Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God is aanwezig, ook al zien of ervaren we Hem niet (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 maart 2023, 10:43 door Dirk A A

Deze week vierde Israel het Poerimfeest. Dit is een joods feest waarbij het verhaal van Esther centraal staat. Als koningin van Perzië redde de Joodse Esther haar volk eeuwen geleden van een genocide. Ook nu wordt het voortbestaan van Israël bedreigd. Van binnenuit en van buitenaf. De politieke situatie in Israel is uiterst gecompliceerd, met grote verdeeldheid en aanhoudende demonstraties. Ondertussen is Iran bijna in staat een kernwapen te fabriceren. Hoeveel tijd heeft Israel nog om dat gevaar uit te schakelen? Vele Joden roepen tot God om vrede, maar echte vrede lijkt ver weg.

Het is alweer een hele poos geleden dat in de nieuwsbrief ‘Hashiva – The Return’ van de Joodse organisatie A Lema’an Zion de vraag werd gesteld waar God op dit moment is. Ter bemoediging merkte Gabriel Goldberg in die nieuwsbrief op: ‘De geschiedenis leert ons dat God vaak al bevrijding had ‘gepland’ voordat de donkerste momenten voor het Joodse volk aanbraken’. Als voorbeeld noemt hij de geschiedenis van Esther. Koningin Esther gebruikte haar invloed om het uitroeiingsplan van Haman tegen de Joden in Perzië te verijdelen. De Joden werden door God gered.

Het is opmerkelijk dat Gods Naam in het hele boek Esther niet wordt genoemd. Joodse bijbelcommentatoren, aldus Goldberg, wijzen op Gods vaak niet direct zichtbare, maar wel aanwezige leiding in de gebeurtenissen in dat boek. Hij noemt twee plaatsen waar Joodse bijbelgeleerden God wel zien in de tekst. Allereerst in Esther 5:4. De beginletters van de vier Hebreeuwse woorden, bij ons vertaald met ‘laat de koning vandaag komen’, vormen samen Gods Naam. Verderop, in hoofdstuk 7:7, in de zinsnede ‘dat het onheil over hem ten volle besloten was’, lezen de Joden in de laatste letters van de oorspronkelijke vier woorden opnieuw Gods Naam.
Goldbergs commentaar hierop is: ‘De Naam van God, op kritische momenten geweven in de tekst, zegt ons dat God alles bestuurt en leidt, hoewel vaak verborgen.’

Niet elke redding wordt zichtbaar in tekenen en wonderen, zoals eertijds bij de bevrijding van het volk uit Egypte. God redde Zijn volk soms door ‘gewone, natuurlijke’ gebeurtenissen en soms door rechtstreeks ingrijpen. Soms wordt Hij zichtbaar, soms blijft Hij verborgen, maar altijd is Hij aanwezig. En actiever dan wij vaak vermoeden.
Waarom houdt God Zich soms verborgen, vraagt Goldberg zich af. Hij wijst op Mozes, aan wie God Zichzelf wel openbaarde. Al tegen Mozes zei Hij dat toekomstige generaties van het volk Hem ongehoorzaam zouden zijn en zouden worden weggevoerd in ballingschap. In Deuteronomium 31:18 zegt God daarover dat Hij op die dag Zijn aangezicht zeker zal verbergen vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben; dat zij zich tot andere goden hebben gekeerd.

Dit verbergen van God is volgens Goldberg de verklaring voor het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen. Vanuit ons gezichtspunt is dit een lange periode, maar in Jesaja 54:7 en 8a zegt God dat het een korte tijd is:
7. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlagen,
maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.
8. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u
Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen.

Ondanks dat het lijkt dat God Zich verborgen houdt, is Hij aanwezig en actief. Hij leidt de wereldgeschiedenis, Israëls geschiedenis en ook onze eigen, kleine leventjes. Zijn beloften zijn betrouwbaar. En ook al zien we Gods aangezicht niet zoals Mozes dat heeft gezien en horen we wellicht niet Zijn stem zoals Abraham die heeft gehoord, toch is Hij aanwezig. Terwijl Israël ook nu weer door een donkere periode gaat, is God al wel bezig om verlossing tot stand te brengen. Lees de profeten maar. Het heil voor Israël komt zeker.

Voor Israël blijft het belangrijk te beseffen dat presidenten en regeringsleiders, die Israël willen dwingen tot bepaalde stappen, het uiteindelijk niet voor het zeggen hebben. ‘De Heere is de allerhoogste over de ganse aarde’ (Psalm 83:19).
Juist in deze spannende tijd voor het volk Israël is de boodschap van het boek Esther dat God ziet wat er gebeurt. En ook al zouden we op dit moment meer van God willen zien in de actuele ontwikkelingen, we mogen zeker weten dat het Hem niet uit handen loopt. Zijn plannen zullen worden vervuld. Maar wel op Zijn tijd.

Terwijl Israël door een donkere periode gaat, is God al wel bezig om verlossing tot stand te brengen. Lees de profeten maar. Het heil voor Israël komt zeker. In Jesaja 54:8b zegt de Heere: ‘…maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser.’

God zal een keer brengen in het lot van Zijn volk. En het moment zal komen dat de Heere Jezus Zich aan hen zal openbaren. Dan zal heel Israel zalig worden (Romeinen 11:26).
En we zien dat Hij ook in Israel en onder het Joodse volk werkt. Hij brengt Zijn volk thuis en Hij bouwt ook in Israel Zijn gemeente. Blijf bidden om de bekering van het Joodse volk en om de vrede voor Jeruzalem.

Dirk van Genderen

12 Reacties

 1. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2023 om 17:06

  Beste Dirk, dank dat je in de Nieuwsbrief ook de Russische christenen een stem geeft. Ook zij hebben het moeilijk en lijden onder de vreselijke tweedeling (van broedervolken) die gekomen is. In het laatste magazine van Friedensstimme lazen we een uitgebreide reportage hoe de Heere onverwachts en krachtig werkt in verschillende afgelegen delen in Rusland.

 2. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2023 om 18:48

  Dirk.
  Ik weet zeker dat Iran nooit een kernwapen op Israël zal laten vallen. Dit zal God verhoeden.
  God brengt de Joden thuis vanuit alle windstreken van de aarde. Dit doe Hij niet om Zijn volk te laten vernietigen. Hij wil Zijn volk in het beloofde land hebben als Hij op de aarde terug zal keren. En wat is een koning zonder onderdanen?

 3. Lya Mulder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2023 om 21:19

  Dag Dirk, ik vind het zo getuigenis dat je de christenen in Rusland door middel van deze Russische dominee dichter bij ons brengt en wij ze een warm hart kunnen toedragen en ook extra voor ze kunnen bidden om stand te houden. Dank ook voor het bovenstaande stuk dat je geschreven hebt.

 4. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 maart 2023 om 21:49

  Beste Dirk, reeds in de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918, vochten miljoenen christenen aan de IJzer vier jaar lang met elkaar op leven en dood. Gevolg: 15 miljoen doden. En 22 jaar later, in de Tweede Wereldoorlog, was het weer zo, met 50 miljoen doden. Dus wat dat betreft, is er weinig veranderd. En wat Israel betreft: in mijn bijbel staat in Romeinen 11:26 heel duidelijk: ZO zal heel Israel zalig worden. Men tracht dit door vertalingen en kerkleer wel te veranderen, maar laten we hier niet aan meedoen. Met als tekst: HET VOLK dat IK MIJ ten eigendom heb verkozen, DAT ZAL MIJN LOF verkondigen.

 5. Wim van de Kar zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2023 om 0:32

  Geliefde broeder van Genderen,

  Dankbaar ben ik voor uw gebalanceerde en bewogen nieuwsbrieven.
  Ook dank ik God dat u het Poeriemfeest plaatst in het licht van deze ernstige tijd.
  Dat God altijd er is, hoe duister dan ook , zit ‘m al in het hebreeuwse woord voor nacht:
  Laila. De letters lamed-jod-lamed-hé vormen het woord.
  Opvallend is dat de eerste twee letters van de Gosnaam JHWH namelijk de jod en de hé verborgen zitten achter elkaar in het woord laila !
  Oftewel God is Aanwezig in de donkerste nacht: de Eeuwige Ik die er was, die er is en die er zijn zal.

 6. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2023 om 8:46

  Beste mensen,
  Ook Russische christenen zijn onze broeders en zusters.

 7. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2023 om 14:12

  Broeder Dirk!!
  Veel dank voor de Nieuwsbrief en het commentaar!
  Even een opmerking… natuurlijk moeten we ook de Russische Christenen in onze gebeden gedenken! Ook onder deze mensen is veel onzekerheid en nood!
  Broeder Dirk: veel zegen op de komende week!!

 8. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 12 maart 2023 om 21:18

  Laten we zeker ook aan de Russische mensen denken die dit ook absoluut niet willen en tussen twee vuren staan, vluchten of vechten.
  Wat een spanning moet dat geven, daarom zie ik met verlangen uit naar koning Jezus, alleen Hij kan de vrede brengen wat geen enkele leider of wie dan ook kan brengen!!

 9. Arja Mourik Slagbooma zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2023 om 7:06

  Zeker, er is gebed nodig voor de Russische mensen, dat de Heere deze mensen wil helpen.
  Zo is er zoveel ellende in dit door de zonde veroorzaakte tranendal.
  Bij de Heere alleen is redding.
  Er staat in de Bijbel, ik lees het net: en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. Wat een troostrijk Woord, ook zo voor de verdrukte christenen, o.a. in Rusland en overal op de wereld, dat dat ons gebed zo mag zijn uit genade voor onze medemensen.
  Alle dingen moeten meewerken ten goede. Dat is door de Heere zelf gezegd. De Heere beoogt door de beproeving en beproevingen hen ons te louteren, opdat de zuiverheid van Zijn eigen werk aan het licht komt. Wat een wonder.

 10. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2023 om 9:02

  Ja Dirk, ook ik wil je heel hartelijk danken voor het stuk van de R. predikant. Het geeft duidelijk aan in welke spagaat hij zit als Russische christen. Als je de een helpt, ziet de ander dit als verraad en andersom. Laten we veel voor hen bidden, ja voor alle christenen in dit conflict, dat ze met wijsheid en zachtmoedigheid mogen wandelen. En dat de onderlinge liefde het zal winnen.
  Het versterkt ons verlangen naar de bekering van Israël en de grote zegen die daaraan verbonden zal zijn voor de hele wereld. Satan zal gebonden worden!!!! en de aarde zal vol kennis des Heeren zijn. Heerlijke toekomst, waar we ons in mogen verheugen als het nog donkerder zal worden. Jes. 60:2.

 11. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2023 om 13:02

  Ja, Gods/JHWH’S ogen gaan over de ganse aarde. Het Lam Gods staat als geslacht te midden van de troon met zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten Gods. (Volheid van de Heilige Geest), Openbaring 5:6.
  Zodra Israel bede en boete doet, zal De Here het voor Zijn land en volk opnemen.
  Hij krijgt medelijden met Zijn volk en geeft hun koren en most en olie zodat zij daarmede verzadigd worden.
  Hij zal van hen wegdrijven die uit het noorden komen en hen verjagen naar een dor en woest land.
  De Here zal grote dingen doen.
  De weiden der woestijn groenen.
  Het geboomte draagt zijn vrucht en de wijnstok geeft zijn rijkdom. (Amos 2:18-27)
  Ja, bid Jeruzalem Zijn Vrede toe. Dat de ogen geopend worden en de oren gaan horen en daardoor de mond gaat spreken en bede en boete daarop volgt.

 12. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 13 maart 2023 om 13:40

  Gelukkig maar, dat de Heere zelf alles in handen houdt! Ons bidden lijkt soms zinloos, maar is het niet! Ook voor Poetin moeten wij bidden, dat de Heere hem zal bekeren, dat lijkt voor ons onmogelijk, maar geen ding zal bij God onmogelijk zijn, wij mogen dankbaar zijn dat wij nog steeds goed onderwijs mogen ontvangen. Ook je wekelijkse brieven zijn hard nodig!

  groeten en Gods zegen op al je arbeid.

  Aka

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden