Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Uw jongemannen zullen visioenen zien, uw ouderen zullen dromen dromen’ (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2023, 13:33 door Dirk A A

Wellicht kent u de woorden die Petrus sprak na de uitstorting van de Heilige Geest, in Jeruzalem, woorden geciteerd uit Joël: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’ (Handelingen 2:17). In veel landen in het Midden-Oosten zijn deze woorden vandaag volop werkelijkheid.

‘Iraniërs ontmoeten Jezus in dromen en ervaren dat hun leven er radicaal door wordt veranderd, dat ze tot geloof in Hem zijn gekomen, in de opgestane Heere Jezus Christus. Ze vertellen dat ze in een visioen een Man met een wit gewaad zagen.’

Dit vertelt de Iraanse dominee Lazarus Yeghnazar, de oprichter van Transform Iran, een organisatie die het Evangelie brengt naar Iran toe en er ook (ondergrondse) kerken sticht.
‘Ze blijven maar over Hem spreken,’ vertelt hij. ‘Dat is ook de reden dat Iraanse christenen zo worden vervolgd. Dat wil de Iraanse overheid beslist niet horen.’

Yeghnazar weet dat de meeste christenen in het Westen niet goed raad weten met zulke dromen en visioenen. Wij kennen dat nauwelijks, zulke verschijningen van de Heere Jezus.
‘Ik heb het al veel Iraniërs horen zeggen: “Ik zag in een visioen een Man in een wit gewaad, soms met een kruis op Zijn schouders of op Zijn hart gedrukt, Die zegt: Ik ben Jezus”.’

Hij legt uit: ‘In het Westen komen de meeste mensen tot geloof doordat ze het Evangelie horen, als het wordt verkondigd. Maar in een land als Iran en ook elders in het Midden-Oosten zijn daar in veel landen nauwelijks mogelijkheden voor. Ik geloof dat God daar mensen bereikt door dromen en visioenen om hun hart te veranderen.’

Hij wijst naar de Bijbel. Daar lezen we toch dat God in het verleden ook visioenen gebruikte om Zijn boodschap door geven? In het Westen willen we alles verifiëren, verklaren, tastbaar maken. Ik zie dat mensen die zo’n visioen krijgen, of droom, er vaak tot in het diepst van hun hart door geraakt worden, het verandert hun leven.’

En zeker, het blijft altijd belangrijk om dromen en visioenen te toetsen aan het Woord van God. Brengen ze de mensen inderdaad bij de Heere Jezus. Er zijn ook heel veel dromen en visioenen die niet van God zijn.

De Iraanse predikant wijst op Abraham, Mozes, Daniël, Jozef, Maria, de moeder van Christus… ‘Ze hadden allemaal dromen, waarin God belangrijke boodschappen aan hen doorgaf.’
‘Tijdens elke bijeenkomst met Iraanse of Afghaanse christenen, steekt zeker 90 procent de hand omhoog wanneer je vraagt: Wie van jullie hebben dromen en visioenen gezien en zijn daardoor door geloof in de Heere Jezus gekomen.
Maar als je in een kerk in het Westen vraagt wie van de aanwezigen door een droom tot geloof in Christus is gekomen, is de reactie wellicht: Kan dat wel, dat de Heere Jezus in een droom verschijnt?’

De organisatie Uncharted Ministries, die eveneens het Evangelie onder moslims brengt, heeft een behoorlijk aantal voormalige moslims geïnterviewd, die nu de Heere Jezus volgen. Uit die gesprekken bleek dat een aanzienlijk deel van hen juist tijdens ramadan bovennatuurlijke ontmoetingen met Jezus had gehad. Ze vertelden dat ze de Heere Jezus hadden leren kennen als hun Redder en dat ze bidden dat ook andere moslims Hem zullen leren kennen.

Aan het einde van de ramadan, wanneer moslims bidden en vasten en een spirituele doorbraak zoeken, zijn ze in afwachting van de zogenaamde ‘Nacht van het lot’. Juist dan krijgen veel moslims zulke dromen of visioenen.
Husein vertelt dat hij ooit een vrome moslim was en zeer antichristelijk. ‘Op een dag zag ik een christelijke prediker op tv over Jezus vertellen. Ik kon mijn ogen niet van het scherm afhouden. Toen gebeurde er iets bovennatuurlijks. De Heilige Geest viel op mij. Ik keek op en zag Jezus staan. Ik was altijd een vrome moslim geweest, maar zodra ik Hem zag, was het alsof ik Iemand zag Die ik al kende. Ik wist dat het Jezus was, de Zoon van God.’
Ook een andere voormalige moslim, Yasra, ontmoette Jezus. ‘Ik wist direct,’ vertelt ze, ‘dat Hij het was Die mij geschapen had. Ik ervaarde Zijn liefde voor mij. Wat een wonder.’

Tom Doyel van Uncharted Ministries zegt dat gelovigen met een moslimachtergrond ook bidden voor christenen, dat de Heere hun zal leren hoe ze het Evangelie met moslims kunnen delen. ‘Veel moslims zijn op zoek naar God. Ik hoor regelmatig dat ze geschokt waren toen er een Man in een wit gewaad aan hen verscheen en hun vertelde dat Hij van hen houdt en voor hen gestorven is aan het kruis.’

We leven in wonderlijke tijden. De Heere wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9), ook moslims. Hij kan aan hen verschijnen, zoals Hij ook aan de discipelen verscheen na Zijn opstanding en aan Johannes op het eiland Patmos. Laten we de Heere bidden dat nog velen Hem leren kennen en Hem ook danken voor allen die Hem al hebben leren kennen.

Dirk van Genderen

9 Reacties

 1. TVB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2023 om 11:56

  En toch denk ik dat het goed is voorzichtig te zijn met visioenen, in een tijd waar zo vaak “een andere Jezus” wordt gepreekt. Predikingen waarin gevoel, ervaring vaak centraal staat. Johannes 20:29 – Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
  Uit de Bijbel maak ik op dat God in verschillende periodes anders met mensen spreekt.
  In die zin moeten we ons afvragen of vergelijkingen met mensen als Abraham en Mozes wel opgaan.
  Persoonlijk denk ik van niet.
  Belangrijk voor nu is dat mensen daadwerkelijk uitkomen bij Gods Woord. Bij de Bijbel.
  De profetie van Joël, in Handelingen 2, plaats ik nog in de toekomst.

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2023 om 16:53

  Beste Dirk,

  Toen ik bovenstaande las, kwam bijna meteen de tekst ‘Voor de Heere is niets te wonderlijk’ in mij naar boven, en zo is het ook. Mijn gebed is dat nog zeer velen op welke manier dan ook tot geloof mogen komen. Of dat nu door middel van dromen en visioenen is of dat onze Vader een andere weg gaat met iemand.

 3. Jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2023 om 23:28

  Beste Dirk, wij laten het maar aan God over hoe Hij zich openbaart aan de mensen, ik word er in ieder geval erg blij van als ik getuigenissen lees van mannen en vrouwen die de Heere Jezus aannemen als hun Heiland en Verlosser… lk bid iedere dag voor onze broers en zussen in de vervolging… en voor alle wereldleiders enz…
  Dirk, ik wens jou en je gezin Gods liefdevolle zegen toe Shalom… groeten Jantje

 4. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 januari 2023 om 23:44

  Het is de Geest Die overtuigt ons van onze zonden, door Woord en Geest, de Heere gebruikt zijn Geest, de Heilige Geest. Daar moeten en willen we ook voor bidden, dat onze medemensen ook daardoor getrokken worden. De Heere is daar vrij in, door visioenen en gezichten. De Heere is een God van wonderen en Hij maakt dan zoekende: Heere wat wilt Gij dat ik doen zal. De Heere is zo machtig, Hij gebiedt en het is er. Uw wil geschiede, laat het aan Hem over.

 5. Wil zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2023 om 16:27

  Ik heb Jezus 2 keer gezien in mijn dromen. Het is al lang geleden, maar hoe het was vergeet je nooit mee.

 6. harryshalom zegt:
  Geplaatst op maandag 30 januari 2023 om 20:35

  shalom Dirk.

  Ja, Adonai is een God die grote wonderen doet. In Israël en de rest van de wereld. Joël heeft het wel tegen zijn eigen JOODSE volk. Ik denk hierbij aan Ezechiël 37 vanaf vers 9. Eerst het fysieke herstel van Israël, wat wij nu allemaal kunnen aanschouwen, Pas daarna het geestelijke herstel van Israël, als de ruach ha kodesh (de heilige geest) wordt uitgestort over het JOODSE volk.
  Natuurlijk gebeuren er ook buiten Israël wonderen en tekenen, geprezen zij de Eeuwige, maar God zal Zijn plan met Israël op Zijn tijd volvoeren, totaal herstel zowel geestelijk als fysiek.
  Ook Kefas, oftewel de Christelijke Petrus heeft het tegen zijn JOODSE volksgenoten en niet tegen gelovigen uit de heidenen. De eerste gelovigen in de Mashiach Jehoshua waren allemaal Joden.
  Trouwens, om eens een keer goed over na te denken: Jehoshua heeft nooit gezegd dat Hij aanbeden moest worden, dat heeft de heidense kerk ervan gemaakt. Jehoshua wees altijd op de Vader. Hij zei dat hij niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen. Zelf bid ik nooit tot Jehoshua en al helemaal niet tot de ruach ha kodesh. Zoals ik de evangeliën lees is dat geen opdracht. Ik bid puur en alleen tot de Vader, zoals Jehoshua dat ook deed. Het gaat alleen om de eer en glorie van onze Hemelse Vader die alles in Zijn hand houdt. Neemt niet weg dat je Vader mag loven en prijzen voor een ieder die, op wat voor manier dan ook, tot geloof komt in de ENIG WARE GOD, de Schepper van Hemel en aarde, de God van Avraham, Yitschak en Jaácov. De God van ISRAEL.

  Zijn onmisbare zegen wens ik je toe.

 7. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 januari 2023 om 12:10

  Toen Stefanus gestenigd werd, ZAG hij Christus Jezus de Opgestane Heer, STAANDE ter rechterzijde Gods. Ik geloof zeker dat Christus Jezus Zich kan openbaren aan iemand die in moeilijkheden zit en waar deze zelf niet kan uitkomen.
  Wel denk ik dat het de Engel des Heren is. Zoals ook in het Oude Testament wel gebeurde. Want Christus Jezus verlaat Zijn plaats niet als Hogepriester. Dat is Hij zonder ophouden. De Engel des Heren is een verschijningsvorm van Christus Jezus.
  Bij Paulus openbaarde Christus Jezus Zich met een helder Licht en Zijn Stem.

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 januari 2023 om 17:19

  Heel vaak haalt men Joel en dan hoofdstuk 2 vanaf vers 21 aan; maar laten we dit toch aan Israel laten, zoals trouwens alle beloften die God aan hen gegeven heeft. Ook zijn hun de woorden Gods toevertrouwd, zoals Paulus zegt. Maar Joel 2: 25, 26 en 27 gaat men toch niet op de kerk toepassen?

 9. Cee zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 februari 2023 om 13:28

  Hallo Dirk (en iedereen die dit leest),
  Wat word ik toch blij van dit verhaal. Ik kom haast elke keer, als ik van deze dingen hoor, in aanbiddingsstemming vanwege Gods wonderlijke daden. En dat is nu míjn God!
  En tegelijk ben ik dan een beetje jaloers op deze broeders en zusters die onze Here Jezus Christus bij leven al gezien hebben!!
  Toen ik, jaren geleden, van deze verschijningen voor het eerst hoorde, drong het tot mij door: Jezus leeft dus écht! Wat is onze God toch een wijze God: Hij weet precies hoe Hij iemand kan trekken tot het geloof in Jezus Christus.
  Laten we blijven bidden voor de moslims in óns land. Allemaal nog een zegenrijke dag toegewenst!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden