Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Yom Kippoer – Enkel genade (9 reacties)

Geplaatst op maandag 3 oktober 2022, 15:05 door Dirk A A

Van dinsdagavond 4 tot woensdagavond 5 oktober wordt in Israel Yom Kippoer, Grote Verzoendag, gevierd. Yom Kippoer is een dag van bezinning, van vasten en gebed.
In Bijbelse tijden was de Grote Verzoendag een drukke dag voor de hogepriester, maar niet voor het volk. De hogepriester moest verzoening doen voor het volk, onder meer door het brengen van de offers (Leviticus 16) en het volk mocht de verzoening ontvangen. Wat een sprekende boodschap ligt hierin voor ons besloten.

Zo ook heeft de Grote Hogepriester, de Heere Jezus Christus, verzoening tot stand gebracht voor al de Zijnen door het brengen van Het Offer, Zijn eigen lichaam, aan het kruis van Golgotha.
En zoals het volk Israel verzoening ontving door de offers die gebracht werden, ontvangen wij verzoening door geloof in het volbrachte werk van de Hogepriester.

Hebreeën 9:11-14 brengt dit zo prachtig onder woorden.
11. Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.
12. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.
13. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees,
14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen.


Nadrukkelijk wordt vermeld dat het volk op de Grote Verzoendag geen werk moest doen, onder meer in Leviticus 23:28 – Op dezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen.

Je leest dit ook bij de viering van het Paasfeest, in Exodus 12:16 – ‘Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden.’

Bijzonder dat het volk Israel op twee van de meest belangrijke en verlossende dagen van het jaar, op Pesach en Jom Kippoer, van God de opdracht kreeg geen enkel werk te doen. Hier klinkt een belangrijke boodschap in door. Wij kunnen absoluut niets bijdragen aan Gods verlossing van de zonde (Pasen) en aan Gods verzoening (Grote Verzoendag). Het is de Heere Jezus, Die ons verlost en verzoening schenkt. Wat een wonder van genade! Hem komt alle eer toe!

Galaten 1:3-5 zegt het zo mooi:
3. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus,
4. Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.
5. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.


Dirk van Genderen

9 Reacties

 1. Gerard zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2022 om 20:20

  Hoop dat God de gebeden verhoord voor de ouders GEBED GEVRAAGD (in de Nieuwsbrief).

 2. Sietske zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2022 om 21:26

  De Bijbel is zo wonderlijk mooi. De feesten zijn een schaduw, ze wijzen in alle opzichten naar
  het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus.

 3. Wim Groenveld zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2022 om 21:54

  Toch jammer dat we in de christelijke kerken deze dag niet vieren met een heilige samenkomst

 4. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2022 om 13:50

  Wat een wonder! Er staat zo: Ik voor u, de Borg, de Zaligmaker, wat een liefde en trouw voor ontrouwen, en het Bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2022 om 15:12

  Sjalom Dirk,

  Vandaag een dag van vasten en gebeden.

  Voordat deze dag aanbreekt moeten wij bij onszelf te rade gaan: wat moet er nog recht gezet worden voor Yom Kippoer aanbreekt.

  Durven wij nog wel naar de ander toe te gaan en hem vragen voor vergeving voor de fouten die zijn gemaakt? Velen lopen om de hete brij heen en denken: laat de ander maar de eerste stap zetten. Herkenbaar? Velen kiezen de weg van de minste weerstand. Toch worden wij jaarlijks in de synagoge bijeengeroepen om verzoening te vragen. Het bijzondere van de bijeenkomst is dat wij vast moeten stellen dat er vanaf de voorgaande Yom Kippoer toch overtredingen zijn geweest. We belijden onze schulden voor de Eeuwige. Schuldbelijdenis doe je altijd achteraf zegt en denkt men.

  Het geheim van Yom Kippoer is dat wij voordat de overtreding plaats vindt al bij voorbaat om vergeving vragen voor de overtredingen van het komende jaar. Menigeen zal dan zeggen: dat is dus vergelijkbaar met een aflaat. Gelukkig zit dat niet zo in elkaar. De diepte daarin is: herinner je nog wat Yom Kippoer betekent voor je. Op die dag was je voornemen: ik probeer niet te zondigen, Romeinen 7:19.

  Eigenlijk zet Yom Kippoer ons met beide benen op de grond, dat wil zeggen: je hebt doorlopend huiswerk om je te verzoenen met de Eeuwige en je naaste; Mattheus 5:24.

  In iedere synagoge wordt op Yom Kippoer uit Jona gelezen. Jona’s oproep duurt slechts een dag! Toch heeft dat effect, de gehele stad Ninevé gaat in zak en as. Op last van de overheid moeten mens en dier vasten om de toorn van de Eeuwige af te wenden. Deze verootmoediging was goed in de ogen van de Eeuwige en hun genadetijd ging toen in. Ook wij krijgen een deel in de genadetijd en dienen ons te verootmoedigen voor de Eeuwige. Zo is de mensheid op reis naar de toekomende wereld waarop gerechtigheid zal zijn.

  De Eeuwige geeft de mensheid Zijn relatiegeschenken; de Bijbelse feesten. Door deze te vieren wordt onze relatie met de Eeuwige en mensen onderling uitermate versterkt.

 6. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2022 om 18:03

  Beste Wim. Pasen wordt toch wel gevierd in Uw kerk?
  In onze kerk hebben we op de zondag 2 keer een dienst en 2e Paasdag ‘s morgens.
  Op de zondag doen we ook geen enkel werk. Ook niet op 1e Kerstdag en 1e Pinksterdag, waarop we ook dezelfde diensten hebben.

 7. Anja zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2022 om 18:49

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor de overdenking over Yom Kippoer. Leviticus 16 zo mooi beschreven wat de hogepriester deed; o.a. zijn hand op de (zonde)bok te leggen, zonden van het volk belijden. Die bok werd daarna door iemand naar de woestijn gebracht. In Hebreen 9 zo prachtig uitgelegd, Christus de Hogepriester! Het volk moest op grote verzoendag hun ziel verootmoedigen, en deze dag niet werken. Ook ik vind het jammer dat wij hiervoor geen “heilige samenkomst” hebben. Grote Verzoendag. Dat iedereen voor de Heere in zijn binnenkamer schuldbelijdenis doet van zijn zonden, die niet in het openbaar gedaan zijn. En in de samenkomst dat de voorganger schuldbelijdenis doet van het volk van Nederland, vergeving vraagt, voor deze zonden, en het volk wat is samengekomen daarna zegenen met verkondiging verzoening door Jezus Christus. Misschien ook praktisch: gelegenheid dat mensen die (jarenlang) een conflict hebben, aanwezig zijn, kunnen knielen en schuld belijden voor de Heere en voor elkaar, en daarna elkaar van harte vergeven, en gezegend naar huis gaan, met elkaar verzoend. Wat zou dat heerlijk zijn; Licht! in deze wereld, waar de satan zoveel duisternis en verdeeldheid brengt. Bij God zijn alle dingen mogelijk!

 8. Wim Groenveld zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2022 om 18:22

  @ Florianne: dat is heel mooi dat u in uw gemeente deze samenkomsten houdt. Maar in Liviticus staat Jom Kipuriem bij Gods feesten welke wij moeten houden. Het is een opdracht waar de meeste kerken zich aan onttrekken, terwijl Kerstmis helemaal geen door de Here God ingesteld feest is en de zondag geen rustdag. Dat is de 7e dag. Maar alles wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus is goed.

 9. Raymond zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2022 om 10:08

  Goed en mooi dat er steeds meer gepraat wordt over de Feesten van God en helemaal goed dat mensen het beginnen te vieren. Yom Kipurim is weliswaar niet 1 van de drie opgangfeesten tw ongezuurde broden, weken en loofhuttenfeest, die er zo aankomt, het zijn allemaal gebeurtenissen die zijn geweest en nog gaan komen, vertellende het totale herstelplan die JHWH heeft ingevuld. Behalve dat het Zijn feesten zijn het ook repetities voor wat er was, is en komen zal. En juist Yom Kipurim laat Zijn gehele offer zien, Hij is niet alleen de Hogepriester, Hij is ook de ‘bok’ wat geslacht wordt en Hij is de ‘bok’ die weggestuurd wordt. Hij is daarom onze Middelaar, Hij stierf voor ons en Hij draagt onze zonden waarbij Hij LEEFT. Nog een weetje: Wij hebben andere ‘feesten’ overgeleverd gekregen zoals kerst en pasen en ik heb deze jarenlang gevierd, veel plezier en goede herinneringen met familie en gezin.
  Wij wisten niet beter dan dat dit de God van de Bijbel eerde, maar behalve dat God dus Zijn eigen feesten vermeld in Lev.23 waarbij Pascha NIET pasen is en Zijn geboorte NIET kerst is, er genoeg voorbeelden zijn waarop mensen op hun manier een feest voor god dachten te vieren, iets wat de God van de Bijbel Niet wenst.(omdat oa Zijn feesten het werkelijke verhaal compleet vertellen)
  1 voorbeeld van een ‘feest’ die de mensen deden zogenaamd voor God was het gouden kalf.

  5 Als Aäron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en Aäron riep uit, en zeide: Morgen zal den HEERE een feest zijn.

  Ook al menen wij dat het vanuit ons hart komt, Het is God die bepaalt of een offer, feest of wat dan ook voor Hem bedoelt, ook werkelijk voor Hem acceptabel is, niet door ons of de kerk.

  Deze periode is de maand dat wordt verstaan als de periode van 3 gebeurtenissen, Bazuinendag, Grote verzoendag en loofhuttenfeest. Zijn speciaal opgegeven dagen welke Zijn verhaal vertellen en die vertellen wat er is geweest en wat er nog moet gaan gebeuren.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden