Profeet, spreek… ook over de toekomst!

‘In tijd van oorlog, protest en pandemie behoefte aan een profetische stem.’ Stelt een interessant artikel in het RD. En hoewel de inhoud zeer lezenswaardig is, wordt slechts zeer terloops over de toekomst gesproken. Dat is veelzeggend  en tegelijk een gemiste kans.

Wie de profeten in de Bijbel een beetje kent, weet dat ze niet aarzelden de zonden en de schijnvroomheid van het volk te ontmaskeren. Soms met gevaar voor hun eigen leven. Omdat ze door God waren geroepen tot profeet konden, ja, mochten niet zwijgen en moesten ze Gods boodschap verkondigen aan het volk. Of ze het horen wilden of niet.

Maar er is meer. Profeten openden ook vergezichten naar de toekomst. Het leven hier en nu is belangrijk, jazeker, om te leven tot Gods eer en tot zegen van anderen, maar heel de wereldgeschiedenis is onderweg naar Gods grote toekomst. Laten we ook daarover spreken. Hopelijk zal het RD die notie in een vervolg nog een keer apart aan de orde stellen.

En zeker, we hebben behoefte aan profeten die het volk terug roepen tot God. Mensen, door God gegeven, om woorden van opbouw, vermaning en troost te spreken (1 Korinthe 14:3).
Die de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren.
Die de tijd waarin we leven, kunnen duiden.
Die oog hebben voor de onzichtbare geestelijke strijd.

Mensen, die de wijsheid van God hebben ontvangen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).
Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn. Hij heeft hen immers gegeven, ook tot profeet, zegt Efeze 4:11. En begrijp me goed, ook dominees en voorgangers kunnen profetisch spreken. Laten ze dat zeker doen.

Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden.
Die verder kijken dan het heden en wijzen op de toekomst. Op het dreigende oordeel voor hen die niet in de Heere Jezus willen geloven, maar ook op de heerlijke toekomst die wacht voor al de Zijnen en ook voor Israel.

Waar zijn de profeten die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durven te stellen en de weg terug naar de Heere wijzen? Ik bedoel niet mensen die wel eens even – vanuit de hoogte – zullen vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar mensen, die de pijn van het oordeel in hun eigen hart voelen en bewogen zijn met hun gemeente, met het volk. Die spreken vanuit de diepe bewogenheid van de Heere Jezus met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze Hem nog niet kennen en niet in Hem geloven.

Beseffen we wel wat er allemaal gebeurt om ons heen? Het bloed van miljoenen in de moederschoot vermoorde kinderen schreeuwt tot God om wraak. Denk aan de slachtoffers van pornografie, euthanasie, prostitutie, pedofilie, aanrandingen, verkrachtingen, moorden, echtscheidingen…
Denk aan Oekraïne, dat kapot wordt geschoten, een hel op aarde, waar tienduizenden onschuldige mensen worden misbruikt, verkracht, gedood.

Hoe zal er vanuit de hemel worden gekeken naar wat er hier op aarde gebeurt? Naar Nederland? Naar Israel?
Naar die vrouw in Oekraïne, die bruut wordt verkracht door Russische soldaten, terwijl haar kinderen toe moete kijken?
Naar dat meisje in die abortuskliniek, met een bonzend hart omdat ze gaat kleine kindje laat aborteren?
 
Geloven we nog dat God de wereldgeschiedenis leidt? Zien we Zijn hand nog in allerlei gebeurtenissen? Gebeuren sommige dingen misschien om ons wakker te schudden?

Begrijp me goed: ik keer me niet tegen voorgangers en predikanten die Gods Woord brengen. Als we ergens behoefte aan hebben, is het aan predikers, herders en leraars, door God Zelf geroepen, om onverschrokken Zijn Woord te brengen en de gemeente te leiden naar de Heere Jezus, onderweg naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.

Waar zijn de profeten die eenzijdigheden durven aan te wijzen, wanneer het leven van een christen wordt voorgesteld als een leven van enkel voorspoed, blijdschap en vreugde? Je komt tot Jezus, ‘neemt Hem aan’ en de rest volgt vanzelf. Halleluja!
Zo’n boodschap staat haaks op de Bijbelse boodschap. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van de Heere Jezus Christus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven, tegenslagen – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Onze ogen moeten worden geopend voor deze waarheid!

Maar het is net zo eenzijdig wanneer wordt verkondigd dat de kerkganger maar moet afwachten of God hem of haar heeft uitverkoren. Als een soort lot uit de loterij.
Echter weet: de losprijs is betaald door de Heere Jezus. Zie op Hem. Kijk u zalig, net zoals de Israëlieten, die moesten zien op de koperen slang, nadat ze gebeten waren door de giftige slangen.

Daarom: Profeet, sta op! Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Beter is: Ben jij, bent u bereid om door God geroepen te worden om Zijn profetische stem te zijn? Dat kan gewoon op de plek zijn waar u woont, werkt, naar school gaat, lid bent van uw gemeente. Maar God zoekt ook mensen die Hij breder in kan zetten. In de samenleving, via de media, in kerken en gemeenten, zodat iedereen het hoort en niemand meer kan zeggen: ‘Ik wist het niet’.

Nu de aarde schudt door de ene ramp na de andere, en de toekomst onzeker is, mag de profetische stem klinken: De Heere Jezus komt terug – misschien al wel heel spoedig – om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Maak u ervoor klaar! De hemel gaat open, de bazuin zal klinken en onze Koning komt. De zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen (Jesaja 2:4). En de volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).

Alle gelovigen uit alle eeuwen, die Christus mochten leren kennen en liefhebben, zullen opstaan uit hun graven vandaan of waar hun overblijfselen ook zijn (of niet meer zijn), herleven met een verheerlijkt opstandingslichaam. De op dat moment nog levende gelovigen zullen eveneens met zo’n heerlijk nieuw lichaam bekleed, overkleed worden.

We zullen ons verbazen en verwonderen over Zijn Koningschap, Hem aanbidden en met Hem regeren.
En vol verwachting zien we uit naar de definitieve komst van het nieuwe Jeruzalem, dat neer zal dalen vanuit de hemel naar de aarde.
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,’ zegt de profeet Johannes in Openbaring 21:1. ‘En zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5).
Maranatha, kom Heere Jezus, ja, kom spoedig!

Dirk van Genderen