden gelegd worden. Weg met die kwade, boze geesten en overheden in de lucht.

 8. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 19 december 2021 om 21:00

  Als we God willen behagen, dan is de eerste vereiste een muur op te trekken voor Zijn volk Israël, zoals we lezen in Jesaja 62:6-7 “Op uw muren Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen ze zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet”. En Dirk, vóór hoofdstuk 22 van Ezechiël krijgen we eerst hoofdstuk 13:5 als antwoord op Jesaja 62 ‘u bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd”. Laten we bidden dat God niet van ons kan zeggen: “Maar Ik vond niemand!” Als we op het bovenstaande ‘Amen’ kunnen zeggen, dan pas kan God ons gebruiken om ook voor ons land een muur op te trekken en in de bressen te staan.
  God droeg ons op om de Joden tot jaloersheid te wekken (door handel en wandel en voor hen op de bressen te gaan staan, dag en nacht zegt Jesaja). Als we dat eerst in praktijk gaan brengen en daarna voor ons eigen land en volk in de bressen gaan staan, dan zal dat zegen voor ons zelf, maar ook voor ons land tot gevolg hebben! Dat heeft God zelf beloofd. En wat Hij belooft, dat doet Hij, want Hij is getrouw! (Genesis 12:3)

 9. Maaike zegt:
  Geplaatst op maandag 20 december 2021 om 15:40

  Elke woensdagmiddag komen we als vier vrouwen samen om te bidden.
  We hebben een bewogen hart voor degenen die de Heere Jezus niet kennen.
  Kortgeleden meegedaan aan een actie om met mensen in gesprek te gaan over het Evangelie.
  Maar de meeste mensen wijzen het af, heel verdrietig.
  Maar we volharden in het bidden, uiteindelijk moet God zelf mensen trekken met Zijn liefde.

 10. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 20 december 2021 om 17:22

  Mijn gedachten over deze tijd:
  Diep in mijn binnenste denk ik het volgende:
  Alle glamour/commercie/vleespotten van Egypte zijn stil gelegd.
  Wat overblijft is: God/JHWH die de gestalte van de mens heeft aangenomen en geboren is in Bethlehem.
  Geen kerstinkopen. Geen uitbundige feesten.
  We zijn (konden we zelf niet bedenken) op een bijzondere wijze terecht gekomen in de “stilte/Rust”.

  De herders waren ook in de rust. En in die Rust ging de hemel open.
  “Ere zij God/JHWH” werd er gezongen door de engelen. “Je zult deze God/JHWH die gekomen is in de gestalte van de mens vinden in de kribbe/voederbak te Bethlehem”.
  De herders gingen op WEG!! En ze vonden Hem en Zijn ouders Jozef en Maria.

  Ik hoop dat onze verplichte rust velen er toe dringt om ook op Weg te gaan. En wie op Weg gaat en gaat zoeken naar de Heiland/Redder der wereld zal Hem vinden.
  De Rust en stilte in deze tijd is zo gek nog niet. Christus Jezus moet weer GEZIEN worden. En niets anders!!

 11. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 20 december 2021 om 22:14

  Ik ben de laatste dagen erg geschrokken van reacties van mensen als je even begint over bidden, op de knieën gaan om ons te verootmoedigen. Een reactie van: onzin, er is niets aan de hand, dit is al veel vaker geweest, moeten wij hiervoor gaan bidden, en nog veel meer en dan bij: bepaald strenge gelovigen, pinkstermensen, mensen die niet geloven, dus van alle kanten. Jongeren denken hierover niet na, ouderen zijn onverschillig. Sommigen zeggen: ik geloof dus het raakt me niet. Ik weet dat ik generaliseer maar het is echt waar. Ik ben vreselijk geschrokken. Het ergste vind ik: Daar hoeven we niet voor te bidden. Heb jij dit ook zo ervaren Dirk?

 12. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 december 2021 om 8:42

  Beste Dirk,

  Gods oordelen gáán over ons land en volk.
  Ja, het raakt me dat Gods oordelen over ons land en volk gaan.
  Openbaring 16: de schalen van Gods gramschap.
  Het is ongelofelijk om in dit hoofdstuk te lezen dat de mensen ondanks de oordelen ‘zich niet bekeerden’. En is dat nu ook niet aan de hand? Er staat verder: in plaats van berouw en bekering ‘lasterden zij God’. De mensen weten dus van wie de oordelen komen! Zij zijn echter onbekeerlijk. Wat een verdriet voor God, die de bewoners op aarde steeds weer oproept zich te bekeren.
  Gelukkig: ‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn’ (Rom. 8:1).

 13. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 december 2021 om 18:18

  Dirk
  Ik wens jou met je gezin en allen die de Nieuwsbrief lezen Gezegende Kerstdagen toe.

 14. Ronny zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 december 2021 om 14:21

  Blij om te lezen dat er nog broeders en zusters zijn die getuigen van het evangelie ook nog voor Nederland. Dat geeft weer moed. Gezegende kerstdagen.

 15. Willeke zegt:
  Geplaatst op maandag 27 december 2021 om 10:36

  Goed om te weten: GOD stelt geen eisen aan ons… GOD heeft ons ONVOORWAARDELIJK lief…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden