Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De vrede van God in een onrustige wereld (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 januari 2023, 8:42 door Dirk A A

Meneer Van Genderen, ik heb een vraag voor u.’ Zo beginnen mensen soms hun (telefoon)gesprek of e-mail met mij. Het lijkt wel dat steeds meer mensen met vragen rondlopen. Ook veel christenen. Veel vragen die ik ontvang betreffen de actuele ontwikkelingen in de wereld. Zo kreeg ik de afgelopen tijd opvallend veel vragen over de weerzinwekkende oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanval van Gog/Magog en zijn bondgenoten op Israel, de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus’.

De afgelopen paar jaar kreeg ik ook veel vragen over corona en over de vaccinaties. Is het vaccin het merkteken van het beest uit Openbaring 13 en is het virus mogelijk ontwikkeld in een laboratorium?
Enkele jaren geleden waren er rondom Joodse feesten enkele bloedmanen zichtbaar. Ook daar werden vergaande conclusies aan verbonden door zogenaamde profeten of eindtijdleraars. Conclusies die overigens niet juist bleken te zijn.
Telkens als er iets heftigs of opmerkelijks in de wereld gebeurt, vragen christenen zich af: Is dit het begin van het einde van de huidige wereld? En dit is niet nieuw, dit is eerder, ook in eerdere eeuwen, steeds opnieuw gebeurd.

Ik ben altijd zeer terughoudend met mijn antwoorden en reacties op dergelijke vragen. Om ver weg te blijven van speculatie om situaties te duiden en over het moment dat het zover is. In het verleden hebben christenen hierover al veel te vaak stellige uitspraken gedaan, die niet zijn uitgekomen. En dat gebeurt nog steeds.

Ik zeg het u eerlijk: Ik weet niet of de oorlog in Oekraïne erop wijst dat de komst van de Heere Jezus aanstaande is. Integendeel zelf. Ik zie nog geen enkel hard bewijs dat een groep landen, gekoppeld aan Ezechiël 38 en 39, zich voorbereidt voor een aanval op Israel.
En misschien wel belangrijker: de huidige situatie voldoet absoluut niet aan wat beschreven wordt in Ezechiël 38. Daar staat immers in vers 11 dat het volk Israel ten tijde van die aanval geen ommuurd land is en dat de inwoners van Israel rustig en onbezorgd wonen, allen zonder muur en grendel en zonder poorten.
Dit is nu beslist niet het geval. Israel is tot de tanden toe bewapend, het leger is zeer alert en klaar om op welk moment dan ook direct in actie te komen om elke aanval te weerstaan.

Opmerkelijk in de huidige ontwikkeling is zeker wel de stroom Joodse mensen die vanuit Oekraïne en Rusland, maar ook vanuit andere delen van de wereld door het toenemende antisemitisme, onderweg is naar Israel. Ik zie daarin een verdere vervulling van de vele tientallen Bijbelse profetieën over de terugkeer van Joodse mensen vanuit de hele wereld naar Israel. God brengt Zijn volk thuis. Hij waakt over Zijn woord.
Verder valt op dat deze oorlog leidt tot een verdere eenwording van Europa, hoewel het afwachten is of dit zo blijft als de oorlog langer duurt en er mogelijk meer mensen uit Oekraïne naar het Westen vluchten door de barre omstandigheden die de oorlog veroorzaakt.

Zeker, de Heere Jezus spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten als signalen voor Zijn aanstaande wederkomst. In die zin leven we in apocalyptische tijden. Maar dat wil niet direct zeggen dat het nu al zover is. Alle eeuwen door zijn er oorlogen geweest, met vaak veel meer doden dan nu, hoe verschrikkelijk de huidige oorlog in Oekraïne ook is.
In Mattheus 24:6 zegt de Heere Jezus – ‘Want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’ En in ditzelfde hoofdstuk, in vers 36 zegt Hij: ‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.’

Laten wij niet wijzer willen zijn dan de Heere Jezus. Wat wel belangrijk is, dat we zoals in de verzen 42 en 44 staat, waakzaam en alert zijn en elk moment bereid zijn om Hem te ontmoeten.
‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.’

Ik leer momenteel veel van de berichten die ik ontvang van christenen uit Oekraïne. Zij zijn helemaal niet bezig met de vraag of ze misschien vandaag nog worden opgenomen of dat de Heere Jezus op het punt staat terug te komen. Veel belangrijker voor hen is het dat ze mensen in nood kunnen helpen, dat ze bidden voor het land en voor de militairen aan het front en dat ze aan iedereen het Evangelie willen doorgeven.  En de Heere geeft er Zijn zegen over. Velen komen tot geloof. Wonderlijk!

Ik las eerder over een diaken van een kerk in Marioepol, broeder Vladimir Redkakashin, die tijdens het uitdelen van hulpgoederen werd getroffen door een granaatscherf. Er is nog geprobeerd hem te opereren, maar dat mocht niet meer baten. Tot het laatst zette hij zich in voor zijn naasten en heeft hij geprobeerd te helpen waar hij kon. Hij ving mensen op in het gebedshuis en wees dan iedereen op de Heere Jezus. Voor de operatie vertrouwde hij zich in gebed aan Hem toe. Nu mag hij voor altijd bij Hem zijn.

Blijf zien op de Heere Jezus en laat u nergens door afleiden. Zet u in om anderen te bereiken met het Evangelie. Het gaat niet alleen om uw redding, de Heere wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. En wellicht wil Hij ook u daarvoor gebruiken.
Christenen die zo gericht zijn op het mogelijke merkteken van het beest, op Armageddon, op Gog en Magog, op mogelijke sinistere plannen om de wereldbevolking minstens te halveren, op ‘The Great Reset’ en op nog zoveel meer, lopen een groot risico hun blijdschap en vreugde in de Heere Jezus kwijt te raken. Richt je liever op Hem en vul je geest niet met zoveel negatiefs.

Er is een tijd geweest dat ik ook regelmatig websites bezocht waarop de meest angstaanjagende gebeurtenissen werden voorzegd, vaak met een christelijk sausje erover heen. Je kunt er in de greep van komen, het kan je gaan beheersen. En achteraf bezien kwam er niets uit van al die zogenaamde woorden van wijsheid… Het was werkelijk een bevrijding om die vaak verschrikkelijk suggestieve artikelen, veelal zonder enig hard bewijs, niet meer te lezen.

We kunnen elkaar, ook als christenen, grandioos de put inpraten. Over hoe slecht het allemaal gaat en hoe erg het wel niet is. Er zeker, er is veel om ons zorgen over te maken. Maar ga ermee naar de Heere Jezus. Vertrouw je toe aan Hem. Praat anderen en jezelf geen angst aan.
Bedenk dat de Heere op de troon zit, Hij regeert (Openbaring 4). Hij zal Zijn vijanden overwinnen. Laat je vullen met Zijn hoop, Zijn vrede, Zijn genade, Zijn liefde. Vertel de mensen liever over de Heere Jezus en Die gekruisigd. Er zijn nog zoveel mensen die Hem niet kennen en voor eeuwig verloren dreigen te gaan.

De Filippenzenbrief roept ons in hoofdstuk 4 op om ons ‘altijd te verblijden in de Heere’, om zo te leven dat onze welwillendheid, vriendelijkheid bij alle mensen bekend is en om in ‘geen ding bezorgd te zijn’ (vers 4-6).
Het is mijn gebed: ‘Heere, laat dit meer en meer werkelijkheid worden in mijn leven, in een wereld waarin het er voor Uw kinderen op aarde wellicht niet gemakkelijker op gaat worden.’

En, zegt het volgende vers, vers 7: ‘De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’
Paulus kon dat zeggen terwijl hij in de gevangenis zat. Omdat de Heere Jezus bij hem was, in hem woonde. Als we iets nodig hebben in deze onzekere wereld, is het wel de vrede van God. Vers 9 voegt er nog aan toe: ‘De God van de vrede zal met u zijn.’

En de dag komt gegarandeerd zeker dat de hemel opengaat en de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen en Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. ‘Dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn,’ zegt 1 Thessalonicenzen 4:20. ‘Troost elkaar dan met deze woorden,’ voegt het volgende vers er nog aan toe. Laten we elkaar daarop wijzen en daarmee bemoedigen!

Dirk van Genderen
(Dit artikel werd eerder in Het Zoeklicht geplaatst)

18 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 januari 2023 om 21:55

  Ben blij met uw schrijven, ik zie het ook zo. Altijd in verwachting leven, dat de Here Jezus spoedig terug kan komen. Het is nog steeds genadetijd. Een tijd om de Here Jezus te verkondigen, met de hoop dat velen dat horen.
  Ja, ik las ook weleens eindtijdsites. Maar de laatste 5 jaar helemaal niet meer gedaan. Vaak is het grote onzin. En het verwijdert je meer van de Here Jezus, waar het eigenlijk om gaat. Lijkt mij dat we Israël goed in de gaten moeten houden. Wij volgelingen kunnen daaraan zien, hoe spoedig de Here Jezus terug komt. En verder gewoon je leven leven, als een goede volgeling van Christus. Je naasten dienen, zoals de Here Jezus ons dienstbaar is, en dienstbaar blijft.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2023 om 9:04

  Wat ik zie, is dat Europa t.g.v. de oorlog in Oekraïne steeds sterker wordt op economisch en militair gebied. Dat past goed in het eindtijdplaatje, omdat Europa in de laatste 7 jaar voorafgaand aan de wederkomst van de Heere Jezus een cruciale rol gaat spelen, namelijk het Herstelde Romeinse Rijk onder het bewind van de antichrist. Dat rijk zal bestaan uit een alliantie van 10 Europese landen.

 3. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2023 om 11:27

  Dirk, bedankt voor je nieuwsbrief, had hem ook al gelezen in het Zoeklicht. Helder, kan ik mij wel in vinden, net zoals Rene Postma schrijft. Het moet ons inderdaad niet van de Here Jezus verwijderen, laten we op Hem gericht blijven. Dat we volhardend blijven geloven. En bidden om de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Dat Hij ons leert inzien wat we doen moeten om Hem oprecht te dienen.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 11:39

  “In Ezechiël 38:11 staat dat ‘t volk Israel ten tijde van die aanval (Gog/Magog) geen ommuurd land is en dat de inwoners van Israel rustig en onbezorgd wonen, allen zonder muur en grendel en zonder poorten.
  Dit is nu beslist niet ‘t geval.”

  Zou ik – ter overdenking – eens de tip mogen geven om in dit verband niet alleen aan ‘t plaatsgebonden land Israël te denken maar aan alle landen waar vooral de ‘verloren gewaande’ 10 stammen van het huis van Israël naar toe zijn gegaan? Denk hierbij vooral aan de voorheen christelijke naties in Europa en de vandaar geëmigreerde mensen naar o.a. USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland etc. Die leven WEL “zonder muren”, maar zijn met véél méér Israëlische nakomelingen dan de meeste mensen, ook zelf, beseffen.

 5. Willem jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 13:48

  Beste Dirk, dat is waar, laten we onze ogen op Hem richten en klaar zijn voor Zijn komst, zolang de HEERE genade geeft. Laten we lichtdragers zijn en vrijmoedigheid krijgen om van Hem te getuigen.

 6. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 15:24

  Dirk, bedankt voor deze brief.
  Ik sta er helemaal achter.
  Ik heb alleen een kleine correctie.
  Je schrijft Joodse feesten, helaas klopt dit niet.
  God zegt in zijn Woord: Mijn feesttijden, moadiem, zijn het op God gestelde tijd, Leviticus 23.
  En deze zijn in het nieuwe verbond nog steeds geldig.

  Vriendelijke groet, Elly

 7. Margriet Tiemeijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 16:04

  Beste Dirk,
  Dank voor je commentaar.
  Hier ben ik het helemaal mee eens.
  Er wordt teveel over deze negatieve dingen gepraat en gelezen en weer doorgestuurd naar anderen. Ik wil dat ook niet, het is verstandiger om je op de Here Jezus te richten, Zijn Woord te lezen en heel dicht bij Hem te blijven. Lees en hoor het nieuws, maar ga er niet mee aan de haal.
  God weet de tijden.

 8. Hubée zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 16:40

  Ik zou dit graag doorgeven via whatsapp en telegram aan groepen christenen waar ik contact mee heb, maar ik weet niet hoe.

 9. minderhoud zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 16:57

  Zeer wijze woorden

 10. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 16:59

  De gebeurtenissen van tegenwoordig zeggen mij het volgende:
  Alles wordt in gereedheid gebracht voor de antichrist (a.c.) De weg wordt voor hem bereid.
  Totale chaos en verwarring maakt dat de mens gaat roepen om een sterke leider. Ook zie ik in het gebeuren van nu dat de mens (bevolking) een slaaf wordt van de machthebber(s).
  Nee, inderdaad nog geen gog en magog gebeuren.
  Maar wel een klaar maken van de opkomst van de a.c.
  Hij behoeft zelf niets meer te doen. Alles ligt klaar op zijn bureau. Hij komt dan op een wit paard overwinnende en om te overwinnen (eerste zegel).

  Maar:
  Voordat het zover is dat de a.c op zijn paard los gelaten wordt, zal de gemeente, die het bevel heeft bewaard om Christus Jezus te blijven verwachten, toevergaderd worden aan Hem, de Opgestane Heer.
  Voor hen is er een GEOPENDE Deur die niemand sluit.
  Blijf Christus Jezus de Opgestane Heer verwachten. Hij komt wanneer Zijn en onze Hemelse Vader Hem daartoe de opdracht geeft.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2023 om 19:32

  Wat gaat de mensenmoordenaar van de beginne ongekend te keer, zoals voorzegd is, hij weet dat hij weinig tijd meer heeft! Maar ook, wat een veelheid van inzichten, wat betreft de eindtijd, zou dit mogelijk komen doordat men de vervangingstheologie/theorie zo gewillig heeft aanvaard, ziet men geen verschil meer tussen de kerk en Israel. Zo komt Christus ons in een punt des tijds, ja een ondeelbaar ogenblik, halen, maar voor Israel komt Hij als hun Verlosser. Ja, Hij zal als Jozef zeggen: Ik ben Jozef en HIJ zal hun Zijn handen tonen. Maar zoals bij Jozef, hier zal geen niet-Jood bij aanwezig zijn. Verder wat Israel betreft: Ze hebben 5 of 6 ongekende oorlogen gevoerd sinds 1947 en ze hebben als volk voor elke overwinning God de eer gegeven, en ze zullen dit voor de volgende oorlog weer doen zoals God voorzegd heeft: Het volk dat IK MIJ ten eigendom heb verkozen, dat zal MIJN lof verkondigen.

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2023 om 12:28

  Beste Dirk,

  Hierbij wil ik een tegengeluid laten horen. Zelf geloof ik niet alles van het internet maar er staan teksten in de Bijbel, die spreken van negatieve taferelen in de wereld. En wij moeten waakzaam blijven. De makkelijkste weg is om daar de ogen voor te sluiten. Het maakt mij ook niet vrolijk om die zaken te vernemen maar het is struisvogelpolitiek om daar de ogen voor te sluiten. Uiteindelijk moeten wij wel het een met het ander verbinden wat als de tekenen in deze tijd zijn om niet misleid te worden. Jezus begint Mattheus 24 met de opdracht om ervoor uit te kijken dat niemand ons misleidt. Wie verder leeft alsof dat geen tekenen zijn van de Eindtijd, sluit de ogen voor wat de werkelijkheid is in de wereld. Niet iedereen is daartoe geroepen om deze dingen te ontmaskeren maar daar geen rekening mee willen houden, beschouwt het eigenlijk als een complottheorie, die niet waar is. En daarom ben ik het niet met je eens. Ieder zal echter voor God moeten verantwoorden in hoeverre hij de waarheid gesproken heeft en daarom moet ik dit uitspreken. En ook weet ik, dat sommige zaken niet zullen worden geloofd door de Christenen al vertel je het ze duizend keer.

  Groeten van San

 13. Jaap van Heiningen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2023 om 14:03

  Hartelijke groet uit Spanje.
  Wat Gog en Magog betreft, het valt me op dat praktisch niemand denkt aan Openbaring 20, waar toch heel eenvoudig en duidelijk gezegd wordt dat NA de duizend jaar van vrede en gerechtigheid, Satan – voor een beperkte tijd losgelaten – Gog en Magog mobiliseert, en grote legers richting Jerusalem dirigeert. Het is HET juiste ogenblik om Israel te overvallen…, maar God Zelf steekt daar een stokje voor.
  Veel zegen en dank voor de Goede Boodschap!

 14. Maria zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2023 om 17:09

  Maranatha
  Als Koning Jezus morgen komt
  vindt Hij ons dan bereid?
  Zien wij wel vol verlangen
  naar die grote eeuwigheid
  Zijn wij verlost van onze schuld
  zodat ge komen mag?
  Als Koning Jezus morgen komt
  dan hebt ge nog één dag.

  Want als de Heiland eenmaal komt
  Gods plannen zijn gewis.
  Zult Gij de grote rechter zien
  die de verlosser is.
  Onpeilbaar diep is zijn gena,
  Sta daar maar veel bij stil
  O haast u, haast u, haast u toch
  ’t Gaat om uws levenswil.

  Als Koning Jezus morgen komt
  zijt gij dan wel verblijd?
  Als één die uitziet naar die dag
  Zijn grote komst verbeidt.
  Want alles wordt eenmaal vervuld
  op ’t woord van Zijn gezag.
  Als Koning Jezus morgen komt
  dan hebt ge nog één dag.

  Als Koning Jezus morgen komt
  wat hebt ge nog voor tijd?
  O stel niet uit wat u nog kan
  belijd uw schuldigheid.
  Bekeer u toch en vlucht tot Hem
  die zegt: ‘Ja kom, het mag’
  Als Koning Jezus morgen komt
  dan hebt ge nog één dag.

  Dirk dank je wel voor je nuchtere en heldere kijk op het wereldgebeuren.
  In alles merk ik dat het de liefde tot de Heere is die je dringt om dit mooie werk te doen.
  Gods zegen op de mooie, maar soms ook moeilijke werk, de Heere zij met je!

 15. Reino zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2023 om 19:04

  Ik denk vaak aan mijn vaders woorden die de bijbel citeerde: weest nuchter en waakzaam. Ik hoorde laatst van iemand dat haar buurvrouw tobt of het teken van het beest op haar voorhoofd zal komen en anderen die ik ken hebben al een paar keer heel zeker geweten wanneer de opname zou zijn. Ze maken het geloof belachelijk en gaan totaal voorbij aan het feit dat niemand het weet, alleen de Vader!!! Ik las laatst weer: leef alsof Jezus gisteren is geboren, vandaag is opgestaan, en morgen terugkomt. Als ik eerlijk ben en dat hoor ik van meer christenen zijn we deze wereld gewoon zat en willen wij wel graag hier weg…… graag ‘n opname! Telkens moeten we beseffen dat we dan bezig zijn met ons eigen geluk en niet met allen die wij kennen en mogelijk verloren gaan. Dat zou onze zorg moeten zijn! Ik denk nog steeds dat we het mee kunnen maken, maar ik vraag in mijn gebed dat dit niet is omdat ik mijn leven te moeilijk vind of omdat ik verlang naar hen die ik zo mis, maar dat mijn verlangen moet zijn om Hem te ontmoeten. En ondertussen: laten we allen dagelijks vragen of we er voor die ander mogen zijn! Dat wij nog licht mogen verspreiden in deze wereld. Wij hebben het nog zeer ideaal hier in Nederland! Wij lijden niet zoals zoveel christenen.

 16. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2023 om 19:23

  Dirk, die “weerzinwekkende” oorlog is reeds begonnen in 2014, en niet door Rusland, maar door de Ukraïne met voortdurende beschietingen op de grotendeels Russisch sprekende bevolking van de Donbass. Met tot medio maart 2022:14000 slachtoffers. Medio maart 2022 was Ukraïne bezig om definitief af te rekenen met de Donbass. Toen heeft Rusland ingegrepen. Niemand hoor je daar over, net of dat niet gebeurd is. En niemand spreekt ook meer over de vele biolabs van Amerika in Ukraïne.
  Vreedzame biolabs? Vergeet het maar. Om nog maar te zwijgen over Hunter Biden. Het walgelijke van dit alles is dat de bevolking het slachtoffer is.

 17. Arja Mourik Slagbooma zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2023 om 22:46

  De tijd en de ure weten wij niet! Maar God de Vader weet het! Dat we in alles wat er is en komt ons vertrouwen op Hem alleen stellen. Biddend verwachtend, zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik Hem verwacht, en mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Alles uit genade, we hebben niets verdiend, alles is schuld, Heere ontferm u over ons allen en de wereld.

 18. G. Van de Maat zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 januari 2023 om 9:18

  Goedemorgen Dirk,
  Hartelijk dank voor de wijze bemoedigende woorden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden