Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Komt de Heere Jezus dit jaar, in 2023? (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 januari 2023, 8:58 door Dirk A A

Komt de Heere Jezus misschien nog dit jaar terug? Al bijna 2000 jaar kijken gelovige christenen uit naar en bidden om Zijn wederkomst.
Tal van signalen wijzen erop dat Zijn komst aanstaande is. Maar of het dit jaar plaatsvindt, of volgend jaar, of pas over een aantal jaar, geen mens die het weet. Ook al denken sommigen het wel te weten. Alleen de Vader in de hemel weet het exacte moment.
Voor ons geldt de oproep: ‘Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen’ (Mattheus 24:44).

Aan het begin van een nieuw jaar vraagt u zich misschien wel af:

‘Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren?’
‘Hoe zal het gaan met mijn/onze gezondheid?’
‘Kunnen we het financieel nog wel rond krijgen?’
‘Blijft het vrede, of dreigt ook hier oorlog, net als in Oekraïne?’

‘Zullen mijn (klein)kinderen dit jaar tot geloof in de Heere Jezus komen?’
‘Zal ik mijn boerenbedrijf voort kunnen zetten?’
‘Zal de Heere ons huwelijk zegenen met kinderzegen?’
‘Houdt ons huwelijk stand?’

‘Houden we het als kerkelijke gemeente vol?’
‘Zal de Heere dit jaar een geestelijke herleving in ons land schenken?’
‘Zal Israel standhouden te midden van haat en antisemitisme?’
‘Wordt dit het jaar van de wederkomst van de Heere Jezus?’

Zoveel vragen, maar de toekomst verbergt de antwoorden. Het komt aan op vertrouwen. Vertrouwen op Gods goede zorgen. ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets’ (Psalm 23:1).
Hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt, hoe de stormen misschien in ons leven en om ons heen woeden, we mogen blijven zien op de Heere Jezus, Die zegt: ‘Kom, zie op Mij.’

En dan die vraag die al werd gesteld: ‘Komt de Heere Jezus terug in dit jaar, 2023?’ Dat zou kunnen, toch? Dat glorieuze moment van Zijn komst in heerlijkheid is nooit dichterbij geweest dan nu.
De Heere Jezus heeft Zijn komst vele keren aangekondigd. We lezen erover in Zijn eindtijdrede in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21. We lezen erover veel brieven in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Openbaring, maar ook bij de Oudtestamentische profeten.


De signalen van de eindtijd worden steeds sterker. Alsof een megafoon vanuit de hemel ons toeroept: ‘Maak je klaar, wees bereid voor Zijn komst.’
Die signalen? Lees maar wat de Heere Jezus erover zegt: oorlogen, rampen, besmettelijke ziekten, aardbevingen, liefdeloosheid, hongersnoden, toenemende ongerechtigheid…
Maar ook: de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde en de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land Israel.

We zien het voor onze ogen gebeuren. Het duurt niet zolang meer voordat alle taalgroepen wereldwijd zijn bereikt met het Evangelie, tien jaar, twintig hooguit…
Mattheus 24:14 zegt: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’

Ook de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land is een krachtig signaal. Aangekondigd door de profeten van oude tijden, zien we hun profetieën werkelijkheid worden.

Jeremia 30:10 en 11 voorzeggen:
‘10. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,
spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israel,
want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen,
uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap,
zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is,
en niemand hem schrik aanjaagt.
11. Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,
want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verspreid heb,
maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.
Ik zal u bestraffen met mate,
maar u beslist niet onschuldig houden.’

De Heere is bezig Zijn woorden te vervullen. En Hij neemt daar de tijd voor, vanuit ons mensen bezien dan. Als voor Hem duizend jaar is als één dag (2 Petrus 3:8), dan is honderd jaar voor Hem maar een ogenblik.
En ondertussen draait de wereld door. Wij denken dat dat vanzelf gebeurt, maar de Heere regeert. Hij zit op de troon. Ook vandaag, in 2023. Wat een troost mag dat voor ons zijn.

Het Lam, staande als geslacht, de Leeuw uit de stam van Juda, de Heere Jezus zelf, heeft de boekrol in handen, met daarop de loop van de wereldgeschiedenis, richting de dag van Zijn wederkomst (Openbaring 5). Het is niet Poetin die beslist wat er gebeurt, of Joe Biden, ook niet Benjamin Netanyahu en zeker niet Mark Rutte, maar de Heere regeert.

En let op Israel! Daar voltrekt zich in onze dagen een groot wonder. Het volk dat eeuwenlang verstrooid is geweest over de hele aarde, komt thuis. Zoiets is nooit voorgekomen, dat een wereldwijd verstrooid volk opnieuw tot leven komt, zelfs de eigen taal, het Hebreeuws, spreekt.
En zeker, het overgrote deel van het volk gelooft nog steeds niet in de gekomen Messias, de Heere Jezus, Jesjoea.

Maar dit gaat veranderen. De profeet Ezechiël schetst een heerlijk vergezicht. Het gaat gebeuren dat God Zijn Geest in dit volk gaat schenken, dat het tot leven zal komen (Ezechiël 37:14).
Dat zal de dag zijn waarop Jeremia 31:34 werkelijkheid zal worden: ‘Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid wegnemen en aan hun zonde niet meer denken.’

Dit is het waar Romeinen 11:26 ook op wijst: ‘En zo zal heel Israel zalig worden’.
Wellicht gebeurt dit op de dag Christus’ komst. Dan zullen ze Hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. De Geest van de genade en van de gebeden zal over hen worden uitgestort. En als ze Hem zien, zullen ze bitter klagen en rouw over Hem bedrijven (Zacharia 12:9-14).
En, o wat een wonder, dan zal er een bron van genade geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid (Zacharia 13:1).

Deze dag van de komst van de Heere Jezus nadert snel. ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom’ (Openbaring 22:17).

‘Het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden’ (1 Petrus 4:7).
‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig’ (Openbaring 22:20).

En hoe spoedig is spoedig? Dat weet alleen de Vader in de hemel.
‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader’ (Mattheus 24:36).

‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden , kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ ( Lukas 21:28).

‘Ja, kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:20).

En als we ons afvragen waarom het zo lang duurt voordat Hij komt, we misschien moedeloos dreigen te worden, vergeet dan nooit dat er nog mensen moeten worden gered. Misschien wel uw man, uw vrouw, uw vader, uw moeder, uw kinderen, kleinkinderen, als u die hebt. Misschien uzelf wel en vele anderen. ‘De Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).
De Heere wil ook ons hiervoor inschakelen, ook dit jaar, om Zijn getuige te zijn. ‘Wie zielen vangt, is wijs’ (Spreuken 11:30)

Dirk van Genderen

  


9 Reacties

 1. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 1:15

  Je spreekt over de zaligheid van Israël.
  Klopt, zal gebeuren.
  En hoe?
  Ze zullen tot jaloersheid worden verwekt door de heidenen.
  Maar waar is het gebeurd?
  Vanaf de grondlegging van de wereld tot vandaag de dag.
  Inderdaad, nog niet gebeurd.
  Maar waarom niet dan.
  Omdat wij allen, ja wij allen, waar jij Dirk ook onder behoort, zijn afgeweken van de Heere.
  Er is op ons niet jaloers te zijn.
  Ik kan nu niet anders, dan het zo te moeten zeggen.
  Maar nu is het de tijd voor: KEER WEDER GIJ AFKERIGEN.

 2. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 12:04

  Beste mensen,
  Laten we Jezus komst elk moment verwachten. Dat we niet moedeloos worden nu het zo lang duurt. Laten we mensen op Jezus blijven wijzen. Dat de Heilige Geest nog mensenharten mag aanraken. De genadetijd waarin we nog leven is dat de Heere wil dat niemand verloren gaat, dat ieder tot geloof komt. Velen denken zonder Jezus in hun leven toe te laten, hun leven te leven. Maar eens zullen ze geoordeeld worden. Maar degenen die Hem hebben aangenomen hebben als hun Heiland en Verlosser, hun wacht het EEUWIG LEVEN. Wat een geweldig vooruitzicht is dat.

 3. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 13:04

  Wanneer de HEERE Jezus terug komt weet niemand.
  Wel staat er een tekst in Gods Woord met een teken: Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. (Matt. 24:14)
  En een bijbeltekst waar we allemaal rekening mee moet houden: Strijd gij om in te gaan.
  Is de HEERE Jezus de HEER van mijn leven? Daar gaat het om.

 4. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 16:59

  Het beeld van Nebukadnezar / Daniël zegt ook tot in detail waar we nu staan.
  Wat geweldig dat we dit allemaal mogen zien dat de opname van de gemeente niet lang meer zal duren!

 5. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 19:39

  Als we 2 Petrus 3:8 lezen, dan gaat het over spotters die de komst van de Heer niet meer verwachten. Als we Openbaring 3:10 lezen, dan is het een bevel (opdracht) om Hem te blijven verwachten, zo niet dan zullen diegenen die achter blijven een heel zware tijd tegemoet gaan. Daar staat over de verzoeking die over de gehele wereld komen gaat, dus hef je hoofd omhoog want Hij verschijnt op de wolken, Openbaring 1:7 en elk oog ook die hem doorstoken heeft, zal Hem zien en Hem tegemoet gaan in de lucht. Denk daarbij ook aan de woorden van de Here Jezus zelf, Matth. 24: twee mensen zullen op het land aan ‘t werk zijn, één zal worden opgenomen de ander zal achter blijven.

 6. Reino zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 20:23

  Ja, ik blijf Hem verwachten en ja, we zijn weer dichterbij, maar Dirk jij schrijft zelf ook dat het nog 10, 20 jaar kan duren voor een ieder het evangelie in zijn eigen taal heeft gehoord, en 43 jaar terug, zat ik als jong meisje op de bijbelschool in Heverlee België en ook toen geloofde iedereen dat Hij elk moment kon komen. Ik hoop het, maar denk dat het nog veel slechter moet worden. Maar ik las ooit: leef alsof Jezus gisteren is geboren, vandaag is opgestaan en morgen terugkomt. Laten we dat doen. Mijn gebed is ook dat het mij niet alleen om de verlossing van mijn moeilijk aardse leven gaat en om het terugzien van allen die ik zo mis, maar dat Jezus de belangrijkste wordt waarom ik er op blijf hopen. Hij alleen! Laten we niet speculeren want alleen de Vader weet wanneer, niet WIJ! Maar wat zou het fijn zijn om met elkaar te gaan hemelen. Maar tot die dag, laten we blijven bidden dat we gebruikt mogen worden door Hem.

 7. Joachim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 21:54

  En voorafgaand: De opname van de gemeente?!
  Mt. 25:6: ‘En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet!’

 8. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 januari 2023 om 23:00

  Ik blijf den Heer verwachten.
  Mijn ziel wacht ongestoord.
  Ik hoop in al mijn klachten.
  Op Zijn onfeilbaar Woord.
  Mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen.
  De morgen, ach wanneer?
  Toch pleitend op de Heere, Hij zal op Zijn Tijd komen.
  Houd aan, grijp moed.
  Want wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij God.
  Uit genade, niets uit ons, alles uit Hem, de Zaligmaker.

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 8 januari 2023 om 18:14

  Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal deze wereld, zijn ondergang tegemoet gaan. Maar ook zoals Henoch eerst werd opgenomen in de hemel, zo zullen alle ware gelovigen, in een punt des tijds worden weggerukt van deze aarde. En zoals Noach en zijn gezin veilig in de ark achter de door God zelf gesloten deur waren, als beeld van Israel, dat terug is in Gods eigen land, veilig is onder de hoede van hun KONING JEZUS, zo zal Gods oordeel losbreken over deze Israel-vijandige wereld. De genadetijd is dan voorgoed voorbij. Wel mag Israel dan het Evangelie van Gods Koninkrijk verkondigen over heel de wereld.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden