Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God zoekt naar mensen die in de bres staan (6 reacties)

Geplaatst op zaterdag 18 februari 2023, 13:24 door Dirk A A

Deze week werd ik geraakt door de woorden uit Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’
Ongeveer dezelfde woorden lezen we in Ezechiël 13:5: ‘U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israel wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.’
Ik vroeg mij af: hoeveel van zulke voorbidders zullen er in ons land zijn? Bidders, strijders, die een muur kunnen optrekken voor Gods aangezicht, die in de bres staan voor ons land…

De profeet Ezechiël moest Gods oordelen aankondigen over de zonden van het volk Israel. Hij zocht naar een voorbidder, iemand die een muur kon optrekken, iemand die voor Zijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, om Gods oordelen af te wenden. God zocht, maar vond niemand, waarna de oordelen in alle hevigheid over het volk kwamen.

En zeker, Ezechiël spreekt hier tegen het volk Israel, dat God de rug heeft toegekeerd. Maar deze woorden raken ook ons. Ik ben er diep van overtuigd dat God, net als toen, ook nu zoekt naar voorbidders. Voorbidders voor Israel, voorbidders voor Amerika en ook voorbidders voor Nederland of in welk land u ook woont. Evenals naar voorbidders voor uw woonplaats, uw gemeente, uw familie, uw gezin.

Ook Mozes was een voorbidder voor zijn volk. In Psalm 106:23 lezen we over hem en over het volk Israel: ‘Als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan om Zijn grimmigheid af te wenden, dan zou Hij hen te gronde gericht hebben.’

Als we ook maar en flauw besef zouden hebben van het belang van voorbede, zouden we daar meer tijd in investeren. Voorbede is, zoals Ezechiël 22:30 zegt, het optrekken van een muur, een bescherming, een geestelijke bescherming. Het is in de bres staan voor Gods aangezicht. ‘Heere, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons, zie in gunst op ons neer, bescherm ons, spaar ons, vergeef ons onze zonden, schenk een geestelijke herleving.’

Kent u dit? Wie bereid is deze weg met de Heere te gaan, kan soms ervaren dat er gebeden moet worden, intens gebeden, zonder dat je precies weet waarom, voor een persoon, voor een groep mensen, voor een gemeente, een regering, een land, een volk. Als voorbidder voor Gods aangezicht. Terwijl je staat in de bressen die al geslagen zijn, om de oordelen, de dreigingen af te wenden, in Gods kracht, en in het besef dat alleen Hij dat kan en dat ook doet.

Binnenkort worden in ons land verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten, voor de Waterschappen en indirect ook voor de Eerste Kamer. God zoekt voorbidders die voor ons land een muur willen optrekken en voor Gods aangezicht in de bres willen gaan staan voor ons land en voor ons volk.
Wie van u kan en mag de Heere aansporen tot en inschakelen als voorbidder? We geloven toch nog wel dat Hij gebeden hoort en verhoort? Hij is naar u op zoek. Dat zal tot zegen zijn van ons land en van ons volk.

Ook in het Nieuwe Testament lezen we over voorbidders. Over Epafras zegt Kolossenzen 4:12 dat hij altijd in de gebeden strijdt voor de gemeente in Kolosse, ‘opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.’
Laten we bidden alsof het van ons afhangt, in het besef dat dit niet zo is, omdat ook de Heere Jezus voor ons bidt, eveneens de Heilige Geest, Die met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons bidt en pleit (Romeinen 8).

De Heere zoekt naar voorbidders. Dat zegt Gods Woord. Dat gold toen en ik ben ervan overtuigd dat Hij ook vandaag zoekt naar mensen, die met hun gebeden de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden. ‘Heere, genees ons land.’

Dirk van Genderen

6 Reacties

 1. Carel Van Poppel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 februari 2023 om 20:32

  Beste Dirk, het raakt mijn hart en ik wil ook bidden, op de bres gaan staan met Gods hulp. Ik bid ook dat ik standvastig zal zijn, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk van onze God.

 2. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2023 om 2:11

  Heere, leer ons bidden, tot Wie zullen we heen gaan? Heere, geeft U de woorden in de mond, dan zal onze lof U prijzen, Die U zo waard bent! De nood is zo hoog, want de zonden geven een scheiding tussen de Heere en mijn ziel. Daarom een ziele worsteling, een ware opwekking, dan krijgt de Heere de eer die Hij zo waard is en onze onsterfelijke ziel de zaligheid.
  Mijn Ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God Die leeft en aan mijn ziel het leven geeft.

 3. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 19 februari 2023 om 23:04

  Wie kan een muur opbouwen of wie kan een gat (bres) in de muur opvullen? Dat zijn hij of zij die een eigen muur kennen in hun leven, die zelf een geestelijke muur zijn. Dat zijn zij bij wie het verderf van de wereld stopt dat door de zonde komt. Die een muur, een NEE kennen tegen alles wat uit het vlees of van de oude mens is omdat zij van en door Christus gegrepen zijn. Een andere vergelijking is om een zout te zijn. Dat zijn wij; het zout van deze aarde namelijk tegen verderf. Wij geven goede smaak aan de samenleving en in het gebied waar God ons gesteld heeft bederven de door God gegeven waren en wetten niet. Later kan dat gebied dan uitgebreid worden. Net als bij David: hij wat trouw bij de schapen tegen leeuw en beer, toen kon hij gebruikt worden tegen Goliath om tenslotte koning van Israël te worden. Ja, laten wij trouw zijn op onze plek, in het verborgene wat begint in onze gedachte. Dat die “op de beamer mogen” en wij ons niet hoeven te schamen. Dan kan God ons stellen tot meer en in toenemende mate gebruiken in zijn Koninkrijk.

 4. Roelof weima zegt:
  Geplaatst op maandag 20 februari 2023 om 8:52

  Beste Dirk, met deze oproep raak je de kern van christelijk Nederland. Wij zijn G’d kwijtgeraakt en vergeten dat Hij nog steeds dezelfde G’d is van Abram, Isaac en Jacob. Hij heeft alles in Zijn hand en zal niet wijken van hetgeen Zijn plan is. Het bericht uit Amerika kenden wij. De aanvallen op de christelijke scholen met de genderideologie en ook wij moeten waakzaam zijn als ouders maar ook grootouders. Bid en strijd voor uw kinderen en kleinkinderen om ze te beschermen tegen de vijand. De tegenstander van alles wat van G’d is.
  En daarvoor zijn bidders nodig, thuis maar ook als gemeentes. En gelukkig wordt op enkele plaatsen gebeden in gemeentes maar vaak met weinig mensen. Daarom spoor elkaar aan om naar de gebedsbijeenkomsten te gaan en denk niet de ander gaat wel, neen, ik moet gaan.
  Ik verwijs graag naar de website van messiaanse gemeenten waar ik van weet dat ze wekelijkse bidstonden hebben. Zelf hebben wij een maandelijkse bidstond specifiek voor Israël en de Alyahgangers.
  G’ds zegen met de berichtgevingen.

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 20 februari 2023 om 13:59

  Beste Dirk, er is in Nederland de gebedsbeweging: Op de bres. Deze gebedsbeweging is ontstaan door Jan Willem van der Hoeven, ongeveer 40 jaar geleden. De opzet is dat er iedere dag van de maand bidders zijn, op ieder uur van de dag een bidder. Wij hier in Friesland bidden de 5de van iedere maand en zo heeft ieder stad of deel van een provincie zijn eigen gebedsdag. Op de bres is ontstaan door de teksten die jij noemt. Het verbaast mij dat dit niet echt bekend is. Ik heb een bidster die al vanaf het begin bidt voor Nederland en Israel. Wie meer wil weten: Op de Bres voor Nederland, Cees Vork.

 6. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 februari 2023 om 10:47

  Bidden en getuigen. Gij zult Mijn getuigen zijn. Ik heb lang uitgezien naar opwekkingen, maar nu probeer ik meer over Jezus te spreken elke dag.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden