Komt de Heere Jezus dit jaar, in 2023?

Komt de Heere Jezus misschien nog dit jaar terug? Al bijna 2000 jaar kijken gelovige christenen uit naar en bidden om Zijn wederkomst.
Tal van signalen wijzen erop dat Zijn komst aanstaande is. Maar of het dit jaar plaatsvindt, of volgend jaar, of pas over een aantal jaar, geen mens die het weet. Ook al denken sommigen het wel te weten. Alleen de Vader in de hemel weet het exacte moment.
Voor ons geldt de oproep: ‘Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen’ (Mattheus 24:44).

Aan het begin van een nieuw jaar vraagt u zich misschien wel af:

‘Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren?’
‘Hoe zal het gaan met mijn/onze gezondheid?’
‘Kunnen we het financieel nog wel rond krijgen?’
‘Blijft het vrede, of dreigt ook hier oorlog, net als in Oekraïne?’

‘Zullen mijn (klein)kinderen dit jaar tot geloof in de Heere Jezus komen?’
‘Zal ik mijn boerenbedrijf voort kunnen zetten?’
‘Zal de Heere ons huwelijk zegenen met kinderzegen?’
‘Houdt ons huwelijk stand?’

‘Houden we het als kerkelijke gemeente vol?’
‘Zal de Heere dit jaar een geestelijke herleving in ons land schenken?’
‘Zal Israel standhouden te midden van haat en antisemitisme?’
‘Wordt dit het jaar van de wederkomst van de Heere Jezus?’

Zoveel vragen, maar de toekomst verbergt de antwoorden. Het komt aan op vertrouwen. Vertrouwen op Gods goede zorgen. ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets’ (Psalm 23:1).
Hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt, hoe de stormen misschien in ons leven en om ons heen woeden, we mogen blijven zien op de Heere Jezus, Die zegt: ‘Kom, zie op Mij.’

En dan die vraag die al werd gesteld: ‘Komt de Heere Jezus terug in dit jaar, 2023?’ Dat zou kunnen, toch? Dat glorieuze moment van Zijn komst in heerlijkheid is nooit dichterbij geweest dan nu.
De Heere Jezus heeft Zijn komst vele keren aangekondigd. We lezen erover in Zijn eindtijdrede in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21. We lezen erover veel brieven in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Openbaring, maar ook bij de Oudtestamentische profeten.


De signalen van de eindtijd worden steeds sterker. Alsof een megafoon vanuit de hemel ons toeroept: ‘Maak je klaar, wees bereid voor Zijn komst.’
Die signalen? Lees maar wat de Heere Jezus erover zegt: oorlogen, rampen, besmettelijke ziekten, aardbevingen, liefdeloosheid, hongersnoden, toenemende ongerechtigheid…
Maar ook: de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde en de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land Israel.

We zien het voor onze ogen gebeuren. Het duurt niet zolang meer voordat alle taalgroepen wereldwijd zijn bereikt met het Evangelie, tien jaar, twintig hooguit…
Mattheus 24:14 zegt: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’

Ook de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land is een krachtig signaal. Aangekondigd door de profeten van oude tijden, zien we hun profetieën werkelijkheid worden.

Jeremia 30:10 en 11 voorzeggen:
‘10. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,
spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israel,
want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen,
uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap,
zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is,
en niemand hem schrik aanjaagt.
11. Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,
want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verspreid heb,
maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.
Ik zal u bestraffen met mate,
maar u beslist niet onschuldig houden.’

De Heere is bezig Zijn woorden te vervullen. En Hij neemt daar de tijd voor, vanuit ons mensen bezien dan. Als voor Hem duizend jaar is als één dag (2 Petrus 3:8), dan is honderd jaar voor Hem maar een ogenblik.
En ondertussen draait de wereld door. Wij denken dat dat vanzelf gebeurt, maar de Heere regeert. Hij zit op de troon. Ook vandaag, in 2023. Wat een troost mag dat voor ons zijn.

Het Lam, staande als geslacht, de Leeuw uit de stam van Juda, de Heere Jezus zelf, heeft de boekrol in handen, met daarop de loop van de wereldgeschiedenis, richting de dag van Zijn wederkomst (Openbaring 5). Het is niet Poetin die beslist wat er gebeurt, of Joe Biden, ook niet Benjamin Netanyahu en zeker niet Mark Rutte, maar de Heere regeert.

En let op Israel! Daar voltrekt zich in onze dagen een groot wonder. Het volk dat eeuwenlang verstrooid is geweest over de hele aarde, komt thuis. Zoiets is nooit voorgekomen, dat een wereldwijd verstrooid volk opnieuw tot leven komt, zelfs de eigen taal, het Hebreeuws, spreekt.
En zeker, het overgrote deel van het volk gelooft nog steeds niet in de gekomen Messias, de Heere Jezus, Jesjoea.

Maar dit gaat veranderen. De profeet Ezechiël schetst een heerlijk vergezicht. Het gaat gebeuren dat God Zijn Geest in dit volk gaat schenken, dat het tot leven zal komen (Ezechiël 37:14).
Dat zal de dag zijn waarop Jeremia 31:34 werkelijkheid zal worden: ‘Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid wegnemen en aan hun zonde niet meer denken.’

Dit is het waar Romeinen 11:26 ook op wijst: ‘En zo zal heel Israel zalig worden’.
Wellicht gebeurt dit op de dag Christus’ komst. Dan zullen ze Hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. De Geest van de genade en van de gebeden zal over hen worden uitgestort. En als ze Hem zien, zullen ze bitter klagen en rouw over Hem bedrijven (Zacharia 12:9-14).
En, o wat een wonder, dan zal er een bron van genade geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid (Zacharia 13:1).

Deze dag van de komst van de Heere Jezus nadert snel. ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom’ (Openbaring 22:17).

‘Het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden’ (1 Petrus 4:7).
‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig’ (Openbaring 22:20).

En hoe spoedig is spoedig? Dat weet alleen de Vader in de hemel.
‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader’ (Mattheus 24:36).

‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden , kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ ( Lukas 21:28).

‘Ja, kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:20).

En als we ons afvragen waarom het zo lang duurt voordat Hij komt, we misschien moedeloos dreigen te worden, vergeet dan nooit dat er nog mensen moeten worden gered. Misschien wel uw man, uw vrouw, uw vader, uw moeder, uw kinderen, kleinkinderen, als u die hebt. Misschien uzelf wel en vele anderen. ‘De Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).
De Heere wil ook ons hiervoor inschakelen, ook dit jaar, om Zijn getuige te zijn. ‘Wie zielen vangt, is wijs’ (Spreuken 11:30)

Dirk van Genderen