Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De troost van Psalm 91 (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022, 14:42 door Dirk A A

Juist in tijden van nood en angst wil de Heere ons troosten met Zijn woorden. In moeilijke tijden heeft Hij mij al vaker bemoedigd door Psalm 91. Daarom wil ik in deze crisistijd graag deze Psalm aan u doorgeven, tot troost, tot bemoediging, in onzekere tijden.

Tallozen zijn door de woorden van deze Psalm al bemoedigd en geholpen om met God door oorlog, ziekte, vervolging en tal van andere problemen heen te komen. God belooft in deze Psalm niet de afwezigheid van lijden en gevaar, maar wel Zijn aanwezigheid, Zijn nabijheid.  

De dichter – zijn naam blijft onbekend – getuigt van zijn vaste vertrouwen in Gods bescherming in alle situaties van het leven, in het bijzonder in tijden van moeite en gevaar.
Overbekend, maar toch zo vol van inhoud, zijn de woorden in vers 1.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Bij de Heere zijn we veilig en geborgen, in leven en sterven. Als de stormen in de wereld en om ons heen woeden, mogen we schuilen bij Hem. Hij is Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw (vers 2).
Hij wordt hier genoemd de Allerhoogste, de Almachtige, de HEERE (Jahweh) en God. Op Hem kunnen we aan, Hij wil ons overdekken, beschermen met Zijn vleugels, ook – misschien wel juist – in tijden van crisis.  

In de volgende verzen duidt de dichter in allerlei verschillende bewoordingen de bedreigingen aan.
Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest, (vers 3).
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen (vers 5).
Voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest (vers 6)

Zo kunnen wij het toch ook ervaren. Als er wordt gesproken over de zeer verderfelijke pest, dan denk ik direct aan de coronadreiging.
En bij de pijl die aan komt vliegen, denk je misschien wel aan je bedrijf dat wordt aangevallen door alle coronabeperkingen, of aan iemand die soms zulke nare opmerkingen tegen je maakt….

En mogelijk voel je je wel gevangen in de strik van de vogelvanger, je zakt steeds dieper weg in een verslaving, in iets waar je zelf niet meer uit kunt komen. En je verbergt het voor allen die je lief en dierbaar zijn.

Deze Psalm wijst de weg. Ga naar de Heere Jezus. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser (vers 4).

Het is een belofte, een toezegging van de Heere zelf. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken… Hij zegt Zijn bescherming toe. Zoals een kuikentje veilig is onder de veren van moederkip, zo wil de Heere ons beschermen in tijden van nood.
Daarom kan in het volgende vers 5 ook worden gezegd: U zult niet vrezen… Hoe vaak doen wij dat toch? We maken ons te vaak zorgen. Ik bid u Gods genade toe om met al Uw zorgen naar Hem te gaan, ze los te laten en aan Hem te geven.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen en u zult de vergelding aan de goddelozen zien (vers 7 en 8).

Zal gelovigen, Gods kinderen dan nooit iets naars overkomen? Dit kan toch niet waar zijn, wat hier staat. Zulke gedachten komen zo gemakkelijk in ons op. Toen ja, in de tijd dat de dichter deze Psalm maakte, ja, toen waren deze woorden waar, maar nu, in de tijd van het Nieuwe Testament…

Misschien komen deze aanvechtingen en bange gedachten ook wel in u op. En toch, en toch, misschien wel dwars door onze tranen heen, mogen we gaan staan op deze woorden van God. Hij is Dezelfde, ook nu, ook vandaag.

Vers 9 zegt: Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.’
Zeg het de dichter maar na. ‘Heere, ik vlucht naar U, U bent mijn toevlucht. Ik schuil in Uw woning, alleen bij U ben ik veilig.’

Geen onheil zal u overkomen, gaan de volgende verzen verder, geen plaag zal uw tent naderen.
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen.
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen
(vers 10-13).

U denkt misschien direct aan situaties die kennelijk in tegenspraak zijn met wat hier wordt gezegd. Waarom gebeurde dat dan met mijn man, mijn vader, mijn kind, mijn bedrijf, met mezelf?
Ik weet het, ik ken die vragen ook uit mijn eigen leven. En toch wil ik vasthouden aan de woorden van de psalmist.
Ik denk aan mijn eigen vader, die bij een aanrijding om het leven kwam. Hij was toen nog maar 50 jaar. De zondag voordat het gebeurde, werd er gepreekt over 2 Korinthe 5:1 – Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Na de dienst zei hij dat dat zijn hoop, zijn verlangen was, om daar te zijn, niet wetende dat het een paar dagen later al werkelijkheid zou worden.

Hoe is dat dan te rijmen met de woorden uit deze Psalm: Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
Als ik voorbij de plaats kom waar dit gebeurd is, moet ik altijd aan deze Psalm denken. Ik geloof dat de engelen mijn vader op handen hebben gedragen, het Vaderhuis binnen.
En waarom is dit dan toch gebeurd? Ik heb daar geen antwoord op. Maar dit weet ik zeker: Het is God niet uit de handen gelopen, Hij heeft niet machteloos toe staan te kijken, het moment was gekomen voor mijn vader om bij de Vader in de hemel te komen. En totdat dat moment ook voor allen van ons aanbreekt, zal Hij ons, als we Hem mogen kennen, bewaren op al onze wegen.

Dan nog die wonderlijke slotwoorden van deze Psalm, de verzen 14-16.
Omdat hij liefde voor Mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want Hij kent Mijn naam.
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem mijn heil doen zien.


Wat een tere woorden: Omdat hij liefde voor Mij heeft opgevat… Dat betekent zoiets als: ‘Omdat hij zich met liefde aan Mij heeft gehecht…’, wat wijst op toewijding en verlangen naar de gemeenschap met God. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot en mag zich werpen in de handen van de Heere.
Rampen, tegenslagen, pijn en verdriet, het kan er allemaal zijn in het leven van Gods kinderen. Vers 15 spreekt over benauwdheid. En we kunnen benauwd zijn tot aan de dood aan toe. Maar de Heere wil hulp en uitredding schenken, vrede en rust, op Zijn tijd en Zijn wijze. Dan zullen we Zijn heil zien en ervaren. En Hij kan daar engelen bij inschakelen.

En vers 16 – Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien – lees ik ook in het licht van de eeuwigheid. Als ons leven op aarde voorbij is, op hoge leeftijd of al jong, dan vangt het eeuwige leven aan.

En zeker, in andere Psalmen klinken soms andere tonen, maar laten we ons, evenals eens Charles Haddon Spurgeon, in een tijd dat er nog geen vaccins waren, vastklampen aan de woorden van deze Psalm. In 1854 leidde hij een kerk te midden van een grote cholera-uitbraak in Londen. Hij vertelde erover:
‘Mijn vrienden leken één voor één te vallen en ik voelde of verbeeldde me dat ik misselijk werd zoals de mensen om me heen. Te veel werk en verdriet zouden me neerslachtig hebben gemaakt… Ik voelde dat mijn last zwaarder was dan ik kon dragen… Ik kwam treurig terug van een begrafenis, en toen leidde God het zo dat mijn nieuwsgierigheid me ertoe bracht een krant te lezen die in de etalage van een schoenmaker in de Great Dover Road lag. Ik las in een goed vetgedrukt handschrift, deze woorden:

“Omdat u de Heere, Die mijn toevlucht is, de Allerhoogste, tot uw woning hebt gemaakt, zal u geen kwaad overkomen, en geen plaag zal uw woning naderen.” 
Het effect op mijn hart was er onmiddellijk. Geloof eigende zich deze passage toe als haar eigendom. Ik voelde me veilig, verfrist, omgord met onsterfelijkheid. Ik ging door met mijn bezoeken aan de stervenden, in een kalme en vredige geest. Ik voelde geen angst voor het kwaad en ik heb geen schade geleden. De Voorzienigheid die de handelaar ertoe bracht die verzen voor zijn raam te plaatsen, erken ik dankbaar; en ter herinnering aan zijn wonderbaarlijke kracht aanbid ik de Heere, mijn God.”  

Twintig jaar later, in 1874, publiceerde Spurgeon een commentaar op Psalm 91, onder de titel ‘The Privileges of the Godly’. Daarin zei hij dat een Duitse arts vaak sprak over Psalm 91 als de beste bescherming in tijden van cholera, en in werkelijkheid is het een hemels medicijn tegen plagen en bedreigingen. Hij die in die geest kan leven, zal onverschrokken zijn, zelfs als Londen opnieuw de pest zou moeten ondergaan.’

Als de Heere onze schuilplaats is, kan niets onze eeuwige veiligheid in Hem roven. ‘Noch dood, nog leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:38 en 39).

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022 om 17:23

  Beste Dirk,

  Er zijn situaties in het leven, waar God alleen het antwoord op heeft. Deut 29:29 NBG51 Een vers uit deze Psalm 91 werd Jezus ook geciteerd bij de verzoeking in de woestijn. De duivel wist blijkbaar ook waar Jezus voor gekomen was, omdat hij beter dan wij weet wat in de Bijbel staat maar alleen: hij staat aan de verliezende kant. En Jezus is naar het Kruis gegaan, hoewel Hij deze Psalm 91 ook kende, en Hij zeide in de woestijn tegen de duivel om God ( Jezus zelf ) niet te verzoeken. Lees ook Mattheus 16:23 NBG51 waar de duivel via Petrus Hem van Gods plan wilde afhalen. Jezus wist, dat Hij moest lijden en de dood voor ieder moest smaken maar dat neemt niet weg, dat Psalm 91 een grote bemoediging is voor ons allen. Mijn joodse huisbaas las deze Psalm 91 heel vaak als troost bij het diepe lijden waar hij doorheen moest gaan en hij hoopte op een wonder van genezing. Echter hij is op een gegeven moment aan zijn pijn overleden na 20 jaar diep geleden te hebben.

  Groeten van San

 2. Chris zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 14:49

  Beste Dirk,
  Ik zat in de wachtkamer van het ziekenhuis in afwachting van een pet ct-scan.
  Deze scan moest duidelijkheid geven of de chemokuren mijn kanker hadden te niet gedaan.
  Ik voelde me helemaal niet goed en verwachtte het ergste.
  Ik dacht bij mezelf: is dit het nou, tevens: lieve God waar bent U nou?
  Toen kwam er een gedachte in mij naar boven en wel Psalm 91.
  Ik kende deze psalm niet maar bij het lezen van de woorden op mijn telefoon was het net alsof God mij rechtstreeks antwoord gaf.
  Vol vertrouwen ben ik de scan ingegaan en de uitslag was natuurlijk helemaal goed.
  Dit wou ik even met jullie delen.
  Groetjes Chris

 3. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 15:09

  Beste Dirk,
  Wat je nieuwsbrief betreft, ik bid ook voor onze regering dat ze wijze beslissingen mogen nemen. Maar ik bid dat ze ook tot bekering mogen komen. En dat sekswerkers wel mogen werken, en de horeca niet open mag, vind ik ook onbegrijpelijk. Laten ze in hun nood Jezus gaan zoeken. Dat de Allerhoogste ook hun schuilplaats mag worden.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 16:05

  Beste Dirk

  Je zal ongetwijfeld wel weten dat ik de Nieuwsbrief erg waardeer. Wat de reacties betreft: Je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Wees gezegend Dirk in de wonderbare naam van Jezus. De Naam die alle verstand te boven gaat.

 5. Loes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 16:12

  Ja voor sekswerkers zorgt deze regering wel, niet voor het geestelijke maar lichamelijk.
  De kroeg mag ook niet open, terwijl wij daar juist mogen bidden en evangeliseren.
  De gall & gall is al twee jaar open.
  Dan is er toch ernstig gebed nodig voor een deel van de regering, die het echt niet meer snapt, als God het wil.
  Bovenal is gebed en vasten een schitterend cadeau van onze Vader. Laten we alles bij Hem blijven brengen, dankUwel Heer Jezus, Amen.

 6. T v d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 16:43

  Beste Dirk,
  Vanmorgen interkerkelijke bidstond geluisterd op YouTube zo ook mee mogen bidden. Laten we dat zeker blijven doen voor heel de regering voor onszelf om staande te blijven.
  Hg T v d Have

 7. Anny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 17:11

  Beste Dirk,
  Erg jammer dat je zoveel negatieve kritiek gekregen hebt op je oproep om voor de regering te bidden. Als de Heer deze regering niet gewild had, dan was ze er niet gekomen, want Hij heeft het nog steeds voor het zeggen. Dat wil niet zeggen dat de Heer alles goedkeurt wat de regering doet en zegt. Daarom is het onze plicht om voor de regering te bidden zodat ze naar Gods wil zullen regeren, dat ze Zijn wetten zullen eerbiedigen en besluiten zullen nemen die in overeenstemming zijn met Zijn wil. We mogen de regering elke dag voor Gods troon brengen en de Heer vragen om hen wijsheid en inzicht in de problemen te geven en hoe hiermee om te gaan. We mogen ook om hun bescherming bidden.
  Zo mogen we ook voor ons koningshuis bidden, want zij leven in een glazen kooi waar ik niet graag in zou zitten. Elke stap buitenshuis wordt gezien en daar meent men een mening over te mogen hebben.
  Dan kan ik alleen maar bidden: Heer wees ons genadig!
  Hartelijke groet,
  Anny

 8. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 18:00

  Dirk,

  Ik wil even reageren op Chris (2). Mooi om te horen dat de uitslagen van de pet ct-scan goed waren Chris.
  Ik moet aanstaande vrijdag in de pet ct-scan. Spannend. Maar Psalm 91 is een prachtige psalm om ons aan vast te houden. Ik bid ook voor een goede uitslag. Willen jullie met mij meebidden?

 9. Jberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 18:06

  Beste Dirk

  Ik wil je van harte Gods rust en vrede toewensen en je bemoedigen.
  Juist het bidden voor mensen waar we moeite mee hebben geeft rust en vrede. De Heere regeert!

  De Heere zal voor ons strijden en wij zullen stil zijn.

 10. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 18:22

  Beste Dirk,
  Dank weer voor deze mooie overdenking! Levend en werkend in de Randstad kom ik zeker op mijn werk nauwelijks christenen tegen en als er al over God gesproken wordt is dat vaak uiterst negatief en vijandig én getuigt het al helemaal niet van de tolerantie die men pretendeert.
  Vroeger knipte ik je columns uit “Visie” wel eens uit en verspreidde ze dan in de trein. Print nu wel eens iets uit tegenwoordig om het te verspreiden. Meermalen gezien dat mensen columns oppakten, lazen en weer weglegden en soms toch weer verder lazen. Dus, wie weet wat voor zaadjes je plant.

  N.a.v. de nieuwsbrief. Ik bid ook voor het kabinet en politici. Maar ik vind een premier die zich verschuilt achter geheugenverlies of verkeerde herinneringen nogal schrijnend. Mijn ouders waren dement en een zus is dat nu al op erg jonge leeftijd. Ik ken de ziekte dus van zeer nabij en vind het erg pijnlijk dat Mark Rutte problemen met zijn geheugen suggereert die hij niet heeft. Vind het daarom moeilijk te accepteren dat 2 christelijke partijen toch met Mark Rutte in zee zijn gegaan.

  Over sekswerkers. Heel vreemd besluit van het kabinet als je het vergelijkt met horeca en cultuur. Maar voor sekswerkers is het veiliger en beter om dit werk legaal in clubs e.d. te doen dan dat het illegaal moet gebeuren waar ze fysiek en economisch nog meer misbruikt worden en eerder slachtoffer worden van ander geweld e.d. Ik hoorde dit van een Poolse sekswerkster in Nederland en zag het ook meermalen op Duitse tv zenders.
  De Poolse doet dit werk om haar oude ouders in haar vaderland financieel te steunen en ze geen kans ziet om ander werk te vinden. Dat zou toch niet nodig moeten zijn met rijke landen als Nederland die miljarden uitgeven aan lang niet altijd nuttige dingen?
  Laten we bidden voor de sekswerkers, maar ook voor hun bezoekers, en voor het hele land want ik zie een enorme geestelijke nood.

 11. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 19:03

  Wij hebben nog geen corona gehad… Maar ik ben er wel blij mee. Verschillende christenen zijn evangelisten geworden. Ze getuigen tegen iedereen over hun vertrouwen op Christus. In onze kerk heeft een jonge man (vanwege evangelisatie) al twee keer corona gehad. Anderen die dicht met hem meewerken niet. Onze kerk discussieert niet voor of tegen vaccins. Er wordt veel geëvangeliseerd. Geweldig!

 12. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 19:23

  Beste Dirk, ook ik heb veel waardering voor je nieuwsbrief. Laten we dagelijks blijven bidden voor onze regering, voor ons land en wat er gaande is in de wereld om ons heen. “Want onze God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen! Hem zij de eer en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.”

 13. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 19:32

  Hoi, ik ben blij dat ik je nieuwsbrief weer kan lezen. Het heeft een tijd geduurd door concentratie problemen en ziekte. Wat naar dat je zoveel kritiek te verwerken krijgt. Wat ik heb gemerkt tijdens mijn ziekte is dat God sterker is dan zijn tegenstander. Bidden is een krachtig middel om rust te hervinden. Corona is maar een lichamelijke ziekte. Bid voor de geestelijke strijd, dat is belangrijker. En vaccineren is voor het lichaam gerust oke. Nu ervaar ik rust en vrede. Wat ben ik God daarvoor dankbaar. Joh 14:27: Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet. De duif als symbool voor de vrede en voor de Heilige Geest. Ik bid dat Hij mij zijn duiven laat zien. En dezelfde dag komen er twee duiven op de schutting. Onze tuin is maar klein, ik ben Hem dankbaar, dankbaar voor zijn vrede. Ik voel het nu in mijn hart. Wat een rust. Zo mooi. Ik gun het iedereen.

 14. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2022 om 21:53

  Laten wij als christenen één zijn, want alleen dan kan de wereld zien wie de Here Jezus is en Wie Hem heeft gezonden (Joh. 17).
  N.a.v. Ps. 91. Veel dingen, die ons overkomen, roepen “waarom-vragen” op. Zo las ik eens het verhaal van een moeder, die al op heel jonge leeftijd haar dochtertje verloor door een ongeval. Het lukte haar niet over dit verdriet heen te komen en de “waarom-vraag” bleef haar plagen. Tot ze op een nacht droomde, dat haar dochtertje in de prostitutie belandde. Toen ze wakker werd, had ze vrede. Hiermee bedoel ik te zeggen, dat onze Vader vaak met alles een bedoeling heeft.

 15. Cynthia zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 7:53

  Wat een mooie reacties! We kunnen verschillend denken, maar blijven bidden voor elkaar en voor andersdenkenden, vind ik zo mooi! Hoe makkelijk is het niet voor je vrienden te bidden? KEES: AMEN! en CHRIS, hallelujah! En T. KOSTER: shalom voor jou D.V. vrijdag! Mooi dat Psalm 91 jou mag troosten en bekrachtigen. En ik wilde nog reageren op de brief van vorige week waarin ik las dat veel jonge mensen het niet meer zien zitten… en daar actie op ondernemen… VADER WEES HEN NABIJ! En ik doe sinds afgelopen maandag 10 januari mee met een bidden en vasten-programma “Daniël vasten”, via onze evangelische kerkgemeenschap. Ik probeer het wel gedoseerd te doen. Ik heb issues met eten (eetstoornis/boulimia(herstellende)). En probeer dus verstandig te vasten. Ik wil me meer richten op het geestelijke. Maar dit is ook een zoektocht voor me. Vader wil ook dat we voldoende voor onszelf zorgen denk ik, dat het geen zelfkastijding wordt, maar meer focus op G’d.
  Tot zover even.

 16. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 10:06

  Geliefde broeder Dirk.
  Ik zegen je in de wonderbare naam van Jezus Christus van Nazareth. Het is een opdracht van Jezus zelf om te bidden voor de overheid, voor onze vijanden en voor hen die een andere mening hebben.
  Zelf sta ik al jaren in de storm die christelijke mensen over mij uitstorten omdat ik DE WAARHEID VAN CHRISTUS verkondig maar niemand zal mijn overtuiging roven en mijn liefde voor de levende maar ook RECHTVAARDIGE GOD.

  Als wij niet neer bidden gaat de Kerk van Christus verloren. Onze gebeden worden in gouden schalen door Jezus ontvangen en door Hem wel of niet verhoord. Straks zullen we zien van hoeveel waarde onze gebeden zijn geweest.
  Ik wens jullie allen Gods rijke maar ook onmisbare zegen toe!!!

 17. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 11:12

  Beste Dirk, eerst een bemoediging voor jou, houd vast aan Hem en volg Zijn weg. Hij weet de beste weg voor jou en voor ons die door Hem gekocht zijn door het offer van Yeshua op Golgotha.
  Deze shabbat de parasja gelezen over de uittocht van het volk Israel uit Egypte. wij kunnen nu lezen hoe G’d het leidde. Maar Mozes en het volk zagen dat niet. Zij gingen de woestijn in en stonden met de Egyptenaren op de hielen voor de Schelfzee. Hoe zouden wij gereageerd hebben? En toch mogen wij nu ook weten dat als onze weg door de woestijn gaat of de vijand ons op de hielen zit Hij onze weg bepaalt, soms een omweg maar naar het beloofde land.
  G’ds zegen op je werk, een gezegende week.

 18. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 11:40

  Shalom Dirk, ik heb me voorgenomen om te blijven bidden voor de regering, het is nog steeds een opdracht van God, Hij kent ook al van verre hun gedachten (Psalm 139) en door te bidden kan Hij bewerken dat er goede beslissingen genomen zullen worden tot heil voor het land.
  Psalm 91 bid ik al dagelijks vanaf het begin, zeker als je het in de ‘ik’ en ‘mij’ vorm bidt, zo rijk en blij word je er elke dag van, het verveelt geen enkele dag, omdat we mogen weten dat Zijn Woord niet ledig zal terugkeren, maar datgene zal doen wat Hem behaagt, ben er elke dag blij mee dat God dit geeft aan ons (mij).
  Ieder een heerlijke zegen in deze tijd.

 19. Lya Mulder zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 15:03

  Ha Dirk,
  Dit is mijn lievelings psalm zolang ik me kan herinneren. En ik ben nu 75 jaar. En zo u hem nu uitgelegd heeft vind ik hem nog mooier.
  Bedankt hoor. U bent altijd zo bemoedigend.

 20. suzanne zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 15:27

  Best broeder Dirk, het is onze plicht vanuit de Bijbel om te bidden voor onze overheid. Ik moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als we dat niet meer zouden doen.
  Ik ben erg blij met je waakzaamheid, je gaat niet zomaar overal in mee. Het is Satan’s doel om de christenen onderling tegen elkaar op te zetten, en helaas lukt hem dat aardig. Ik denk ook zeker dat er dingen gaande zijn en dat we in de laatste dagen leven! Maar het belangrijkste is om nu een eenheid als christenen te vormen en heel dicht bij onze Here Jezus blijven.
  Het viel mij op dat mijn diep ongelovige schoonzus heel veel overeenkomstige ideeën heeft met de christenen die hier ook veel met de complottheorieën bezig zijn. Maar onze eindbestemming zal toch uiteindelijk heel verschillend zijn. Dat verontrustte mij zeer. Hierdoor ben ik me ook gaan verdiepen in de complotten. Ik zie ook in mijn omgeving dat christenen hier zo in opgaan en niet meer in staat zijn om op een rustige manier hierover te praten en gedachten uit te wisselen.
  Alle zogezegde hoofdrolspelers die de wereld willen gaan overheersen zoals Schwab, Soros, Bill Gates, Rothschilds enz enz zijn Joden, of ze worden ervan verdacht Jood te zijn. Ik ben bang dat we hierdoor een enorme haat tegenover de Joden zullen krijgen. Misschien is het wel een enorme misleiding om de schuld van alle ellende op deze mensen te schuiven? Ik denk dat we hierom o.a ook mede de opdracht hebben gekregen om voor de Joden te bidden. Maar dit zeg ik in alle eenvoud. Wat een rust dat uiteindelijk onze Here alles tot een goed einde zal brengen.
  Beste broeder Dirk, laat je niet ontmoedigen!

  @ T Koster Ik zal voor u bidden. De zegen van onze Here toegewenst.

 21. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 15:34

  Hallo Dirk en lezers,
  Dirk, wees er van overtuigd dat het merendeel van de lezers zich kunnen vinden in hetgeen je schrijft.
  Diegenen die zich er aan storen moeten maar eens goed bij zichzelf te rade gaan. Is alleen hun mening de juiste en mag alleen die uitgesproken worden, dan ben je behoorlijk kortzichtig. Soms heb ik er ook wel moeite mee om te bidden voor de regering. Maar wij moeten niet vergeten dat God deze regering heeft toegestaan over ons te regeren, en dat wij nog steeds in vrijheid ons geloof hier mogen en kunnen belijden. Daarom is bidden voor de regering zeker nodig zodat dit mogelijk blijft.
  Van de week hoorde ik dat mw. Kaag bij de beëdiging zo waarlijk helpe mij God almachtig had gezegd, ik weet niet of dit waar is, maar ik was behoorlijk verrast. Als dit zo is heeft zij daar kennelijk over nagedacht.
  Zeker ook voor dhr. Hoekstra die nu minister van Buitenlandse zaken is, dat hij ten overstaan van Israël de juiste keuzes zal maken en ook bij de VN zich meer pro Israël zal uitspreken.

 22. WPV zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 15:48

  Dirk, inderdaad een prachtpsalm. Ik lees hem altijd op 1 januari. Verder heb je hem prachtig uitgelegd en toegepast op de huidige situatie. Gods zegen toegewenst in deze tijd van geestelijk verval. Hij verlaat ons niet. Goddank.

 23. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 22:12

  Beste Dirk, Ik begrijp echt niet dat er mensen zijn die niet voor de regering willen/ kunnen bidden. Bidden deze mensen dan alleen voor situaties waarvan zij denken dat God dit wel verhoren kan? Ik denk dat zij alleen vertrouwen op God als het in hun denken en mogelijkheden past. Ik bid zeker voor de onmogelijkste situaties, des te groter is de dankbaarheid als dit gebed verhoord wordt. Ga gewoon door Dirk.

 24. Corrie zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2022 om 23:49

  Geliefde broeder,
  We zijn blij met “Dirks visie”
  Hou vol!
  De Here zegene je en doet Zijn aangezicht over je lichten en geve je Vrede.

 25. esther Legemaat zegt:
  Geplaatst op maandag 17 januari 2022 om 10:49

  Beste Dirk,
  Hou vol.
  Zelf vind ik dit een hele mooie psalm.
  In deze psalm kun je werkelijk schuilen onder zijn vleugels.
  Hij helpt alleen niet zoals wij als mensen dit verwachten maar op zijn manier.
  We leven in een vreemde tijd. Maar juist deze psalm is er 1 die moed geeft.
  Ook ik blijf bidden voor het Kabinet dat de schellen van hun ogen open mogen gaan.
  Hou vol!

 26. J.J. Koppe zegt:
  Geplaatst op maandag 17 januari 2022 om 12:30

  Hoe erg wat we lezen bij Kees, nr 10 over die Poolse sekswerkster in Nederland die dat werk doet om haar oude ouders in haar vaderland financieel te steunen en ze geen kans ziet om ander werk te vinden.
  Is het niet mogelijk dat zij in contact wordt gebracht met een van de christelijke hulpverleningsorganisaties die zich inzetten om vrouwen uit de prostitutie te verlossen en hen op weg te helpen in een nieuw bestaan?

  Het maken van prostitutie tot een ‘gewone baan’ (legaal) blijft een ontzettende kromme stok om zo het illegale min of meer tegen te gaan. Is ook de vraag of die redenatie zuiver was/is. Laten we als overheid en volk gaan voor beter en intensiever optreden tegen het kwaad en goede voorlichting geven. Opdat gezien wordt dat seksualiteit alleen voor binnen het huwelijk bedoeld en goed is.
  Dat Gods Geest toch deze wereld nog een keer wil aanraken opdat er ook geen mensen meer zullen zijn die de verkeerde seksualiteit verlangen!

 27. Jannie zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 januari 2022 om 10:54

  Dag Dirk
  Tot mijn grote verrassing heb je psalm 91 uitgekozen en aan ons zo duidelijk uitgelegd. Dank daarvoor.
  In het begin van het jaar heb ik het dagboekje dat mijn vader ooit gekregen heeft van zijn gemeente en wat ik heb bewaard gepakt om daar dagelijks uit te gaan lezen toen ik opeens op de 1e bladzij een tekst las die mijn vader had meegekregen van zijn gemeente en dat was psalm 91:1-3. Wat een verrassing voor mij. Ik hoop zo dat hij daar vertrouwen uit heeft geput in zijn leven wat zeer zwaar was omdat hij als jongen de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt en daarna in dienst moest en bijna 3 jaar in Indonesië heeft gevochten. Daar is hij niet goed uit teruggekomen, getrouwd en zes kinderen gekregen maar we hebben er allemaal onder geleden dat mijn vader zijn oorlogsverleden niet goed heeft verwerkt. Met het geloof wilde hij niets meer te maken hebben, maar ik ben altijd voor hem en mijn familie blijven bidden. De Here God kende zijn hart en wist wat er in hem omging. Ik bid wel voor onze regering, dat is ook een opdracht van God. Wij hebben een regering gekregen die we verdienen, denk ik altijd want oh, wat glijdt Nederland ver weg. Ik ben heel blij met jouw nieuwsbrieven Dirk en met de reacties zoals over deze nieuwsbrief. Dat er maar vele nieuwsbrieven mogen blijven volgen uit jouw hand.
  God’s Zegen daarvoor toegewenst.

  Jannie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden