Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als genezing niet plaatsvindt… (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2022, 10:21 door Dirk A A

Het is opmerkelijk dat er in de christelijke bladen en kranten betrekkelijk weinig aandacht is voor mensen die ziek zijn. Maar wanneer er een bijzondere genezing heeft plaatsgevonden, worden er soms pagina’s over vol geschreven en wordt de genezing getoond op allerlei internetfilmpjes. Gezonde mensen verheugen zich over de genezing, maar dit kan heel pijnlijk zijn voor zieken en voor hen die misschien nog maar kortgeleden een geliefde hebben verloren.

Ik kreeg een interview toegestuurd met Bill Johnson, bekend (tv-)prediker en behorend tot de New Apostolic Reformation (NAR). In een interview met enkele leden van Hillsong beweert hij dat elke gelovige alle zieken kan genezen, waaraan hij nog wel toevoegt dat de genezing van God komt. Als de genezing eens een keer niet plaatsvindt, moet je aan God vragen hoe dat komt, waarna Hij alsnog zal laten zien hoe die ander kan worden genezen, merkt hij op.
We zullen immers dezelfde wonderen en tekenen doen die Jezus deed, en grotere, aldus Johnson. En bij Jezus vond de genezing altijd plaats, aldus Johnson. Dus is dat ook voor ons beschikbaar, stelt hij.

Wie ziek is en gelooft in de Heere Jezus, wordt soms opgescheept met het gevoel dat het zijn of haar eigen schuld is dat genezing uitblijft. De Heere staat immers klaar om genezing te schenken, krijgt men te horen. Door Zijn striemen is ons immers genezing geworden, waarbij voor het gemak wordt weggelaten dat de genoemde genezing hier ook kan slaan op vergeving van zonden. En wanneer er in de eigen gemeente geen speciale genezingsmogelijkheden worden geboden, zijn er altijd nog de genezingsdiensten, krijgen zieken niet zelden te horen.
Ik weet het uit eigen ervaring. ‘En als je niet naar zo’n genezingsdienst gaat, is het je eigen schuld dat je klachten niet verdwijnen,’ zo weet die ander zeker. ‘God heeft het zelf tegen mij gezegd…’

Ik ken mensen die op een wonderlijke wijze genezen zijn. God geneest, ook vandaag. Laten we dat vasthouden, Hem daarvoor loven en prijzen en ons verheugen met degenen die genezen zijn. Maar laten we vooral ook biddend om zieken heen staan, zeker ook om hen die psychisch moeten lijden. God verleent immers kracht aan het gebed van de rechtvaardigen. Mensen in nood ervaren vaak dat er voor hen wordt gebeden. En uit ervaring weet ik hoe goed het je doet wanneer mensen laten merken dat ze met je meeleven.

Niet iedereen wordt genezen
Ik ken mensen die naar genezingsdiensten zijn geweest, of voor wie op straat werd gebeden, maar niet genezen zijn, of slechts tijdelijk opknapten, hoewel tegen hen werd gezegd dat ze genezen waren. Deze zieken krijgen hierdoor ook geestelijk nog een forse dreun te verwerken, waar de zogenaamde gebedsgenezers zich niet verantwoordelijk voor voelen. Daar kan de eigen omgeving en de eigen gemeente voor ‘opdraaien’.

Ik weet van een predikant die met zijn vrouw een kindje met het syndroom van Down kreeg. Toen hij dit aan een bevriende predikant vertelde, wees die hem op Exodus 4:11: ‘Maar de HEERE zei tegen hem (Mozes): Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE?’
Zeg dit trouwens niet zomaar tegen iemand, maar alleen als je ervaart dat de Geest je leidt om dit te zeggen en vanuit een diepe bewogenheid, misschien wel met tranen in je ogen en met een gebroken stem.

God gebruikte deze woorden. De predikant werd er zo door getroost, dat hij even later tegen zijn vrouw kon zeggen: ‘De Heere heeft ons gezegend met de geboorte van een kindje met het syndroom van Down. We begrijpen nog niet in wat voor opzicht het een zegen is, maar we zijn ervan overtuigd dat het een zegen is.’
De zondag erna stond deze predikant weer op de preekstoel. Zonder dat hij het wist, zaten er die zondag zeventig verpleegsters en een receptionist van het ziekenhuis, waar hun kindje geboren was, in de kerk. Van hen kwamen er dertig tot geloof in de Heere Jezus.

God kan het lijden gebruiken om ons deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid. Natuurlijk zou ik u graag beloven dat ziekte en pijn al in dit leven uitgebannen kunnen worden, zoals sommige predikers dat doen. Maar dat kan ik niet. Laten we niet vergeten dat we in een gevallen en gebroken wereld leven. Iedereen die garandeert dat gelovigen niet ziek hoeven te zijn en niet door moeilijkheden getroffen kunnen worden, is een leugenaar, die mensen valse hoop geeft.

De Bijbel laat duidelijk zien dat de Heere lijden, ziekte, moeilijkheden en vervolging vanwege het geloof in Hem kan gebruiken om ons deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid. Hebreeën 12:10 zegt: ‘Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.’
In onze zwakheid wil Hij Zijn kracht openbaren. Paulus getuigt in 2 Korinthe 12:9, nadat hij heeft verteld dat hij God drie kreeg had gebeden om de verwijdering van de doorn uit zijn vlees, wat niet gebeurde: ‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’

Nooit zal ik die avond vergeten dat ik voor een groep mensen op bedden en in rolstoelen mocht spreken over het thema ‘Gebroken dromen’. Na afloop stak iemand zijn hand op. Hij lag op een bed. Ik kom hem niet verstaan en liep naar hem toe. Met de nodige inspanning kon ik hem verstaan: ‘Romeinen 8:18’.
Ik liep terug naar de microfoon voor in de zaal en las die tekst: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard.’ Dat is zijn hoop, dat mag onze hoop zijn.

Eerder schreef ik ook al over dit thema, waarop velen reageerden. Een greep uit de reacties.
– ‘Ik heb al 22 jaar veel pijn. Ik heb er veel voor gebeden, ook anderen hebben dat gedaan. Ik ben bij gebedsgenezers geweest, maar ik ontving geen genezing. Ik blijf vertrouwen en heb leren leven met pijn. Ook dat is genade. Blijf trouw aan de Heere en ooit komt de tijd dat er geen pijn en geen tranen meer zullen zijn. Er is vaak onbegrip, maar ik mag het volhouden door Hem Die mij kracht geeft.’
– ‘God heeft mij niet genezen, maar gebruikt mijn ziekte tot eer van Hem.’
– ‘Ik weet van jongs af aan niet wat gezondheid is, maar ik weet wel wat zegen is.’

– ‘Ik ben nu 24 jaar ziek en ook ik heb gebeden en er is voor mij gebeden. In de jaren van ziekte is de Heere zo dichtbij mij gekomen. Ik heb Hem veel dieper mogen leren kennen, zodat ik de jaren van ziekte kostbaar ben gaan achten. Ik ben nog steeds niet genezen, maar mijn ziekte laat het ook toe om een getuigenis te kunnen afleggen naar niet-gelovige zieke mensen. Soms wordt mij gevraagd waar mijn kracht vandaan komt om deze weg te gaan en dan kan ik mijn Heere verheerlijken door te vertellen over Zijn liefde, Zijn zorg en Zijn tederheid voor mij.’
– ‘Mijn lieve vrouw was ongeneeslijk ziek, een vreselijke ziekte, met 24 uur per dag pijn. Ze is genezen. Ze wendde zich tot Jezus Christus. Er kwamen geen gebedsgenezers bij te pas, maar door het lezen van het Evangelie en te leren dat angst niet van God is. Toen ze zich volledig, maar dan ook volledig aan Hem overgaf, genas Hij haar. Wat een liefde van Hem.’

– ‘In 1 Timotheus 4:20 zegt Paulus dat hij Trofimus ziek in Milete heeft achtergelaten. Trofimus was een broeder en Paulus had de gave van genezing.
Ik ken een zuster en een broeder die beiden ziek zijn. Beiden zijn ze naar een genezingsdienst geweest, beiden zijn niet genezen. De zuster is chronisch vermoeid, door een stofwisselingsziekte. Als zij zich iets beter voelt, benut ze haar tijd met bidden (gebedsboekje bijhouden met veel namen en onderwerpen van voorbeden). De broeder heeft chronische spanningshoofdpijn. Als hij zich beter voelt, gaat hij Bijbellezen. Hij is een man van gebed en bidt voor veel mensen, zieken, zendelingen, situaties waarvan hij hoort, of die hij tegenkomt. Als hij zich goed voelt, gaat hij de stad in om te evangeliseren en bidt hij met mensen voor hun ziel, gewoon op straat! Beiden ontvangen veel gebedsverhoringen, soms zo ‘direct’, weinig mensen verstaan dat. Zij zijn door lijden “geheiligd”. Ik zie bij hen, als ik hen bezocht heb en we samen gebeden hebben (we blijven bidden voor hun genezing, pijn is zo afmattend!) en ik naar huis ga, dat vrede met God oneindig veel meer waard is dan gezondheid en voorspoed!’

Ik hoorde van een dominee die een ernstige burnout had. Hij kon niet meer preken, niet meer bidden, niet meer Bijbellezen. Ook geestelijk was het heel donker geworden in zijn leven, heel donker. Jazeker, dat kan gebeuren in het leven van een kind van God. Laten we niet te snel oordelen.
Velen stonden om hem heen en zijn voor hem blijven bidden. En, o wonder, toen hij niet meer kon bidden, bleef de Heilige Geest voor Hem bidden met ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26). En ook Christus bad, pleitte voor hem bij de Vader (Romeinen 8:34).
Na drie (!) jaar – wat een lange tijd – begon het langzaam weer licht te worden in het leven van deze dominee. ‘Door de gebeden van de Heilige Geest en van Christus en van vele gelovigen’. U begrijpt dat zijn dankbaarheid groot was.

Er komt een einde aan het lijden
De verlossing van de wereld is echter nabij. Als de Heere Jezus komt, komt er een einde aan alle ellende, pijn, oorlog en ziekte. Wat kun je daar soms naar uitzien!
Maar tot die tijd hebben we – ook gelovigen – nog te maken met de gevolgen van de zondeval in het paradijs. In het grote wereldgebeuren, en ook in ons eigen leven en in het leven van hen die ons lief en dierbaar zijn. En zeker, God geneest en richt zo tekenen op van Zijn komende Koninkrijk.

Het komt erop aan dat we de Heere vertrouwen, in welke omstandigheden we ons ook bevinden. Hij kan oplossingen geven in hopeloze situaties.
We krijgen niet altijd een antwoord op de vraag waar God is als het leven pijn doet, hoewel lijden ook onze eigen schuld kan zijn. En sommigen lijden wel heel veel. Laten we maar voorzichtig zijn met goedkope antwoorden.

Soms is het beter om eerst stil te zijn, te zwijgen en er te zijn. En soms kunnen we ons verwonderen over Gods genade in het leven van iemand die een diepe weg moet gaan. Als we maar weten dat de Heere Jezus met ons is en voor ons zal zorgen, ook al gaan we door een dal van diepe duisternis (Psalm 23). Zijn vrede is oneindig veel meer waard dan gezondheid en voorspoed.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2022 om 11:22

  Beste mensen,
  Ook ik ben ziek geweest. Maar door behandelingen in het ziekenhuis ben ik nu schoon. Daar ben ik dankbaar voor. God kan genezen door gebed, jazeker. Maar het is ook een zegen van God, en laten we dat niet vergeten, dat Hij ook door een behandeling ons kan genezen. We mogen hiervoor dankbaar zijn, dat er medisch gezien ook veel mogelijk is, en daar mogen we God voor danken. Hoe uw situatie ook is, laten we dichtbij Jezus blijven, met Hem leven. Dan ontvangen we de belangrijkste genezing die er is, namelijk Eeuwig Leven.
  Dat heeft Hij beloofd. Het staat in Zijn Woord, laat de Bijbel spreken in ons leven. Nog leven we in een gebroken wereld. Maar als Jezus terugkomt dan zal er geen pijn, ziekte en verdriet meer zijn. Laten we uitzien naar dat heerlijke moment.

 2. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2022 om 17:06

  Een veelzeggende tekst op alle gebied: Wees stil en weet dat IK GOD ben.
  Vertrouw in alles op HEM en volhard in het gebed.

 3. harryshalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2022 om 19:45

  Shalom Dirk.

  Ja, genezing is altijd een heftig onderwerp, dat telkens weer veel vragen oproept. Toen ik nog in een evangelische gemeente zat en lid was van het gebedsteam heb ik ook meerdere keren voor mensen gebeden voor genezing en in sommige gevallen is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Innerlijke genezing is vaak belangrijker dan lichamelijke genezing, maar wonderen gebeuren nog steeds. De Eeuwige is de Heer van de schepping. Als je vooruit kijkt naar de voleinding krijg je hopelijk kracht om te dragen in deze verrotte wereld, wetende dat Hij alles zal herscheppen. Alleen weet niemand wanneer dat zal zijn.
  Niemand heeft antwoord op het lijden, ook niet op het lijden van God’s eigen volk in de wereld. De smaad en de leugens die in de media worden gegooid over Israël. Walgelijk. Gebed is wel heel belangrijk, voor een ander of onszelf.

  De zegen van de Eeuwige voor Israël, voor ons en de hele wereld.
  Baruch habah b’shem adonai.

 4. Grietje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2022 om 20:28

  Amen, amen. Kan God nog steeds genezen? Ja. Wil Hij nog genezen? Ja. Geneest Hij altijd? Nee, dan heeft Hij een beter plan. Ik heb een angststoornis. Al vaak is er met mij en voor mij gebeden. Ben ik er vanaf? Nee. Is het anders geworden? Ja. Heeft Hij het gebruikt ten goede? Zeker weten. Ik leer dingen die ik niet had geleerd als Hij mij ervan genezen zou. Is er nog meer bevrijding mogelijk? Ik heb er alle vertrouwen in. Maar ik wil niet genezen tot Hij mij geleerd heeft wat ik moet leren. Ik mag andere vrouwen nu helpen. Hoe mooi en gezegend is dat.

 5. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 mei 2022 om 22:27

  Bijbels gezien hangt de genezing van een zieke af van het geloof van de voorbidder, als het geloof bepalend is. Daar zijn veel voorbeelden van, zoals de 4 vrienden die een verlamde door het dak lieten zakken naar de Heer Jezus. Of de moeder van een bezeten meisje.
  Laat dat een troost zijn voor de zieken die niet genezen en laten anderen niet oordelen als iemand chronisch ziek is en niet geneest. Paulus genas overigens ook niet (van zijn oogkwaal?) en in zijn gospelteam waren ook enkele zieken.

 6. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 15 mei 2022 om 18:27

  Deze morgen zongen we in de kerk: Ieder die uit de ongastvrije streken naar huis word heen geleid. Zal van Gods liefde spreken. Ook las men Jesaja 25 en dit alles werd, zoals het hoort op Israel toegepast. Leest u even mee. God zal de smaad van ZIJN Volk wegnemen, maar ook zal HIJ het deksel waarmede alle natiën bedekt zijn wegnemen! En heel Israel zal zeggen: HIJ zal ons zalig maken, Hij is het op wien wij hoopten! Een klein hoofdstuk uit heel Gods woord – lees overdenk het en gelooft het.

 7. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 16 mei 2022 om 2:17

  Heere tot Wie anders heen dan tot U alleen! In gezondheid, ziekte, moeite.
  Het kan zo moeilijk zijn, Heere waar bent U? Maar deze Psalm is zo mooi.
  Ik steun op God mijn toeverlaat dan heb ik niets te vrezen.
  Wie God vertrouwt die deert geen kwaad, zijn tent zal veilig wezen.
  Hij zal zijn engelen gebien, dat ze u op weg bevrijden. O Heere kom in onze harten, U alleen. Bij Hem zijn we echt veilig. Beken aan U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, dat wil de Heere oprecht, alles met eerbied en diep ontzag. Hij houdt alles in Zijn doorboorde handen vast. Wat een wonder wordt het dan, uit U, tot U zijn alle dingen. Klem u vast aan Hem!!

 8. Reino stolte zegt:
  Geplaatst op maandag 16 mei 2022 om 13:31

  Dit onderwerp heeft mij heel vaak onderuit gehaald. Ik laat het nooit meer doen, althans probeer ik. Ik heb 25 jaar amper geslapen en mijn ouders en bijbelstudiegroepen kregen klap knieën van het bidden. Uiteindelijk bleek mijn melatonine te laag. Ik heb net gewandeld met een lieve vriendin die zo’n verschrikkelijke angststoornis heeft en ondanks veel hulp en gebeden ging het nooit weg. Ze zei vanmorgen nog: hoe graag zou ik tegen mijn ambulante hulp zeggen: ik was zo ontzettend bang maar ik bad en het ging weg. De angst is in haar lieve ogen. Het geloof in de opname houdt haar nog net staande. Zo triest. Zelf kwam ik op de Paaz, ik had bijna door mijn eigen paniek stoornis voor de trein gestaan. Een bekende zei: waar is jouw God? Ik zei ook: Vader wat zou ik kunnen getuigen als ik dit wel had kunnen vertellen. Ik ben knetter depressief geworden in de overgang. Dan voel je God niet, wordt het verklaard, maar juist dan!!!! wil je zo graag iets aan je geloof hebben. Toch blijf ik geloven, altijd, en ik weet het mooiste komt nog. Ik heb erg veel meegemaakt, dus kom mij niet vertellen dat God mij daar iets mee wilde leren. Mij helpt dat niet, al heel lang niet meer. Ik ga straks een keer naar Hem na een zwaar leven. Maar ben nooit opgehouden met geloven en liefde te geven aan anderen. Maar wat een weg!

 9. Marian Kalkman zegt:
  Geplaatst op maandag 16 mei 2022 om 19:20

  Hallo Dirk,

  In de bijbel staat dat Jezus zelf zegt dat o.a. het teken van genezing de gelovige als gave zal volgen en toen las ik op deze site een mooie overdenking, ter verduidelijking.
  Ik weet niet of je hem wilt plaatsen, maar ik geloof dat het voor veel mensen tot zegen kan zijn.
  Denk je ook niet dat we zoveel mogelijk moeten willen leren van wat God ons wil zeggen door Zijn Woord?

 10. JM zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 mei 2022 om 17:17

  Ik ben na mijn beroerte van 2020 meer dan ooit gezegend! Nog steeds half verlamd en vermoeid in mijn hoofd met vele bekende gevolgen na een zware beroerte. God is groot.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 mei 2022 om 23:25

  Beste mensen, de Here God weet wat we nodig hebben, voor zowel zowel naar geest, ziel en lichaam. Hij is zo groot en almachtig en overziet gelukkig de gehele aarde. Achtgevend en hulpgevend op het geroep van de hopeloze arme kleine mens, van wie zijn hart volkomen naar Hem uitgaat. Onvoorstelbaar. Eer wij dan roepen heeft Hij al het antwoord voor ieder mens persoonlijk klaar. Om die nood te gaan lenigen. Niet altijd naar mijn hoop en verwachtingspatroon kan dit zijn, maar wel wat goed is, op Zijn tijd en wijze. Laten we Hem dus maar besturen en waken, want het is altijd wijsheid wat Hij doet. Laten we waakzaam zijn, en de genezing niet boven de Geneesheer gaan stellen. Want de aardsleugenaar vanaf de beginne zit beslist niet stil.

 12. Rinske Gerkema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2022 om 10:50

  Het is goed dat genezing ter sprake komt. En je doet dat integer, Dirk. Waar ik moeite mee heb is dat het lijkt alsof God willekeurig geneest. Iemand zegt dat het genade is dat hij/zij genezen is. Een ander zegt dat het genade is dat hij/zij niet genezen is omdat de Heere dat gebruikt. Ik heb met deze verklaringen heel veel moeite. Als ik naar de totale mensheid kijk dan geneest de een wel en de ander niet. Dat geldt ook voor ongelovigen al dan niet door medisch ingrijpen. Waar ik zeker van ben is dat Christus wonderen heeft gedaan in verband met Zijn missie voor het Joodse volk. Dat zal in de toekomst opnieuw gebeuren. Dat gold ook voor de discipelen. En zelfs voor Paulus. Maar toen het Joodse volk hun Messias als volk niet aannam, verdwenen deze speciale gaven. Paulus moest mensen ziek achterlaten. Nu, in dit tijdperk leven gelovigen en ongelovigen naar de regels van de natuur, zoals God dat in Zijn schepping heeft gelegd. Soms geneest iemand om reden die wij niet begrijpen en die persoon is dankbaar. Soms sterft iemand doordat de ziekte te sterk is en die persoon en zijn dierbaren zijn intens verdrietig. Zeker is God daarbij, maar het is gelegen in de natuur. Niet in geloof of wondergaven. Als we dit proces begrijpen zouden er mogelijk minder gelovigen afhaken zoals Reino Stolte ook beschreef in zijn commentaar (8). Mooi om te lezen dat Reino vast besloten is om te geloven en dat hij hoop heeft. Dit tijdperk wordt beheerst door het hebben van geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten; Efeze 1: 3, voor zowel zieke als gezonde gelovigen. Als we dit begrijpen zou dat heel wat gezoek en verwarring kunnen schelen.

 13. Koos zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2022 om 11:46

  Lieve zusters en broeders, God geneest nog steeds maar alleen naar zijn wil. In mijn taak op gebied van innerlijke genezing en bevrijding heb ik incidenteel mogen meemaken dat God geneest. Maar dat zijn er dan 1 of 2 op de tien mensen waarin God zijn grootheid laat zien.
  Van cruciaal belang is dat je heel zorgvuldig hiermee omgaat want je hebt met zeer kwetsbare mensen te maken.
  Al die zogenaamde genezingsdiensten en gebedsgenezers veroorzaken veelal diepe teleurstellingen en pijn bij betrokkene. Vooral als er geen genezing plaatsvindt en men de zieke verwijt te weinig geloof te hebben.
  Alleen als je je diep van binnen geleid weet door de Heilige Geest mag je voorzichtig de vrijmoedigheid nemen te bidden voor genezing, met ruim respect voor de zieke!!!

 14. Heleen zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juni 2022 om 12:19

  In dit filmpje zegt Bill Johnson dat hij niet langer tevreden kan zijn met de goede dingen die we kunnen doen als mens, dat is niet het hoogtepunt.
  “Het hoogtepunt van onze bediening is wanneer een kind in de baarmoeder met het Downsyndroom, genezen wordt door Jezus voordat het wordt geboren. Dat kanker verdwijnt en doven horen, bipolaire stoornissen verdwijnen en er geen schizofrenie meer is.”
  https://www.youtube.com/watch?v=cluczKsQsPg&t=442s

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2022 om 19:11

  Beste Dirk,

  Zoals je weet ben ik na 33-jaar genezen van paniekaanvallen bij de diagnose schizofrenie. Vanwege de ontwenningsverschijnselen slik ik iedere dag voor het slapen gaan een half pilletje maar ik slik ook geen tranquilizers en anti-depressiva meer. Vroeger slikte ik op een gegeven moment een batterij aan medicatie van tweemaal de normale dosering. Nu alleen nog een half pilletje alleen voor het slapen. Als je ziek bent en niet geneest, denk je anders over genezing dan wanneer God ingrijpt en een wonder doet. Zelfs je leerstellingen van de Bijbel worden daaraan aangepast. Wat ik in deze wereld geloof, is de Bijbel alleen en dat Jezus spoedig komt! En dat daarna de grote Verdrukking komt en het Duizendjarig Vrederijk en de Eeuwigheid. Voor de rest geloof ik niets meer in deze wereld.

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden