Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Onze verlossing is aanstaande (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 februari 2022, 9:47 door Dirk A A

Juist nu is het advies van de Heere Jezus in Lukas 21:28 buitengewoon actueel. We verkeren in een enorme crisis: Rusland is Oekraïne binnen gevallen en ook financieel, economisch en moreel gaat het niet goed. China wil Taiwan terug. De wereldleiders weten het niet meer. Dan klinken de woorden van de Heiland: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Wij leven in buitengewoon bijzondere tijden. Oekraïne staat letterlijk in brand. De wereld kreunt en kraakt. En Taiwan vreest een mogelijke aanval van China.
Ook het Midden-Oosten staat op scherp. Eén ‘lucifertje’ is genoeg om de zaak te laten ontploffen. Meer dan 100.000 raketten staan op Israel gericht, door Hezbollah in Zuid-Libanon, sommige met een chemische lading. En nog even, dan zal Iran nucleair gaan. ‘O, God van Israel, bescherm Uw volk.’

In deze tijden leven wij, de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus. Het zijn zware tijden, geeft 2 Timotheus 3:1 aan. Dwaalleraren brengen de gemeente van de Heere Jezus Christus in verwarring. Zij beloven voorspoed, gezondheid en welvaart. Ze verkopen wonderwater en voorspoedolie. Ondertussen worden ze er zelf schatrijk van. Zulke valse profeten verkondigen leugens in Gods Naam.
‘Wie een ander evangelie brengt, dan wat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt,’ zegt Paulus met grote stelligheid in Galaten 1:8. Hoe noodzakelijk blijft het om alle geesten te toetsen of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).

In Mattheus 7:21-23 lezen we: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’

Deze zware tijden, waar we middenin zitten, kunnen onze aandacht aftrekken van de Heere Jezus. We kunnen ons zorgen maken over onze financiële toekomst. Wordt door de oorlog in Oekraïne olie en gas zo duur, dat we financieel in de problemen komen? De bodem van onze bankrekeningen kan bereikt zijn. Dan schreeuw je het misschien wel uit: ‘Heere, hoe moet het verder?’
Wees bemoedigd: Hij ziet je, stel je vertrouwen op Hem. Hij gaat mee en zal voor je zorgen.

Misschien laat je je angst aanjagen door de meest verschrikkelijke toekomstvisioenen. Je kunt aan niets anders meer denken. Overal zie je samenzweringen en oorlogsdreigingen. Het zijn de afleidingsmanoeuvres van de satan om je aandacht weg te halen bij de Heere Jezus vandaan. Breek daarmee, je komt erdoor in een geestelijke duisternis terecht.

Wij houden van Israel en liggen op de knieën voor Israel. Het land Israel is Gods land, het Joodse volk is Zijn volk en de stad Jeruzalem is Zijn stad.
Toch blijft het noodzakelijk om te zeggen dat onze aandacht meer gericht moet zijn op de God van Israel dan op Israel zelf. Het gaat om Hem, om de verheerlijking van Zijn grote Naam. Daarom heeft Hij Israel uitgekozen, om in Zijn volk verheerlijkt te worden.

Dat is ook de reden van de terugkeer van het Joodse volk naar Israel, waar wij getuige van zijn. En wellicht wordt deze terugkeer van Joodse mensen uit Oekraïne naar Israel wel versneld door het huidige conflict. Maar waarom brengt God Zijn volk thuis? Lees maar wat Ezechiël 36:22 en 23 daarover zegt:
‘Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.’

Telkens weer is het nodig dat wij eraan herinnerd worden onze aandacht voor 100 procent gericht te houden op de Heere Jezus alleen. Hebreeën 12:2 zegt het zo mooi: ‘Houd uw oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’

Dat is ook de boodschap van Lucas 21:28: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’
We hoeven niet verontrust te raken door de dingen die gebeuren. Ook al wordt er gevochten, al stort de financiële wereld in elkaar, al wordt de wereld getroffen door rampen, al neemt de zonde en de ongerechtigheid steeds verder toe, laat u daardoor niet beangstigen of verontrusten. Deze dingen moeten gebeuren: ‘Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden’ (Openbaring 1:1a). De Heere heeft het voorzegd. Het brengt ons alleen maar dichter bij onze verlossing.

De Heere regeert, wat er ook gebeurt. De wereldleiders denken dat zij het voor het zeggen hebben, met Poetin voorop, maar dat is beslist niet waar. De Heere stelt koningen aan en Hij zet leiders af. Hij leidt de wereldgeschiedenis volgens Zijn plan. ‘Het profetische woord is vast en zeker, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’ (1 Petrus 2:19).

Lucas 21 wordt steeds meer werkelijkheid. Leest u het hele hoofdstuk maar eens door. Dan, in die tijd, zegt de Heere Jezus, is het belangrijk omhoog te kijken en uw hoofd op te heffen. Laat je niet beheersen door alles wat om je heen in de wereld gebeurt. Kijk niet voortdurend horizontaal, vooruit, achteruit, naar links of naar rechts. Zit niet heel de tijd gekluisterd aan de tv of achter uw computer of laptop. Kijk ook niet naar beneden, in somberheid, angst of vrees.

Kijk omhoog! Kijk naar de hemel! Kijk naar de Heere Jezus, zie op Hem! In verwachting. In Hem is ons heil. In Hem ligt onze sterkte. In Hem ligt ook onze verlossing vast.
Op de Hemelvaartsdag hadden de discipelen ook al omhoog gekeken. Toen keken ze hun Meester na, toen Hij ten hemel voer. Nu worden we oproepen omhoog te kijken, in de verwachting van Zijn wederkomst.

Denkt u zich de dag eens in dat Jezus Christus in glorie en grote heerlijkheid terug zal komen naar deze aarde. Dan mag het toch niet zo zijn dat u zo gericht bent op de dingen hier beneden, dat Zijn komst u zou overvallen. Verwacht Hem! Zie uit naar Hem. Ga Hem tegemoet.
Christenen zouden mensen moeten zijn die omhoog kijken en hun hoofden opheffen. Dit is des te noodzakelijker naarmate Zijn komst dichterbij komt. Alleen zo kunnen we het volhouden, in Zijn kracht.

Laat u niet verontrusten door wat er in de wereld gebeurt. Ook niet door wat er in de kerken gebeurt, hoewel ons dat zeer aan kan grijpen. We liggen wel op onze knieën voor de Heere God, belijden onze zonde en schuld, evenals de zonde en schuld van onze kerken en gemeenten, ons land en ons volk. ‘O, Heere, ontfermt U Zich over ons, wees ons genadig, geef nog een terugkeer tot U.’

We leven nu in de tijd dat Lucas 21 – evenals Mattheus 24 en Lucas 13 en tal van andere Bijbelgedeelten die spreken over de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus – meer en meer werkelijkheid worden: chaos, crisis, vervolging, misleiding, haat tegen Israel en het Joodse volk, toename van zonde en ongerechtigheid, natuurrampen et cetera. De komst van de Zoon des mensen op de wolken van de hemel is dichtbij. Wees bereid Hem te ontmoeten! Hoe dichtbij, dat weet alleen de Vader in de hemel.

Ook al wordt lijden ons deel, geestelijk en misschien ook wel lichamelijk, omdat we voor alles alleen de Heere Jezus trouw willen zijn en Hem willen volgen, onze verlossing is aanstaande. Het duurt nog maar een korte tijd. Het woord verlossing in dit vers (apolutrōsis), wijst erop dat het hier niet alleen over een geestelijke verlossing gaat, maar om een totale verlossing. De gehele schepping wordt dan verlost.

Ik hoop en bid dat u de Heere Jezus mag kennen als uw Heiland en Verlosser en mag weten dat uw zonden weggewassen zijn door Zijn bloed, dat Hij gaf als een losprijs aan het kruis van Golgotha. Als dat nog niet zo is, ga dan naar Hem, smeek Hem om genade, belijd uw zonden en breek ermee, bekeer u. Stel uw vertrouwen op Hem. Dan zult ook u Zijn vergeving ontvangen.

Voor allen die de Heere Jezus mogen kennen als hun Heiland en Verlosser, volgt er een heerlijke eeuwigheid waar nooit een einde aan komt. Verlost, vrij van oorlog, pijn, lijden, zorg, gebrokenheid. Dan mogen we altijd, dag en nacht, de Heere Jezus loven en prijzen. Hem, Die we zo lief hebben, Die ook ons zo oneindig liefheeft, onze Heere en Heiland. Geprezen zij Zijn heilige Naam, tot in eeuwigheid!

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 februari 2022 om 11:42

  Het is nu oorlogstijd. Wij hier in West-Europa zullen er rekening mee moeten houden dat als deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook onze kant opkomt, wij sowieso met schaarste aan van alles en nog wat te maken zullen krijgen en Rusland onze energievoorziening en banken platlegt d.m.v. massale cyberaanvallen op banken en elektriciteitscentrales.
  Aangezien Rusland wil dat NAVO-troepen zich uit Oost-Europa terugtrekken, sluit ik niet uit dat Rusland Oost-Europese NAVO-lidstaten gaat aanvallen en wij als NAVO-lidstaat daardoor rechtstreeks in oorlog raken met Rusland. Artikel 5 van het NAVO-verdrag zegt immers dat wanneer één NAVO-lidstaat wordt aangevallen dat dit dan een aanval is op de gehele NAVO.

 2. Frans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 februari 2022 om 14:13

  Beste Dirk,

  Elke dag dichterbij de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Wat fijn om te weten dat alle ellende/ellendelingen er op een gegeven moment niet meer zal zijn. Zou het zo zijn dat (wat helaas alleen werkt om door Rusland en China serieus te worden genomen) er nu één roep gaat komen om één hersteld ‘Romeins Rijk’ met één grote leider die richting geeft? Ik kan me haast niet voorstellen dat niemand maar dan ook niemand daar eigenlijk onderuit kan komen. Niet omdat ik daar naar verlang, omdat ik weet dat de macht dan weer daar komt te liggen (bij een bepaalde club) maar de afgelopen dagen was er zoveel cohesie onder de Europese landen, zal dé Antichrist zich nu gaan openbaren? Spannende tijden inderdaad, gelukkig is er rust in Christus.

 3. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2022 om 19:28

  Volgens mij gaat eerst de opname van de gemeente plaats vinden voor dat de Antichrist komt, als ik zo om me heen kijk de wereld in gaat dat niet lang meer duren… wat een puinzooi en onrecht… laten we inderdaad omhoog zien naar dat moment!!

 4. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2022 om 20:45

  Ezechiël 36 moet luiden MIJN heiligen Naam, Die door u ontheiligd is onder de heidenen. Doordat de kerk zei: ze ze zijn Gods volk, en toch moesten ze weg uit hun land. Dit deed mij pijn, zegt hun God.

 5. Nieuw Begin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2022 om 20:50

  Tot welke God vraagt Zelinsky ‘zijn volk’ te bidden? En kunt u zich voorstellen dat Petrus of Paulus wapens uitdeelden om de Romeinen te verdrijven destijds?
  Graag wat meer kritische geluiden want hoe misdadig is het dat Putin een land binnenvalt waar dat land beloften breekt o.i.v. de elite in het ‘westen’, het WEF en de NWO? Wist u bijvoorbeeld dat de zonen van Biden, Pelosi, Romney en Kerry allen in de directies zitten van energiebedrijven die zaken doen met de Ukraine?
  En hoe staat het met Amerika zelf dat vanaf WOII meer dan 70 keer in landen over de hele wereld heeft gebombardeerd, regime changes heeft geïnitieerd en de CIA sabotage heeft gepleegd tot op het hoogste niveau?
  De geschiedenis zal uitwijzen dat het in dit conflict uiteindelijk draait om Duitsland dat misschien aan de vooravond van vernietiging staat want heeft het zich werkelijk bekeerd na de moord op 6 miljoen Joden en was Gods Woord aan Abraham niet meer van kracht waar Hij zegt: Ik zal zegenen die u zegent maar die vervloekt zal ik vernietigen (vertaling volgens Rabbijnen).

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 0:41

  Beste Dirk van Genderen, Wat is je een heerlijke openbaringsgave geschonken. Om ons als gelovigen wakker en bij de les van het wereldgebeuren te houden! Zeer nuttig en vooral nodig. Want het lijkt er ontzettend veel op dat het einde in het zicht is. Satan kan zijn vurige dodende, brandende pijlen nog even voor ‘EEN TIJDJE blijven afschieten en afvuren. Zeker weten! Wanneer het oordeel Gods dan begint bij het huis Gods, dus bij de gelovigen, waar zal dan de goddeloze en zondaar verblijven; die missen dan de VEILIGE SCHUIPLAATS ten ene male. Erg hoor!!!. Voor hen die geloven (uit en van welke kerk dan ook) zal het vrede en gerechtigheid worden. Maar wee hen die hun knieën niet WILLEN buigen voor Jezus de Christus. Jammerlijk genoeg zien we hoe de wereld onderuit zakt. Vele onbegrippen, ook nog vaak, onder de gelovigen zelf, hoe is dit mogelijk? Werk van de satan met zijn vele lagen en listen. Hele en halve leugens verspreidende. Of anders verdraait hij de ‘boel’ wel. Opletten en opmerkzaam zijn dus. Geen vrees toelaten of een bezwaard hart. Rein en onberispelijk zijn/worden. Overvloeiende van dankzegging voor de ontelbare zegeningen. En in ons land (vooral) kunnen we er van genieten immers. Vluchtelingenstromen komen ook in Nederland op gang ze worden al in 2 plaatsen alvast verwelkomd voor de eerste 90 dagen. Kunnen we mooi bidden voor onze overheid, zodat ze goed te kunnen, mogen regeren, naar de opdracht van ons aller Opdrachtgever.

 7. Pieter zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 2:25

  Nieuw Begin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 februari 2022 om 20:50

  Helemaal mee eens!

 8. johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 7:23

  Dit is een waar woord geplaatst door Nieuw Begin. De globalisten hebben een vaste en corrupte greep op de Oekraine, en deze zonen spelen hierin een grote rol. Door alle propaganda van de media wordt de waarheid hiervan nog tegen gehouden en worden de zonen en en andere partijen nog beschermd tot nu toe. De stal wordt uitgemest, en oorlog maakt slachtoffers, maar volgens de berichten wordt het volk hierin niet betrokken. Er worden zoals gewoonlijk de nodige activisten als slachtoffers neergezet om de zaak te vertroebelen en geld in te zamelen, dus veel mensen hierbij betrokken, die ook dik betaald worden om een rol te spelen voor de wereld. De media wordt nog steeds beheerst door 6 hele rijke globalisten, die hun belangen hier bedreigd zien. We moeten in onze dagen heel voorzichtig zijn met ons oordeel, en via onderzoek valse feiten naar voren brengen en bestrijden. Een mens eet wat hij voorgeschoteld krijgt helaas.

 9. benny zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 9:38

  Beste Dirk

  Weer een duidelijk artikel. Het doet me denken aan toen ik kind was, dat de toenmalige Sovjetunie in 1956 Hongarije binnenviel en er een vreselijk bloedbad aanrichtte. Uiteraard bid ik voor de Oekraine.
  Jammer, ik had je nieuwsbrief graag op mijn facebookaccount willen plaatsen, dan kunnen veel meer mensen het lezen. Ik bid ook voor de vrede van Jeruzalem Dirk.
  Gods rijke zegen. Ook de andere lezers.

  mvg Benny

 10. kees zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 10:20

  Ik ben het ook eens met Nieuw Begin, bij ons in de gemeente is een fijne christelijke Russische broeder met kennissen en familie in Rusland, daar hoor ik toch andere geluiden van, dan wat de mainstream media ons vertelt, laten we voorzichtig zijn met ons oordeel.

 11. Harold zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 10:25

  Deze oorlog laat het definitieve verval van het westen zien. Jarenlang hebben wij met ons opgeheven vingertje andere landen de les gelezen, omdat zij niet aan onze westerse standaarden voldeden. Respect voor andere (lees niet kapitalistische regimes) is er nooit geweest vanuit het westen. Hoe fout Poetin ook bezig is, wij hebben Rusland nooit respectvol behandeld. Nu staan westerse landen in de rij om maar te schreeuwen dat zij achter Oekraine staan. Werkelijk? Wie vangt de bommen op voor die arme vrouwen en kinderen? Alle rijke westerse landen staan erbij en kijken ernaar! Ja, Poetin is fout bezig, maar het is nu ook de tijd dat wij zelfkritsch zijn, want 80% van alle oorlogen en conflicten na 1945 is veroorzaakt door de Verenigde Staten en westerse landen.

 12. Marcel Kok zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 11:21

  Beste Dirk,

  Dank voor de nieuwsbrieven, die ervaar ik altijd als opbouwend.
  Ik vraag me alleen of bij bovenstaand commentaar, we de context niet teveel uit het oog verliezen. Ja, we zitten al 2000 jaar in de eindtijd, maar m.i. nog niet in de laatste dagen, waarin een grote rol is weggelegd voor het Joodse volk, zie o.a. Openbaring 7:1-8, en verdere hoofdstukken.
  Ik wil slechts een paar zaken meegeven om over na te denken bij bestudering van Mattheus 24:15-22.
  Vers 15, nog niet vervuld, Dan. 9:27, Openb. 13:14, er is maar een heilige plaats voor het Joodse volk, de tempel.
  Vers 16 t/m 22, nog niet vervuld. Dat het hier om (een deel van) het Joodse volk gaat, mag duidelijk zijn, vers 20.
  Vers 21, moet nog komen, Dan. 7:23 en 25, Openb. 13:7
  Vers 22, als God deze dagen niet zou inkorten (hoe dit precies te verstaan ten tijde van de laatste drie en een half jaar van de grote verdrukking, weet ik niet), maar het maakt m.i. duidelijk dat de Heere dit doet, omwille van Joden en mensen uit de volken die ten tijde van deze grote verdrukking, alsnog tot geloof komen, anders zouden zij allen worden gedood.

  Waakzaam en nuchter zijn, worden we ten alle tijden toe opgeroepen, maar persoonlijk verwacht ik dat de Heere Jezus zijn gemeente bewaart voor wat nog moet geschieden in de toekomst, o.a. Openb. 3:10, 1 Thes. 1:9-10.

  Ik ben me ervan bewust dat er meerdere visies zijn m.b.t. eschatologie, ik kan er dus ook naast zitten, maar wil i.i.g. proberen om zoveel als mogelijk de schrift letterlijk te verstaan en daar recht aan te doen.

  Zegen en groet.

 13. Lya Mulder zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 13:26

  Fijn Dirk, net wat je zegt. Kijk naar boven en verwacht het van Hem.

 14. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 17:04

  Het is allemaal verschrikkelijk, wat er gebeurt. Volgens mij kan het alle kanten nog op, met de situatie rondom Oekraïne. Maar het kan ook het begin zijn, van de komst van de Here Jezus. Al die demonstraties afgelopen jaren in Wit Rusland en landen er omheen. Voor meer vrijheid en democratie. Het is nog te vroeg om te zeggen, waar het naar toe gaat. Ik ben heel benieuwd naar wat China gaat doen, en of dat besproken is met Putin. En natuurlijk de rol van Israël, in het geheel. Volgens mij is dat cruciaal. Wellicht zegent de Here Oekraïne wel, omdat er zoveel christenen wonen en Joden. Kan mij vergissen, maar het lijkt mij nog niet zover. Zoals het in Openbaring beschreven is. Israël zal tot bloei komen. Het joodse volk zal weer terug gekeerd zijn… Het lijkt mij beter te kijken wat er omheen, en in Israël gebeurt. Hoezeer zij in conflicten worden betrokken. Laten we waakzaam blijven, en de Here al ons vertrouwen geven. Laten we bidden voor Oekraïne en de burgers. Laten we bidden voor het Russische volk, die verstoken blijft van informatie. Laten we bidden voor Putin dat hij tot inzicht mag komen. Laten we bidden voor wijsheid en bidden, dat we er voor elkaar mogen zijn. In goede tijden en slechte tijden. Waar conflicten zijn, zijn ook kansen om van de Here Jezus te getuigen.

 15. Kees 2 zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 19:21

  Beste Dirk, dank (opnieuw) voor je mooie bijdrage. We moeten niet op mensen vertrouwen maar op God bouwen, zelfs in de grootste rampspoed.

  Hoop niet te polariseren, maar het volgende wil ik toch graag kwijt.
  Wat betreft de oorlog in Oekraïne, het gaat mij te ver om vooral Amerika af te schilderen als grote boosdoener. Ook al heb ik de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, ik ben o.a. de Amerikanen dankbaar voor de bevrijding van ons land. Iedereen die het oude Oostblok in de Sovjet tijd gevolgd heeft of bezocht heeft weet toch wel dat we in West-Europa enorm gelukkig mochten zijn met onze vrijheid. Laten we daar dankbaar voor zijn en dat niet vergeten.
  Ik begrijp ook wel een beetje angst van het huidige Rusland voor het Westen. Maar een inval in Oekraïne, na de Krim en de interventies in Syrië, lijkt mij volstrekt onacceptabel. Bovendien, zelfs al zou Ruslands inval gerechtvaardigd zijn, dan moet je toch denken aan de gewone burgers van de Oekraïne en slachtoffers aan Russische zijde. Zij zijn het grootste slachtoffer en kunnen weinig of niets doen aan de dwaasheden van politieke leiders e.d.

 16. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 22:01

  Shalom broeder Dirk,
  Dank voor je bemoediging uit het Woord, in deze zware tijd, het hoofd omhoog te heffen, te zien op Jezus, en weten dat onze verlossing nabij is! Dat doet me denken aan het gezang om te zingen:
  Die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten, ‘t hoofd omhoog! Voor hen, die ‘t heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugde die alle smart verbant, daar is de vreemdelingschap vergeten, en wij, wij zijn in ‘t Vaderland!

 17. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 27 februari 2022 om 22:46

  Roep Hem voortdurend aan, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Hij is de Almachtige en Eeuwige, die heerst over Hemel en Aarde.
  Het is niet onmogelijk dat onze Almachtige Vader de tijd een stukje versnelt in de vervulling van de profetieën in het boek Openbaring!
  Zou de Russische aanval op Oekraine een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn?
  Wees alert op Turkije, Syrië met 60000 man Russische soldaten, de agressie van Iran naar Israël.
  Israël met een enorme rijkdom aan olie en gas waarin Putin geïnteresseerd is.
  Putin die ook nogal wat commentaar heeft op de Golanhoogte, officieel in bezit van Israël.
  Kijk omhoog want Hij heeft alles onder controle, hoewel dat niet zo lijkt te zijn.
  Gods rijke onmisbare zegen.

 18. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 28 februari 2022 om 8:25

  Bij de Heere zijn we echt veilig, wat er ook gebeurt, hoe het ook moet tegenlopen, gestadig op Zijn goedheid hopen. Bidden voor alle mensen die het zo moeilijk hebben, nu in die oorlogsgebieden. Er is maar een wenk van Zijn Alvermogen nodig, dat we onze hoop en verwachting van Hem alleen verwachten. De Heere regeert.

 19. Frans zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 maart 2022 om 18:51

  Beste Dirk,

  Ik wou je de volgende link geven als het mag, het geeft mijns inziens een goed becommentarieerde beschrijving van de situatie. Ik vond het ook frappant om te ontdekken en dat kan iedereen zelf ook, dat na Rusland 400.000!joden er ongeveer 280.000 joden in de nu zwaar bevochten steden wonen! En dat Israël een tik op de vinger heeft gekregen van Rusland inzake de Golanhoogten. De link is een verwijzing naar een column geschreven door ouweneel,
  http://www.willemouweneel.nl/246-de-russische-inval-in-oekraine-in-bijbels-licht/ Gods Zegen!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden