Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Alleen de waarheid… (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 juli 2022, 20:19 door Dirk A A

Voor iedereen en zeker voor christenen is het belangrijk altijd de waarheid te spreken en te schrijven. Helaas moet ik constateren dat christenen en christelijke organisaties weleens een loopje nemen met de waarheid. Dat mag niet – ik zeg het ook tegen mezelf. In deze bijdrage geef ik enkele voorbeelden. Ook als het gaat over Israel, over de eindtijd en over aantallen nieuwe gelovigen en genezingen worden soms leugens verteld.

1. Overdrijf het aantal Joodse mensen dat elk jaar terugkeert naar Israel niet
Wanneer het gaat over de terugkeer van Joodse mensen uit de hele wereld naar Israel, wordt heel gemakkelijk en snel gezegd en geschreven dat voortdurend grote aantallen Joodse mensen vanuit de hele wereld terugkeren naar Israel. Dit gegeven wordt dan gebruikt om kracht bij te zetten aan de stelling dat de wederkomst van de Heere Jezus dus wel heel dichtbij moet zijn.

De realiteit is echter veel genuanceerder. Het is echt niet waar dat grote aantallen Joodse mensen terugkeren naar Israel. De afgelopen jaren schommelden de aantallen rond de 25.000. Dat is natuurlijk wel een flink aantal, maar afgezet tegen de miljoenen Joodse mensen die nog buiten Israel verblijven, is het geen opzienbarend groot aantal.
Hier komt nog bij dat lang niet alle Joden die gaan emigreren, als bestemming Israel kiezen. En er zijn ook Joodse mensen die Israel verlaten om elders een nieuw thuis op te bouwen.

Dit eerlijke verhaal moet verteld worden, hoe haaks het misschien ook staat op onze theologie. Met de huidige snelheid van terugkeer van Joodse mensen naar hun thuisland, duurt het nog vele, vele jaren voordat ze allemaal thuis zijn.

Toch betekent deze waarheid over de terugkeer geen streep door de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. Ik zou geen plaats in de Bijbel weten waaruit valt op te maken dat alle Joodse mensen al thuis in Israel moeten zijn als de Heere Jezus, de Messias, terugkeert naar deze aarde. Hij zal Zijn volk thuis brengen, in hun eigen land. Wij denken in jaren en aantallen, Hij kan het in een ogenblik, hetzij vlak voor, tijdens of na Zijn komst naar deze aarde.

Jesaja 11:11-16 lijkt daarop te wijzen.
11 En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand
de rest van Zijn volk zal verwerven,
die overgebleven zal zijn van Assyrië en Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.
12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen
en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.
13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen,
en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden.
Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda,
en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.
14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen,
samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.
Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab,
en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.
15 Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan,
en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind.
Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen,
en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan.
16 Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk,
die overgebleven zal zijn in Assyrië,
zoals het met Israel gebeurde,
op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

Ik ga niet heel dit gedeelte bespreken, maar de voorgaande verzen in dit hoofdstuk Jesaja 11 – gaat u ze maar lezen – maken wel duidelijk dat wat deze verzen aangeven over de komst van de rest van de Joodse mensen naar Israel staat te gebeuren tijdens of direct na de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde.

We lezen in vers 15 dat de Heere de Eufraat zal slaan met een sterke wind, zodat Zijn volk erdoor heen kan gaan. Misschien wel vergelijkbaar met de doortocht van het volk Israel door de Rode Zee, waarover het Bijbelboek Exodus schrijft.
Ook zal er een gebaande weg ontstaan, zodat de overgebleven Joden uit Assyrië gemakkelijk naar Israel kunnen komen
En, zegt vers 12, Hij zal een banier opheffen onder de heidenvolken, zodat de verdrevenen van Israel en die vanuit Juda overal verspreid zijn, zullen worden teruggebracht van de vier hoeken van de aarde.
Laten we ons maar geen zorgen maken, de Heere zorgt er zelf wel voor dat Zijn volk, op Zijn tijd, thuis zal komen.

2. Overdrijf niet over de eindtijd
Een tweede punt betreft de eindtijd. We – ik sluit mezelf hierbij in – zeggen en schrijven wel eens heel gemakkelijk dat alle ontwikkelingen in de wereld onze overtuiging dat de Heere Jezus spoedig zal komen, ondersteunen. We noemen dan zaken als: de conora-pandemie, aardbevingen, oorlogen, klimaatverandering…
Enkele opmerkingen hierover: Laten we de corona-pandemie, hoe erg ook, niet te snel neerzetten als een belangrijk teken van de eindtijd. Denk eens aan de pest in vroeger eeuwen, waarbij vele miljoenen mensen omkwamen. Denk aan de miljoenen slachtoffers tijdens de beide wereldoorlogen.
En laten we ook niet te gemakkelijk zeggen dat de aardbevingen en de oorlogen toenemen en dus wijzen op de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. En als je dit toch wilt zeggen of schrijven, maak het dan hard met betrouwbare concrete cijfers. Dat geldt eveneens wanneer we over klimaatverandering spreken.

Denk nu niet dat de wederkomst van de Heere Jezus voorlopig nog niet aanstaande is. De woorden van de Heere Jezus blijven geldig: ‘Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is met Mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn’ (Openbaring 22:12).
‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal’ (Mattheus 24:42).

3. Claim geen onterechte genezingen
Ook op het gebied van ziekte en genezing is de verleiding voor sommigen groot om onterecht genezingen te claimen. Ik heb ze gesproken, mensen tegen wie in genezingsdiensten werd gezegd: ‘Prijs de Heer, je bent genezen’, terwijl ze helemaal niet genezen waren. Dat is funest, voor degenen die met valse hoop naar huis gaan, maar ook voor het getuigenis naar de wereld toe.
Jazeker, de Heere is machtig om wonderen van genezing te schenken. Ik heb ze gezien. Maar laten we ook op dit terrein uitsluitend de waarheid spreken.

4. Overdrijf het aantal nieuwe gelovigen niet
Spreek ook de waarheid als het gaat om de aantallen mensen die tot geloof in de Heere Jezus komen bij zendings- en evangelisatieacties. Regelmatig zie ik berichten voorbij komen dat er bij die en die zendingscampagne weer duizenden, tienduizenden of soms miljoenen mensen tot geloof zijn gekomen. Hoe weet je wanneer iemand tot geloof is gekomen en hoe kun je al die mensen geteld hebben?
Misschien doen predikers dit om zelf de gevierde zendeling te worden. Een andere reden kan zijn dat organisaties door overdreven berichtgeving meer financiën binnen hopen te krijgen, maar het past niet om te liegen over aantallen nieuwe gelovigen. Daarmee raken we aan Gods eer.

Ik denk wel eens: als ik alle aantallen bij elkaar had opgeteld, was heel de wereld nu gelovig geweest. En zeker, ik ben ook dankbaar voor iedereen die tot geloof komt, en hoe meer, hoe liever het mij is, maar laten we ook hier alleen de waarheid vertellen.

De Heere Jezus zegt: ‘Ik ben de Waarheid’ (Johannes 14:6). Zouden Zijn volgelingen dan leugens gebruiken om hun boodschap kracht bij te zetten? Valse argumenten tasten onze betrouwbaarheid aan. Laten we ons houden aan de woorden van Efeze 4:25: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid…’

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2022 om 14:53

  Dankjewel, Dirk… ja, laten we nuchter blijven!

 2. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2022 om 16:42

  Laten we ons gaan vullen met Gods Woord, en doen wat HIJ van ons vraagt.
  Bijbelkennis, DAT is wat we nodig hebben.
  Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
  Leid mij in Uw waarheid en leer mij… (Psalm 25:4-5)

 3. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2022 om 17:47

  Dirk, goede woorden van een nuchtere prediker, prima, sta er volkomen achter.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2022 om 18:39

  Beste Dirk,

  In deze tijd hebben wij een “comfort-evangelie” en Bijbelgedeeltes worden wegverklaard en geïnterpreteerd als niet voor ons bestemd. Zij denken, dat deze dingen bijzaak zijn. De waarheid is niet meer zo belangrijk om daarvoor te sterven zelfs.

  Groeten van San

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2022 om 21:05

  Ik heb nu, door Gods genade, 80 jaren naar de kerk mogen gaan, en zolang we zongen en bijbel lazen voelde ik me in de hemel, maar zodra ze het gelezene gingen uitleggen viel ik in slaap. Dit was het beste om me niet te ergeren en op catechisatie had ik reeds hooglopende ruzie. Dit was, zo ongeveer in 1940. De jaren hiervoor had Johannes de Heer heel de kerk doen sidderen, door te verkondigen dat ISRAEL, Gods volk, terug zou keren naar het AAN HEN BELOOFDE LAND. Nou, dit was totaal onmogelijk en 4 jaar later vroegen mijn geestelijke leiders: geloof je nu nog dat Israel terug gaat naar zijn land? En ons land en ons volk is niet veranderd. En zij zijn, zodra God een haak slaat in hun kaken, massaal bereid om op te trekken naar Israel. Maar helaas, dit wordt een enkele reis en heel Israel zal 7 maanden nodig hebben om heel die mensenmassa netjes te begraven, om het land te reinigen van al deze Israel-haters.

 6. Esther van de Laar zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2022 om 7:20

  Een comfort-evangelie is misschien wel fijn voor onze oren maar zal onze zielen niet redden. Heer, raak ons aan diep van binnen, en nog veel dieper. Heer open mijn ogen mijn verstand en mijn hart opdat ik U volkomen zal verstaan, hier ben ik Heer, Uw kind.

 7. Peter Snelders zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2022 om 9:58

  Dank je Dirk, voor je nuchtere kijk op deze dingen.
  Het is goed om leugens bloot te leggen te openbaren.
  En we mogen weten dat voor de HERE niets onmogelijk is!!

 8. Dirksje zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2022 om 10:18

  Beste Dirk, dankjewel voor je wijze woorden. In mijn hart komt Spreuken 4 vers 5-6 in gedachten. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief en zij zal je beschermen.
  De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Om ons kinderen Gods van de wijsheid en inzicht af te brengen. Gods zegen.

 9. Ria Verhaag zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2022 om 11:36

  Beste Dirk,

  Wij zijn elke week weer dankbaar om jouw nieuwsbrief te krijgen.
  Met eerlijke informatie vanuit de bijbel.
  Wij bidden voor je.

  Shalom, Piet en Ria

 10. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2022 om 12:59

  Laten we dicht bij Jezus blijven wat de waarheid betreft, want Hij is de Waarheid en het Leven. Dat we zo mogen leven dat we Hem elke dag verwachten. Opdat we niet overvallen worden. En die dag komt spoedig!! Feit is dat we nog leven in Genadetijd. Nog steeds staat Jezus ons met open armen op te wachten. Dat is de waarheid. Radicale bekering, wedergeboorte, dat hebben wij als mensen nodig. Mensen geef je leven aan Jezus. Dan ontvang je eeuwig Leven… Dat is de waarheid!!

 11. Harmke zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2022 om 13:37

  Beste Dirk,
  Ik kan het boek ‘Leven we werkelijk in de eindtijd’ door Roger Liebi aanbevelen te lezen. Dit is geschreven door m.i. zeer betrouwbaar uitlegger van de bijbel. Lees daarom de info op zijn website. Er zijn zoveel bijbelstudies uitgegeven die de moeite waard zijn om na te luisteren. Deze bevinden zich op zijn youtube-kanaal. Helaas in het Duits. Hij geeft antwoord op al de vragen die jij aan de orde stelt in bovenstaande thema.

 12. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2022 om 21:08

  De Heere kent degenen die de Zijnen zijn.
  Het hangt gelukkig niet van ons af. Laat ons allen biddend opzien tot Hem die in de hemel zit. Tot Wie dan heen, tot Hem alleen. Troost elkander met deze woorden.

 13. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 1 augustus 2022 om 10:55

  Beste Dirk. Ik denkt dat er maar 1 weg is en doen wat er in Maleachi 3 vers 6 staat. Er is niets veranderd met de tijd van Maleachi en hij riep op: Keer terug. Keer terug naar God, naar de tijd dat jullie Hem trouw waren. Hierin zit een verootmoediging, ook voor onze voorouders. Vergelijk onze tijd eens met 70 jaar geleden. We moeten dit, de kerken in Nederland te beginnen, van de daken gaan roepen, proclameren, NEDERLAND KEER (zonder t) TERUG. Houd de datum 8 oktober in de gaten, dan zal er een landelijke proclamatie zijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden