Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemel op aarde (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 januari 2022, 9:01 door Dirk A A

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijk. Rijk in Hem. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zal dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde. Lees maar wat Efeze 1:3 en 4 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.’

Ik kan wel blijven citeren uit het prachtige en rijke Efeze 1: ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft…’ (vers 7 en 8).

Als we de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijke mensen, in wat voor omstandigheden we ook verkeren. Ook al zijn we, naar wereldse maatstaven gerekend, straatarm. Wanneer we tot geloof komen, krijgen we immers deel aan alle hemelse schatten, zoals vergeving van zonden, rechtvaardiging, heiliging en eeuwig leven, verworven door de Heere Jezus, door Hem, Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Ik las in het boek ‘Echt christendom’ van Bob George over het waargebeurde verhaal van de heer Yates. Zo’n honderd jaar geleden, tijdens de grote economische recessie, bezat hij een groot stuk land in het westen van Texas. Hij fokte er schapen en leefde met zijn gezin in extreme armoede. Op het moment dat hij geen uitweg meer zag, vroeg een oliemaatschappij toestemming om op zijn land olieboringen te verrichten. Ze ontdekten er een gigantische hoeveelheid olie. Zonder dat hij het wist, was hij al schatrijk toen hij nog in grote armoede leefde.

Dit beeld verduidelijkt de situatie waarin veel christenen zich geestelijk bevinden. Velen hebben er geen besef van hoe rijk ze al zijn in Christus, terwijl ze nog in grote geestelijke armoede leven. Niet zelden lijkt er in het leven van iemand nauwelijks iets te veranderen wanneer hij of zij tot geloof komt, terwijl de Bijbel toch zegt dat je vanaf dat moment een nieuwe schepping in Christus bent.

Het lijkt erop dat velen de consequenties hiervan nauwelijks begrijpen. Te gemakkelijk en te snel verplaatsen wij die veranderingen en zegeningen naar later, naar het leven na dit leven. Het al genoemde Efeze 1 zegt echter met nadruk dat God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, in Christus. Die zegen is nu al ons deel en als we dat beseffen, zal dat ons leven enorm verrijken.

Deze boodschap hebben we zeer nodig in onze kerken en gemeenten. In deze tijd, waarin de algemene klacht is dat er zoveel lauwheid is onder de christenen, wordt het hoog tijd dat we opnieuw gaan ontdekken wat het inhoudt om het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Maar dat zal alleen gebeuren wanneer we de Bijbel weer gaan lezen. Want daarin openbaart God ons die rijkdommen. Niet het zilver en goud van deze wereld, maar de hemelse schatten. Ga zo eens in de Bijbel op zoek en dan zou ik adviseren in het Nieuwe Testament eerst de Bijbelboeken Romeinen tot en met Judas te gaan lezen.

Ik citeer hier alvast een paar verzen uit 1 Korinthe 1, die mij onlangs aanspraken en bemoedigden, de verzen 4 tot 6: ‘Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis (…) zodat het u aan geen genadegave ontbreekt…’ We mogen ons verheugen in deze rijkdom! Al Zijn beloften wil Christus in ons leven werkelijkheid laten worden. Wat een rijkdom!

Ik probeer opnieuw tot me door te laten dringen wat het betekent om de Heere Jezus te mogen kennen. En wanneer je daarnaar op zoek gaat in het Woord van God, val je van de ene verbazing in de andere. Teksten die je al vaak gelezen hebt, worden opeens weer nieuw, wat alleen maar onderstreept dat Gods Woord levend en krachtig is, een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft.
We mogen dankbaar zijn dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, Die onze ogen meer en meer voor deze rijkdommen wil openen. Zoals 2 Korinthe 1:12 het zegt: ‘Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.’

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 januari 2022 om 13:53

  Het is waar: als je brood en water (eten voor elke dag) hebt en je kent Christus Jezus als de Opgestane Heer Die elke dag zonder ophouden voor de Troon van de Hemelse Vader, bid en pleit, ben je rijk.
  Ieder oprecht gelovige is immers een Hemelburger. Hij/zij ervaart dan ook reeds hier op aarde de rijkdom van de Hemel.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 januari 2022 om 18:53

  Over de alsmaar oplopende spanningen tussen Rusland en de NAVO inzake Oekraïne en dat gedreig van Rusland en de VS over en weer, ik ben daar zelf ook ongerust over. Laten we er voor blijven bidden dat daar vrede mag komen. Op een Russische invasie in Oekraïne zit echt niemand op te wachten. Niet alleen maar vanwege de Oekraïense en Russische bevolking die daar onder zullen lijden en de nog hogere gasprijzen en zelfs tekorten aan gas bij ons wanneer Rusland in geval van escalatie de gastoevoer naar Europa helemaal zou stopzetten, maar ook vanwege onze militairen die dan misschien naar Oekraïne gestuurd kunnen worden en vanwege Zr.Ms. Rotterdam L800 van onze Koninklijke Marine die zich nu in de Oostzee bevindt.

 3. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 januari 2022 om 19:38

  Beste Dirk, u schrijft in de Nieuwsbrief dat u iemand ontmoette die niet [meer] gelooft dat God nog een plan met Israel heeft. Als ik in de kerk goed waarneem, denkt de meerderheid zo. Ja nog erger, de huidige golf van anti-Israel is te vergelijken met 1939, maar met een groot verschil. Hun God is in grote ijver voor Zijn Volk ontbrand en heeft duidelijk een keer gebracht in hun Lot en volgens Jesaja 51:22 en 23 gaat hun God de beker die ze 2000 jaar hebben gedronken nu geven aan hen die denken dat God zijn woord niet gestand doet.

 4. Maaike zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 januari 2022 om 21:57

  Ja broeder Dirk. Wat zijn we rijk in de Heere Jezus Christus. En inderdaad leven we vaak nog als arme bedelaars.
  Als je openlijk getuigt, word je vaak “aangevallen” in je denken, soms ook door anderen.
  Zing maar een toontje lager want dit klinkt zo hoogdravend.
  Toch ben ik ervan overtuigd dat we de Heere eren als we openlijk zeggen hoe rijk we zijn in Hem.
  Mijn ervaring is, als ik die aanval voel in mijn denken, dat daar de boze vat op heeft.
  Maar we mogen hem wederstaan in het vaste vertrouwen dat we gered zijn door onze dierbare Verlosser!

 5. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 januari 2022 om 22:10

  De bekendste tekst uit de Bijbel: Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig leven heeft. Let op het laatste woord ‘heeft’, hij krijgt niet maar heeft het. Even verderop staat: hij is over gegaan van de dood in het leven. Nog wat, namelijk eeuwig leven. Iets dat eeuwig gekregen is, kan je nooit meer afgenomen worden, anders zou het niet eeuwig zijn. Beste lezer: verblijd je hierin!

 6. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 januari 2022 om 23:13

  Christus is alles. Moge Hij verschijnen en al het mijne verdwijnen, dat vervult een vreugde die alle verstand te boven gaat.

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 23 januari 2022 om 15:23

  Goede woorden Gods. Laten we maar verder blijven drinken uit de Ware Bron van het Levende Water. Wie weet, hoe spoedig, we straks voor de troon Gods mogen verschijnen. Daar rondom de troon van de Drieënige God en Vader te mogen staan, Hem toebrengende alle lof en glorie.

 8. Tiny zegt:
  Geplaatst op zondag 23 januari 2022 om 15:39

  Beste Dirk,
  Zoals ook Simon schrijft, dat als we de kerk goed waarnemen, dat de meerderheid denkt dat God geen plan meer heeft met Israel. Wij als kerk falen. We hebben genade ontvangen, dat Jezus voor de hele mensheid aan het kruis is gestorven, geloven we dat, dan komt de Heilige Geest in ons wonen en gaan we beseffen dat wij als kerk ons moeten bekeren we zijn dan wederom geboren (Geestelijk geboren).
  Jezus is de Koning der Joden. De God van Abraham, Izaak en Jacob. De God van Israel.
  Jsrael is God oogappel. Dan hebben we juist als taak om voor de Joden voorbede te doen.
  Wat hebben wij als Christenen gedaan toen Hitler ze wou vernietigen? Sommigen hebben ze geholpen, zoals fam. ten Boom. Maar de meeste Christenen lieten het maar gebeuren. Laten we hen helpen en voorbede doen om Alijah te maken. Zie Christenen v. Israel en Ebenezer-operatie Exodus.

 9. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 23 januari 2022 om 16:48

  We zijn echt ongelofelijk rijk als volgelingen van Christus. Maar je raakt eraan gewend en dan zie je het bijzondere er steeds minder van in, terwijl je echt nog even rijk bent. Het is hetzelfde als dat je elke dag een gebakje zou krijgen. Je kunt dat misschien een hele tijd volhouden, maar op de lange duur wil je toch wel iets anders. Mensen die pas tot geloof zijn gekomen beseffen vaak veel meer hoe rijk ze zijn dan anderen die er van jongs af aan mee zijn opgegroeid.

 10. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 23 januari 2022 om 23:20

  Het is treurig om te lezen dat er nog steeds (zogenaamde) christenen zijn die Israël afschrijven. In Romeinen 3 (NT warempel) wordt al de vraag gesteld wat de Joden voor hebben op anderen. Antwoord: VEEL, IN ALLE OPZICHTEN! Ten eerste: de woorden Gods zijn hun toevertrouwd. Ten tweede: de kerk/gemeente is geënt op dit volk zegt Romeinen 11. Veel christenen houden van dode Joden zoals Paulus, David, Jozua enz. Maar de vraag is: wie staan er VANDAAG NAAST DE JODEN? Wie houdt er NÚ van hen in Jezus’ Naam?
  Wie staat er aan hun kant in hun eenzame strijd? De hele wereld is tegen hen! God houdt echter van Israël en Yeshua/Jezus houdt van Israël! Hoe kun je als christen zeggen dat je van God en Jezus houdt, als je niet houdt van waar HIJ van houdt? Wat voor God of Jezus hebben die christenen dan lief? Blijf af van Zijn volk, want wie het volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan, zegt de profeet Zacharia.
  En… daarom zal ik omwille van Sion niet zwijgen en omwille van Jeruzalem niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.
  Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft, en gesteld heeft tot een lof op aarde. (Jesaja 62)

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 januari 2022 om 2:05

  Beste Dirk,

  Ware geestelijke rijkdom doet je beseffen wat de armoede van materiele rijkdom is. In mijn ogen kunnen die twee heel moeilijk samengaan. De eerste mens moet ik nog tegenkomen, die dat kan. Wie rijk is in deze wereld, leeft op een hogere standaard dan de arme. Hij zal teveel vrijheid in zijn tijdsbesteding hebben om serieus net zo met het Woord van God om te gaan als de arme. Dat geldt ook als je rijk bent in gaven en talenten. Iemand die alleen het Woord van God heeft, zal er eerder mee woekeren in zijn tijdsbesteding, dan de rijke als hij Jezus serieus wil volgen. Niets voor niets zegt Jezus in Lucas 6:20b NBG51: “Zalig, gij armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.” Geld doet altijd iets met de mens en in het bijzonder als hij zeer rijk is. Bij voorbaat wantrouw ik al rijke Christenen. Daar heb ik in het verleden een hele discussie over gehad met een Baptistenvoorganger. Velen nemen de woorden van Jezus niet serieus wanneer Hij zegt, dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnen kan gaan. Makkelijker gaat een kameel door het oog van een naald, zegt Hij (m.a.w.: Je komt alleen het Koninkrijk der hemelen binnen als je afstand kan nemen van je rijkdom door er afstand van te DOEN). Ook armen kunnen aan geld vastzitten, maar het gevaar is veel kleiner dat je daardoor het Koninkrijk der hemelen niet binnen kan komen, daar dat een verandering van hart alleen betreft terwijl de rijke het ook nog in praktijk moet brengen. Want dat vroeg Jezus van de rijke jongeling. Mattheus 16:16-26 NBG51 Wat deze dingen betreft, is Nederland een rijk land en leven veel mensen op een hoge levensstandaard in vergelijking met vele landen in de wereld. Nederland is geestelijk heel arm en teveel mensen zijn ronduit materialistisch. Veel evangelisten uit arme landen vinden Nederland een van de meest goddeloze landen in de wereld. Zeer weinigen hebben iets over voor Jezus wat hun portemonnee aangaat. En er is weinig liefde onder Christenen te vinden.

  Groeten van San

 12. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 januari 2022 om 12:16

  Bedankt Dirk. Ja wij zijn heel rijk. Het rare is: wij beseffen het vaak niet. Maar de heilige Geest wil in ons wonen en dan woont God en de Here Jezus in ons. En dan woont in je alle wijsheid alle liefde, de Heelmeester, Wonderbare Raadsman, Vredevorst, eeuwige Vader. We zouden de gelukkigste mensen op aarde moeten zijn. Ook met alle pijn en verdriet op deze aarde. Hulp is zo dichtbij in ons hart. God laat je niet achter de voordeur zoals Rutte zegt. Je begint geen oorlog met Oekraïne. Je neemt Rusland de Krim niet af, dat wist iedereen 40 jaar geleden. Heeft Timmermans niet in Oekraïne gestaan? Oekraïne moest bij Europa. Terwijl Rusland een bufferstaat wil. Toen is er oorlog gecreëerd. Totaal onnodig en onwijs. Nederland heeft toen ook niet voor gestemd. Wij willen toch vrede voor Oekraïne en geen doden!!! Als Rutte en wie nog meer God achter de voordeur laat, worden er onwijze beslissingen gemaakt en dat is heel ernstig. Het hele Oude Testament staat vol van de Israëlieten, God brengt ze terug naar Israël. En wij de heidenen mogen heel, heel dankbaar zijn, dat wij ook Abrahams kinderen mogen zijn. Bid om wijsheid voor de regering. Liefs.

 13. Sietske zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 januari 2022 om 16:22

  Beste Dirk, bedankt voor jouw commentaar uit Efeze 1. God heeft de apostel Paulus geroepen tot de apostel van de heidenen. Paulus is opgetrokken in de derde hemel, waar God hem het geheimenis doorgaf.
  In de brieven van Paulus staan de marsorders voor de gelovigen die horen bij het Lichaam van Christus.
  Ik hoor in mijn gemeente weinig preken vanuit de brieven van Paulus. Bijvoorbeeld over de wedergeboorte, de oude en de nieuwe mens, de nieuwe schepping, daarover hoor ik weinig in de kerken en daardoor missen we veel. We nemen genoegen met melk, maar dan blijven we onvolwassen gelovigen, heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Beste mensen, neem het advies van Dirk ter harte en lees de brieven van Paulus en bid dat je het mag verstaan. Hij wil ons hart en ons verstand openen.
  Ik heb zoveel rijkdom gelezen in deze brieven en dat gun ik iedereen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden