Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Komt de opwekking nu? (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 maart 2023, 8:44 door Dirk A A

Is wat plaatsvindt op de Asbury University in Wilmore, Kentucky en inmiddels ook op andere Amerikaanse onderwijsinstellingen en in verschillende andere landen, zoals Brazilië, Oeganda en Israel het begin van een opwekking? Het zou kunnen, toch ben ik nog terughoudend om het al zo te noemen. Vooralsnog zie ik het als een bijzondere uitstorting van Gods genade, met een krachtige werking van Zijn Geest, die vooral de jongere generatie aanraakt.

Als ik in Nederland om me heen kijk, bespeur ik weinig verlangen naar een opwekking. We zijn al blij als we het als gemeente van de Heere Jezus Christus volhouden in deze tijd. En gelukkig, er zijn gemeenten die groeien, maar vele hebben te maken krimp.
En, zeggen velen, het zal in de eindtijd alleen maar minder worden, ook geestelijk. Zei de Heere Jezus het al niet: ‘Zal ik nog het geloof vinden, als Ik terugkom?’

Wat gebeurt in Wilmore en andere plaatsen, kwam je ook tegen in vroegere opwekkingen. Samenkomsten die dagen achtereen doorgaan, met belijdenis van zonde, veel gebed, bekeringen, verootmoediging, getuigenissen, zang, Bijbellezingen, korte overdenkingen en een grote nadruk op de Heere Jezus.

Opwekking is mogelijk, lieve mensen, daar ben ik vast van overtuigd. Ook vandaag. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen, zegt 2 Petrus 3.

Laten we onze ogen niet sluiten voor het werk van God in deze tijd. Nooit in de geschiedenis zijn er – op wereldschaal bezien – zoveel christenen geweest als nu. Het is wonderlijk wat God doet. Het is nu opwekkingstijd.
En wie weet, groeit de huidige herleving wel uit tot een grote opwekking, waar ook het Westen in zal delen. God wil immers iedereen geestelijk redden.

Kenmerkend voor een opwekking is de gelijktijdige verdieping van het geloof van velen in een gemeenschap. Vaak gaat een opwekking gepaard met een zekere mate van uitbundigheid, zowel in het besef van zondigheid tegenover een heilig God als van vreugde over de ontvangen vergeving.
In de Bijbel vinden we ook dat opwekking gepaard kan gaan met uitbundige tekenen, zoals profeteren en het spreken in vreemde talen – die trouwens wel te verstaan zijn. Denk maar aan de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en de duizenden mensen die vervolgens tot geloof komen.

Wat zijn de kenmerken van een opwekking?
– Besef van de heiligheid van God.
– Grote liefde voor de Bijbel, Gods Woord
– Behoefte aan gebed, veel gebed
– Diepe overtuiging van zonde en besef verloren te gaan
– Openbare schuldbelijdenis
– Bekering van onbekeerden
– Toewijding aan God/Levensheiliging
– Impuls voor zending en evangelisatie.
– Impact op de samenleving voor langere tijd.

Wanneer de opwekking komt, zie je altijd een toenemende vurigheid in het gebed, een intense overtuiging van zonde en vaak belijdenis van zonde, gevolgd door grote vreugde over de ontvangen vergeving.
Bij het lezen van de verslagen is er telkens weer het getuigenis van de plotselinge komst van de Geest, met een geweldige kracht. De Geest schudt de mensen wakker en overtuigt hen van zonde en de noodzaak van een Redder, de Heere Jezus.

God is bij machte om ook nu een opwekking te geven. Dat geloof ik met heel mijn hart. Het kan ook hier gebeuren.
Wordt het dan niet alleen maar zwaarder, moeilijker en zondiger, reageert u misschien? Daar spreekt de Bijbel toch over, als het over de eindtijd gaat?
Dat ook, maar toch geloof ik dat de Bijbel aanwijzingen bevat voor een grote herleving, een grote opwekking in de eindtijd, zeker vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen. God zal Zijn Geest uitstorten op alle vlees.

Ik hoop dat u ook verlangt naar een geestelijke herleving, een opwekking. Wat kunnen we beter doen dan daarvoor op de knieën gaan?
‘Heere, ontfermt U Zich over ons land en ons volk, over onze kerken en gemeenten. Wees ons genadig, vergeef ons onze zonde en schenk een herleving, een opwekking. Tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen. Uw grote Naam moet eeuwig eer ontvangen.’

Dirk van Genderen

9 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 maart 2023 om 9:19

  Misschien komt er pas een opwekking in ons land wanneer het dagelijkse leven voor de gewone burger t.g.v. armoede nog veel zwaarder wordt dan nu het geval is. Oorzaken daarvan kunnen bijv. de aanhoudende hoge inflatie zijn, toenemende werkloosheid, lastenverzwaringen en bezuinigingen vanuit de overheid, rechtstreekse oorlog tussen Rusland en de NAVO, enz.

 2. T v d have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2023 om 15:09

  Geachte Dirk,
  Wat een blijdschap en ontroering vanwege deze nieuwsbrief, ja zo beleef ik het ook, de Heere alleen kan ons nog redden. Heere, ontferm U Zich over ons land en ons volk, en dan is er een schuld belijden o Heere, doe niet met ons naar onze zonden.
  Zo zie ik ook uit naar een opwekking.
  Van harte Gods zegen.

 3. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2023 om 16:09

  Beste mensen,
  Ook ik hoop dat er een opwekking komt in ons land, in onze steden en dorpen. Bid hier regelmatig om. Menselijkerwijs lijkt het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Ik bid ook dat God ons land, en Europa genadig wil zijn, want er is nog maar weinig geloof in onze Hemelse Vader. Laten we blijven bidden voor een opwekking. Ook bidden we elke zondag met een aantal gemeenteleden voor de dienst in de kerk voor een opwekking in ons dorp en de omgeving. Mooi om dat ook op deze manier te doen. Want we leven nog steeds in Genadetijd, God is geduldig. De wereld is in barensnood, ik hoop en bid dat velen de weg naar God nog zullen vinden, die zijn zoon Jezus naar de aarde zond, om het Evangelie te verkondigen, Die stierf voor onze zonden, maar opstond uit de dood, opvoer naar de Hemel om woning te bereiden voor een ieder die tot geloof komt. Wat een Liefde, wat een Genade.

 4. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2023 om 17:40

  Beste Dirk, beste mensen,
  Ook ik verlang naar een opwekking en ik hoop niet alleen maar ik weet dat er een opwekking zal komen. Ja ook nog in ons land zullen er duizenden tot bekering komen. Ik mag dit weten van iemand die wonderlijke en hoopvolle dingen van de Heere te zien heeft gekregen. Dit heeft alles te maken met de bekering van Israël. Laten we daar op letten evenals wat er nu allemaal in Oost Europa aan de hand is. Laten we letten op de tekenen der tijden. Ons niet laten verlammen door angst maar bidden om de vervuiling van Gods beloften. De Heere zal aan Zijn eer komen. Bid zonder ophouden!

 5. Geralda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2023 om 21:02

  Opwekking begint met verootmoediging, zondebesef, God danken voor vergeving. God kent de harten van alle mensen en zoekt allen. Laten we bidden voor alle mensen, ook voor Nederland, onze regering, samenleving, kerken, dat mensen de Heere Jezus mogen leren kennen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven,Hij is onze enige Hoop, en redding in deze wereld. Dat er bekering, een omkering tot God mag plaatsvinden, ook in ons land. Wat Asbury betreft, laten we bidden dat velen de Heere Jezus mogen leren kennen als hun Verlosser en Heiland, en ook dat mensen niet misleid worden, hoorde dat er ook charismatische elementen aanwezig zijn? Waakzaamheid is altijd geboden, het hoort niet gebaseerd te zijn op gevoel of emotie, maar Aanbidding in Geest en Waarheid. De Heilige Geest zal de Heere Jezus verheerlijken.

 6. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2023 om 22:04

  Opwekking? Aan alle kanten merk ik de aanwezigheid van God en dat het wel op lijkt “dat Hij haast heeft”. Wij kunnen hierin mee zijn. Opwekking begint namelijk bij ons. Bid en werk. Jezus is het hoofd van de gemeente, wij het lichaam. Hij is echter in de hemel, wij (nog) op de aarde. Wij zijn het dus die invulling aan opwekking zullen geven, namelijk door te doen wat ons als discipelen is opgedragen.

  Door onszelf geheel toe te wijden (en ons zo nodig te bekeren van halfhartigheid en onverschilligheid), door de dingen te zoeken die van boven zijn, door mensen tot God te helpen met bekering en hun dopen waarbij de Geest ons wil helpen door in de naam van Jezus ziekten te genezen: dat heeft effect!

  Alle laatste 5 personen (buiten mijn gezin om) waarvoor ik bad, waarvan 2 door de telefoon, werden flink door God aangeraakt en zij ervoeren de macht en kracht van Jezus naam. Laatste werd zo aangeraakt dat hij zich vanaf die dag grote interesse toont voor Bijbel, Jezus en toewijding.
  WIJ kunnen getuige zijn overal waar wij komen door woord en (krachtige) daden. Wees een fakkeldrager en steek de mensen aan!

 7. M.d V. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2023 om 23:33

  Opwekking verwacht ik wel, uit de profetieen die we hebben ontvangen, maar veel belangrijker is wat opvalt in Joel 2:28 [de middelste regel] en vs. 29. Deze slaan juist op jongeren. Lijnrecht is dit voor ons zichtbaar wat in Asbury gebeurt. Hoe gaan dominees en voorgangers ermee om in Nederland? Aan hun is de keuze hoe ze de Heilige Geest toelaten in hun bediening. Romeinen 8:19 blijft ook een hele duidelijke tekst en de Heere ziet wanneer en waar HIJ moet “ingrijpen” in ons land.
  Shalom allemaal

 8. Arja Mourik Slagbooma zegt:
  Geplaatst op zondag 5 maart 2023 om 23:20

  Lieve mensen, we bidden om de werking van Gods woord en Geest, dat Hij mag brengen in de zielen van ons allemaal. De Heere wil er juist om gebeden zijn. Ook in deze toch zo donkere tijd.
  Maar wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot, belijdende onze zonden die Uwe hoogheid schonden, voor ons persoonlijk, gezin, land, volk, overheid, allen die over ons gesteld zijn, voor de wereld. De ware opwekking ligt bij de Heere. Heere wees ons genadig, ook juist onze kinderen, kleinkinderen als we die mogen hebben. De Heere is het zo waard dat Zijn Naam van geslacht tot geslacht verder gaat, al slaan de zorgen ons terneer. Heere, help ons in de bange nood, want Uw gunst is toch oneindig groot. Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men looft Hem vroeg en spa. De wereld hoort en volgt mijn zangen met Amen Amen na. Ja Amen. Het zal waar en zeker zijn.

  Wonderlijke dingen gebeuren er. Hier zien we dat de Heere werkt in de harten, al is er ook weer ongeloof en strijd, maar de Heere gaat door hoe dan ook. Hij belooft dat in Zijn Woord. De Bijbel is het kompas voor ons leven.
  Hij is het die ons Zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar wij ook Zijn wetten schonden, Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Lankmoedig en zeer genadig is de Heere, al vrezen we om te komen. Daarom: Heere, Houd ons vast, wij zijn zo zwak.
  Iedere keer weer! Dat verlangen naar die opwekking met Hem, dat Hij alle eer mag ontvangen. De Heere is dat zo waard, en wij mogen door genade bij Hem nu de voorsmaak ervaren en straks voor eeuwig bij Hem te mogen zijn.

 9. Theo zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 maart 2023 om 7:22

  Beste Dirk,

  Wat ik meen te bespeuren, is een grote opwekking onder de jongeren in Nederland, welke zich buiten de kerkmuren om afspeelt. Jongeren gebruiken bijvoorbeeld de Discord app om samen massaal de bijbel te bestuderen, voor elkaar te bidden en samenkomsten af te spreken op plekken. De app is bedoeld voor gamen, video en chatten maar wordt nu ook hiervoor ingezet. 24/7 gaan de bijbelstudies en het gebed door. Je kunt elk moment van de dag of de nacht inhaken om mee te doen.
  Afgelopen zondag heeft mijn dochter Lydia zich laten dopen, samen met haar vriendin en nog een goede vriend die Jezus niet kende. In de haar hele vriendenkring ontmoet ze oud-collega’s die van niet gelovig nu Jezus ook allemaal hebben aangenomen. Ik sta hiervan te kijken met welke gedrevenheid ze dit doen, het houdt mij een spiegel voor! Bijna elke dag bijbelstudies en samenkomsten. Ook komen er geen predikanten en kerkverbanden aan te pas. Daar lijkt de jeugd niks meer voor te voelen.
  Dat wou ik graag even delen en stemt mij tot dankbaarheid dat God zijn werk ook via de moderne kanalen gewoon in tempo doorgaat. Vaak onzichtbaar dus voor de huidige kerkgeneratie. Misschien kun je hier eens induiken?
  Met vriendelijke groet en zegen.
  Theo Wijbenga

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden