Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Bekeer u, en Ik, de HEERE, zal uw zonden vergeven en uw land genezen’ (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 juli 2022, 8:38 door Dirk A A

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst telkens weer in je gedachten komt. Daar moet je dan iets mee, de Heere heeft een boodschap voor je, wil je iets duidelijk maken. Afgelopen week was dat bij mij zo. Ik werd bepaald bij 2 Kronieken 7:14, bij de woorden:: ‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

De wereld verkeert in een soort alarmstemming. ‘We moeten onze planeet redden. De aarde wordt bedreigd, de temperatuur stijgt teveel, de biodiversiteit neemt af.
Maar laten we nooit denken dat wij de aarde kunnen redden. Het lijkt een soort nieuwe religie te worden dat wij de aarde kunnen redden. Soms raakt het aan aanbidding van de aarde, een soort nieuw evangelie. Velen geloven dat de mensheid gered zal worden als we de opwarming en de stikstofuitstoot maar een halt kunnen toeroepen.

Er zijn ook andere meningen
Wetenschappers die er anders over denken, die niet meegaan in het koor van temperatuurstijging door het handelen van de mens, worden in de media zelden of nooit meer aan het woord gelaten. Dat is kwalijk, omdat één van de kernwaarden van goede journalistiek ‘hoor en wederhoor’ is.

Laten we niet vergeten dat in de geschiedenis de temperaturen op aarde ook fluctueerden. Duizend jaar geleden was het veel warmer dan nu. Ooit trokken de Vikingen naar Groenland om daar veeteelt te bedrijven. In Schotland werd wijn verbouwd. In die tijd had dat niets met meer CO2 in de lucht te maken, het zijn de natuurlijke variaties in het klimaat.

Ik kan me nog herinneren, toen ik jong was, dat verwacht werd dat de temperaturen zouden gaan dalen, met de nodige consequenties voor het leven op aarde en de opbrengsten van de oogsten. Later, een jaar of 25 geleden, was er de angst voor de zure regen. Bomen en gewassen zouden sterven, gebouwen zouden worden aangetast, kortom het voortbestaan van het leven op aarde werd bedreigd. Na een paar jaar hoorde je er niemand meer over. We vergeten wel eens dat het herstelvermogen van de natuur heel groot is.

Wat zegt de Bijbel?
Een belangrijke vraag is of de Bijbel iets zegt over de natuur, het milieu en het klimaat. Jazeker. God heeft de aarde zeer goed geschapen. Perfect, lees Genesis 1 en 2 maar. Door de zondeval van de mens is de dood en het lijden, ook in de natuur, in de wereld gekomen. Daar ligt de diepste oorzaak van alle problemen met het milieu.
Maar hier mogen we ons niet bij neerleggen. De opdracht die Adam en Eva in het paradijs al kregen om de aarde te bebouwen en te bewaren, is ook onze opdracht. Laten we op een zeer verantwoorde wijze omgaan met Gods schepping, maar zelfs al doen we dat optimaal, dan nog zijn we niet in staat de aarde en de mensheid te redden. De Enige Die dat kan en ook zal doen, is God zelf.

In Romeinen 8 staat dat de schepping zucht en in barensnood is en met reikhalzend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God (vers 19). De schepping lijdt onder de hitte en de droogte door onze zonden. Soms raakt mij dat heel diep. Het is toch bijzonder dat de schepping reikhalzend uitziet naar het moment van de wederkomst van de Heere Jezus, de dag ook dat de heerlijkheid van de Heere Jezus zichtbaar zal worden in al de Zijnen. Op die dag zal ook het lijden van de schepping voorbij zijn.

Jesaja
In het Bijbelboek Jesaja kom je opmerkelijke woorden tegen over het lijden van de schepping, van de aarde.
Jesaja 51:6 zegt: ‘Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden,
want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed,
evenzo zullen haar bewoners sterven.
Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.’

Ook in het al eerder genoemde Jesaja 24 wordt gesproken over de ellendige toestand waarin de aarde verkeert.
Vers 4: ‘Het land treurt, verwelkt; hij verkommert, verwelkt – de wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.
5. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
6. Daarom verteert een vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten.’

Er is kennelijk een verband tussen de toestand waarin de natuur, de schepping in het land zich bevindt en de geestelijke situatie in een land. Zonden en overtredingen hebben een negatief effect op het milieu. Daar horen we nooit over.
En, vraag ik mezelf af: Hebben wij regen verdiend? Hebben wij Gods zegen verdiend? Nee, toch. De zonden van ons land en van ons volk roepen tot God in de hemel. Ieder jaar worden er in ons land meer dan 30.000 ongeboren kinderen gedood in de moederschoot. En nog zoveel meer vindt er plaats wat ingaat tegen Gods Woord.
Het is lankmoedigheid van God, zoals 2 Petrus 3 het zegt, dat Gods oordelen nog niet in alle hevigheid over ons heen zijn gekomen.

Bekeer u!
De oproep zou moeten klinken: ‘Bekeer u en Ik, de Heere, zal uw land genezen.’
Letterlijk staat dit zo in 2 Kronieken 7:14:
‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis dat de Heere deze woorden waar maakte, dat een opwekking ook gepaard ging met materiële zegen, dat de Heere bijvoorbeeld grotere oogsten gaf. Deze zegen was nooit wereldwijd, maar altijd lokaal, op de plaats, de omgeving waar de opwekking plaatsvond.

Ik meen verder dat de Bijbel spreekt over het ingrijpen door God in de natuur, richting de wederkomst van de Heere Jezus, zowel wat de temperatuur betreft als ook door andere natuurverschijnselen. Er komt verzengende hitte, als een oordeel van God. Het is als een appèl: bekeer je, de wederkomst is aanstaande. De weerberichten komen voor aanstaande maandag en dinsdag met temperaturen rond de 40 graden Celsius. Dat zou ongekend hoog zijn.
In Openbaring 16 lezen we in vers 9, nadat de vierde engel zijn schaal heeft uitgegoten over de zon: ‘En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven.’

In Lucas 21, in de eindtijdrede van de Heere Jezus, voorzegt Hij in de verzen 25-28:
‘Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee van golven.
En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Laten we het van de Heere verwachten en tegelijk onze verantwoordelijkheid nemen. Jazeker. In het besef dat het redden van de aarde niet in onze macht ligt.
En we mogen zeker weten dat het moment komt dat de aarde nieuw wordt. Wanneer de Heere Jezus komt. Dat moment komt, wanneer Christus komt. De dag zal komen dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5). Wat een uitzicht!

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juli 2022 om 10:26

  Laten wij bidden voor de alsmaar verder escalerende energiecrisis hier in Europa nu Rusland veel minder gas aan Duitsland levert dan gewoonlijk. Wanneer Rusland de gastoevoer naar Europa helemaal stopt, zoals dat ook door politici en economen verwacht wordt, zal dit t.g.v. extreem hoge gasprijzen en fysieke gastekorten tot een enorme politieke, economische en maatschappelijke crisis in Europa leiden waarbij bedrijven massaal omvallen, de werkloosheid enorm toeneemt, energieleveranciers omvallen, energierekeningen die voor de gewone burger pas echt onbetaalbaar worden en mogelijk zelfs lege schappen in de supermarkt, enz. De alsmaar aanhoudende droogte verergert de energiecrisis alleen maar. Laten we mede daarom dan ook bidden om voldoende regen in Europa, vooral ook voor de natuur, landbouw (voedselvoorziening) en de binnenscheepvaart.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juli 2022 om 14:22

  Beste Dirk,

  In deze wereld zijn er vele goden, en niet alleen het Klimaat of de Aarde. Als heidenen volgden wij vele goden. 1 Korinthe 12:2 NBG51. Deze goden zijn onze afgoden. Ieder die niet Jezus met zijn hele hart volgt, doet dit / heeft dit gedaan. Er zijn fatsoenlijke zondaars en er zijn onfatsoenlijke zondaars maar de Bijbel leert, dat wij allen grote zondaars zijn. Jezus zegt dan ook, dat niemand goed is dan God alleen. Lucas 18:19 NBG51 Ook als wij gered zijn, blijft dat zo. 1 Johannes 1:8 NBG51 Geestelijk gezien zijn wij heiligen maar als mens blijven wij zondaars ons hele leven en zijn wij niet beter dan anderen. De zonde zit in het vlees ( = het lichaam ). Wie niet beseft, dat hij door genade alleen gered is en niet door iets van/in onszelf, weet niet, dat hij een grote zondaar is.

  Groeten van San

 3. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2022 om 10:12

  Beste mensen,
  Inderdaad, we kunnen de wereld niet redden. Ieder voor zich moet verantwoord met het milieu omgaan. Maar wij als christenen weten dat er een nieuwe hemel en aarde komt. Velen kennen God niet of willen Hem niet kennen. Daarom ook van mijn kant een oproep tot bekering. Vraag om vergeving, geef je leven aan Jezus. Wat een genade dat we nog in genadetijd leven, en dat mensen nog tot bekering kunnen komen. Heer, vergeef mijn zonden, de zonden van ons land. Dat er nog een opwekking mag komen. Ik bid voor onze politiek. Dat degenen die u niet kennen tot geloof mogen komen. Dat we een biddende regering mogen hebben, die besluiten nemen in overeenstemming met wat God van ons vraagt. Dat CU en SGP hierin ook voorop mogen gaan. Psalm 121 zegt dat onze hulp komt van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij zal voor ons zorgen.

 4. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2022 om 17:02

  Dirk, de oproep: Bekeer u, en Ik de Heere, zal u land genezen, dat is wat er moet gebeuren!
  Ons omkeren, naar de Heere God toe.
  Voor Hem gaan leven en het van Hem verwachten.

 5. Henk Bisschop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2022 om 18:12

  Klopt helemaal Dirk wat je schrijft. We zijn allemaal zo gericht op onszelf. We willen alsmaar meer en beter. Net als Achab. Dit is onze kwade natuur onze eigen gerichtheid. Het is erg lastig voor ons om de aarde goed te bewerken en te onderhouden. De reden is dat we allemaal en altijd meer willen. Dit geldt voor ons allemaal, de burger en de boer.
  Als wij Gods Woord (Zoon) niet kennen in ons leven zullen we ook niet anders kunnen. Wij zijn onderworpen aan de zonde, en die is alleen gericht op onszelf. Maar als wij Christus en Zijn opofferende Liefde voor ons mogen kennen, gaan we anders leven. Gericht op Christus (onze naaste). Dan houden we rekening met “rechtvaardigheid” en dan zijn we bereid om te “minderen”. O zo moeilijk voor ons.
  Dan moeten/mogen we inleveren….
  Voor een eerlijke prijs
  Voor minder bestrijdingsmiddelen en intensiteit.
  Voor een eerlijke verdeling van voedsel.
  Voor……

  Handelingen 2

  Dit kunnen we alleen maar met Christus.
  Geef je over aan Hem en je zult in alle gebrokenheid, het Leven ontdekken.

 6. Loes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2022 om 18:52

  Wat zou het fijn zijn om jouw teksten en in het bijzonder dit stuk op facebook wekelijks te krijgen zonder de reacties om zo gelovigen en ongelovigen aan het denken te zetten zonder alles klakkeloos uit de media aan te nemen.
  Mensen worden gewoon papegaaien over alles wat er speelt, maar juiste informatie maakt ze nadenkend en ik hoop biddend over wat er werkelijk speelt en toe doet.

 7. JNWEERHEIM zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2022 om 21:33

  Je slaat de spijker op de kop Dirk. De wereld, de natuur is afgod geworden. Wederkeer tot de levende God is nodig. Persoonlijk maar ook als land en volk, overheid en vorstenhuis. Toch mogen we geloven dat Hij regeert en het Hem niet uit de hand loopt. Misschien moet de chaos wel zo groot worden dat het ons volk op de knieën brengt met belijdenis van zonde en schuld. De Heere moge ons nog genadig zijn.

 8. Hakkers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2022 om 23:29

  De stikstofcrisis is niet uit de lucht komen vallen en is veroorzaakt door menselijk handelen. De overheid heeft decennia gewacht met effectief ingrijpen waardoor draconische maatregelen ineens nodig zijn, waarvan de boeren de dupe zijn. Maar een omslag naar een duurzamere voedselproductie is in een klein land als Nederland onvermijdelijk.

  Wellicht is de klimaatverandering niet veroorzaakt door menselijk handelen, maar we kunnen het risico niet nemen, mocht dat wél het geval zijn zonder meteen van milieubewust handelen een afgod te maken. Als we ons dan toch moeten bekeren laten we ons dan bekeren van polarisatie en het schade toebrengen aan de schepping.

 9. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2022 om 13:43

  Op Mitternachtsruf geven ze net een preek over “klimaatredder of mensenredder”.

 10. Arja Mourik Slagbooma zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2022 om 16:38

  De Heere roept vanuit de hemel: Wendt U naar Mij toe! En word behouden. Die Mij aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. Bij Hem zijn er echte oplossingen. Hoe dan ook!

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2022 om 19:08

  De zure regen, de fosfaat, de Mkz, het opwarmen van deze aarde en nu vrij recent de stikstofcrisis. Vijf crisissen in 15 jaar tijd en deze zijn allemaal ontsproten in geest van onze natuuraanbidders; de meest beestachtige was de MKZ crisis. Toen werden meer dan 100.000 dieren onnodig afgemaakt. Al deze dieren hadden met veel extra zorg weer gezond kunnen worden en de wei in gekund. Ik zie de angst en radeloosheid nog van al die boerengezinnen die dit overkwam. En nu de stikstof uitstoot, deze is hard noodzakelijk. We leven in Nederland thans met 18.000.000 mensen, deze hebben voor elke ademhaling zuurstof nodig en deze zuurstof wordt gratis geleverd door de bossen, flora en fauna en hiervoor nemen al de stikstof op die wordt uitgestoten. Nee, niet de stokstof van uw auto, daar stikt zowel mens- plant en dier van, maar de stikstof uit al die koeienpoep. Wat heeft de Schepper alles goed en mooi geschapen!

 12. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2022 om 22:25

  De schaalvergroting in de agrarische wereld is vooral ook gestimuleerd door de overheid en door de geldverstrekkende instanties zoals banken als voorwaarde gesteld om noodzakelijke investeringen te kunnen financieren, dit kun je dus niet direct aan de boeren toeschrijven!

 13. Henk zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2022 om 9:33

  Beste Dirk,
  Denkend aan ons land en deze wereld, denk ik aan Nineve. Wat was de redding?
  Terug naar het leven zoals de Thora ons beschrijft, pleitend bij onze Hogepriester. De majesteit en heiligheid van onze Schepper is dezelfde als ten tijde van de uittocht uit Egypte. Het is Zijn koninkrijk waar we naar uitzien. Het besef in welke tijd we leven komt pas binnen wanneer je de tijd neemt om verder te kijken dan wat voor ogen is, dan ontdek je hoever satan is geïnfiltreerd in zowel de toplaag van de wereldleiders, het bedrijfsleven als in de overheden en rechtelijke macht. Die het wil zien merke daarop hoe het getal 666 wordt uitgebeeld door de groten der aarde. We weten de dag en het uur niet, maar herkennen wel of er regen of zonneschijn komt!!! Lees wat de twee zonen van Aaron overkwam toen ze vreemd vuur brachten, het zal ons niet beter vergaan, immers hebben we Zijn geboden naar de wil keizer Constantijn aangepast! Op de knieën en schuld bereiden broeders en zusters, het is de hoogste tijd.

 14. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2022 om 14:40

  Amen, amen, amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden