Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Profeet, spreek… ook over de toekomst! (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 april 2022, 8:01 door Dirk A A

‘In tijd van oorlog, protest en pandemie behoefte aan een profetische stem.’ Stelt een interessant artikel in het RD. En hoewel de inhoud zeer lezenswaardig is, wordt slechts zeer terloops over de toekomst gesproken. Dat is veelzeggend  en tegelijk een gemiste kans.

Wie de profeten in de Bijbel een beetje kent, weet dat ze niet aarzelden de zonden en de schijnvroomheid van het volk te ontmaskeren. Soms met gevaar voor hun eigen leven. Omdat ze door God waren geroepen tot profeet konden, ja, mochten niet zwijgen en moesten ze Gods boodschap verkondigen aan het volk. Of ze het horen wilden of niet.

Maar er is meer. Profeten openden ook vergezichten naar de toekomst. Het leven hier en nu is belangrijk, jazeker, om te leven tot Gods eer en tot zegen van anderen, maar heel de wereldgeschiedenis is onderweg naar Gods grote toekomst. Laten we ook daarover spreken. Hopelijk zal het RD die notie in een vervolg nog een keer apart aan de orde stellen.

En zeker, we hebben behoefte aan profeten die het volk terug roepen tot God. Mensen, door God gegeven, om woorden van opbouw, vermaning en troost te spreken (1 Korinthe 14:3).
Die de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren.
Die de tijd waarin we leven, kunnen duiden.
Die oog hebben voor de onzichtbare geestelijke strijd.

Mensen, die de wijsheid van God hebben ontvangen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).
Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn. Hij heeft hen immers gegeven, ook tot profeet, zegt Efeze 4:11. En begrijp me goed, ook dominees en voorgangers kunnen profetisch spreken. Laten ze dat zeker doen.

Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden.
Die verder kijken dan het heden en wijzen op de toekomst. Op het dreigende oordeel voor hen die niet in de Heere Jezus willen geloven, maar ook op de heerlijke toekomst die wacht voor al de Zijnen en ook voor Israel.

Waar zijn de profeten die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durven te stellen en de weg terug naar de Heere wijzen? Ik bedoel niet mensen die wel eens even – vanuit de hoogte – zullen vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar mensen, die de pijn van het oordeel in hun eigen hart voelen en bewogen zijn met hun gemeente, met het volk. Die spreken vanuit de diepe bewogenheid van de Heere Jezus met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze Hem nog niet kennen en niet in Hem geloven.

Beseffen we wel wat er allemaal gebeurt om ons heen? Het bloed van miljoenen in de moederschoot vermoorde kinderen schreeuwt tot God om wraak. Denk aan de slachtoffers van pornografie, euthanasie, prostitutie, pedofilie, aanrandingen, verkrachtingen, moorden, echtscheidingen…
Denk aan Oekraïne, dat kapot wordt geschoten, een hel op aarde, waar tienduizenden onschuldige mensen worden misbruikt, verkracht, gedood.

Hoe zal er vanuit de hemel worden gekeken naar wat er hier op aarde gebeurt? Naar Nederland? Naar Israel?
Naar die vrouw in Oekraïne, die bruut wordt verkracht door Russische soldaten, terwijl haar kinderen toe moete kijken?
Naar dat meisje in die abortuskliniek, met een bonzend hart omdat ze gaat kleine kindje laat aborteren?
 
Geloven we nog dat God de wereldgeschiedenis leidt? Zien we Zijn hand nog in allerlei gebeurtenissen? Gebeuren sommige dingen misschien om ons wakker te schudden?

Begrijp me goed: ik keer me niet tegen voorgangers en predikanten die Gods Woord brengen. Als we ergens behoefte aan hebben, is het aan predikers, herders en leraars, door God Zelf geroepen, om onverschrokken Zijn Woord te brengen en de gemeente te leiden naar de Heere Jezus, onderweg naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.

Waar zijn de profeten die eenzijdigheden durven aan te wijzen, wanneer het leven van een christen wordt voorgesteld als een leven van enkel voorspoed, blijdschap en vreugde? Je komt tot Jezus, ‘neemt Hem aan’ en de rest volgt vanzelf. Halleluja!
Zo’n boodschap staat haaks op de Bijbelse boodschap. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van de Heere Jezus Christus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven, tegenslagen – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Onze ogen moeten worden geopend voor deze waarheid!

Maar het is net zo eenzijdig wanneer wordt verkondigd dat de kerkganger maar moet afwachten of God hem of haar heeft uitverkoren. Als een soort lot uit de loterij.
Echter weet: de losprijs is betaald door de Heere Jezus. Zie op Hem. Kijk u zalig, net zoals de Israëlieten, die moesten zien op de koperen slang, nadat ze gebeten waren door de giftige slangen.

Daarom: Profeet, sta op! Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Beter is: Ben jij, bent u bereid om door God geroepen te worden om Zijn profetische stem te zijn? Dat kan gewoon op de plek zijn waar u woont, werkt, naar school gaat, lid bent van uw gemeente. Maar God zoekt ook mensen die Hij breder in kan zetten. In de samenleving, via de media, in kerken en gemeenten, zodat iedereen het hoort en niemand meer kan zeggen: ‘Ik wist het niet’.

Nu de aarde schudt door de ene ramp na de andere, en de toekomst onzeker is, mag de profetische stem klinken: De Heere Jezus komt terug – misschien al wel heel spoedig – om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Maak u ervoor klaar! De hemel gaat open, de bazuin zal klinken en onze Koning komt. De zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen (Jesaja 2:4). En de volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).

Alle gelovigen uit alle eeuwen, die Christus mochten leren kennen en liefhebben, zullen opstaan uit hun graven vandaan of waar hun overblijfselen ook zijn (of niet meer zijn), herleven met een verheerlijkt opstandingslichaam. De op dat moment nog levende gelovigen zullen eveneens met zo’n heerlijk nieuw lichaam bekleed, overkleed worden.

We zullen ons verbazen en verwonderen over Zijn Koningschap, Hem aanbidden en met Hem regeren.
En vol verwachting zien we uit naar de definitieve komst van het nieuwe Jeruzalem, dat neer zal dalen vanuit de hemel naar de aarde.
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,’ zegt de profeet Johannes in Openbaring 21:1. ‘En zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5).
Maranatha, kom Heere Jezus, ja, kom spoedig!

Dirk van Genderen

12 Reacties

 1. Elleke van der Valk zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2022 om 7:20

  Ik mis de reacties. Dankjewel Dirk, voor dit bemoedigende en heldere schrijven! Met vriendelijke groet, Elleke

 2. Leo Markus zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2022 om 8:35

  Goeiemorgen Dirk en anderen.
  Over HET onderwerp wat je nu aansnijdt is veel te zeggen. Met name de afgelopen twee jaren hebben ons mensen heel veel te zeggen. Mijn vrouw en ikzelf willen NIET op een eigen wijze en inzicht DE PROFETIEËN uitleggen, dat mag niet en kan ook niet. Bij DE WEDERGEBOORTE van een mens ONTVANG JE DE HEILIGE GEEST. ZIJN GEEST IN ONS OPENBAART ALLES. Wij behoeven slechts te vragen. NA DE WEDERGEBOORTE vallen de schellen van je ogen en ga je werkelijk ZIEN DOOR ZIJN OGEN wat wij mensen hebben misdreven door DE HEERE GOD aan de kant te zetten. Na mijn uit GOD GEBOREN ZIJN, ben ik pas in gaan zien hoe ontzettend diep wij mensen gevallen zijn en ECHT ZONDAARS zijn. We hebben werkelijk DE HEERE GOD VERNEDERD EN IN ZIJN GEZICHT GESLAGEN EN BESPUWD. MAAR, IN JESHUA IS ONS MENSEN GENADE GEGEVEN OM TERUG TE KUNNEN KEREN NAAR ONZE VADER DOOR HET BLOEDOFFER VAN JESHUA-MESSIAS. AMEN-HALLELUJAH. DEUTERONOMIUM 28 is duidelijk over DE ZEGEN en de vloek. Als we door DE HEILIGE GEEST GELEID DEZE WAARHEID gaan verstaan kunnen we PROFETISCH gaan uitspreken DE WOORDEN GODS. Er is geen andere weg gelukkig. ÉÉN WEG. JESHUA-MESSIAS.

 3. harryshalom zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2022 om 12:35

  Shalom Dirk

  In de haftarah (profetenlezing) bij de lezing voor de 8e dag van Pesach, staat in Yesjajahu 11:4 het volgende.
  Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddelozen doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.
  Welk beeld hebben wij van de Mashiach van Israël? Als een lieve, goede vriend of als de JOOD die eindelijk recht zal komen brengen hier op aarde? In psalm 2:12 staat: Kust de zoon opdat hij niet toorne en gij onderweg te gronde gaat.

  Hij zal de wereld onderwijzen uit de TORAH en Israël volledig herstel geven. De kerken zullen kleur moeten bekennen in hoe ze met het volk van de Eeuwige omgegaan zijn. Christelijk antisemitisme en vervangingsleer zal afgedaan hebben. Iedereen zal de SHABAT vieren omdat Yehoshuah dat zelf ook deed
  toen hij op aarde was. De 3e tempel zal herrijzen en wij zullen samen met Israël het loofhuttenfeest
  vieren. Israël zal het hoofd zijn en niet de staart. Alles draait om de verheerlijking van de Eeuwige zelf. Zijn Naam.

  Ik kijk ernaar uit dat Israël recht gedaan wordt.

  Groeten.

 4. Evert zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2022 om 18:30

  Broeder Dirk. Hartelijk dank voor je geschreven woord. Ik ben al jaren geabonneerd op het RD. Klopt er mag best wel meer daarover geschreven worden. Daarnaast ben ik op het Zoeklicht geabonneerd. En dat houd dan voor mij alles in evenwicht. Heb zojuist het boek van Amir Tsarfati Gods Meesterplan uitgelezen. Ga door Dirk met je schrijven. Het is mij steeds weer tot bemoediging. Al kerk ik zondags in het kerkverband behorend tot de gereformeerde gezindte.

 5. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2022 om 19:09

  Zelf denk ik dat er wel Dienstknechten /profeten des Heren zijn.
  Maar: ze worden overstemd door de profeten…zonen!
  Er zijn Elisa’s. Doch ze worden uitgescholden en buiten gesloten.
  De leer van Bileam overrult hen en Izebel mag haar gang gaan.
  Zo komt de Profeet in de verdrukking en zijn stem is er wel maar wordt genegeerd.
  Hij wordt niet gevraagd om te preken.
  Dat is onze tijd.

 6. Harmke zegt:
  Geplaatst op zondag 24 april 2022 om 21:05

  Inderdaad Dirk, hebben wij dringend behoefte aan mensen die ons de bijbelse profetieën duidelijk kunnen uitleggen. Zeker in deze tijd van verwarring. Het is voor mij een hele zoektocht geweest om de tijd die achter ons ligt te duiden. Zo ben ik 2 jaar geleden op een bijbelleraar gekomen, Roger Liebi, die mij de bijbel heeft uitgelegd. Hij heeft een youtube kanaal waar zijn lezingen op staan. Deze kunnen door iedereen beluisterd worden. Ook worden er verschillende actuele thema’s behandeld in bijbels licht. Het heeft mijn geloof verdiept. Aanbevolen!

 7. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 25 april 2022 om 7:33

  Leg deze nood juist ook bij de Heere neer. Hij weet er raad mee. Dwars door alles heen, gaat Hij door, door alle verwarring heen. Wend U naar Mij toe, en word behouden, alle gij einde der aarde, want Ik ben God en niemand meer.

 8. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 25 april 2022 om 9:12

  Ook ik deel het verlangen naar een profetisch geluid. Bedenk echter: God heeft dit gegeven in de eeuwen die achter ons liggen. Er is veel licht gegeven over de tijd waar we voorstaan en nu in leven. Helaas is dit licht verduisterd, genegeerd en veracht. En zitten we in een tijd van uiterste verwarring, waarin iedere ketter zijn letter heeft. In de kerken, waar ik deel van uit maak, mag je blij zijn als er gebeden wordt om de bekering van Israël en verder niet. (er zijn uitzonderingen!) Het post chiliastische standpunt,(Jezus komt pas terug na het 1000-jarig rijk) overvloedig beschreven in de tijd van de Nadere Reformatie, denk aan Brakel, C. Vitringa, J. Koelman en heel veel anderen. Ook in de Engelstalige wereld van toen waren ze er: Jonathan Edwards, Moses Lowman (Engelse Bijbelvertaling van PPW) en sporen ervan doortrekken de werken van de Puriteinen. Vrijwel iedereen gelooft nu, dat de Heere Jezus bijna terug komt, en de uitleg, dat Hij pas na het 1000-jarig rijk terugkomt is zo goed als weg, of men praat er niet over????? Tot nu toe houd ik me wel aan deze visie, want ik vind haar zo bevestigd in het Woord van God. Het belangrijkste kenmerk van 1000-jarig rijk zal de binding van satan zijn. En een overvloedige uitstorting van de Heilige Geest. Dat zal een bloeitijd geven voor de Gemeente van Christus, die we nog nooit hebben gezien. Jezus zal regeren, jazeker, maar niet lichamelijk op aarde. Het 1000-jarig rijk hoort nog bij deze bedeling. De Wederkomst plaatst ons in een nieuwe bedeling, de eeuwigheid. Laten we bidden om de stromen van de Geest, de bekering van Israël (zij zullen tot een zegen zijn voor de volken) en de komst van dat heerlijke Koninkrijk van vrede en van gerechtigheid, waar zo vaak over gesproken wordt in de profetieën en de psalmen. Laten we ons boven alles voortdurend richten op de Heere Jezus ter voorbereiding op de duisternis die eraan vooraf zal gaan.

 9. martha zegt:
  Geplaatst op maandag 25 april 2022 om 16:00

  Hallo allemaal, zelf denk ik dat als je dicht bij God leeft, je gaat zien wat jouw plek is in het delen van het evangelie. Daar heb je niet zoveel extra’s voor nodig behalve het lijntje tussen jou en onze Heer.
  Met vriendelijke groet.

 10. simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 april 2022 om 20:24

  Lieve, lieve broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, lees toch allen Genesis 45 rustig door ook als beeld van de Heer JEZUS en zijn volk, de kerk komt pas in hoofdstuk 19; Lot word opgenomen. zijn vrouw blijft als een zoutpilaar achter, helaas een droevig beeld en de andere morgen ziet Abraham de rook opstijgen. Dit beeld vinden we in Openbaring terug als de rook van een oven!

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 april 2022 om 3:04

  Gewaardeerde lezer,
  Vroeger zei men in Israel, wanneer men God ging raadplegen: Komt, laten wij naar de ziener gaan. Want de profeet van tegenwoordig werd ziener genoemd (1 Samuel 19 vers 9). Wanneer het ‘goed is’, dus in overeenkomst met de levende Heer Zijn Goddelijke Woord versta ik onder dit ‘goed is’ dus. Staan we in Zijn dienst, en wordt ons leven geleid door de Heilige Geest, welke ons al Zijn 9 gaven schenkt. Van oorlogen, welke nu wel nooit door mensenhand te stoppen zullen zijn gaan er straks bazuinen klinken en boeken geopend worden.
  In de hemel zagen we de verzegelde boekrol die van binnen en buiten beschreven was. (Openb. 5). Zeer indrukwekkend hoofdstuk, waar zeker ook uitleg(gers) bij moeten lichten. Een bijstaande verwijzingen lezen we dus in Dan. 7:10. Daar werden boeken geopend en dat de vierschaar zich neerzette om de boeken te openen. De Oude van dagen zette zich neder op de troon, zodat het gericht kon beginnen. Wel een door vuur heen zuiverend en reinigend gericht lezen we daar in die enkele Bijbelverzen. Laten we op onze hoede zijn en blijven, blijven uitzien en verwachten. Om wanneer de tijd daar is, Hem in dat veranderde en vernieuwde lichaam, tegemoet gevoerd te KUNNEN WORDEN.

 12. David zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 april 2022 om 19:23

  Over de verering van gesneden beelden en het gedrag van mensen nu.
  Afgoderij is een van de ernstigste zonden. Hedendaagse afgoden kunnen de vorm aannemen van kleren, huizen, bedrijven, apparaten, auto’s, boten en veel andere afleidingen. Ontastbare zaken kunnen ook tot afgod worden verheven. Universitaire graden, letters voor je naam en titels kunnen ook afgoden worden. Veel mensen kopen een huis, richten het in en kopen een auto. Dan komen ze erachter dat ze “zich NIET kunnen veroorloven” om tienden te betalen. Wie aanbidden zij dan? In elk geval niet de Heer van hemel en aarde. Velen verafgoden de jacht, vistochtjes, vakanties, weekendpicknicks en uitjes. Anderen verafgoden sporters in honkbal, voetbal, tennis, golf, etc… Nog een andere afgod is die van macht en aanzien. Deze afgoden van macht, rijkdom en invloed zijn bijzonder veeleisend en zijn zo reëel als het gouden kalf voor de Israëlieten in de wildernis. In Exodus 34:6–17 krijgen de Israëlieten eigenlijk de instructie om zich van hun zonde van afgoderij te bekeren (beschreven in Exodus 32). Wat staat er in die verzen waardoor de Israëlieten zich daadwerkelijk wilden bekeren? Wat komen we uit die instructie over de Heer en bekering te weten?

  De Heer wil dat we heilig worden zoals Hij. Numeri 12 laat zien hoe ernstig het is om kritiek op de profeet van de Heer te uiten. Wat houdt het volgens vers 1–2 in om de profeet van de Heer te bekritiseren? Wat zijn de gevaren daarvan? Wat steken we van de daden van Mozes en de Israëlieten in vers 13 en 15 op? Sommigen zijn misschien verrast dat zo’n machtige leider als Mozes, die voor de farao stond en met de macht van de Heer verbluffende wonderen verrichtte, ook zeer zachtmoedig was.
  Wat leren we uit de voorbeelden van de Heiland en Mozes over zachtmoedigheid? Waarom wil God dat we zachtmoedig zijn? Waar staat de koperen slang symbool voor? Waar staan de slangenbeten symbool voor? Wie de kleine eenvoudige dingen doelbewust doet, ontvangt meer geloof en kracht… Amen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden