Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De opstanding van de Heere Jezus: gecheckt, gecheckt en nog eens gecheckt! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2022, 14:03 door Dirk A A


Er waren dwaalleraars actief in de gemeente van Korinthe, die ontkenden dat de Heere Jezus lichamelijk was opgestaan (1 Korinthe 15). Paulus beseft de ernst van deze dwaalleer, deze leugen. Ten diepste is dit een frontale aanval op het christelijke geloof, op Christus Zelf. Daarom waarschuwt hij de Korinthiërs en ontkracht hij deze dwaalleer.

Dit kom je vandaag toch ook volop tegen:
Dat gezegd wordt: ‘Dat geloof je toch zeker zelf ook niet…’
Misschien twijfel je zelf ook wel eens…
Zou het wel echt waar zijn?
Is de Heere Jezus wel echt opgestaan uit het graf?

Dat gaat toch tegen alle natuurwetten in…
Het staat wel in de Bijbel, maar zou het wel echt waar zijn?

Met zeer grote kracht en stelligheid stelt Paulus in vers 20:
Maar nu… Luister, let op, ik zal je de waarheid vertellen…

Christus is echt opgewekt uit de doden.
Hij leeft.
Hij is niet meer in het graf.

En zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding éénmaal als de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde.
Dan zullen ook de graven opengaan.
Kun je je het voorstellen?

We horen de juichkreet in vers 20.
‘Maar nu, Christus is opgestaan!’
Het is absoluut zeker, geen twijfel mogelijk.

En waarom is Paulus hier zo zeker van?
Dat onderbouwt hij in de eerste verzen van dit hoofdstuk.

Het allerbelangrijkste is vers 3.
‘Ik heb deze boodschap van God ontvangen.’
En in de volgende verzen geeft hij aan dat de Heere Jezus na Zijn opstanding is verschenen
– aan Kefas (dat is Petrus)
– aan de twaalf (dat is de groep apostelen)
– aan 500 broeders in één keer
– aan Jakobus (dit is de broer van de Heere Jezus)

Als hij over die 500 spreekt, voegt hij eraan toe hij:
‘Van wie de meesten nog in leven zijn.’
Als je twijfelt, vraag het maar aan hen.

En tenslotte:
‘Hij is ook aan mij verschenen,’ waarbij hij doelt op de verschijning van de Heere Jezus aan hem op de weg naar Damascus.
Geen twijfel mogelijk, Hij is opgestaan, Hij leeft.

Daarom kan hij het uitjubelen.
Mensen, je hoeft er niet aan te twijfelen.
Het is toen gecheckt, gecheckt en nog eens gecheckt.

Ook wij hoeven niet te twijfelen aan de opstanding van de Heere Jezus, op de Paasmorgen.
Christus leeft.
Pasen is realiteit.

En vers 20 gaat verder:
‘Hij is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.’
Zoals in Leviticus 23:10 de eerstelingsgarve moest worden aangeboden aan de priester, als eerste van de nieuwe oogst…
Zo is Christus de eerste Die is opgestaan… voordat de overigen van de gelovigen Hem hierin zullen volgen.

In vers 22 klinkt het:
‘Allen die in Christus zijn, zullen levend worden.’
Dit is een belangrijke toevoeging, het gaat hier om hen die in Christus zijn, die in geloofsverbondenheid met Hem leefden.

Mijn vader is door een auto-ongeluk om het leven gekomen, al ruim 36 jaar geleden.
Hij was nog maar 50 jaar.
Gelukkig mocht hij de Heere Jezus kennen en van harte liefhebben.

De zondag ervoor was er bij ons in de kerk gepreekt over 2 Korinthe 5:1.
‘Wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.’

Dat was zijn hoop, dat was zijn verlangen, om daar te zijn, daar sprak hij over na de dienst….
Hij kon niet vermoeden dat hij daar een paar dagen later al zou zijn, bij de Heere Jezus.

We kregen toen een kaartje van iemand, met de tekst: ‘Je bent niet dood…’
Zo is het.
Tot de tijd van de opstanding mag hij bij de Heere Jezus zijn.

De dag breekt aan, misschien wel sneller dan wij denken als we alle ontwikkelingen in de wereld zien…
Dat de bazuin zal klinken, de hemel zal opengaan.
En de Heere Jezus terug zal komen naar deze aarde.
In grote macht en heerlijkheid.

Dan gaan de graven open.
Dan zal mijn vader weer opstaan uit het graf…
Maar ook uw geliefde vader, moeder, opa, oma, man, vrouw, kind of achterkleinkind misschien.

1 Korinthe 15:43 zegt:
‘Het lichaam wordt gezaaid in oneer (= de begrafenis),
het wordt opgewekt in heerlijkheid’ (= de opstanding).

Uit die overblijfselen in de graven, of waar iemand ook omgekomen is, komt een heel nieuw lichaam tevoorschijn.
Maar het is wel diezelfde persoon.
Hij/zij zal uit het graf komen met een opstandingslichaam.
Net zo’n lichaam als de Heere Jezus ook had na Zijn opstanding.

Paulus jubelt het uit in de verzen 54 en 55.
‘De dood is verslonden tot overwinning.
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’

Het is belangrijk om nog op de verzen 51 – 53 te wijzen.
‘Niet allen zullen ontslapen,’ klinkt het daar.
Hier doelt de apostel op de gelovigen die nog leven wanneer Christus wederkomt.

Ook zij zullen dan veranderd worden, zullen een nieuw, verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen.
Dat zal gebeuren ‘in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin.’

De laatste generatie gelovigen zal niet sterven.
Maar ze zullen wel veranderd worden, anders kunnen ze de Heere niet tegemoet gaan en voor Zijn aangezicht kunnen verschijnen.

‘Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.’ (vers 53)

‘En God al alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ (Openbaring 21:4 en 5)

Er moet hier echter ook een waarschuwing klinken. Deze blijde boodschap is alleen bestemd voor hen die in Christus zijn. Degenen die niet in Christus zijn, die niet in Hem geloven, die hun vertrouwen niet op Hem hebben leren stellen, zullen niet delen in deze heerlijke toekomst. Voor hen is er geen redding, maar een eeuwige ondergang. Wel een opstanding, maar daarna het oordeel en de eeuwige straf.

Daarom klinkt nog de oproep: Laat u met God verzoenen, stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en ontvang eeuwig leven. Blijf bidden voor geliefden, kinderen, kleinkinderen, als u die hebt, die God vaarwel hebben gezegd. ‘Heere, openbaar Uzelf aan hen, red hen, trek hen naar U toe. U wilt toch niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en gered worden.’
Blijf bidden en zie uit naar het moment dat de Heere in hun hart gaat werken en ook hen tot Zich zal trekken. Hoe donker het ook lijkt, het licht van Pasen gaat schijnen.

Luister tot slot:
‘God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ (1 Korinthe 15:57)

Dirk van Genderen


14 Reacties

 1. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2022 om 15:57

  Zonder kerst was er geen kruisiging en opstanding geweest. Wat een Liefde dat God zijn Zoon Jezus liet lijden om onze zonden. Wat wij verdienden, die straf heeft Hij gedragen. Gereinigd zijn wij door het bloed van Jezus, als we oprecht in Hem geloven. Ik bid dat vrienden, kennissen, familie die Jezus niet kennen nog tot geloof mogen komen. Nog leven we in genadetijd. Dank je wel Dirk voor je nieuwsbrieven en commentaren waarin we gewaarschuwd worden, maar ook bemoedigd worden. Met Jezus zijn wij meer dan Overwinnaars.

 2. Paul van der Sluis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2022 om 17:07

  `Wie in Christus is, die is gezegend met vele zekerheden, bijvoorbeeld zekerheid van de Verlossing (1 Joh 5:11,12), zekerheid van de Overwinning (1 Cor 10:13), zekerheid van de Vergeving (1 Joh 1:9), zekerheid van de Verhoring (Joh 16:24), zekerheid van de Leiding (Spr 3:5,6). Halleluja! Maar… wie niet in Christus is… heeft die zekerheid van een eeuwige ondergang? Wel een opstanding, maar daarna het oordeel en de eeuwige straf? O, ja, ik lees in Joh 3:36 dat wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dat is inderdaad een zekerheid van een eeuwige ondergang, oordeel en een eeuwige straf maar dat geldt voor wie de Zoon ongehoorzaam is. Maar hoe is het met iemand die nooit van de Zoon heeft gehoord maar bijvoorbeeld gelooft in de God die hij kent door de schepping? En Abraham dan? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. (Jakobus 2:23) En zo zijn er velen (geweest). Ik heb een beetje moeite met de stelling dat iedereen die Jezus niet kent naar de hel gaat. Daar gaat uitsluitend de soevereine God over. Dat laat onverlet dat ik gehoorzaam ben aan de Grote Opdracht uit Mattheüs 28:19-20 maar niet om ze te redden van de hel maar opdat God verheerlijkt wordt en zij net zo rijk zullen worden als ik ben geworden door het bloed van het Lam. Prijs Zijn Naam!

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2022 om 17:12

  Beste Dirk

  Wat geweldig wat er met je moeder gebeurde en dat ze foutloos dat mooie lied zong. Wat hebben we toch een machtige Heiland die dit alles mogelijk maakt! Erg mooi en goed doordacht je overdenking. Wees gezegend in die wonderbare naam van Jezus.

 4. Pierre Vonk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2022 om 20:26

  Sorry Dirk, dat ik het niet helemaal eens ben met jouw vaststelling dat degenen die Jezus niet kennen of toebehoren verloren gaan, ik denk namelijk dat mensen die nog nooit van de Here Jezus hebben gehoord ook behouden kunnen worden, zij zijn zichzelf tot wet. Gelukkig ziet God het hart van de mensen aan. Het is van mijn kant beslist geen kritiek, maar misschien had deze aanvulling ook toegepast moeten zijn. Ik wens je Gods wijsheid en vrede toe, Hij is waarlijk opgestaan. Met vriendelijke groeten, Fam. Pierre Vonk

 5. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2022 om 7:55

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Pierre, beste Paul, ik reageer even op jullie opmerkingen over mensen die nooit het Evangelie hebben gehoord. Inderdaad, het is aan God hoe hun eeuwige toekomst zal zijn, toch wil ik hier wel graag op één Bijbeltekst wijzen, namelijk Handelingen 4:12. In vers 11 gaat het over de Heere Jezus, waarna vers 12 zegt:
  ‘De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’

 6. Jaap zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2022 om 8:32

  Amen! Wat een blijde boodschap is en blijft het opstandingsevangelie zoals jij dat verwoordt, Dirk. Haast u en spoed u om uws levenswil.

 7. Harold zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2022 om 10:53

  Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
  1 Korinthiërs 15:22 NBG51
  Alle mensen stammen van Adam af, gelovigen en ongelovigen, dus als ik dit vers lees staat echt iedereen weer op. Alleen de volgorde van opstandingen zal verschillend zijn. Voor gelovigen anders dan ongelovigen. Er staat in Jesaja 2:3: En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Ik kan niet geloven dat alle ongelovigen voor eeuwig en altijd zullen branden in een eeuwig vuur.
  Wij als gelovigen willen zijn wegen nu al bewandelen en is er steeds genade als wij struikelen. In die periode als Christus is wedergekomen zullen vele natiën optrekken naar Jeruzalem. Maar dan is er geen genade meer en geldt de Messiaanse wet in het 1000-jarig rijk. Dan heeft dat gevolgen als iemand zich niet aan de wet houdt en zal de Rechter een eerlijk oordeel vellen. Voor ons is het nu: geloven zonder te zien. Straks is het: eerst zien en dan geloven. Ik wil nu niet beweren dat het precies zo zal gaan maar dit lijkt mij veel logischer.

 8. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2022 om 11:41

  Ja, de Heere zegt Zelf: “Dit is het eeuwige Leven, dat ze U kennen, de De enige en waarachtige God en Jezus Christus Die Gij gezonden heeft”.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2022 om 18:16

  Beste vrienden in het ‘allerheiligste’ geloof. Fijn dat de Grote Almachtige en Liefdevolle God en Vader, Schepper van de hemel en aarde, in de volheid des tijds is verschenen. Ook van alles wat er zich beweegt en leeft, de oplossing en uitredding is geworden. Dit voor een met de vloek beladen en zondige wereld. Heiligen zijn er hier en nu (nog) niet. Hij wil niet de in zonde blijvende mens. Maar dat die zich zal bekeren. Nu werkt de Heilige Geest nog aan ‘de harten’ een mens, let daar helaas niet zo op! Laten we maar om geopende oren bidden.

 10. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2022 om 22:29

  Want de Heere is waarlijk opgestaan.
  Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En: als we door het geloof op de Zaligmaker mogen zien, de Redder in nood, red onze zielen van de dood.
  Heere, wat bent U machtig. Bid er om, Hij staat te wachten, net zo als in de gelijkenis van de verloren zoon.
  En de Heere laat geen bidder staan, Hij wil dat we komen met onze zonden en schuld. Hij de Redder, bij Hem zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid.

 11. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 17 april 2022 om 23:36

  Beste Dirk,

  Ik raak in verwarring: je schrijft dat we na ons heengaan verder leven bij Jezus Christus.Tot de tijd van de opstanding.
  Tegelijkertijd schrijf je dat we als dezelfde personen uit het graf komen met een opstandingslichaam. We komen toch niet als persoon uit het graf? Of woont de Here Jezus ineens ook in het graf?
  We verblijven als persoon toch bij de Here Jezus in het paradijs en in het graf ligt toch enkel ons ‘omhulsel’? Graag uitleg.

 12. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 18 april 2022 om 8:55

  Dirk. Harald (7) zegt dat hij niet kan geloven dat alle ongelovigen voor altijd zullen branden in de hel. Als dat inderdaad niet het geval zou zijn hoeven we toch niet de geboden te onderhouden en de Heere Jezus lief te hebben en te volgen? Dan kunnen we toch onze gang gewoon gaan in alle wereldse genietingen, want we komen toch niet in de hel. Waar komen de ongelovigen dan? So wie so niet in de hemel. God kan en wil geen zondaren in Zijn Koninkrijk hebben. God is heilig.

 13. simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 april 2022 om 17:09

  Laten we eindelijk eens stoppen met aan de hemelpoort te staan, met onze bijbelkennis, van wie wel en wie niet naar binnen mag; dit recht is zeker niet aan de kerk mensen gegeven!

 14. Esther zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 april 2022 om 12:48

  Hallo Broeder Dirk….

  Wat mogen we toch intens dankbaar zijn, dat juist door Gods Heilige Geest, het in ons gelegd wordt.
  Het wordt een zeker weten, dat de Heere Jezus stierf en weer opstond uit de dood.

  Menselijk zou ik dat nooit begrijpen… daarom zo dankbaar dat de Heere het in onze harten legt… zodra iemand Jezus aanvaardt in geloof.
  Hij alleen gaat met ieder op weg.

  Wat een geweldige Waarheid.
  En ja Dirk, niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld, voor ieder mens.

  Wat verzaak ik dan nog genoeg…
  “Oh Heere Jezus, geeft U ons de sterkte en kracht om het de mensen te vertellen, Uw rijkdom is voor iedereen”.

  Vaders zegen, en liefs, Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden