Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Blaas de bazuin in Nederland! (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 augustus 2022, 20:48 door Dirk A A

Word geestelijk wakker, beste lezers! En schud anderen wakker. Er is geen tijd meer te verliezen. De toekomst van Nederland staat op het spel. In sneltreinvaart gaat het geestelijk bergafwaarts met ons land en ons volk. Nog klinkt de boodschap: Nederland, keer terug tot God!

Wat een maand geleden startte als een serie landelijke gebedsbijeenkomsten voor de benarde situatie waarin veel boeren zich bevinden, heeft nu meer het karakter gekregen van verootmoedigingsbijeenkomsten. Omdat niet de stikstofuitstoot of de CO2 het echte probleem is, wat overigens misschien wel zal leiden tot de val van het kabinet. Deze week werd in de media al gesproken over groeiende spanningen binnen het kabinet over dit dossier.
Het echte probleem ligt in het feit dat ons volk God vaarwel heeft gezegd. ‘Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en uw God,’ zegt Jesaja 59:2 zo treffend.

Er zeker, er zijn nog vele gelovigen in dit land en meer dan wij denken, maar Nederland kun je allang geen christelijk land meer noemen. Wat Gods Woord zonde en zondig gedrag noemt, is ondertussen heel normaal geworden. Voelen wij nog iets van schaamte hierover, naar God toe? Ik denk aan Daniël, die in zijn indringende gebed in Daniël 9 benoemt dat bij hem een beschaamd gelaat is.

Ik werd geraakt door wat er gebeurde tijdens één van de gebedsbijeenkomsten, in Lelystad. Iemand blies daar op de hoorn, de bazuin. Konden we maar zo hard blazen, dat heel Nederland het zou horen, ging door me heen. Een bazuingeschal vanuit de hemel. ‘Heere, blaas ons wakker, door Uw Geest.’

Daarom, naar Joël 2:12-14:
Nederland, bekeer u tot God met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en rouwklacht.
En scheur uw hart
en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.
Wie weet, zal Hij Zich omkeren en berouw hebben,
zodat Hij een zegen achter Zich overlaat.

Wat we nodig hebben, is een krachtige werking van de Heilige Geest in ons midden. De Geest van de genade en van de gebeden. De Geest Die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Ik geloof met heel mijn hart dat de Heere ons land wil herstellen en genezen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar niet zonder verootmoediging, zonder inkeer, zonder bekering, zonder terugkeer tot Hem.
Kan Hij dat? Jazeker. Als Ninevé zich bekeerde, is dat ook in Nederland mogelijk.
Als God het Joodse volk in vroeger tijden vaker tot inkeer en bekering bracht, kan Hij dat ook met ons volk doen.

Gaat het dan ook gebeuren? Ik weet het niet. We leven in ernstige tijden. Laten we werken zolang het dag is en tegelijk bereid zijn om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt. Wij weten niet wanneer Hij terugkomt. Dertig jaar geleden zeiden we ook al: ‘Misschien komt Hij dit jaar…’

En daarom, daarom is mijn hart zo bewogen met het eeuwig heil van ons volk. Een groot deel van hen dreigt voor eeuwig verloren te gaan in de hel omdat ze de Heere Jezus niet kennen. Beseffen we dat nog wel, ook in onze kerken en gemeenten? Laten we naar de Heere Jezus gaan en de noden van ons land en van ons volk aan Hem blijven voorleggen.

Te midden van de crisis waarin we ons bevinden, wil de Heere Zichzelf openbaren. Ik hoor dat via contacten uit Oekraïne en ook uit Nigeria. Wanneer je werkelijk beseft hoe ernstig de geestelijke crisis is waarin we ons bevinden, dan ga je niet discussiëren over de doop, de opname of wat dan ook. Dan ga je samen in gebed, dan gaat het erom dat je de Heere Jezus kent en dat je klaar staat voor die ander die in nood is. De Heere zegene u!
 
Dirk van Genderen


19 Reacties

 1. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2022 om 10:57

  Ja, we bidden voor een opwekking. Voor bekering. En dat ons geloof zuiver mag zijn. Dat we bekering, vergeving van onze zonden nodig hebben. Dat we wedergeboren moeten zijn. Veel mensen zeggen christen te zijn maar staan wel achter het homohuwelijk, of denken dag God alleen maar liefde is. En ja, God is een God van Liefde, maar dan moeten we ons wel bekeren, en Gods Woord, de Bijbel serieus nemen. En de Bijbel niet gaan invullen zodat het in ons eigen straatje past. Een leven zonder God betekent dat Zijn toorn ons zal treffen. Laten we dicht bij Jezus blijven, en zo leven dat we Zijn Wederkomst elk moment kunnen verwachten. Laten we bidden voor Europa, Nederland dat ze terug mogen keren naar God. Het is mogelijk. Laten we bidden voor onze boeren die het moeilijk hebben. Voor mensen die in de financiële problemen dreigen te raken. Laten we bidden voor regen. Heer, bescherm ons land, ons volk. Dat er een opwekking mag komen. En dat de geboorte, kruisiging en opstanding de essentie is van het Evangelie. Dat we elkaar daarin mogen vinden als christenen.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2022 om 11:54

  De geestelijke en morele crisis speelt in de gehele Westerse wereld, dit is ook wel de Grote Afval die plaatsvindt, voordat de antichrist zich openbaart. In de VS is men net zo goed van de Heere God aan het afdwalen en lijdt men onder goddeloosheid en moreel verval.

  Gebedspunten:

  * De alsmaar aanhoudende droogte in Europa met steeds ernstigere gevolgen voor de natuur, landbouw, binnenvaart over de grote rivieren en de watervoorziening. Dit probleem speelt al sinds de droge zomer van 2018 en het ziet er volgens de maand- en seizoensverwachtingen niet naar uit dat er voldoende regen gaat vallen in de komende tijd. Laten we daarom blijven bidden dat de Heere God ons genadig moge zijn en toch in de komende weken en maanden ons zal voorzien van voldoende regen;
  * De oorlog in Oekraïne met al dat menselijke leed daar, de nare economische en maatschappelijke gevolgen voor ons nu Rusland de gastoevoer naar Europa steeds verder afknijpt met steeds hogere energieprijzen tot gevolg en er t.g.v. geblokkeerde graanexporten vanuit Oekraïne een grote hongersnood in Afrika dreigt. Laten we bidden dat er vrede mag komen in Oekraïne, want zolang die oorlog daar voortwoedt, blijven zich in Oekraïne menselijke drama’s afspelen, blijft de energiecrisis in Europa voortduren met catastrofale gevolgen voor de economie en samenleving van dien en blijven graanexporten vanuit Oekraïne geblokkeerd;
  * De Rijksbegroting voor volgend jaar. In augustus en september zal het kabinet de begroting voor volgend jaar opstellen. Laten we bidden dat huishoudens met lage en (midden)inkomens voldoende compensatie krijgen om hun energierekeningen te kunnen betalen en dat wanneer het kabinet eventueel moet bezuinigen om de staatsschuld en het begrotingstekort onder controle te houden, dat ook die rekening eerlijk over de samenleving verdeeld wordt.

 3. T v d have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2022 om 17:47

  O Herder Israëls, neem ter ore, Die Jozef als schapen leidt; Die tussen de cherubs zit, verschijn blinkende.
  Mogen we zo onze zonden en schuld belijden.
  Ons verootmoedigen voor Zijn heilig aangezicht.

 4. Lois zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2022 om 18:46

  Bidstonden in plaats van de barbecues,
  ook in de gemeenten, wat zou dat veel schelen.
  En een echte plaats voor Israel in elke kerk.

 5. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2022 om 18:47

  Dirk, bedankt voor je bewogen oproep.

 6. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2022 om 20:48

  Laten we bidden voor de Nederlandse overheid voor mededogen en liefde voor haar burgers, dat ze ook veel aan de energieprijzen kunnen doen omdat ze zelf voor 50% eigenaar zijn van de Gasunie met nog 2 grote spelers op die markt (elk voor 25% eigenaar). Deze kopen gezamenlijk gas in en bepalen mede de prijs op de Nederlandse markt! Dat ze begaan zijn met hun burgers welke zo in de knoei komen, dat de Heer regeert in de harten van politici van Nederland! Dan gaan er wonderen gebeuren!

 7. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2022 om 22:48

  Amen Dirk!

 8. Marjo zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 9:56

  Beste Dirk en beste lezers,

  Deze woorden, Dirk, zijn me uit het hart gegrepen en ik zou willen dat ze voorgelezen zouden worden vandaag en de dagen die komen in alle kerken, diensten en bijeenkomsten waar mensen zijn. Het zijn woorden van waarheid…. van Waarheid.
  Als de Heilige Geest ons zou aanraken met deze woorden dan zullen we beschaamd en stilletjes onze hoogmoed verwerpen en ons in ootmoed het hoofd buigen. Kunnen onze oren deze woorden nog aan? Willen we deze Waarheid aannemen?
  Precies dit wat er nu gebeurt, dit is de oorzaak van alle smarten, dit verlaten van God…. mijn hart huilt.

  Laten we dicht bij Hem blijven, ook in ons schuilt nog vaak het boze, we zijn niets zonder Hem. Laat ons lichtdragers zijn van de Koning die komt. Halleluja!

  Marjo

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 11:57

  Beste Dirk, u ontmoet 2 joodse mensen en u vermoedt dat ze ongelovig zijn (staat in de Nieuwsbrief). Hoe kunnen mensen die 2000 jaar vervolgd en verstrooid zijn nog erkennen dat ze Jood zijn? Beseffen we wel wat dit inhoudt? Dit is een van Gods wonderen met Israel, het feit dat ze weten en erkennen dat ze Jood zijn. Dit is alleen in stand kunnen blijven door Gods beloften van: Volgend jaar in Jeruzalem, maar zeker ook Hun Messiasverwachting. Dus laten we voorzichtig zijn met hen ongelovig te noemen.

 10. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 12:08

  Beste Dirk, ik zou willen dat deze brief inclusief het commentaar, door heel Nederland verspreid kon worden. Deze brief is mij uit het hart gegrepen. Maar deze brief zal eerst naar alle voorgangers van gemeenten, synodes, ongeacht de naam, moeten, want: HET OORDEEL BEGINT BIJ HET HUIS GODS. (1 Petrus 4 vers 17 e.v.) We moeten eerst ons gaan verootmoedigen, maar dan ook alles benoemen wat er in Nederland zondig is geworden. Dan komt het besef: We moeten terug naar Gods Woord. Daarna danken en gebed. Dirk, weet jij of deze vlag te koop is? Het wordt hoog tijd dat wij ook een duidelijke vlag krijgen. Een vlag die niet meer afgenomen kan worden (zoals de Er is hoop vlag). 8 Oktober zal er een landelijke dag zijn waarin opgeroepen zal worden: Nederland keer terug. U hoort daar t.z.t. zeker meer over.

 11. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 14:47

  Zal de Mensenzoon nog geloof vinden op aarde; geloof zal zeker te vinden zijn want daar wemelt het van, maar niet in Jezus.
  Ik geloof dat we vlak voor de eindtijd staan, zie de griezelige technologie die nodig is voor de totale controle en dat is nooit eerder geweest.
  Maar gebed moeten we nooit los laten en in verwachting leven tot Hij zijn Gemeente komt halen.

 12. Nellie zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 15:03

  Amen Dirk.
  Hoe waar, laten we de Heere smeken en ons verootmoedigen. Bij de Heere is vergeving en genade. We hebben als land en volk Hem, onze Schepper verlaten.
  Maar nog roept de Heere ons terug.

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 17:42

  Reactie Dirk van Genderen aan Simon:

  Ik heb die twee Joodse mensen niet ontmoet, zoals u veronderstelt, het was een lezer van de Nieuwsbrief die hen ontmoette.

 14. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 22:40

  LEVE DE LANDMAN

  – reactie op:

  🌈☁️🇳🇱☁️📣!!!

  van br. V. d. Ploeg

  Piet ploegt op Neêrlands akker,
  gelijk de Landman doet
  vóór het nog toevend zaad
  door
  de lucht daar wordt begroet.

  Lucht, licht:
  hemelse Liefde
  doordringt zo de cultuur*
  van Nederland, tot oogst in
  Zijns Vaders Hemelschuur.

  * v. Lat. cultura: bebouwing van de grond
  – vergeleken met een goed behandelde akker:
  de innerlijke beschaving van een mens

 15. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 14 augustus 2022 om 23:29

  De Heere is nabij allen die Hem aanroepen in de nood, en wat een nood is er!
  Als we op de omstandigheden zien, is er geen hoop! Maar de Heere staat aan de oever, Hij is er! Bij Hem zijn we veilig. Biddend opzien tot de Heere.
  Tot Wie anders heen, tot Hem alleen.

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 15 augustus 2022 om 11:32

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  Let op de kleine vossen die de wijngaard bederven.[Hooglied 2:15]

  Jarenlang hebben wij gehoor gegeven aan prijsvechters die ons voorhielden: bij mij is het net enkele centen goedkoper. En ja, massaal tuinden wij daarin. We merkten het echt in onze portemonee. Al die kleine beetjes door alle jaren heen moesten opgebracht worden door hen die produceren. De productie werd opgeschaald en iedereen was tevreden de producent kreeg gelukkig enkele centen meer. Maar waar niet aan gedacht werd dat de productiekosten ook een uiterste grens zouden bereiken. De brave goedbedoelende consument eist gewoon: het mag niet te duur zijn. Vanuit de hele wereld werd seizoenproducten verscheept. Het maakte niet uit waar het vandaan kwam. We raakten gewend om buiten het normale seizoen die zaken op ons bord te krijgen die wij maar wensten.

  Is dat te rijmen met het woord uit Hooglied? Ja, hier gaat het niet alleen om de wijngaarden, de grond wordt ook uitgeput met alle schadelijke gevolgen. Het land krijgt geen rust meer om bij te komen. In Israël was er een sjabbatsjaar waarin beslist niet gezaaid en geoogst mocht worden. Heilzaam voor de natuur en het land. Wij kennen dat [helaas] niet in ons land. We hebben toch recht op wat op ons bordje komt toch? We hebben ervoor gewerkt. O ja, we hebben ook recht op een welverdiende rust. Een vliegvakantie die zoveel energie verslindt dat deze een medeoorzaak is van de vervuiling van de aarde.

  Allemaal hebben wij daaraan meegedaan en wie betaalt deze prijs? Wij stelen, of nog beter gezegd wij beroven de aarde omdat wij er recht op hebben. De natuur slaat terug in een verstoring zeggen we dan. Of is het zo dat de reactie van de natuur behoort tot de scheppingsorde van de Eeuwige. Ik denk het laatste, dus verootmoediging is ook naar ons gericht. Een eerlijke prijs voor de producenten. Het ervoor waken dat wij ons nageslacht een woeste aarde nalaten. Rentmeesterschap is ook rekenschap van al onze daten afleggen aan de Eeuwige en onze erfgenamen.

 17. wim Jobse zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 augustus 2022 om 7:36

  Broeder van Genderen, als U schreef, dat de toekomst van Nederland op het spel staat, dan zal er geen Nederlander noch vreemdeling DIT tegenspreken.

  Het woordje ‘spel’ is wel reeds lang UITGESPEELD, omdat daarover reeds besloten is.
  [Volgens Openbaring 5:4 en ook hoe Petrus overtuigd wordt, wanneer hem in bijzijn van zijn medeleerlingen 3 vragen gesteld werden, over en of zijn vriendschap voor zijn meester wel oprecht was, terwijl hem als geen ander duidelijk wordt, dat hij niets meer kan verwachten van zijn eigen hart en geëigende inzichten [Mt.16:..21-23..; Jh.21… ; Jr.30:..21b..]

  … zoals het scheppingsgetuigenis, dat duidelijk in het daglicht plaatst, vanwege Gods Scheppend vermogen, om niet alleen – vóórdat de zevende dag aanbrak – vast te stellen dat alles voortdurend goed blijkt [Gn.1:31], maar ook om Zijn scheppen te staken [letterlijk, H7673], d.w.z. vooral om Zich te verheugen, OM TOT ZIJN RUST UIT TE NODIGEN EN IN TE GAAN, rust te vinden [Js.46:..5..] en [Mk.2:27] doormiddel van Zijn schepsel daarin ook gediend te worden, alles vanwege het offer van Zijn Eniggeboren Zoon waarin Hij Zijn kinderen tegemoet komt.. [Heb.4:10; Op.13:8]
  en
  dat Israëls verlossing, niet gelegen is in handelingen en leringen en opvattingen van ons stervelingen. Zoals God als Vader, Diens eniggeborene geheiligd heeft [Jh.10:36] en Zijn Ziel overgegeven en uitgestort heeft in de dood; Js.49:..7-8..; 53:12, alzo heeft Hij als koning der eeuwen [1Tm1:-5-17] zelfs Zijn schaduwen nooit vervangen [Mt.5:17-20] zoals Hij dat ook niet zal doen, gelijk schriftgeleerden het van deze eeuw als IETS NIEUWS vertaalden, waarmee zij hun eigen theologie eerden als ooit te voren. Om als geen anderen zich verheven te weten vanwege hun nieuweverbondsleer en zich soms even bóven of gelijk aan Israël te gevoelen, dat toen toch niet wílde: Js.30:15; 28:..12.. ;29:13; .. ?

 18. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 augustus 2022 om 13:05

  De tekst “wie God/JHWH verlaat heeft smart op smart te vrezen” is in onze tijd wel zeer actueel en waarneembaar.
  De media (ook de t.v) promoot (bewust) de onnatuurlijke omgang met mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Onder de gezegde: je mag zelf weten wie je liefhebt.!!
  En dan:
  Abortus.
  Crematie
  Godslasteringen
  Vloeken
  Zelfzucht (ik gericht)
  Macht en eer.
  Mammom
  Verering van mensen (goden)

  De wereld danst en gaat van festival naar naar festival en heeft niet door dat de vijand zijn tunnels aan het graven is en zo binnen komt “overwinnende en om te overwinnen.” ( boog zonder pijl)!!!
  Doch: “spoedig zal komen een haastelijk verderf

  Ik hoop en bid dan ook dat spoedig de laatste toegevoegd wordt aan de gemeente/Lichaam van Christus Jezus de Opgestane Heer.

 19. Henry zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2022 om 21:42

  Een oproep uit het hart! Tegelijkertijd is de bijbel er volgens mij heel duidelijk over dat er geen gemeenschappelijk herstel zal zijn tot de Heer Jezus terug komt. Zie 2e Timotheüsbrief en de brieven aan de gemeenten in Openbaring. Wij leven heel duidelijk in de tijd van Laodicea, toch klinkt nog steeds de oproep van de Heer aan een ieder die horen wil.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden