Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Teveel aandacht voor Israel? (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 september 2022, 10:55 door Dirk A A

Sommige mensen vinden dat ik te vaak en te veel aandacht aan Israel besteed. De Heere heeft mij echter een liefde voor Zijn volk in het hart gelegd. Daar kan, mag en wil ik niet over zwijgen.

Er zijn twee zaken in het wereldgebeuren, die ik in mijn Nieuwsbrieven en in de commentaren extra aandacht geef en ook zal blijven geven. Dat betreft alles wat te maken heeft met Gods gemeente hier op aarde, het geheel van alle gelovigen, en alle ontwikkelingen betreffende Israel, het Joodse volk.

De Heere verzamelt voor Zich een volk, uit Joden en heidenen, Zijn gemeente. Wat een genade als we daartoe mogen behoren, als we Hem, de Heere Jezus, hebben leren kennen als Heiland en Verlosser. Dan spreekt Hij ons zalig en horen we voor altijd bij Hem. Wat een rijkdom!
Titus 2:14 zegt dit zo mooi: ‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’
Aan dit grote werk van de Heere, wereldwijd, zal ik aandacht blijven besteden.

Tegelijk is de Heee begaan met Zijn volk Israel, het Joodse volk, waarmee Hij nog grootse plannen heeft. Daar spreekt de Bijbel duidelijk over. Zijn volk heeft niet afgedaan.
Het Joodse volk wordt echter niet automatisch gered, zoals sommigen wel veronderstellen. Ik ben er vast van overtuigd dat de Bijbel duidelijk aangeeft dat er ook voor hen slechts redding is in het vergoten bloed van de Heere Jezus, onze en hun Messias. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden. ‘Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

Het is werkelijk een Godswonder dat het Joodse volk nooit ten onder is gegaan, ondanks alle gruwelijke aanslagen op het volk en ook ondanks alle oordelen die het volk van de Heere heeft moeten ondergaan, vanwege hun ongehoorzaamheid aan Hem.

Net zo’n Godswonder is het dat de gemeente door Hem wordt beschermd en bewaard, hoe zwaar de aanvallen van de boze soms ook zijn. De poorten van de hel zullen Zijn gemeente nooit overweldigen (Mattheus 16:18). Wat een troost mag dat zijn voor ons allen. De Heere zorgt voor de Zijnen.

Ondertussen zijn we onderweg naar de dag van de Heere, naar de volheid van de tijd. Naar het moment dat de Heere Jezus opnieuw naar deze aarde zal komen. Nu niet voor een periode van 33 jaar, maar om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen, eeuwenlang, duizend jaren (Openbaring 20).

Onderweg naar dat moment brengt God het Joodse volk terug in Israel. Vanuit de hele wereld vindt de grote exodus plaats, al langer dan een eeuw. Dat zal doorgaan totdat heel het volk terug is in het eigen land, beter gezegd: Gods land.
Sommigen wijzen dit af als onzin. ‘Het volk komt terug in ongeloof, dat kan toch niet van God zijn,’ zo kreeg ik onlangs nog te horen. Toch meen ik dat ook dit past in Gods plan. Meer duidelijkheid hierover geeft Ezechiël 37.

In dit hoofdstuk wordt gesproken over een vallei vol dorre doodsbeenderen. Die beenderen komen weer bij elkaar en vormen ‘een zeer, zeer groot leger’ (vers 10).
Dan vervolgt de profeet in de verzen 11 tot 13:
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.

Het is mijn vaste overtuiging dat wij getuige zijn van de vervulling van deze profetie, die de Here bezig is werkelijkheid te doen worden. Jazeker, nog slechts een klein deel van het Joodse volk kent de Here Jezus als de Messias Die al gekomen is en spoedig weer zal komen. Het goede nieuws is dat hun aantal groeit.

Vers 14 van Ezechiël 37 moet nog in vervulling gaan:
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Wat een wonderlijk gebeuren zal dat zijn. Dit vers lijkt de ruimte te geven voor de wederkomst van de Heere Jezus voordat heel het volk terug zal zijn in het land. Hij zal Zijn Geest in hen geven lezen we hier, waarna ook de rest die dan nog niet terug is in Israel, door de Heere gezet zal worden in het land.

En zeker, we mogen dit hoofdstuk, Ezechiël 37, ook toepassen op de gemeente, hoe de Heere dode zondaren levend maakt. Maar dit hoofdstuk is toch allereerst bedoeld voor Israel.

Over het moment van de bekering van Israel is Zacharia 12 en 13 duidelijk. Dat zal gebeuren wanneer ze Hem zullen zien, de Heere Jezus, Degene Die ze doorstoken hebben. Dan zullen ze bitter rouwklagen vanwege hun zonden, waarna ze gereinigd zullen worden door het bloed van de Heere Jezus.
‘Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid’ (Zacharia 13:1). En: ‘Heel Israel zal zalig worden’ (Romeinen 11:26).

Hoe het dan verder zal gaan, vraagt u zich af. Hier wordt onder gelovigen heel verschillend over gedacht. Laten we er niet over gaan strijden hoe het precies zal gaan en er met nodige terughoudendheid over spreken. Laat het ons gebed zijn: ‘Heere, geef mij wijsheid en maak het mij meer en meer duidelijk.’

Ik wil u wil – met de nodige voorzichtigheid – wel vertellen wat mijn visie hierop is. Ik meen dat de Bijbel aangeeft dat de Heere Jezus dan Koning zal zijn in Israel, op de troon van David. De gelovigen van alle eeuwen zullen dan met Hem regeren. Vanuit Jeruzalem zal opnieuw het Evangelie uitgaan over de wereld, maar nu door Joodse evangelisten. De volken zullen worden gezegend of geoordeeld, al naar gelang van hoe hun houding zal zijn ten opzichte van Israel. Na duizend jaar zal dat uitlopen op een laatste grote opstand tegen de Heere en Zijn gezalfde. Dan zal het laatste, grote oordeel plaatsvinden, voor de grote witte troon, waarna Openbaring 21 en 22 aanbreken: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.

Misschien ga ik hier nog wel eens uitgebreider op in. Het gaat er niet om wat wij denken, maar om wat Gods Woord zegt. Laat het ons gebed zijn dat de Heere ons wijsheid schenkt en ons leidt door Zijn Woord en door Zijn Geest. En als u andere gedachten hebt: Laat het Woord van God spreken.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Co zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2022 om 21:51

  Bij ons in de christelijke gereformeerde kerk wordt het duizendjarig vrederijk niet geleerd, maar ik geloof wel dat het komt.

 2. Pieter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2022 om 20:22

  Dirk, je hebt helemaal gelijk. Wie niet in de gaten heeft dat de wekker van God in Israël staat, verslaapt zich.

 3. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2022 om 20:44

  Hoe meer je in de profeten leest over de enorme afval van Israel, een afval die erger is dan Sodom en Gomorra, hoe meer je je verbaast over de moeite die God doet (verstrooiing etc) om Zijn geliefde oogappel voor Hem terug te winnen. Een tekst die mij altijd weer ontroert is Hosea 11:7-9. Zo is de God van Israël, zo is onze God! Zouden wij dan daarin Hem niet navolgen?

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2022 om 21:50

  Ik ben er verheugd over dat u vele malen over Israël schrijft. Doe wat uw gevoel u ingeeft. Bijgestaan door de Heilige Geest. U heeft mij lang geleden de ogen geopend over Israël en het Joodse volk. Gods Oogapppel. Dankbaar, want toen die tijd, had ik ook zomaar op een dwaalspoor kunnen geraken.

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2022 om 22:01

  Hoewel Gods woord ons redelijk duidelijk uitleg geeft over heel Gods handelen in het wereld gebeuren, is en blijft Ezechiël 37:14 voor ons niet te bevatten. Heel Israel van de kleinste tot de grootste, ja, van laten we zeggen: van de grootste junk tot de premier, allemaal vervuld van de Heilige geest, niet voor te stellen. En toch zal zal het aldus gebeuren! Zou de geschiedenis van Simson er mogelijk een voorafschaduwing van kunnen zijn? Toen greep Gods Geest hem aan. En hij verscheurde alle banden. Laten we hier acht op geven, nu God duidelijk een keer brengt in het lot van ZIJN VOLK.

 6. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2022 om 22:38

  Amen!

  In onze kerk is hier weinig of geen aandacht voor, ben daarom erg blij met de aandacht en heldere visie in deze nieuwsbrieven! Wanneer onze God (de God van Israel) hier zo veelvuldig over verhaalt, heeft dit ons blijkbaar iets te zeggen! Ben de Bijbel beter gaan begrijpen toen mijn ogen hier voor open gingen! Daarom dank aan de God van Israel, die ook onze God wil zijn! Laten we leren onze plaats te kennen!

 7. Harry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2022 om 23:32

  ‘Christenen’ die vinden dat er teveel over Israël wordt gesproken, moesten zich diep schamen. Deze mensen geloven alleen maar in dode Joden, zoals Mozes, Jozua, Paulus enz. God houdt van Israël en Jezus houdt van Israël. De Bijbel staat er vol van. Hoe kunnen deze mensen zeggen dat zij van God en Jezus houden, als zij niet houden waar Hij van houdt? Welke God of Jezus hebben zij dan lief? Onze toekomst is met Israël verbonden, want het land Israël en dit volk spelen de hoofdrol in Gods heilsplan. Zij die hier niet van willen horen, kunnen maar beter zwijgen, en zijn de doodsteek voor de gemeente!

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 september 2022 om 23:35

  Beste Dirk,

  De derde tempel wordt op dit moment gebouwd waarin de Antichrist zich zal zetten. 2 Thessalonicenzen 2:3,4 TELOS “Laat niet iemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de TEMPEL van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij god is.” En in Israel verwachten de joden de spoedige komst van de (valse) messias. Daarom zijn ze bezig met de bouw van de derde tempel (de eerste tempel was de tempel van Salomo en de tweede tempel is verwoest in het jaar 70 na Christus). Dat wordt ook door rabbijnen gezegd op het internet, dat ze daarom bezig zijn de (derde) tempel te bouwen. Echter in het jodendom is hun messias geen God maar een mens met bijzondere kwaliteiten. Hij zijn ware aard laten zien en zichzelf tot god verklaren en een gruwel in de tempel zetten, die in het boek Daniel als de gruwel der verwoesting wordt omschreven. Daardoor wordt het de joden duidelijk, dat hij een bedrieger is en niet de verwachte messias is, wanneer hij de tempel zal ontheiligen door heiligschennis te plegen. In Mattheus 24:15,16 TELOS wordt gezegd, dat de joden dan moeten vluchten voor hun leven. “Wanneer u dan de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult staan in de heilige plaats, – laat hij die het leest, erop letten – laten dan zij in Judea zijn, vluchten naar de bergen.” Israel staat nog veel te wachten!

  Groeten van San

 9. Adrian Van Noppen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 5:59

  Blijf het uitspreken, Dirk. Als we God niet begrijpen over Israel, dan begrijpen wij ook Zijn plannen voor de kerk niet. Wat geen wonder is, omdat we als “Zijn lichaam op aarde” al zoveel dingen verkeerd hebben.
  Good on you, bless you.

 10. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 7:49

  Reactie Dirk van Genderen:

  Sommige teksten heb ik aangepast. Omdat het in dit commentaar niet gaat over de opname, over de doop, de sabbat of over de feesten, heb ik opmerkingen daarover weggelaten uit uw reacties. Ik hoop en verwacht dat u daar begrip voor hebt. Omdat ik wel over het Vrederijk schrijf, heb ik teksten daarover wel laten staan.

 11. Rinske Gerkema zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 11:02

  Beste Dirk.

  Ik ben juist heel blij met je visie voor Israël, en ook met de artikelen die daarover gaan in de nieuwsbrief. Dan lees ik zaken die ik elders niet lees, hoor of begrijp omdat het vaak allemaal in het Engels is.

 12. Tjeerd de Haan zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 11:18

  Dirk, ik kan op dit commentaar alleen maar AMEN, AMEN en AMEN zeggen. Adonai is groot.

 13. Robert zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 11:24

  Terecht dat je veel deelt over Israël. Zoals een bekend spreker zei: “We hebben Jezus/Yeshua omarmt, maar Israël los gelaten”. Door geloof in Jezus/Yeshua zijn wij geënt op Israël. Zijn wij medeburgers geworden. Helaas gedragen wij (en ik ook) ons niet als medeburgers. We gaan onze eigen weg in gedachte dat die wel goed zal zijn. Maar wie Jezus/Yeshua echt wil volgen, die kan wel eens op andere gedachten komen.

 14. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 13:30

  Dirk, het gaat door de onmogelijkheid heen, aan onze kant. Maar de Heere volvoert Zijn werk. Alles over Israel is al van voor de grondlegging der wereld, dus in Gods plan besloten.
  Wat een eeuwig wonder is dit, niet te bevatten met ons verstand, maar wel door het geloof! Daar kunnen en moeten we Amen op zeggen.

 15. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 14:08

  Dirk,
  Bij deze wil ik je aanmoedigen om niet te zwijgen over Israël, de mensen die daar (negatief) op reageren kunnen beter dieper in Gods woord duiken. Wij zijn geënt op de “stam” Israël, wij worden gevraagd te bidden voor de Vrede van Jeruzalem.
  Zijn de zegeningen voor de christenen, en de vervloekingen enkel voor de joden (Israelieten)? Zit er bij deze mensen dan de vervangingstheologie in het hoofd? Laten zij ook beseffen dat zij zich tegen God keren.
  Misschien ook een aanrader voor hen om meerdere bladen te lezen, zodat op die manier zij meer bekendheid krijgen over Israël. Het Zoeklicht (abonnement betaald) zeer informatief vanuit bijbels perspectief, Christenen voor Israël (gratis) met van alles wat er gaande is in Israël vooral objectief en niet zoals de Nederlandse media verslaan.

  Dirk, God heeft jou deze positie gegeven, gebruik het ten volle.

 16. Ineke zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 19:39

  Broeder Dirk,

  Ben het zo eens met u. Zelfde Geest spreekt door u, zoals Hij mij leert. Hij is m’n Redder, maar ook mijn grote Leraar. Dankjewel voor het te delen wat de Geest u leert. En ik kan niet anders zeggen dan AMEN.

 17. Lenie sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 20:12

  Dirk, ga svp door met Israel. Wie Israel zegent, is gezegend. Ik zou stukken over Israel niet graag missen. En wij? Wij mogen bidden voor kerken, gemeentes, dat zij Irael gaan erkennen, dan zal God ook de gemeentes weer zegenen.

 18. Adrian zegt:
  Geplaatst op zondag 4 september 2022 om 23:17

  Dat is OK, Dirk. Wise move, bless you.

 19. I. van Linschoten zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2022 om 11:17

  Via Israel en de Bijbel is een gebedsboekje aan te vragen (gratis) voor 10 dagen gebed voor de Charediem (Orthodoxe Joden). In het bijgeleverde blad stond: het grootste antisemitisme is de Joden de boodschap van de Messias te onthouden!

 20. Rinske Gerkema zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2022 om 11:58

  Beste Dirk.

  Ik ben juist heel blij met je visie voor Israël, en ook met de artikelen die daarover gaan in de nieuwsbrief. Dan lees ik zaken die ik elders niet lees, hoor of begrijp omdat het vaak allemaal in het Engels is.

 21. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2022 om 13:35

  Ja Dirk, ook wij zijn heel blij, dat je regelmatig schrijft over Israël, zij zijn Gods eerste liefde, zoveel beloften geven veel verwachting voor wat de Heere zal gaan doen. Hun aanneming zal zijn het leven uit de doden. Een uitdrukking die te kennen geeft wat een grote zegen dit voor de wereld mee zal brengen. Gods eigen Woord geeft ons hoop, zouden we dit verzwijgen?? Bovendien is het een enorme bemoediging voor ons gelovigen, dat God Zijn Verbond houdt. Wat een troost voor onze nakomelingen, dat we mede-erfgenamen zijn van de beloften die eerst voor Israël zijn.
  Ik zal Mijn Geest gieten op uw zaad en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jes. 44: 3 Pleiten we daarop?? Niet om ons pleiten, maar vanwege het Offer en Bloed van de Heere Jezus, zal God Zijn beloften vervullen, aan Israël en ook aan ons. Geen dag mogen we Israël vergeten in onze gebeden. God is getrouw, Zijn plannen falen niet! Hallelujah! Laten we bidden om de komst van dat heerlijke Koninkrijk, dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Wat een schrille tegenstelling met de chaos waar we nu in leven. Zuchten en treuren we over de gruwelen, Ez. 9! Niet omdat het voor mij niet fijn is, maar omdat Gods Naam en eer zo vertrapt worden. Dat moet onze diepste pijn zijn.

 22. Nico zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2022 om 13:55

  Beste Dirk,
  Met heel veel interesse lees ik je wekelijkse nieuwsbrief. Dezelfde liefde voor Israël deel ik met je. Als het gaat over het duizendjarig rijk kan ik toch niet helemaal mee. Ik ben post chiliast en volg hierin de visie van Wilhelmus á Brakel welke hij beschrijft in de Redelijke godsdienst deel 3. Toch geloof ik niet dat dit onderlinge verwijdering of verdeeldheid hoeft te geven. Wij kennen allen ten dele. Hoe het zal gaan, het zal goed zijn omdat de Heere daarin geëerd zal worden.

 23. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 5 september 2022 om 18:19

  Dirk.
  Ben het helemaal met iedereen eens dat je door moet gaan om over Israël te schrijven.
  Degene die vinden dat je teveel aandacht besteedt aan Israël moeten dan maar niet meer jouw “visie” lezen. Je kunt nooit teveel over Israël horen en lezen. Het is Gods uitverkoren volk en Gods Oogappel. Door Israel mogen wij de Heere Jezus kennen, de Messias.
  Ik lees ook de krant van Christenen voor Israël, “Israël aktueel”, een aanrader en is aan te vragen bij Christenen voor Israël. (Gratis).
  Ook Israël Today is een aanrader. (Betaald abonnement, niet duur).
  Ook krijg ik de Nieuwsbrief van de Messias Belijdende Joden en van het Shaare Zedek Ziekenhuis.
  Zo blijf je op de hoogte vanuit Israël zelf wat daar allemaal gebeurt en wat je inderdaad niet in de media leest. Je krijgt zo een hele andere kijk op het Jodendom. Een eerlijke kijk. Dan zie je ook hoe onterecht het Jodendom wordt beschuldigd van de meeste dingen. Hoeveel resoluties de VN aanneemt tegen Gods volk, terwijl landen zoals Iran, Noord Korea, China enz. praktisch niets krijgen.
  En dan stemt Nederland ook heel vaak voor zo’n resolutie. Om je diep te schamen voor onze regering.
  Dat God Zijn toorn nog niet over ons land heeft laten gaan is een groot wonder, hoewel ik geloof dat Hij er al mee bezig is.
  Beste mensen, bid elke dag voor Israël en voor bekering van onze regering, ons koningshuis en ons volk, misschien wil God Zijn toorn nog afwenden.

 24. marianne stel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2022 om 11:00

  Ik zou zeggen met het laatste commentaar: steun Israël en de Bijbel, dan zorg je/u dat elke Joodse man/vrouw waar ook ter wereld een tweetalige Tenach + N.T. ontvangt, en velen nemen het dankbaar aan.
  Het Joodse volk heeft het Woord van God zo nodig en ze zijn heel dankbaar als zij het ontvangen.

 25. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 september 2022 om 16:51

  Beste Dirk , prachtig om aandacht aan Israël te schenken. Als we dat niet zouden kunnen doen, hoe zouden wij aandacht aan de God van Israël kunnen schenken. Israël is immers Zijn oogappel, het gevoeligste plekje van Het Lichaam. Als we daar niet over spreken hoe dan wel over Yeshua. Hij is een Jood/Israeliet, geboren uit zijn broeders als de beloofde Profeet, Koningen en Hogepriester, geboren uit het volk. Houd vast, juist in deze tijd van grote afkeer van de ware G’d.

 26. Esther de V zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 september 2022 om 11:04

  Hallo Dirk, veel van wat u schreef, zo zie ik dat ook vanuit Bijbels oogpunt.

  HIJ is nooit gestopt met Israël, wat geweldig te lezen is in Handelingen 2, 3 en verder.
  De eerste gemeente bestond… eerst uit Joden/Israëlieten.

  Het enigste verschil is alleen de Heere Jezus…
  Bij God draaide het allemaal om HEM, Jezus.
  HIJ alleen was de ommekeer in de wereld… en zo ook tussen het volk Israël.
  Gelovig Israël, zij die Jezus aannamen en een ongelovig Israël.

  Wij gelovigen uit de heidenen, werden door geloof in Jezus toegevoegd, allemaal te lezen in Handelingen.
  Gelovig Israël en gelovig uit de volken… één kudde één Herder.

  Alleen Ezechiël 37, over die beenderen, zie ik persoonlijk, net iets anders.
  Ezechiël zat met velen van zijn volk Israël, nog steeds in ballingschap.
  De 70 jaren straf waren nog niet geheel voltooid.
  Het volk Israël door de ballingschap, hun enorme straf, zij waren alles kwijt.
  Hun land hun stad hun tempel, maar ook hun hoop. Zij waren als doodsbeenderen.
  Alles wat zo bij Israël hoorde… waren zij kwijt… Zij zaten tussen de heidenen.
  Ook God hield zich afzijdig, op een enkeling na.
  We lezen veel profetieën over het terugkeren naar hun land… Terug uit hun ballingschap.
  Wat we kunnen lezen in Ezra en Nehemia.

  Daarom heb ik persoonlijk, nooit geloofd dat alles pas gebeurt in deze tijd.
  Maar… daar zijn meer verschillende meningen over.
  Dan laat ik het gewoon los. De Heere weet het.

  Voel ook niet altijd die verbondenheid die ik zou moeten hebben als je een iets andere visie hebt…over Israël. Terwijl de visie niet eens negatief is.

  De Heere Jezus, het Lam Gods, daar alleen is mijn geloof op gebouwd.

  Dirk, je liefde voor Israël is kostbaar.
  Andere gelovigen hebben weer over andere situaties, volken, mensen e.d. Vaders inzicht en liefde ontvangen…om voor te bidden.

  Vaders zegen en kracht om je heen Dirk, ook voor je dierbaren.
  Hartelijke groeten, Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden