Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Stop met elke poging om populair te zijn (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 september 2022, 10:02 door Dirk A A

Waar zijn in deze tijd de voorgangers die zich geen zorgen maken over hun populariteit of de grootte van hun gemeente, omdat ze maar één verlangen hebben: ‘Heere, hier ben ik, gebruik me, spreek door me heen.’

Stop met alle pogingen om populair te zijn. Spreek als een stervende voorganger tot stervende mensen.
Ons volk holt de ondergang tegemoet. We hebben God nodig. Alleen Zijn ingrijpen, bekering en een terugkeer tot de Heere Jezus kan ons nog redden.

Waar is die voorganger die de zonde durft te ontmaskeren? Velen ontvluchten de strijd die dat met zich mee zal brengen.
Wat we nodig hebben, is gebroken voorgangers, die hun leven in de dood met Christus hebben gegeven en alleen Hem willen behagen. Die een diep verlangen hebben dat zondaren gered worden van de ondergang.

Het gaat niet om onze eer, om ons aanzien, om onze populariteit. Het gaat erom dat de Heere Jezus verheerlijkt wordt in en door ons heen en dat mensen gered worden.

1 Timotheüs 1:15 zegt dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. Spurgeon zei eens: ‘Er zijn tijden dat de heiligen moeten worden gevoed, er zijn ook tijden dat zondaars moeten worden gewaarschuwd.’

De profeten Jesaja en Jeremia riepen hun volk op tot bekering. Petrus en Paulus spraken Gods woorden, met gevaar voor eigen leven. Wycliffe stond onverschrokken voor de Waarheid van Gods Woord en werd de ‘Morgenster van de Reformatie’ genoemd.
Tyndale en Huss gaven op de brandstapel hun leven voor hun Heiland, omdat ze de waarheid van Gods Woord liever hadden dan de leugen. John Knox riep het uit: ‘Geef me Schotland voor de zaak van Christus of ik sterf.’ De Whitefields deden continenten schudden door de verkondiging van Gods woorden.

John Wesley sprak ooit: ‘Geef me honderd predikers die niets anders vrezen dan zonde en niets anders verlangen dan God en de poorten van de hel zullen beven.’ De puritein Richard Baxter sprak in grote nederigheid: ‘Ik spreek als een stervende man tot stervende mannen.’

Wat we nodig hebben, is een krachtige werking van Gods Geest, om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat mensen het gaan uitroepen, zodat op de Pinksterdag: ‘Wat moeten we doen om zalig te worden?’

Dirk van Genderen

12 Reacties

 1. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2022 om 16:57

  Amen, maranatha, kom Heere Jezus, kom haastig!

 2. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2022 om 18:35

  Vroeger in mijn jonge jaren waren er tentevangelisatie bijeenkomsten. En straatprediking.
  Ik herinner mij dat tijdens die samenkomsten velen tot het geloof in Christus Jezus de Opgestane Heer kwamen.
  Hoe komt dat?
  Antwoord: Omdat de predikers die in de tent kwamen te spreken inderdaad over zonde, gerechtigheid en oordeel preekten.
  Ik herinner mij de broeders Kits, Mietes, Oldenburger, Dato Steenhuis en Wout van Beek (zingende dominee) en nog vele anderen.
  Ik denk dat sinds de evangelisatietent verdwenen is en er vanaf die tijd alleen in de kerk (stenen muren) samenkomsten zijn gehouden, daarmede de drempel is verhoogd voor het gewone volk.

  Ook de straatprediking is verdwenen. De voorgangers zijn gaan “preken”. Dat wil zeggen: In de kerk zitten veelal “gelovigen” die dus al “bekeerd” zijn en de hoorders hun oren willen “gestreeld” worden. Helaas zijn vele voorgangers daarin meegegaan en de inhoud van hun preken is nu een “god is liefde” en “je mag liefhebben wie je wilt” geworden.
  Het gehoor is verwend.

  We hebben inderdaad een krachtige werking van Gods Geest nodig. Naarmate de Dag nadert dat Christus Jezus komt is dat broodnodig.

 3. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2022 om 18:53

  Dirk.
  Zoals je weet hebben wij gelukkig nog zo’n voorganger. Ds. A Voorwinden.

 4. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2022 om 19:46

  Beste Dirk, ik ben blij en dankbaar dat in de gemeente waar ik iedere week heenga dit Evangelie nog wel wordt verkondigd en ook op de zonden gewezen wordt en dat er alleen redding is als iemand tot geloof is gekomen, dat wij onze zonden belijden en geloven dat de Heer Jezus de straf op de zonden heeft gedragen door naar het kruis te gaan, waar HIJ zelf moest uit roepen: Mijn God waarom hebt U MIJ verlaten! Opdat wij nooit meer van HEM verlaten zullen worden. Het voorhangsel van de tempel is toen gescheurd van bonen naar beneden en de toegang is vrij voor ieder die met zijn of haar zonden naar HEM gaan!

 5. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2022 om 20:08

  Wat te doen om zalig te worden: ZIJN geboden en inzettingen nauwkeurig navolgen, want Zijn last is zacht en Zijn juk is licht!

 6. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2022 om 21:18

  Beste Dirk, mag ik het bericht aangaande Trump naar nepnieuws verwijzen en hem prijzen dat hij de ambassade van Amerika in Israels eeuwige hoofdstad heeft geplaatst, wat niet een president voor hem heeft gedaan.

 7. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2022 om 22:50

  Wat een kwelling, zij die preken voor hun beroep en die dat niet doen vanwege hun passie voor Jezus. Dat zijn dan blinden die blinden leiden en zo vallen ze samen in de sloot. Dit alles komt door een halfhartigheid, geen grondige bekering. Men heeft de wereld, zonde en zichzelf meer lief dan God. Daardoor raakt men niet wedergeboren en dus ook niet verlost van de zondemacht. De genade zou ons vrijmaken niet alleen van gedane zonde maar van ook van bewust blijven zondigen. Maar hoe kan iemand die zelf niet geleid wordt door de heilige Geest nu een ander leiden? Dat gaat niet werken en dat merk je dan ook. Dan wordt er veel gepraat maar inhoudelijk niets gezegd. Genade is dan populair (en makkelijk) maar zonde, en bekering daarvan, wordt niet meer benoemd. Zo wordt (zwaard) en de kracht uit Gods Woord gehaald en zakt het geheel af naar een flauwe hap die niet smaakt. Logisch dan men dan afhaakt. Maar wij geheel anders, wij hebben Christus leren kennen, toch? Laten wij trouw zijn en Hem altijd geheel toegewijd leven waardig onze roeping. Afgescheiden van de wereld(geesten) en in verbinding met de Here, Hem op de troon van ons hart en later dan ook wij op zijn troon in eeuwigheid. Halleluja!

 8. Thilly zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2022 om 5:36

  Dankjewel, Dirk. Jouw commentaar doet me zo denken aan de jonge Samuël die tijdens zijn slaap Gods stem voor het eerst hoort, zijn naam wordt geroepen. Hij denkt dat Eli hem roept en gaat naar hem toe en antwoordt: hier ben ik, u heeft me toch geroepen?
  Eli ontkent dit en laat Samuël weer verder slapen; dit gebeurt drie keer en Eli beseft dan dat het de HEER is die de jongen roept.
  Wanneer Samuël voor de vierde keer wordt geroepen antwoordt hij: spreek HEER, uw dienaar luistert.
  Zo maakte God Zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten.
  1 Samuël 3
  Luisteren naar Gods stem en Hem bekend maken, Zijn woorden doorgeven.
  Als kind van God wil, kán je niet anders dan Hem behagen, danken, loven en prijzen, Hem aanbidden, Hem eren in al je doen en laten, bij Hem schuilen. Geloof, hoop en liefde…Vader, Zoon en Geest.
  Wonderlijk is het hoe je met al je tekortkomingen, zwakheid etc. Zijn aanwezigheid mag uitstralen!
  Hem liefhebben boven alles en de ander als jezelf, wat een levenstaak!
  By the way: hulppredikers die voor hun brood werken mogen er ook zijn, toch?
  1 Samuël 2: 36.
  Ik groet je – en alle lezers – met de zegen van de Heer, Dirk!

 9. Julia zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2022 om 14:04

  Amen Dirk! Laten we bidden voor een opwekking. We verwachten de Heer spoedig, maar Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot geloof komen. (2 Petrus 3:9)

 10. Arja Mourik Slagbooma zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2022 om 20:02

  De Heere wil er om gebeden zijn.
  Roept Hem aan, Hij is de Hoorder der gebeden, op Zijn tijd en wijze. De Heere hoort het geroep, Hij is een verrassend God, maar het moet nood zijn en worden. Heere, wijs ons onze zonden aan. Hij wil op ons kermen zich over ons ontfermen! Hij wil er om gebeden zijn.
  Ontdekkend licht van de Heilige Geest vragen ook voor ons land en volk, het is een wenk van Zijn alvermogen. De Heere Zal uitkomst geven, Hij die daags Zijn gunst gebiedt, ‘k zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied, ‘k zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht, en mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Biddend wachten op Hem.

 11. Saskia zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2022 om 10:09

  Het doet me goed te merken dat de gebeden die de Heer me op het hart legt, breder gedragen worden: Dat wij, die Zijn naam dragen, ons verootmoedigen, schuld belijden en onze Verlosser danken voor zijn onmetelijk grote liefdesoffer aan het kruis. En de laatste tijd krijg ik vooral op mijn hart dat de mannen in de kerkelijke gemeentes, de diverse leiders, de oudsten en de voorgangers gezamenlijk op de knieën zullen gaan.

 12. aka zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2022 om 11:51

  Dirk,
  Ik ben zo blij met deze brief, want er zijn steeds minder getrouwe dienaren zowel in de kerken alsook op de scholen, die met overtuiging achter het Woord van God staan! En juist dat hebben wij ALTIJD nodig. De goede uitleg en van daaruit te ervaren dat er kracht van uitgaat. Inzonderheid voor de jongeren en degenen die studeren als ook de aanstaande theologen. Verder wens ik jou en allen die dit lezen de zegen van God.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden