Gebeden van Gods kinderen zijn als reukwerk voor Gods aangezicht

Wat een wondergrote genade is het om te beseffen dat de gebeden van Gods kinderen als reukwerk voor Zijn aangezicht komen, in het hemelse heiligdom. De Bijbel spreekt hier zo heerlijk rijk over. Ik wil u meenemen langs een aantal teksten in de Bijbel.

We beginnen bij Psalm 141, waar we meeluisteren naar het gebed van David. Hij is op de vlucht voor Saul en kan dus niet bij de offerdienst in de tent van de samenkomst aanwezig zijn. Daar worden de offers gebracht.
Exodus 30:8 zegt daarover: Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het (het geurige reukwerk, vers 7) in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de HEERE, al uw generaties door.

In Psalm 141 ziet David zijn gebeden als dat reukwerk, dat naar boven stijgt, naar de Heere. Lees maar, Psalm 141.
Een Psalm van David.
HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij,
neem mijn stem ter ore, als ik tot U roep.
Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan,
laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.


Mooi om dit te lezen, al in het Oude Testament. Davids gebed als reukwerk voor Gods aangezicht, als een verbinding tussen aarde en hemel. En zeker ook omgekeerd. Altijd is de hemel er eerst, de Heere is altijd de eerste in ons leven. Zonder het offer van de Heere Jezus zouden we nooit gered zijn en zou er geen toegang zijn tot het hemelse heiligdom.  

We kunnen wel eens het gevoel hebben ver van de Heere verwijderd te zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Misschien geven we ruimte aan zonden, misschien lopen we geestelijk gezien de kantjes er wel vanaf, wat betreft kerkgang, Bijbellezen, bidden, mediteren. Bekeer u, als hier sprake van is.
Het kan ook zijn dat er grote zorgen in uw leven zijn, die u helemaal opslokken. Misschien is het geestelijk wel heel donker geworden in uw leven. Alstublieft, zoek hulp voordat het mogelijk te laat is.

Er staan prachtige woorden in 2 Kronieken 16:9 – De ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.
Hier strekt de hemel zich uit naar de aarde. De Heere wil bijstand zenden in onze nood. En als wij niet meer kunnen bidden is daar de Heilige Geest, Die voor ons bidt, pleit, met onuitsprekelijke verzuchtingen (Romeinen 8:27). En ook de Heere Jezus Zelf pleit voor de Zijnen bij de Vader (Romeinen 8:34).

Het is Goddelijke genade dat wij in onze gebeden met volle vrijmoedigheid mogen ingaan in het hemelse heiligdom. Hebreeën 10 zegt hierover:
Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees,
en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,
laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water
(vers 19-22).

Door Zijn offer aan het kruis heeft de Heere Jezus de weg geopend naar het hemelse heiligdom. Hij is de Weg, de enige Weg, tot de Vader. Ook Davids gebeden stegen zo al op tot het hemelse heiligdom.

Ook in het Bijbelboek Openbaring wordt verschillende keren gespreken over onze gebeden, als over reukwerk dat opstijgt tot de Heere in de hemel.
En toen Het (Lam, de verheerlijkte Heere Jezus) de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen (Openbaring 5:8).

Er wordt in de hemel – menselijkerwijze gezegd – zorgvuldig omgegaan met de gebeden van de heiligen, van Gods kinderen op aarde. Ze worden verzameld in gouden schalen. Een wonderlijke gedachte, toch!

Ook in Openbaring 8 komen we de gebeden van de heiligen tegen. We lezen vanaf vers 1-4:

En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.
En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.
En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het altaar vóór de troon zou leggen.
En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.


Als ik deze woorden lees, word ik stil. Van verwondering en aanbidding. Ook van verootmoediging. ‘Heere, wat gaat U zorgvuldig om met onze gebeden, de gebeden van de heiligen. Ze waaien niet wel, vallen niet ter aarde, maar stijgen op als reukwerk in Uw heiligdom.

Als we dit beseffen, hoe belangrijk zijn dan die woorden uit Hebreeën 10:22, nogmaals:
…laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

‘Heere, zo komen wij tot U, zuivert U onze gebeden maar, zodat het als reukwerk is voor U.’

Dirk van Genderen