Onze verlossing is aanstaande

Juist nu is het advies van de Heere Jezus in Lukas 21:28 buitengewoon actueel. We verkeren in een enorme crisis: Rusland is Oekraïne binnen gevallen en ook financieel, economisch en moreel gaat het niet goed. China wil Taiwan terug. De wereldleiders weten het niet meer. Dan klinken de woorden van de Heiland: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Wij leven in buitengewoon bijzondere tijden. Oekraïne staat letterlijk in brand. De wereld kreunt en kraakt. En Taiwan vreest een mogelijke aanval van China.
Ook het Midden-Oosten staat op scherp. Eén ‘lucifertje’ is genoeg om de zaak te laten ontploffen. Meer dan 100.000 raketten staan op Israel gericht, door Hezbollah in Zuid-Libanon, sommige met een chemische lading. En nog even, dan zal Iran nucleair gaan. ‘O, God van Israel, bescherm Uw volk.’

In deze tijden leven wij, de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus. Het zijn zware tijden, geeft 2 Timotheus 3:1 aan. Dwaalleraren brengen de gemeente van de Heere Jezus Christus in verwarring. Zij beloven voorspoed, gezondheid en welvaart. Ze verkopen wonderwater en voorspoedolie. Ondertussen worden ze er zelf schatrijk van. Zulke valse profeten verkondigen leugens in Gods Naam.
‘Wie een ander evangelie brengt, dan wat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt,’ zegt Paulus met grote stelligheid in Galaten 1:8. Hoe noodzakelijk blijft het om alle geesten te toetsen of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).

In Mattheus 7:21-23 lezen we: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’

Deze zware tijden, waar we middenin zitten, kunnen onze aandacht aftrekken van de Heere Jezus. We kunnen ons zorgen maken over onze financiële toekomst. Wordt door de oorlog in Oekraïne olie en gas zo duur, dat we financieel in de problemen komen? De bodem van onze bankrekeningen kan bereikt zijn. Dan schreeuw je het misschien wel uit: ‘Heere, hoe moet het verder?’
Wees bemoedigd: Hij ziet je, stel je vertrouwen op Hem. Hij gaat mee en zal voor je zorgen.

Misschien laat je je angst aanjagen door de meest verschrikkelijke toekomstvisioenen. Je kunt aan niets anders meer denken. Overal zie je samenzweringen en oorlogsdreigingen. Het zijn de afleidingsmanoeuvres van de satan om je aandacht weg te halen bij de Heere Jezus vandaan. Breek daarmee, je komt erdoor in een geestelijke duisternis terecht.

Wij houden van Israel en liggen op de knieën voor Israel. Het land Israel is Gods land, het Joodse volk is Zijn volk en de stad Jeruzalem is Zijn stad.
Toch blijft het noodzakelijk om te zeggen dat onze aandacht meer gericht moet zijn op de God van Israel dan op Israel zelf. Het gaat om Hem, om de verheerlijking van Zijn grote Naam. Daarom heeft Hij Israel uitgekozen, om in Zijn volk verheerlijkt te worden.

Dat is ook de reden van de terugkeer van het Joodse volk naar Israel, waar wij getuige van zijn. En wellicht wordt deze terugkeer van Joodse mensen uit Oekraïne naar Israel wel versneld door het huidige conflict. Maar waarom brengt God Zijn volk thuis? Lees maar wat Ezechiël 36:22 en 23 daarover zegt:
‘Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.’

Telkens weer is het nodig dat wij eraan herinnerd worden onze aandacht voor 100 procent gericht te houden op de Heere Jezus alleen. Hebreeën 12:2 zegt het zo mooi: ‘Houd uw oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’

Dat is ook de boodschap van Lucas 21:28: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’
We hoeven niet verontrust te raken door de dingen die gebeuren. Ook al wordt er gevochten, al stort de financiële wereld in elkaar, al wordt de wereld getroffen door rampen, al neemt de zonde en de ongerechtigheid steeds verder toe, laat u daardoor niet beangstigen of verontrusten. Deze dingen moeten gebeuren: ‘Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden’ (Openbaring 1:1a). De Heere heeft het voorzegd. Het brengt ons alleen maar dichter bij onze verlossing.

De Heere regeert, wat er ook gebeurt. De wereldleiders denken dat zij het voor het zeggen hebben, met Poetin voorop, maar dat is beslist niet waar. De Heere stelt koningen aan en Hij zet leiders af. Hij leidt de wereldgeschiedenis volgens Zijn plan. ‘Het profetische woord is vast en zeker, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’ (1 Petrus 2:19).

Lucas 21 wordt steeds meer werkelijkheid. Leest u het hele hoofdstuk maar eens door. Dan, in die tijd, zegt de Heere Jezus, is het belangrijk omhoog te kijken en uw hoofd op te heffen. Laat je niet beheersen door alles wat om je heen in de wereld gebeurt. Kijk niet voortdurend horizontaal, vooruit, achteruit, naar links of naar rechts. Zit niet heel de tijd gekluisterd aan de tv of achter uw computer of laptop. Kijk ook niet naar beneden, in somberheid, angst of vrees.

Kijk omhoog! Kijk naar de hemel! Kijk naar de Heere Jezus, zie op Hem! In verwachting. In Hem is ons heil. In Hem ligt onze sterkte. In Hem ligt ook onze verlossing vast.
Op de Hemelvaartsdag hadden de discipelen ook al omhoog gekeken. Toen keken ze hun Meester na, toen Hij ten hemel voer. Nu worden we oproepen omhoog te kijken, in de verwachting van Zijn wederkomst.

Denkt u zich de dag eens in dat Jezus Christus in glorie en grote heerlijkheid terug zal komen naar deze aarde. Dan mag het toch niet zo zijn dat u zo gericht bent op de dingen hier beneden, dat Zijn komst u zou overvallen. Verwacht Hem! Zie uit naar Hem. Ga Hem tegemoet.
Christenen zouden mensen moeten zijn die omhoog kijken en hun hoofden opheffen. Dit is des te noodzakelijker naarmate Zijn komst dichterbij komt. Alleen zo kunnen we het volhouden, in Zijn kracht.

Laat u niet verontrusten door wat er in de wereld gebeurt. Ook niet door wat er in de kerken gebeurt, hoewel ons dat zeer aan kan grijpen. We liggen wel op onze knieën voor de Heere God, belijden onze zonde en schuld, evenals de zonde en schuld van onze kerken en gemeenten, ons land en ons volk. ‘O, Heere, ontfermt U Zich over ons, wees ons genadig, geef nog een terugkeer tot U.’

We leven nu in de tijd dat Lucas 21 – evenals Mattheus 24 en Lucas 13 en tal van andere Bijbelgedeelten die spreken over de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus – meer en meer werkelijkheid worden: chaos, crisis, vervolging, misleiding, haat tegen Israel en het Joodse volk, toename van zonde en ongerechtigheid, natuurrampen et cetera. De komst van de Zoon des mensen op de wolken van de hemel is dichtbij. Wees bereid Hem te ontmoeten! Hoe dichtbij, dat weet alleen de Vader in de hemel.

Ook al wordt lijden ons deel, geestelijk en misschien ook wel lichamelijk, omdat we voor alles alleen de Heere Jezus trouw willen zijn en Hem willen volgen, onze verlossing is aanstaande. Het duurt nog maar een korte tijd. Het woord verlossing in dit vers (apolutrōsis), wijst erop dat het hier niet alleen over een geestelijke verlossing gaat, maar om een totale verlossing. De gehele schepping wordt dan verlost.

Ik hoop en bid dat u de Heere Jezus mag kennen als uw Heiland en Verlosser en mag weten dat uw zonden weggewassen zijn door Zijn bloed, dat Hij gaf als een losprijs aan het kruis van Golgotha. Als dat nog niet zo is, ga dan naar Hem, smeek Hem om genade, belijd uw zonden en breek ermee, bekeer u. Stel uw vertrouwen op Hem. Dan zult ook u Zijn vergeving ontvangen.

Voor allen die de Heere Jezus mogen kennen als hun Heiland en Verlosser, volgt er een heerlijke eeuwigheid waar nooit een einde aan komt. Verlost, vrij van oorlog, pijn, lijden, zorg, gebrokenheid. Dan mogen we altijd, dag en nacht, de Heere Jezus loven en prijzen. Hem, Die we zo lief hebben, Die ook ons zo oneindig liefheeft, onze Heere en Heiland. Geprezen zij Zijn heilige Naam, tot in eeuwigheid!

Dirk van Genderen