Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De vreze des Heeren (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2022, 11:43 door Dirk A A

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.

Als onze kerken en gemeenten, ja, wij, als gelovigen, iets nodig hebben in de tijd van crisis, dan is het wel de vreze des Heeren. Hierbij bedoel ik zeker niet dat we angst moeten hebben voor God, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit,’ zegt 1 Johannes 4:18.
Ik bedoel veel meer het ontzag en de diepe eerbied voor God, Die heilig is en almachtig. Dan is de Heere Jezus niet je vriendje van om de hoek, maar dan besef je dat Hij ook de heilige is, je Heere en Heiland, als je Hem door genade mag kennen.

Veel christenen houden van vrolijke en gezellige samenkomsten. Het moet niet al te serieus, niet al te zwaar zijn. En spreek liever niet te vaak over zonde en heiligheid. Daar worden we onrustig van.
Toch kan het nodig zijn dat we onrustig worden. Juist het spreken over de vreze des Heeren bepaalt ons bij onze onheiligheid en bij de noodzaak van bekering en levensheiliging. Te snel sluiten we compromissen met de wereld en met de zonde.

Ik heb het christenen horen zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch al vergeven door de Heere Jezus.’ Maar wie zo spreekt, heeft nog niet werkelijk begrepen wat verlossing inhoudt. Want wie beseft wat het de Heere Jezus heeft gekost om je te redden, zal een steeds grotere afkeer van zonde en ongerechtigheid krijgen, omdat je weet dat je Hem verdriet doet als je zondigt.

De uitdrukking ‘vreze des Heeren’ kom je verschillende keren tegen in de Bijbel. Ik noem er enkele.
Job 28:28 zegt: ‘Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.’
Heel mooi is wat we lezen in Spreuken 19:23: ‘De vreze des HEEREN is ten leven.’
En Spreuken 14:27 zegt: ‘De vreze des Heeren is een bron van leven.’

De vreze des Heren heeft invloed op de wijze waarop we omgaan met Zijn Woord, maar ook voor ons leven met Hem en ons spreken over Hem, ook in onze samenkomsten.
Er is vaak zoveel oppervlakkigheid in ons geestelijke leven. Een werkelijke ontmoeting met de Heere kan dat in één keer veranderen.

De eigenwaarde van Jesaja, voorzover hij die nog had, ging in één moment aan diggelen toen hij de Heere zag zitten op een hoge en verheven troon (Jesaja 6). En misschien was Jesaja wel de meest rechtvaardige mens die toen op aarde leefde.
Serafs stonden boven de Heere. ‘De één riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid’ (vers 3).
De deurpinnen in de drempels van de tempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook.

‘Wee mij, want ik verga!’ riep Jesaja uit, ‘ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien’ (vers 5).
Vervolgens kwam één van de serafs naar hem toe, met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen en raakte daarmee zijn mond aan en zei: ‘Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend’ (vers 7).

Ik las in Ezechiël 3 over de verschijning van de HEERE aan Ezechiël. Bij hem zie je een vergelijkbare reactie als bij Jesaja.
‘Ik stond op en vertrok naar de vallei, en zie, daar stond de heerlijkheid van de HEERE, zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde. Toen kwam de Geest in mij en deed mij op mijn voeten staan…’ (vers 23 en 24a).

Soortgelijke reacties kom je ook in het Nieuwe Testament tegen wanneer mensen een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. In Lucas 5 lezen we over de wonderbare visvangst. De discipelen hebben heel de nacht gevist en niets gevangen. Wanneer de Heere Jezus, nadat Hij vanuit de vissersboot de schare heeft toegesproken, tegen Simon Petrus zegt dat hij naar diep water moet varen en de netten moet uitwerpen, protesteert Petrus eerst, maar zegt dan: ‘Op Uw woord zal ik het net uitwerpen.’

Even later blijkt dat het net zo vol vissen zit, dat ze hulp nodig hebben van anderen om het binnen te halen. Als Simon Petrus dat ziet, valt hij neer voor de knieën van Jezus en zegt: ‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’ (vers 8).
Even later krijgt Simon Petrus dan de opdracht: ‘Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen’ (vers 10).

Wanneer Johannes op Patmos de Heere Jezus ziet in Zijn heerlijkheid en majesteit, valt hij ‘als dood aan Zijn voeten.’ Dan legt de Heere Zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Openbaring 1:17 en 18).

Wanneer we een ontmoeting met de Heere Jezus hebben, laat dat ons niet onberoerd. Dat raakt je tot in het diepst van je hart. Dan besef je: Hij is de Heilige. Misschien roep je dan ook wel uit ‘Heilig, heilig, heilig is Hij’. Een ontmoeting met Hem kan je voorgoed veranderen. Dan besef je ook dat je met Hem geen spelletje kunt spelen.

Ook de apostel Petrus spreekt over de vreze des Heeren. ‘En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’ (1 Petrus 1:17-19).

Het hoort bij elkaar: We hebben de Heere Jezus van harte lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en tegelijk hebben we een diepe eerbied en ontzag voor Hem. De schrijver aan de Hebreeënbrief – wellicht Paulus – brengt dit treffend onder woorden, Hebreeën 12:26-29:

26. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.
27. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.
28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.
29. Want onze God is een verterend vuur.

Let erop dat de woorden in het laatste vers een citaat zijn van Deuteronomium 4:24. De bewoordingen hier in het Nieuwe Testament zijn bijna nog krachtiger dan in het Oude Testament. Heilige vrees voor God wordt vaak ook zichtbaar in opwekkingen. Zo schreef Dancan Campbell ooit:

‘Ik ken mensen op de velden, anderen bij hun weefgetouwen, die zo overweldigd waren door de vreze des Heeren dat ze uitgestrekt op de grond werden gevonden. Iemand die de hand van God op hem had gevoeld, zei: ‘Het gras onder mijn voeten en de rotsen om me heen lijken te roepen: “Vlucht naar Christus, neem de toevlucht tot Hem.”
Deze bovennatuurlijke verlichting door de Heilige Geest leidde velen in de Hebriden tot een zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus, nog voordat zij in de buurt van een opwekkingsbijeenkomst waren. Als de kerk iets nodig heeft, is het wel dit bewustzijn van God. De vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Dit kunnen wij niet bewerken met onze inspanningen, dit moet naar beneden komen, bij God vandaan. Ik verlang er zeer naar dat deze heilige aanwezigheid in ons midden zal komen. We beseffen niet hoezeer we dat nodig hebben.’

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Hendrikjan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2022 om 16:26

  Het is net of ik de preek van afgelopen zondag weer hoor, wat een waar woord en wat ben ik blij dat dit bij ons nog wel verteld wordt.

 2. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2022 om 19:03

  De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid; daar zit een hele diepe en Waardevolle betekenis in verborgen.
  Wijsheid begint met Eerbied en Ontzag voor God.

 3. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2022 om 0:49

  Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein, van heil dat nooit vergaat.
  Met diep ontzag voor God. Hij is het Die ons Zijn vriendschap biedt.
  Hij handelt nooit met ons naar onze zonden…
  Maar wel in diep ontzag voor Hem.

 4. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2022 om 9:18

  Amen.

 5. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2022 om 15:14

  Als je dit allemaal toch leest en op je in laat werken, dan besef je pas goed wat voor een groot wonder het is dat God met ons, zondige mensen te maken wil hebben!

 6. Jaap van Klaarbergen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2022 om 17:35

  Zelf lees ik nu en dan Psalm 145, deze psalm vertelt en beschrijft de goedheid en grootheid van de Here. Word ik vaak door bemoedigd en wil bij dezen mijn broeders en zusters hier op wijzen. Is de Here goed, genadig, liefdevol en behulpzaam? Zeker weten!

 7. Evertjan zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2022 om 18:58

  Al deze woorden van Dirk en de commentaren. Hartelijk dank. Wat heerlijk dat onze goede God ons hiermee elkaar wil bemoedigen. Gode alle eer.

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2022 om 20:52

  Zalig de man die de Heere vreest; zomaar een van alle zaligsprekingen uit heel het WOORD, met name de psalmen kennen er velen. Maar allen zijn beloften van en voor ISRAEL, wij als gelovigen uit de volken worden alleen zalig uit genade door geloof. Wel is alles opgeschreven, ook voor ons ter lering.
  Verder heel de wereldtoestand, laten we acht geven op Gods grote daden aangaande Israel. Hoe Hij hen uit alle landen veilig thuisbrengt. En hoe de volken die Israel zo vijandig waren nu elkaar te lijf gaan, alles zoals voorzegd.

 9. Bartha Engels zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2022 om 23:43

  Dit is me uit het hart gegrepen. Dank je wel, Dirk, voor de prachtige uitleg. Elke week zie ik uit naar je nieuwsbrief, elke keer weer met bijzondere getuigenissen. Geweldig hoe de Heer je gebruikt en onze ogen opent voor wat God in deze wereld doet. Gods zegen voor jou en je gezin.

 10. IJsbrand zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2022 om 9:32

  Wat een zegen Dirk, dank hiervoor.
  Als een profeet.
  Amen

 11. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2022 om 13:11

  Bedankt Dirk. Heel mooi. Dit is denk ik een zwakheid van het geloof. We maken God klein door ongeloof terwijl God hemel en aarde en alles wat er groeit en wandelt en vliegt gemaakt heeft. Voor God is niets onmogelijk. God is liefdevol, betrouwbaar, almachtig, groot in goedertierenheid, 100 procent liefde en rechtvaardig enz. Dit kenmerkt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en Die zijn één. Waar wij voor moeten buigen. Als wij die machtige God iets vragen, is het geen enkel probleem. Bijvoorbeeld voor de boeren. God is bij machte alles te schenken. Leg boosheid weg en verwacht alles, maar dan ook alles van onze machtige God om de Here Jezus wil, onze Verlosser, Heelmeester en Raadgever en Machtige God, waarvoor iedere knie zich buigt. Dit is ons geloof, hoe bijzonder is dat, verstop het niet onder een korenmaat.

 12. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2022 om 16:50

  Weet niet anders te zegen dan: AMEN🙏

 13. David zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 augustus 2022 om 0:26

  Bedankt Dirk voor deze wijze woorden.
  Volgens mij betekent vreze des Heren ook alles te haten wat tegengesteld is aan God; God is goed, mild, vriendelijk, barmhartig, liefde en waarheid; laat je ziel dan God vrezen en sta God toe je te vervolmaken; de vreze des Heren is het begin van Wijsheid en Wijsheid wordt gegeven aan eenvoudige kinderen, want aan hen behoort het rijk der hemelen.

 14. wim Jobse zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 augustus 2022 om 6:51

  De kerkgeschiedenis zal eens herschreven worden blijkt uit de Openbaring [20:12] van Jezus de Christus.
  Hoe werden grondteksten gebruikt door vertalingen [weglatingen, toevoegingen en vervangingen], Jesaja 6:5 en 29:13 wijzen ons de Weg: “… en hun vrees voor JHWH/Mij slechts EEN AANGELEERD GEBOD VAN MENSEN is.”

  Hebben invloedrijksten in DIT BOUWSEL het duidelijk en waarheidsgetrouw bevestigd waar de [1Co.4:9]laatste apostelen over getuigden? Eenvoudig en krachtig zoals wat Jesaja over zijn volk getuigde in 8:20 & 30:15 en HOE EN WAAROP de zevende gemeente aangesproken wordt in de Openbaring aan Johannes?

  In de brief aan de Filippenzen schreef de apostel ten behoeve van dwalende schapen ONVERGETELIJKE WOORDEN die God leren vrezen [Fp.3:10] “Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht1) van Zijn opstanding2) en de gemeenschap met Zijn lijden3), doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word4) [let op! 2Co.4:10 / Hos.6:1-3…]

  1) Mt.11:..29-30
  2) Op.3:14-22 Gedenken en heiligen van alles wat Gods Woord vanaf de schepping Zijn volk met het oog op wat komt, onderwijst, anders dan zij die Gods woorden verbouwden.
  3) [Lk.14:27 – Hd.9:15] Mt.16:25@); Heb.12:4-13.
  4) 2Co.4:17-18 Verschrikkelijke dingen maakte hij persoonlijk mee -lees het alsjeblieft allemaal na-, hij blijkt realistischer dan vaak ‘verwende volgelingen’ [2Tm.4:3-4] vermoedden:
  “17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2Co.4:1-2…

  @) Mt.16:25-26 “Want zo wie zijn ziel zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn ziel verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. …….en lijdt schade aan zijn ziel ? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel ?” Lk.14:27
  @) Mt.16:25-26 “Want zo wie zijn ziel [G5590] zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn ziel [G5590] verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. …….en lijdt schade aan zijn ziel [G5590]? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel [G5590]?” Lk.14:27 [Ik heb de Strongnrs eraan toegevoegd uit de lexicon

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden