Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Heere God, red ons land’ (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2022, 11:02 door Dirk A A

Deze week keek ik even naar het ingelaste Kamerdebat over de uitspraken van CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra over de stikstofcrisis. Na een kwartier ben ik ermee gestopt – wat een zinloos debat! – en ben ik gaan bidden. Ik hoop dat meer christenen dat hebben gedaan. Van de politiek hebben we geen heil te verwachten. Ons land is in crisis. Daarom bid ik: ‘Heere God, red ons land’.

‘Ze maken ons land kapot’. Hoe vaak heb ik dit de afgelopen weken al niet gehoord. En dan gaat het over de politiek. Geen enkel probleem wordt opgelost. Van Den Haag verwacht al vrijwel niemand meer iets.
We weten ons geen raad met de vluchtelingen/asielzoekers, voor wie opvang ontbreekt, de (zogenaamde) stikstofcrisis verdeelt ons land, de exploderende gasprijzen gaan deze winter leiden tot onbetaalbare energierekeningen…

Op de bidstonden in het land proef ik ook de wanhoop, het wantrouwen.
‘Ik kan straks mijn rekeningen niet meer betalen.’
‘Mijn bedrijf wordt kapot gemaakt.’
‘Het vertrouwen in de politiek heb ik allang verloren.’

Wat kunnen, moeten we doen, als christenen in dit land? Zien we het aan en kijken we ernaar? Als ik her en der preken beluister, dan proef ik daarin nauwelijks nood over de situatie waarin ons land en ons  volk zich bevindt. Terwijl iedereen er toch mee wordt geconfronteerd en ook gemeenteleden, christenen zich grote zorgen maken over de toekomst.

Als kerken gedragen we ons vaak alsof we in een ander universum leven: een min of meer stabiele  wereld, waarin mensen worden opgeroepen tot bekering en het dienen en volgen van de Heere Jezus. Dat gebeurt soms nog op dezelfde manier als vijftig jaar geleden.
Is dat verkeerd? Dat zeg ik niet. Maar ik meen dat de prediking ook actueel mag zijn. Dat deed Paulus al, dat deed de Heere Jezus, dat deden de profeten. En ik meen dat het ook onze taak en roeping is.

Inmiddels hebben we verspreid over het land acht bidstonden gehouden, voor boeren, tuinders en vissers, ja, maar steeds meer ook voor de grote nood waarin ons land zich bevindt. De diepste oorzaak is een geestelijk probleem, we hebben God de rug toegekeerd.

De afgelopen twee maanden hadden we elke week een bidstond, afgelopen maandag in het Friese Bakkeveen. Enkelen van de aanwezige boeren vertelden over de buitengewoon onzekere situatie waarin zij zich bevinden, maar ze getuigden ook dat hun hoop op de Heere gevestigd is. We baden in groepjes, we baden als grote groep. We verootmoedigden ons voor de Heere, beleden onze zonden, maar aanbaden Hem ook, beleden Hem als Heere, Die regeert en op de troon zit.

Ik hoop en bid dat we als christenen, als gelovigen, zullen beseffen dat de toekomst van ons land mede van ons afhangt. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar toch geloof ik dat het waar is.
In Jesaja 59 gaat het over de ongerechtigheden van het volk Israel, om hun overtredingen tegen de Heere. Woorden die ook op ons land van toepassing zijn. Het recht in het land is teruggeweken en de gerechtigheid blijft van verre staan. De waarheid struikelt op de straat en er is geen ruimte voor wat recht is.

Vers 15 zegt dan
‘Ja, de waarheid ontbreekt,
en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd.
En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen
dat er geen recht was.’

De woorden in vers 16, die volgen, komen ook tot ons:
‘Omdat Hij zag dat er niemand was,
ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder.’

De Heere zoekt voorbidders, voor ons land en voor ons volk. Mensen die vanuit de crisis, vanuit de nood, tot Hem roepen om genade, om ontferming. Mensen die Hem eren als Koning, Hem belijden als Heere, hun vertrouwen op Hem stellen.
‘Heere, red ons land, red ons volk. Stort Uw Geest uit over ons volk, onvertuig van zonde, gerechtigheid en oordeel. Schenk bekering, een terugkeer tot U. Tot eer en glorie van U en tot zegen van ons land en ons volk.’

Dirk van Genderen
22 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2022 om 12:22

  Beste Dirk,

  Ja, het is een geestelijk probleem.
  Wanneer krijg je bekering, omkering van een mens, land en volk? Vaak is het door nood, door straffen/oordelen, doordat de Heere met Zijn Geest van ons wijkt. Maar dan hoeft het nog niet te zijn dat er bekering komt. Er kan ook verharding ontstaan.
  Ik weet Gods plan niet. Ik zie dat het moreel van het volk en van christenen alleen erg achteruit is gegaan.
  Het enige wat ik bid is: “Uw wil geschiedde…..”
  Hij alleen weet wat wij (persoonlijk en als land) nodig hebben.

  Groet, Elisabeth

 2. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 7:45

  Beste mensen,

  Bidden, bekering, verootmoediging, terugkeer naar Jezus hebben we nodig. God laat de zonden niet onbestraft. God is liefdevol, maar ook een God die rechtvaardig straft als mensen zich niet bekeren. Door de kruisdood van Jezus, Gods eniggeboren Zoon, is er vergeving, voor een ieder die zich bekeert. Anders is daar Zijn oordeel. Dan ga je voor eeuwig verloren. Nederland, bekeer je. Keer terug naar Jezus. Pure genade is het dat we nog in genadetijd leven. Ik bid en smeek: Heer wees ons land genadig. Blijf bidden voor een opwekking.

 3. T v d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 16:57

  Helemaal mee eens, Uw wil geschiede, maar Heere draagt ons er dan doorheen als we dan alles moeten verliezen.
  Zo blijf het van Hem verwachten, de trein dendert voort er is er maar Een Die hem kan stoppen.
  ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen, Uw waarheid ‘t allen tijd, vermelden door mijn reen; ik weet hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen. Zomin de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, zomin zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.
  Deze psalm vertroost mij als ik aan het graf sta van mijn dochter en zoon, zo worden we door alles heen gedragen.

 4. arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 19:26

  Er komt geen bekering van als land. We staan voor de komst van de Here Jezus om ons thuis te halen. De wereld staat voor de komst van de antichrist en alles werkt daar naar toe.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 20:34

  Laten we bidden voor de krankzinnig geworden Europese energiemarkten nu de handelsprijzen van gas en elektra extreem hoog zijn en er dagelijkse nieuwe records gebroken worden, met als gevolg dat industriële bedrijven en huishoudens massaal in financiële problemen komen. En ook dat er weer voldoende regen mag komen om een einde aan de alsmaar voortdurende droogte te maken.

 6. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 21:36

  God geeft de vroege en de late regen, Joël 2:23. Het is niet Zijn wil dat één mens verloren gaat!
  Ook deze tijden zijn in Gods hand. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd, Col. 2:15.

 7. Kors zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 21:56

  In Deuteronomium 10:12-13 lees ik: wat vraagt de HERE, uw God van u dan de HERE, uw God te vrezen door in AL zijn wegen te wandelen, Hem lief te hebben; de HERE, uw God te dienen met uw gehele hart en met heel uw ziel; de geboden en inzettingen van de HERE te onderhouden, opdat het u welga. nbg
  Diverse profeten en ook Yeshua Jezus riepen op tot bekering/terugkeer.
  In Handelingen 15: 21 staat dat de Tora iedere sabbat in de synagoge wordt voorgelezen maar de kerk heeft zich afgekeerd van synagoge en de Tora en volgen leringen van mensen, kerkvaders en theologen in plaats van Yeshua Jezus, die leert in Mattheüs 5:19 – Wie één van de kleinste geboden ontbindt, zal klein heten in het Koninkrijk.
  Dus geen halve bekering!

 8. wiepke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 22:28

  De bijbel leert ons te bidden voor de overheid opdat wij in vrede en rust kunnen leven. Velen zouden wat meer moeten bidden, we zijn heel goed in het wijzen met de vinger. Nederland ga terug naar God, erken dat wij gefaald hebben als natie. Daarom al deze ellende. In onze kerk houden we iedere dinsdag een gebedsavond, en dat kan best wel wat meer. Meer verootmoediging, schuld belijden, ook als kerken in Nederland. “Op de bres” roept al jaren hier toe op.

 9. Gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2022 om 22:31

  IK zal er zijn.
  Als je eenzaam bent of in het duister, denk dan aan MIJ en roep MIJN naam. Als geen mens je hoort en niemand luistert… zelfs als je fluistert zal IK je stem verstaan.
  Als een Vriend wil IK je dragen alle dagen… IK zal er zijn. Als een stem in donkere nachten zal IK wachten. IK zal er zijn.
  Wees niet bang voor de stilte om je heen, wees niet bang: IK laat je nooit alleen… Als een Vriend wil ik je dragen alle dagen… Ik zal er zijn. Drukt de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd… Er is IEMAND, DIE je kunt vertrouwen, DIE van je houdt en DIE echt in jou gelooft…

 10. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 1:54

  HOGE PRIJZEN IN
  HET LICHT VAN
  DE HOOGSTE
  .
  Waarom maken wij ons zorgen?
  Zorgen – dat doet immers Hij
  die de weerman informeert en
  ‘t weer gebiedt zelfs – allebei.
  .
  Niemand weet hoe ‘t morgen zijn zal.
  Ook niet òf ‘t wel winter wordt.
  Misschien komt Hij wel ‘t vertrouwen
  als dat van Zijn Zoon tekort.
  .
  Wie geen taak heeft om te zorgen
  moet geen zorgen máken, want
  misschien zoeken wij Zijn vissen
  óók aan de verkeerde kant.*
  .
  * Joh. 21:6

 11. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 6:08

  Gebed tot God: Het vuur van Uw Heilige Geest weer terug.
  Lees Handelingen 2: 1-13 Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest.
  ” 2: 14-40 De toespraak van Petrus 2:38-39 Bekeert u — en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
  ” 2: 41-47 Het leven van de eerste gemeente
  ” 3: 1-10 De genezing van een verlamde
  ” 3: 11-26 De toespraak van Petrus
  ” 4: 1-31 Petrus en Johannes voor de raad
  ” 5: 12-16 Tekenen en wonderen
  Johannes 14: 10-14 Het huis des Vaders
  We leven in de eindtijd, als wij als Bruid van Christus zijn, zijn we geroepen en: Bid en pleit God
  voor ons om te leven als de eerste gemeente zodat velen nog tot bekering komen.

 12. cobie zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 12:04

  Beste Dirk, ik heb deze week nog eens het boekje van Joh. van Oostveen gelezen en onlangs ook van br. Kits. Wat een tijd was dat. Er kwamen mensen tot geloof, honderden. Ik hoor daar nu niet meer van, gebeurt het nog. Mijn gebed is: Heer red nog mensen voor de eeuwigheid nu het nog kan. Groet Cobie

 13. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 12:59

  Hoewel het een opdracht is om voor de overheid te bidden heb ik er grote moeite mee om voor deze overheid te bidden die zó haar eigen gang gaat en Gods geboden op veel vlakken overtreedt!

 14. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 13:38

  Het waarachtig aanroepen uit de diepe nood. Bij ons is geen hoop.
  Maar Zijn machtig arm beschermt de vromen.
  En red hun zielen van de dood.
  Hij zal hen nimmer om doen komen.
  In Duren tijd en hongersnood.
  In de grootste smarten blijven onze harten.
  In de Heere gerust.
  Zal Hem nooit en dan ook nooit vergeten.
  Hem Mijn, uw, jouw, onze Helper heten.
  Al mijn hoop, uw, jouw lust.
  Smeek, houd aan, de Heere laat de ware bidder niet staan.

 15. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 14:26

  Houden we onszelf niet een beetje voor de gek. We zien toch in de hele wereld, dat het verkeerd gaat. Oorlogen, droogte, overstromingen, vluchtelingen, armoede en heel veel rijken, dictators die menen de macht hebben. Zijn wij ook niet mede schuldig, aan het falen van deze wereld. Zouden we niet gewoon schuld moeten belijden, voor gedane zaken. Het eerlijk verdelen onder ons en mensen overal, uitputting van de grondstoffen, uitputting van de grond door bestrijdingsmiddelen, het meewerken dat de armen nog armer worden. Is God niet gewoon boos, omdat er niemand opstaat en zegt dat het anders moet. We praten altijd over liefde, maar zijn wij niet gewoon hypocriet en huichelaars. Moeten we niet gewoon erkennen, dat we als mens falen. We lopen normaal weg met allerlei wereldse afgoden (gouden kalf), als het ons goed gaat. Maar gaat het in 1 keer wat minder, dan zijn we weer geneigd tot bidden en verootmoediging. Nou, ik ben zelf ook geen haar beter, en wil helemaal geen betweter uithangen. We mogen toch op de knieën dankbaar zijn voor de liefde van de Here, dat we toch naar het belijden weer worden vergeven. Al vraag ik mij toch af, hoelang die liefde nog standhoudt. Op die dag wordt het kaf van het koren gescheiden.

 16. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 19:25

  Dirk, ik heb intens medelijden met de boeren/vissers, gezinnen in ongewis wat gaat er gebeuren, geen enkele mededogen voor de boeren, en daar zijn vooral D’66 en CU schuldig aan. Allang ook in het vorige kabinet was Schouten (CU) met onmogelijke regels voor de boeren bezig, en de boeren staken tonnen in hun bedrijf, en nu in dit nieuwe kabinet hebben D’66 en de CU elkaar gevonden, en gaan op jacht naar de boeren/vissers, om deze uit te kopen, of te onteigenen, en dat noemt men barmhartigheid. Ook op de asielstroom zijn D’66 en de CU het volkomen met elkaar eens, binnenhalen bij duizenden gelijk, want wij moeten barmhartig zijn, maar voor onze eigen boeren geldt er geen barmhartigheid. Laf bijzonder laf, zoals de landsadvocaat ook schreef, de landbouwgrond onteigenen, en daarop huizen bouwen voor statushouders, is dit het plan? En denk ook maar eens naar over de vele asielzoekers uit moslimlanden, die nemen hun geloof mee, misschien toch in het interview van mr. Piet Hein Donner september 2006 in Vrij Nederland. Daar vertelde hij: als er steeds meer moslims in Nederland wonen, moeten deze langs democratische weg ook aan de macht kunnen komen, stelde Donner. Dan dient er ook de mogelijkheid te zijn dat het islamitische recht, de zogenaamde sharia, ook bij ons wordt ingevoerd, aldus Donner, onze gereformeerde broeder. Dit is misschien een heel ander stukje dan de bovenstaande inzendingen, maar wij moeten ook nuchter zijn, er zullen misschien een paar CU-stemmers beledigd zijn, maar deze partij gaat steeds meer de links-liberale kant op, ook hun jongerenafdeling, die ook zo nodig Israel moest veroordelen in verband met inval in Palestijnse vredesbewegingen. Nogmaals: echte vluchtelingen helpen, maar niet de instroom van nu waar van alles tussen kan zitten, wat geen goede plannen heeft (lees de krant). Ik hoop voor de boeren en vissers dat dit kabinet snel valt, en er wijze nuchtere mensen en leiders komen, zonder D’66/CU, want zei zijn verantwoordelijk wat er nu gebeurt met de boeren/vissers.

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 20:45

  Regelmatig hoor ik dat men de aarde aan het uitputten is. Mag ik allen erop wijzen hoe arm twee gebieden, Drenthe en De Peel, die tot honderd jaar geleden straat en straatarm waren en thans niet alleen floreren, maar tot de rijkste gebieden behoren, mede dankzij de huidige ruime uitstoot van dierlijke stikstof. Het is God onterend hoe men Hem hiervoor de eer ontneemt.

 18. Gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2022 om 10:44

  Volledig met Otto eens!!

  Jesaja 5:20-21 NBG51
  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

 19. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2022 om 12:24

  Ja Dirk, van harte mee eens, de toekomst van ons land hangt af van de gebeden van Gods kinderen.
  Hij wil ons leren waarom we moeten bidden. Eindtijd of geen eindtijd, Zijn beloften en nodigingen om Hem aan te roepen blijven van kracht zolang we het Woord hebben. En als we in oprechtheid bidden om zaken die niet passen in Gods plan, zal Hij ons gebed verhoren door iets beters te geven.
  Niet van alles gaan ondernemen, maar geloven dat de Heere gewillig is om de gebeden te verhoren.
  Ooit werd ik ook geraakt door de woorden: Hij ontzette Zich omdat er geen voorbidder was.
  Laten we toch samen bidden, er is geen krachtiger middel bij God, niet vanwege onze geweldige gebeden, maar vanwege het Offer en Bloed van Jezus. De enige pleitgrond waarop God ons kan zegenen. Mogen we meer de gezindheid van Jezus hebben ook m.b.t. onze naaste die dreigt verloren te gaan zonder de Heere Jezus.
  Geloof, gebed en afhankelijkheid, ik schiet er zoveel in tekort, maar ik strek me ernaar uit, want dat is de weg die we moeten gaan.

  Wat ook heilzaam zou zijn, alle crises niet in de eerste plaats beoordelen op hun oorzaken, maar er de Hand van onze God in zien. Niet de klimaatcrisis (hoewel die er misschien wel is) maar de Heere laat alles vastlopen vanwege onze hemeltergende zonden. En wat hierboven ook al is gezegd, we zijn allen mede schuldig en echt niet zo matig geweest als past. Maar bovendien geloof ik op grond van de profeten, dat door de diepte van ellende heen, er een heerlijke tijd zal volgen als de satan gebonden is, de antichrist ten val gebracht en Israël tot bekering is gekomen. Dan zal de aarde vol zijn van kennis des Heeren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal Zijn Koninkrijk gestalte krijgen als nooit tevoren. (heb het post chiliastische standpunt zoals beleden door velen in de tijd van de Nadere Reformatie) De Heere zegene ons met stromen van de Geest!

 20. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2022 om 12:49

  Beste Otto.
  Als er weer gestemd zou moeten worden, niet meer de CU stemmen, maar de SGP.
  De CU is geen christelijke partij meer. De SGP werkt vanuit Gods Woord.
  Hoe meer er op de SGP gaan stemmen hoe groter de partij wordt.
  Misschien wil God dat ten goede voor ons land werken.

 21. Janny zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2022 om 13:07

  Uw artikel in Het Zoeklicht ook gelezen.
  U werd gewaarschuwd voor de inzet voor de boeren. Want u verzet zich tegen de overheid.
  Jezus praat toch over rechtvaardigheid. En wij mogen best protesteren als er onrechtvaardig gehandeld wordt.
  Daar is niks mis mee.

 22. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 augustus 2022 om 10:01

  Romeinen 12 gelezen, hier gaat het over het gehoorzamen van de overheid. Het opkomen of inzetten voor de boeren e.a. kan ik persoonlijk niet zien als verzet tegen de overheid, maar als opkomen voor rechtvaardiging.
  Het asielbeleid, daarin schiet de overheid door en op deze manier halen wij het paard van Troje binnen. Zoals nu, dat kinderen vooruit gestuurd worden om zo de ouders binnen te kunnen halen, er zou een regel moeten komen dat minderjarigen niet in het land toegelaten mogen worden zonder ouder(s) en dat kinderen geen “aanvraag” kunnen / mogen doen. M.i. zou er ook een quotum moeten komen voor het aantal toe te laten asielzoekers (per jaar). De wet uit 1951 zou moeten worden herzien.
  Er komt nu van alles binnen, zonder te weten wie of wat. België heeft te kennen gegeven asielzoekers terug te sturen, helpen is 1 ding, alles binnenhalen een ander.
  De laagste inkomens kunnen bepaalde lasten (bijna) niet meer opbrengen, het kabinet moet gaan “zoeken” naar een potje om te kijken of een compensatie mogelijk is (dan niet eerder dan in 2023) een pot van 730 miljoen voor asielopvang is binnen een paar dagen geregeld.
  Ook ik doe de oproep om geen CU meer te stemmen, mijn stem gaat al jaren naar de SGP. Help de echte vluchteling, maar niet je eigen land om zeep. En wat betreft de boeren e.a. elk ministerie zou een minister moeten hebben die deskundig is met een achtergrond uit dat werkveld.
  De mens wikt, God beschikt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden