Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Oproep tot verootmoediging en gebed in crisistijd (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022, 10:42 door Dirk A A

We leven in spannende tijden.
Hoe ontwikkelt de coronacrisis zich?
Iedereen wordt erdoor geraakt, van jong tot oud.
En sommigen heel heftig.

Psychisch kan het heel zwaar zijn.
Misschien weet je niet meer hoe het verder moet.

Daarom een oproep tot gebed en verootmoediging.

Mijn dochter moest vorige week een vrij lange treinreis maken.
Ze had grote vertragingen.
Vier keer moest de machinist stoppen, omdat er iemand voor de trein was gesprongen.

Ze heeft erover gesproken met de conducteur.
Die kon het nauwelijks meer aan.
Elke keer als er iemand voor de trein was gesprongen, moesten ze het lichaam van het slachtoffer bedekken met een witte doek.
Vaak jongeren die het leven niet meer zien zitten.

Ook in onze kerken leidt de crisis tot veel onzekerheid en pijn.
Pijn omdat we niet met z’n allen kunnen samenkomen.
Pijn ook om interne verdeeldheid.
Hoe hou je de gemeente bij elkaar?
Hoe krijg je de mensen weer terug in de kerk?

Ook koning Josafat bevindt zich in een crisis in 2 Kronieken 20.
Het was zijn verlangen de Heere te dienen, ga maar lezen in de voorgaande hoofdstukken.
Hij gaat in hoofdstuk 18 wel de fout in door een verbond te sluiten met de goddeloze koning Achab van Israel.
In hoofdstuk 19 komt hij tot inkeer, na erover aangesproken te zijn door de ziener Jehu.
Hij gaat het volk voor in een terugkeer tot de Heere.

Dan komt hoofdstuk 20.
De vijanden – een grote troepenmacht – trekken Juda binnen, via het enige stukje onbewaakte grens, bij de Dode Zee.
Als de Godvrezende koning Josafat hierover op de hoogte wordt gesteld, gaat hij niet allereerst zijn leger mobiliseren, maar vlucht hij tot de Heere.

Hij wordt bevreesd, zegt vers 3.
‘En hij zet zijn zinnen erop de HEERE te zoeken.’


Hier wijst Josafat ons de weg.
Ook wij bevinden ons in een crisis.
– coronacrisis
– crisis in de samenleving
– crisis in de kerk

Zoveel verdeeldheid, zoveel onenigheid, gebrek aan onderlinge liefde, onzekerheid, angst, depressie.
Josafat had letterlijk met een vijandig leger te maken, wij worden geconfronteerd met geestelijke vijanden.
Die zijn erop uit het werk van God te vernietigen, kerken te verdelen, gelovigen af te laten dwalen van de Heere Jezus, het christelijke getuigenis te dwarsbomen.

Het eerste wat Josafat doet, is de Heere zoeken.
In heel Juda roept hij een vasten uit.
Het vasten wijst op de intensiteit.
Het zoeken van de Heere is belangrijker dan onze maaltijd.

Ik geloof dat de Heere ons ook deze weg wijst. NU.
Op verschillende plaatsen in ons land zijn al gebeds- en verootmoedigingsamenkomsten geweest.
Op andere plaatsen en in andere kerkgenootschappen volgen die nog.

Het is mijn verlangen, mijn gebed, dat heel Gods volk deze weg zal gaan.
Wij weten het niet meer.
Alleen de Heere kan ons nog redden.
Laten we net zoals Josafat tot de Heere gaan.

Het voortbestaan van Juda en Jeruzalem staat op het spel.
De vijanden zoeken hun vernietiging.

Misschien voel je je ook wel zo.
Het voortbestaan van je bedrijf staat op het spel.
Zoveel dingen mogen niet meer/kunnen niet meer

Josafat stelt zich als het ware op tussen de Heere en het volk, op het tempelplein.
Ook de kinderen zijn erbij, zelfs de kleine kinderen (vers 13).
Daar richt hij zich tot de Heere.

6. HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is?
Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken.
In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.


Hij erkent Gods macht, Zijn almacht.
Hij is machtiger dan alle vijanden samen.

7. Hebt U, onze God, niet de inwoners van dit land voor de ogen van Uw volk Israel verdreven…
Heere, U hebt eerder al voor ons gestreden, Heere doe het opnieuw.

9. Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult ons verhoren en verlossen.

12b. … wij weten niet wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.

Josafat beseft dat alleen de HEERE hen nog kan redden.
En wij?
Van wie verwachten wij heil en redding?
Van de wetenschappers, van de regering…

Moeten ook wij niet belijden:
HEERE, wij weten niet wat wij moeten doen…
…maar op U zijn onze ogen gericht.

Een oproep tot verootmoediging voor de Heere.
Verootmoediging vanwege de zonden van ons land en van ons volk.
Wij hebben toch niet verdiend dat de Heere zich over ons ontfermt.
Gelet op onze zonden, ook de zonden van Gods volk…
Van onszelf, van onze kerken en gemeenten?

Ik meen dat de Heere spreekt, door deze crisis heen.
Luister je mee naar Zijn stem?
Wereld, bekeer je.
Kerk, keer terug naar Mij.
Israel, stel je vertrouwen op Mij.

Heb je je eigenlijk ooit wel eens afgevraagd of het mogelijk is dat de Heere in deze crisis tot ons spreekt?

Josafat vertrouwt niet langer op zijn eigen wijsheid, zijn eigen kunde, zijn eigen sterke leger.
Hij beseft dat dat hem niet zal redden.

Hij geeft de leiding voor het volk en het land over aan de Heere.
En dat op een moment dat de vijand het land al binnentrekt.
In Zijn nood gaat hij tot de Heere.
Heere, wees ons genadig, grijp in, red ons.

De Hebreeënbrief spoort ons met volle vrijmoedigheid tot de troon van de genade te gaan.
Laten we dat ook doen.
Heere, wij hebben geen recht op Uw genade, op Uw goedheid.
Wij hebben gezondigd, Heere vergeef.

En de Heere hoort het gebed van Josafat.
Hij ziet het vasten van het volk.
De Heere gaat ingrijpen.

Hij gaat spreken tot het volk door Jahaziël.
De Geest van de Heere komt op hem en hij spreekt, geeft de woorden van de Heere door aan de koning en aan het volk.

15. Zo zegt de HEERE: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan de HEERE.

17. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.

Als Josafat en het volk deze boodschap horen, buigen ze zich voor de Heere neer, vallen op hun aangezicht en danken Hem.
Tegelijk staan de Levieten op om de HEERE, de God van Israel, met luide stem ten hoogste te prijzen.

Daarop geeft de HEERE het volk de volgende dag de overwinning.
Maar het volk moet ook zelf in actie komen.
God vertelt via Jahaziël wat de vijanden gaan doen en vertelt ook wat het volk moet doen.
Ze moeten zich strategisch opstellen om de overwinning van God te zien.
Ze hoeven niet eens zelf te vechten.

Josafat spreekt: ‘Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. (vers 20).

En al voordat de overwinning is behaald, roept hij op de heilige Majesteit prijzen.
Loof de HEERE,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
(vers 21).

Daarmee neemt Josafat een groot risico.
De zingende Levieten plaatst hij in de frontlinie.
Zo zijn zij een makkelijk doelwit van de vijanden.

Maar het geloof van Josafat en het volk is sterker dan hun angst voor de vijanden.
En de Heere schenkt hun de overwinning.

Wat een geschiedenis.
Maar de God van Josafat is ook onze God.

Wat hij toen deed voor Juda en Jeruzalem, voor Josafat en voor het volk,
kan Hij ook nu doen.
Geloven we dat?

Laten we daarom zoals Josafat onze plaats innemen voor Gods aangezicht.
Met als het ware de Heere aan de ene kant en het volk aan de andere kant.
En uitspreken dat onze verwachting van Hem alleen is.

Hij is de almachtige.
Hij kan deze pandemie stoppen.
Hij kan ervoor zorgen dat we onze samenkomsten weer open en vrij kunnen houden.
Hij kan ons volk tot inkeer brengen.

Bid voor de overheid.
Het is zo gemakkelijk om met de beschuldigende vinger te wijzen.
Gebruik die tijd liever om de Heere te zoeken en Hem te smeken.

Het is zo gemakkelijk de ander te beschuldigen die zich wel of niet laat vaccineren.
Ga liever in gebed.

Het is zo gemakkelijk om verdeeldheid te zaaien in de gemeente van de Heere Jezus.
Doe dat niet, ga in gebed.

Volg het voorbeeld van Josafat.
Hij gaat niet allerlei theorieën bedenken of strategieën bedenken, maar zoekt hulp bij de Heere.

Hebben wij dan de garantie dat God ook voor ons deze crisis zal oplossen?
Hij heeft zeker de macht daartoe.
Maar wij kennen Gods plannen niet.

Maar met heel mijn hart geloof ik wel in de geestelijke verhoring van onze gebeden.
Als we God bidden de geestelijke vijanden te weerstaan, dan is dat een gebed naar Zijn wil.
Als wij Hem bidden om een geestelijke herleving, is dat een gebed naar Zijn wil.
Als wij Hem bidden om de bekering van mensen die verloren dreigen te gaan, is dat een gebed naar Zijn wil.

En vergeet nooit om God te prijzen dat de Heere Jezus de strijd heeft gestreden voor onze redding.
Hij heeft ons gered van het oordeel van God, dat wij hadden verdiend.
Dit maakt ons tot meer  dan overwinnaars in Christus Jezus.
Hij strijdt de strijd en verslaat de vijand.
Net zoals Josafat, Juda en Israel in 2 Kronieken 20 delen in de buit van de verslagen vijanden, zo mogen wij – eerbiedig gezegd – delen in de buit, de zegen die Christus heeft verworven (Romeinen 8:37). Hem zij alle eer!

Dirk van Genderen

Alleen reacties die direct verband houden met de inhoud van dit commentaar worden geplaatst, dus geen reacties over de vaccins, het virus, het World Economic Forum of over andere onderwerpen!

20 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022 om 17:40

  Beste Dirk,

  Er woedt een geestelijke strijd en de duivel is degene die de mensen naar de ondergang leidt. Zie Johannes 8:44 NBG51 Vanochtend heb ik lofliederen gezongen, omdat ik iedere ochtend in een sombere bui wakker wordt. Net als koning Josafat besef ik, dat wij een geestelijke vijand hebben en daarom met geestelijke middelen moeten strijden: lofliederen zingen. Deze tijden zijn voor de meeste mensen moeilijke tijden en juist in zulke tijden moeten wij het voorbeeld geven en de mensen de weg naar Jezus wijzen. Iedereen wordt aangevallen door de boze en als mensen het leven niet meer zien zitten, dan juist moeten wij beschikbaar zijn voor hen om hen te helpen.

  Groeten van San

 2. Nienke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2022 om 17:12

  Amen

 3. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2022 om 19:42

  Laten we bidden i.p.v. oordelen. Laten we bidden voor onze overheid dat ze Jezus mogen leren kennen. En dat C.U. ook in het nieuwe kabinet het geloof mag blijven uitdragen, en dat het ook invloed mag hebben op de hele regering. Bidden voor wijsheid met het nemen van beslissingen.
  Ik bid dat er een opwekking in Nederland mag komen. Dat velen tot geloof in God mogen komen. Dat we het geloof mogen blijven vasthouden. Dat de Heilige Geest mensen nog mag aanraken. Het is nog niet te laat om je te bekeren. Laten we ons wapenen tegen de listen van de duivel. Laten we de wapenrusting aantrekken om de pijlen die de satan op ons afvuurt te laten afketsen. Jezus leeft, Hij zorgt voor ons. Het loopt Hem niet uit de hand. Dat we ons daaraan mogen vasthouden. God zelf zal voor ons strijden.

 4. Wim Rechterschot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2022 om 20:37

  Broeder Dirk,

  Uw overdenking laat zo’n groot vertrouwen zien in de HEERE! Koning Jósafat is een geweldig voorbeeld. Nogmaals dank voor uw oproep tot voorbede en lofprijs! Jezus Messias is Heer!

 5. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2022 om 20:49

  Beste Dirk,

  Je wilt onze nieuwe regering toch niet vergelijken met Josafat? Het is inmiddels publiekelijk bekent dat ook de CU bij het World Economic Forum aan tafel zit. Een organisatie met zogenaamde prachtige doelen, wanneer je echter onderzoek doet dan zullen de echte gelovigen binnenkort verder van de samenleving worden buiten gesloten, een doel waar je als CU toch niet achter kunt staan, of heb ik het mis? Begrijp me niet verkeerd, bidden voor ons land om een terugkeer naar Zijn geboden is goed, en daar valt ook de regering onder. Maar begint het oordeel niet bij het huis van God? “We vieren kerst op de dag dat de satanskerk de reïncarnatie van Nimrod viert”. Lees je echter nauwkeurig de bijbel dan is er een duidelijk antwoord te vinden, mits men de Bijbelse kalender gebruikt, en kom je tot de conclusie dat Jesjoea in juni (onze maand aanduiding) is geboren, de maand waarin God het wekenfeest heeft ingesteld, dus volk die Hem vreest, ga op de knieën, en terug naar Zijn woord, nu het nog kan!

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2022 om 21:59

  Jezus is Heer. Prijs Hem, zingt halleluja want Jezus is waarlijk de Heer boven alle heer en heerschappij. Hij die spoedig komt, is Heer. Hij kreeg de zeggenschap over alles wat leeft van Zijn Vader. En wij mogen met Hem meer dan overwinnaar zijn. Laten we maar vasthouden aan dit onwankelbaar Woord. Door de kracht des Heiligen Geestes is dit mogelijk. Niets van onszelf Heer, het is alles voor Jezus, zodat Zijn naam verheerlijkt wordt in ons leven. Onze wens en hoop is dat er nog vele zielen voor de eeuwigheid gered mogen worden.

 7. Ries Rietdijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2022 om 22:47

  Amen, Amen, Amen, Dirk!

 8. Loes zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 0:54

  Afgelopen zondag mocht er gebed voor Nederland zijn via Jan Pool, laten we hopen dat we allemaal tijdens de week van gebed verbonden zijn en voor al deze nood die hier, maar ook wereldwijd speelt, kunnen bidden. Het is toch verschrikkelijk dat zoveel mensen uit hun leven stappen, geen kracht van hun geloof krijgen, en deze treinconducteur totaal radeloos is.
  Daar hebben we geen week maar dit hele jaar aangemoedigd voor elkaar voor nodig.
  Wees open over zoveel nood en bid waar je ook bent
  Het moet een levenshouding voor ons allemaal worden thuis of buiten, maakt niet uit, laten we anderen nieuwsgierig maken en elkaar aanvuren.
  De Heer ziet ons, help ons Vader hier in, amen.

 9. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 7:26

  Amen!
  Met Jezus staan we op overwinningsgrond, omdat Hij het volbracht heeft op Golgotha!
  We zijn meer dan overwinnaars, door Hem!! Alle eer aan de HEERE!
  Gezegende zondag!
  Dirk bedankt voor je schrijven.

 10. Cynthia zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 7:37

  Vaak vind ik zingen juist moeilijk. Omdat ik dan denk dat ik het naar mijn zin heb terwijl en mensen lijden en sterven, vooral de ongeborenen. Ik kan dus vaak niet meer zingen, wel met Loofhuttenfeest.
  Misschien zijn er nog meer gelegenheden waarbij zingen mag?
  Maar aan de andere kant ben ik het ermee eens dat in de bijbel, HEM vaak wordt aanbeden in lijden, zie David of inderdaad als Israel ten strijde trok, zie ook bij Jericho met gejuich!
  Dus ik bid en hoop dat ik een goede manier vind van aanbidding, zingen i.c.m. het lijden in de wereld

 11. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 9:17

  Amen

 12. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 11:21

  Ik zou wel willen dat ik net als Josafat zoveel vertrouwen op de Here had, maar besef dat alleen de Heer mij dat kan geven op dat moment als het er echt op aankomt, daarom nu steeds mijn gebed. Houdt mij vast laat, Uw liefde stromen.

 13. Willie zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 13:06

  Corrie ten Boom heeft ooit gezegd: “het belangrijkste wat iemand voor een ander kan doen is voor hem bidden”.
  Als ik lees over de jonge mensen die geen uitweg meer zien, geen hoop meer hebben, breekt mijn hart.
  Evenals na het lezen van de getuigenis van een jonge vrouw Lotte, zij heeft autisme, anorexia en PTSS. Zij valt wat hulpverlening betreft “tussen wal en schip”. Wat haar een enorme steun zou geven is een hulphond, zij zijn daarom een crowdfundingsactie gestart.
  Bid u mee voor haar, dat er spoedig een hond voor haar zal komen?
  Tot eer van onze Heer en Heiland, die beschadigde en verwonde harten wil genezen.

 14. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 15:52

  Beste Dirk u geeft ons als weektekst mee Jesaja 60 vers 2: Donkerheid en duisternis zal deze aarde bedekken, maar over U zal Mijn Licht opgaan! Vindt u het goed dat ik dit lees als bestemd voor Israel, en Israel alleen. Ja heel hoofdstuk 60 en dan in het bijzonder vers 21.

 15. S..wilders zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 16:52

  Het is tijd voor huiskerk. Minder mensen maar we kunnen meer aandacht aan hen geven.

 16. Jan Visch zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2022 om 20:23

  Broeder Dirk,
  Je overdenking gelezen, en je preek hierover in Elburg geluisterd.
  Ben dankbaar voor deze woorden, zo belangrijk vanuit Gods Woord onderwezen te worden.
  Tot verootmoediging, tot bemoediging om te komen tot getuigenis.
  Hartelijk welkom in Elburg.

 17. marian kalkman zegt:
  Geplaatst op maandag 10 januari 2022 om 11:27

  Goedemorgen Dirk,

  Dank voor deze prachtige bemoediging; Jezus is Heer, Hij is de Almachtige en de Overwinnaar!!
  Hij is bij ons, elk moment van elke nieuwe dag in dit nieuwe jaar.

 18. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 10 januari 2022 om 13:36

  Beste Dirk, heel hartelijk dank voor dit commentaar. Als gebed wil ik het wel uitroepen: Heer stort een GEEST VAN VEROOTMOEDIGING, OVER ONS LAND. Het grote probleem is dat men ziende blind is. Ik denk vaak: Wat moet er nog erger gebeuren zodat veel ogen geopend worden? Nu hoor ik: Ben je mal? Zulke dingen zijn al zo vaak gebeurd. Verootmoediging en gebed, dat hebben we nodig.

 19. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 januari 2022 om 23:39

  Laten we de Heere aanroepen in al onze Nood, Hij alleen kan Helpen. Het zal een Benauwde Tijd zijn, de Duivel gaat rond als een Briesende Leeuw, de Nood is zo groot. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij kan en Wil en zal in Nood, zelfs bij het naderen van de Dood, volkomen uitkomst geven. Houd aan grijpt Moed, Uw Hart zal Vrolijk wezen.

 20. Henriët Hakvoort Braad zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 januari 2022 om 10:50

  Shalom Dirk, ook een zoet nieuwjaar 2022 met veel heil en zegen toegewenst. Wat mij opvalt, is dat je het over de menselijke gedachten hebt, van de psychologie, helaas is dit door de mens zelf bedacht woord. God is Maker, wij zijn de maaksels, de kroon op Zijn Schepping in geest, ziel en lichaam. ‘De rest is rebellie tegen God waar alle zonden uit voortkomt, daarom Bekeer u en leef! 2022. Met Groet: Henriët

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden