Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gezegend met zeven zegeningen (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 mei 2022, 9:55 door Dirk A A

Deze week een Bijbelstudie. Over Efeze 1. Neem er alstublieft uw Bijbel bij, dan zult u onderstaande aantekeningen en opmerkingen beter begrijpen.
Het zijn bijzonder rijke woorden, ter bemoediging van al Gods kinderen. Over de geestelijke zegeningen waarmee we gezegend zijn in de hemelse gewesten, in Christus.

Misschien maken deze woorden u, als u nog geen geloofsrelatie met de Heere Jezus hebt, wel jaloers. U zou hier ook wel deel aan willen hebben. Dat kan, jazeker. Bekeer u en stel uw vertrouwen op de Heere Jezus. Dan gelden deze rijke woorden ook voor u!

Uit Handelingen 19 en 20 kunnen we opmaken dat Paulus drie jaar in Efeze heeft gewerkt. Er ontstond een gemeente. Tien jaar later schreef hij in de gevangenis van Rome deze brief aan de Efeziërs.

Kort samengevat luidt zijn boodschap:
Vanaf het moment dat we de Heere Jezus mogen kennen, wederom geboren zijn, hebben we deel aan alle zegeningen die er zijn in de Heere Jezus Christus. We beseffen als gelovigen vaak niet hoe rijk we zijn in Hem.

Vers 1. Paulus noemt de gelovigen in Efeze heiligen.
= afgezonderd van de wereld, toegewijd aan Christus.

Vers 2. Genade en vrede.
Toegewenst aan Efeze, ook aan ons.
Deze woorden doen ons denken aan de hogepriesterlijke zegen in Numeri 6:24-26.

Vers 3. De woorden in dit vers zijn woorden vol van lofprijzing.
Wat nu volgt, is één lange zin, tot en met vers 14.
In verschillende vertalingen is dit gedeelte in stukken geknipt.

De positie van de gelovigen is direct verbonden met Christus.
Joods gebruik: bidden is vooral danken.
Lovend Gods goedheid erkennen.

De aanleiding voor deze lofprijzing?
Alle zegeningen waarmee God de gelovigen in Christus heeft gezegend.
In Christus – in geloofsverbondenheid met Hem.

In de hemelse gewesten: daar waar Christus is.
Als gelovigen hebben we nu al deel aan die zegeningen gekregen die bij de hemelse heerlijkheid behoren.

Als je goed gaat lezen, ontdek je in dit gedeelte ZEVEN zegeningen.  

Zegen I; vers 4. Uitverkoren in Christus van voor de grondlegging van de wereld.
Dat was al Gods plan van voor de schepping van de wereld.
Eenmaal zullen de gelovigen heilig en smetteloos voor God staan.

In het Oude Testament gold dit voor Israel.
Sinds de komst van de Heere Jezus voor gelovigen uit alle volken, Jood en niet-Jood.
In geloofsverbondenheid met Christus mag je weten uitverkoren te zijn.
…in liefde… Gods liefde wordt zichtbaar in Zijn uitverkiezing.

Zegen II; vers 4/5. Voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden.
Op grond van de verkiezing neemt God gelovigen, die in Christus zijn, aan als Zijn kinderen.
Voorbestemd: wijst op de toekomst.

…aangenomen… adoptie = juridische term.
De geadopteerde wordt een echt kind van God de Vader.
Ontvangt de status van de adoptievader en wordt Zijn erfgenaam.

…welbehagen – wijst op Gods soevereiniteit
               – wijst op Zijn liefde.

Zegen III; vers 6. Aangenomen/begenadigd in de Geliefde.
…De Geliefde = de Heere Jezus.
Gods verkiezing van de Zijnen, hun voorbestemming is ‘tot lof en heerlijkheid van Zijn genade.’
Gods genade brengt tot lofprijzing.
Het is genade, 100 procent genade, geen enkele verdienste van onszelf.

Zegen IV; vers 7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, de vergeving van overtredingen.
…verlossing… bevrijd van de slavernij van de zonde, van de macht van het kwaad.
Door Zijn bloed.
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde.

…vergeving van overtredingen…
…vergeving – vrijspraak van de schuld.
…overtredingen – juridische lading.
God handelt naar de rijkdom van Zijn genade.
Rijkdom = overvloed.

Vrijkomen = loskopen.
Verlossen door losgeld te betalen: Zijn lichaam, Zijn bloed.

1 Petrus 1:18 en 19.
18. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht ben van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is.
19. Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Vers 8. …die Hij ons overvloedig geschonken heeft… 
Namelijk de rijkdom van Zijn genade.

…in alle wijsheid en bedachtzaamheid…
= de geestelijke wijsheid en het verstand/inzicht dat de gelovigen ontvangen.

Zegen V; vers 9. Inwijding in het geheimenis van Zijn wil.
De openbaring van het geheimenis/mysterie, de verborgenheid.
God openbaart dat aan de Zijnen.

…overeenkomstig Zijn welbehagen…
Het is het raadsplan van God, van voor de grondlegging van de wereld.

= Het zichtbaar worden van de heerschappij van God.
Dat is veel meer dan alleen de verlossing.

Filippenzen 2:10 en 11.
10. …opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Vers 10. Wanneer wordt dat geheimenis werkelijkheid?
…in de bedeling van de volheid van de tijden…
Als Christus komt.
Dan wordt alles wat in de hemel en wat op de aarde is, in Hem bijeengebracht. 
Hij moet als Koning heersen.

Zegen VI; vers 11. In Hem zijn wij een erfdeel geworden, hebben wij de erfenis ontvangen.
We hebben daar nu reeds deel aan.
Als Christus in heerlijkheid verschijnt, zullen wij de volledige erfenis ontvangen.
= het eeuwige leven in al Zijn rijkdom en volheid.

Wij die daar door Hem toe voorbestemd zijn, naar Zijn voornemen, overeenkomstig de raad van Zijn wil.
Zijn wil – Hij zal ervoor zorgen dat dat werkelijkheid wordt.
Ook al lijkt het er in de wereld en in ons leven misschien totaal niet op.
Zie op Hem, geloof ook dit Woord van Hem, dank Hem ervoor.

Vers 12. Opnieuw een aansporing om de Heere de lof en de eer toe te brengen.
Ja, dat heel ons leven tot lof van Zijn heerlijkheid zal zijn.

Romeinen 12:1 zegt het zo treffend
1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk…

Zegen VII; vers 13. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.
Wanneer iemand tot geloof komt, ontvangt hij/zij de Heilige Geest.
Het staat er duidelijk: toen u tot geloof kwam.

God drukt de Heilige Geest als een zegel op de Zijnen.
Je bent Zijn eigendom, staat onder Zijn autoriteit, Zijn bescherming.
Je ontvangt de kracht om Zijn opdracht uit te voeren.

…de Heilige Geest van de belofte…
Het ontvangen van de Heilige Geest is de garantie voor het ontvangen van de erfenis.

Vers 14. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis…
= de aanbetaling, het voorschot.

Het eerste deel van de erfenis is daarmee reeds ontvangen.
De rest volgt.
De volledige erfenis zal nog veel heerlijker zijn.

…tot de verlossing die ons ten deel viel…

Verzen 15-23. Nog een paar woorden over de laatste verzen van dit hoofdstuk.
Daarom houdt Paulus niet op om voor de gemeente in Efeze te danken. Omdat hij gehoord heeft van hun geloof in de Heere Jezus.
En van hun liefde voor alle heiligen.

Danken wij zo de Heere voor elkaar, voor Zijn werk in en onder ons.
Doen hoor, verblijd je ook in het werk van God in anderen.

Paulus bidt nog dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, hun de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem…
Om te leren wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis in de heiligen…
en wat de allesovertreffende grootheid is van Zijn kracht aan ons die geloven…

Lieve mensen, wat een rijkdom, wat een genade!
Hem zij de eer, de lof, de aanbidding, de glorie en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Geprezen zij Zijn Naam.

Dirk van Genderen10 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 mei 2022 om 10:03

  Deze heeft het flink geregend, zoals u in de Nieuwsbrief schrijft, en er komt nog meer aan. De natuur en landbouw hadden na maandenlange droogte dat ook heel hard nodig. Laten wij de Heere God ook danken voor deze regen en Hem blijven bidden dat er in de komende zomer ook voldoende regen mag vallen tot heil en zegen voor de natuur, landbouw en bevolking. Juist nu de land- en tuinbouw en daarmee ook onze voedselvoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne al onder druk staat door hoge diesel-, aardgas- en kunstmestprijzen.
  Wat dat betreft, zou het heel goed zijn dat kerken en individuele christenen meer aandacht zouden schenken aan de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. Want voldoende en betaalbaar eten op onze borden is geen vanzelfsprekendheid.

 2. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2022 om 21:42

  Geliefde herder en leraar Dirk, mijn ouders hadden een stapel preken in huis, waar ik als kind niet overheen kon kijken, waar men s avonds uit placht te lezen, maar vaak ook te bespreken. Er waren in die tijd opmerkelijk veel preken bij over: Je moest uitverkoren zijn. En uit de gesprekken van mijn ouders heb ik toen al geleerd, dat dit de vervangingsleer ten top is. Zelfs ontstond er in die jaren een nieuwe kerk. Het ging erom wie zich voortaan Gods uitverkoren volk mocht noemen, ik spreek over 1944!
  God heeft een volk uitverkoren, en wij heidenen mogen uit genade door het geloof in de HEER Jezus Christus ons geborgen weten in ZIJN BLOED.

 3. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2022 om 0:22

  Het is al besloten voor alle eeuwen, wonderlijk mysterie, dat de Heere God alles al wist en weet! Het wonder wordt nog groter dat de Heere de kruisdood is gestorven en dan die wonderlijke opstanding. Ik voor u, dat wonder is zo groot, dat kunnen we niet bevatten, maar we mogen door genade daar in delen. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand, moedig mogen we onze ogen opslaan, naar dat Land en Hem eeuwig groot maken. Het is door U door U alleen om het eeuwig welbehagen, door dit tranendal heen. Deze wereld gaat voorbij, ook ons leven. De Heere komt alle lof toe, groot en machtig Opperwezen, U alle Eer tot in eeuwigheid.

 4. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2022 om 3:07

  Gouden regen daalde neer.
  Weer opnieuw verkregen:
  rijkdom en genade
  vol
  van Gods gouden zegen.

 5. Wim Vlak zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2022 om 18:56

  Beste broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor de uitwerking van de 7 zegeningen in Efeze 1.
  Een diepgaande les, die je als wederomgeboren kind van God verblijd doet zijn.
  Iedere zegen is een preek op zich om in het hart de goede aarde te vinden. Ik ben heel erg verbaasd en verdrietig dat niemand nog gereageerd heeft met het commentaar dat hij of zij geraakt is door de woorden van de Eeuwige en de werking van de Heilige Geest….
  De Eeuwige wil dat we weten dat we heilig zijn, apart gezet. Want God zegt: Ik Ben heilig. God ziet het hart aan, of we in Jezus zijn en vrij zijn van eigenwillige godsdienst. In Ef. 6:14 is als eerste genoemd: de gordel der Waarheid = emet Aleph-mem-tav. Jezus is het Begin en het Einde. Mem in het midden is het getal 40, wat een lange tijd betekent. Zie de vele voorbeelden in de Bijbel waar het getal 40 iets voor ons te zeggen heeft. Groet van Wim, die het Woord zo lief heeft !

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2022 om 0:09

  Gods kinderen willen alle gebeurtenissen en omstandigheden het liefste in Gods handen leggen. Laat Hem besturen waken, want het is altijd de Wijsheid (van boven) waardoor een wankelend mensenkind steun en bijstand zal gaan ontvangen. Zodat het niets van mijzelf zal zijn. Wel wordt het iedere dag weer nieuw ALLES voor Jezus, dat is het wat ik begeer.

 7. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2022 om 10:22

  Bedankt Dirk. God is in alles te vertrouwen en dan ook in alles. Zijn Woord is Waarheid en heeft onder ons gewoond vol Liefde en Genade en Recht en Gerechtigheid. Deze Woorden mag alleen de Here Jezus van zichzelf zeggen, toch mogen wij (wie is goed dan God alleen: zegt de Heere Jezus) de Heilige Geest ontvangen en krachtige woorden spreken tegen de valse leer. Kijk naar Stefanus of Petrus of de profeten. Daarom: lees de Bijbel Gods Woord elke dag, want het bouwt je op en geeft je Zijn Liefde en Waarheid en houdt op wantoestanden te bedekken met zogenaamde Liefde, maar wat je doet doe het uit Liefde, dat de wereld zich mag bekeren. Nogmaals bedankt voor deze bijbelstudie.

 8. Reino zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2022 om 12:58

  Ik merk dat ik het jammer vind dat je niet meer uitleg geeft over het uitgekozen zijn, uitverkiezing. Als je het zo alleen neerzet, kan iemand denken, dat God het bepaalt en dat je maar net pech of geluk moet hebben. Ik had het fijn gevonden als je had benoemt dat iedereen uitverkoren is als hij of zij kiest voor Jezus en zijn offer voor ons. Dit heeft zoveel mensen al in de war gebracht en nog steeds zijn er kerken waar mensen maar af moeten wachten of God hen kiest. De rest gaat verloren, wordt domweg gedacht. Dat zou een ongelooflijk wrede God zijn. En God wil een ieder redden!

 9. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2022 om 22:33

  “Komt Allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en IK zal u rust geven.”
  Als iemand aan deze oproep van Christus Jezus voldoet en de Deur/Poort doorgaat zal hij/zij ontdekken dat boven de deur/poort staat dat hij/zij uitverkoren is van vóór de grondlegging der wereld.
  Vreugdevolle ontdekking!

 10. Harold zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2022 om 9:43

  Als reactie op Reino kwam het volgende me in gedachten. De bijbel spreekt in verschillende termen over o.a. uitverkorenen geroepenen gelovigen. In o.a. Openbaring 17:14 gaat het over geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Al dezen zijn behouden voor het Koninkrijk waar Jezus Christus als Koning zal heersen.
  Maar het feit dat hier geroepenen, uitverkorenen en gelovigen staat wil denk ik zeggen dat er onderscheid is. God kiest en dat moeten we accepteren maar dat wil niet zeggen dat er maar een paar uitverkoren worden en de rest verloren gaat. Dat geloof ik niet. In het Oude Testament kwam het regelmatig voor dat God bepaalde mensen kiest om Israël te leiden. Maar dat wil niet zeggen dat God geen oog heeft voor het gewone volk.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden