Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Lijkt u al een beetje op de Heere Jezus? (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 september 2023, 10:58 door Dirk A A

Kent u het verlangen om meer en meer te gaan lijken op de Heere Jezus? Dat anderen iets van Hem in u zien? Dat u spreekt zoals Hij, handelt zoals Hij, denkt zoals Hij, kijkt zoals Hij en bidt zoals Hij? Het is absoluut genade van God als dat verlangen uw hart vervult.

Dit is toch wat de Bijbel ons voorhoudt… Zie maar, Galaten 4:19, het diepe verlangen van Paulus dat Christus gestalte zal krijgen in ons: ‘…mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.’
Lees ook maar 2 Korinthe 3:3: ‘Het is openbaar geworden dat u een brief van Christus bent…’ Christus werd zichtbaar in hen. Als je naar hen keek, als je met hen sprak, met hen werkte, zag je iets van Christus in hen.

We veranderen echt niet vanzelf naar het beeld van de Here Jezus. Dat is Gods werk, door de Heilige Geest. Dat kan in een weg van zegen gaan, maar de Heere kan daar ook moeilijkheden voor gebruiken, tegenslagen, om ons Zijn nederigheid te leren, te leren ons eigen ‘ik’ te kruisigen en ons vertrouwen voor honderd procent op Hem te vestigen.

Te vaak kijken we daarbij naar anderen, en willen we hen imiteren, of zijn jaloers op hen. Maar de Heere wil met ieder van ons Zijn eigen weg gaan. Kijk niet teveel naar anderen, naar de zegen die de Heere hun geeft of lijkt te geven. Bij u gaat het heel anders. Alles wat u wil ondernemen, lijkt misschien te mislukken. U roept tot de Heere om genade, U roept tot Hem om ontferming.

U vraagt zich vertwijfeld af welke weg de Heere met u gaat. Voor uw gevoel is het een heel diepe weg. Maar Hij vergist Zich niet. Hij heeft er Zijn wijze bedoelingen mee. In die weg wil Hij ons ootmoed en nederigheid leren en ons veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor U, ga Uw gang, verander mij naar Uw beeld.’
Zoals Romeinen 12:1 het zegt: ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.’

Weet u, als de Heere Zijn zegen schenkt, is het risico zo groot dat we de eer ervan niet aan Hem geven, maar naar onszelf toe trekken. Dan roven we de eer die Hem toekomt. Het is nog Gods genade dat de Heilige Geest ons dan zal proberen te corrigeren en ons zal laten weten dat we Hem de eer moeten geven.

U verlangt ernaar om door Hem gebruikt te worden. En opnieuw kijkt u naar anderen. Was ik maar zoals hij of zij… Maar het lijkt niet erg te vlotten in uw leven. ‘Heere, waarom duurt het zo lang?’
Weet u, Hij wil iets heel moois in ons leven formeren, heerlijk geurende vruchten. En die vruchten hebben tijd nodig om te rijpen. Hij wil Christus gestalte laten krijgen in ons leven, Hij wil ons een leesbare brief van Hem laten worden.

De Heere werkt vaak in het verborgene aan ons. Niet op het podium. Dat zouden wij wel willen, maar Hij neemt er de tijd voor. Hij wil ons leren voor 100 procent afhankelijk van Hem te zijn.
In Romeinen 8:29 lezen we dat God de gelovigen, allen die de Heere Jezus mogen kennen als hun Heiland en Verlosser, hun Heere en Koning, er van tevoren toe bestemd heeft gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon. Wat een wonder! Wat een genade!
En het moment is aanstaande dat het werkelijkheid zal worden dat we aan Hem gelijk zullen zijn. 1 Johannes 3:2 zegt immers: ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.’

Denk eens aan Mozes. Het volk Israel was in Egypte en Mozes bedacht een plan om het volk uit Egypte te verlossen en naar Kanaän te voeren. Maar dat plan liep in het honderd en Mozes moest vluchten voor zijn leven. In de woestijn zocht hij een veilig heenkomen.
Stelt u zich de situatie eens voor. Een creatief leider, met een groot plan, die zich moet verbergen in de woestijn…. Niet zomaar een paar dagen, voor een retraite, niet een paar maanden, ook niet een jaar, als een soort sabbatsjaar. Nee, veertig lange jaren duurt zijn woestijnperiode. Hij zal tot God geroepen hebben om redding, om verlossing, om bevrijding. Maar de Heere vergist Zich niet, ook al denken wij dat wel eens.

Gods klok loopt anders als de onze. De Heere neemt de tijd. Veertig jaar lang. Daar in de woestijn, maakt hij Mozes tot een man Gods (Psalm 90:1). Een woestijnperiode kan de Heere gebruiken om Christus in ons gestalte te laten krijgen. Dan zorgt Hij voor oases en palmbomen in de woestijn. Een ontmoeting met Hem, ook al is dat in de woestijn, is kostbaarder dan al het zilver en het goud van deze wereld. De zegen van Hem is oneindig veel rijker dan het applaus van mensen.

Ik hoop dat ook u het verlangen hebt dat Christus meer en meer gestalte in u zal krijgen. En vergeet het niet: De Heere neemt daar de tijd voor. Vertrouw maar op Hem. Laat u leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Zie uit naar wat Hij doet in uw leven. Niemand is bekwamer dan Hij om dit in u uit te werken. ‘Gods bouwwerk bent u,’ zegt 1 Korinthe 3:9.
En 2 Korinthe 3:18 zegt: ‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.’

Dirk van Genderen

9 Reacties

 1. B v d Giesen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 september 2023 om 17:10

  Soms denk ik wel eens: ik red het niet om in Gods koninkrijk te komen, maar telkens mag ik weer lezen zoals ook in Psalm 81, en dan lees ik dat hij die de grootste last heeft, het eerste wordt uitgenodigd. Terwijl Christus op zijn troon zit, wijst Hij over de hoofden van duizenden heen naar degene die tot Hem komt met de zwaarste last. Hij zegt: breng hier de verminkten, de kreupelen, de blinden, maar laat de zondaar die daar achteraan staan met de zwaarste last, het eerst tot Mij komen. Kom, goddeloze zondaar, wat is het dat u niet tot Christus wilt komen? Hoe kunt u het over uw hart krijgen om u tegen de genade te verzetten? Wat kan ik er dan op tegen zijn om mij tegen de genade te verzetten, en een blijdschap moet er dan zijn!

 2. Joachim zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2023 om 9:25

  N.a.v. het bericht in de Nieuwsbrief over evangeliseren… “de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede,” staat in Ef. 6:15. Volgens mij wordt in vers 13 i e d e r e Christen opgeroepen om alle (!) zeven stukken van God’s (!) wapenrusting te nemen: “Neem daarom de h e l e wapenrusting van God aan … opdat u weerstand kunt bieden…” – Succes i e d e r e e n bij de realisatie ervan!

 3. mey ing kol zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2023 om 13:49

  Wat een herkenbaar commentaar Dirk. Het bemoedigt mij dat het kennelijk voor meer mensen een lange weg is om tot het besef te komen dat ikzelf in eigen kracht niets kan doen om de vrucht te laten groeien en op Jezus te gaan lijken. Telkens weer opnieuw proberen om mijzelf te verbeteren en te ontdekken dat het gewoon niet lukt. God spreekt op vele manieren: “Wie in Mij blijft gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen” (Joh. 15:5) en Psalm 127:1 “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” Het kost tijd om het kwartje te laten vallen. En er zijn zoveel gebieden in ons leven waar we de Heilige Geest alle heerschappij mogen geven, zodat we echt op Jezus gaan lijken. Gelukkig hebben we een geweldig geduldige Vader. Gelukkig zijn het de vruchten van de Geest. Halleluja!

 4. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2023 om 14:42

  Dank Dirk voor deze lezing en bemoediging.

  Ik vind het best moeilijk een leesbare brief te zijn, als praten en getuigen soms zo moeilijk is, als een paar van mijn kinderen God schijnbaar niet nodig hebben en hun eigen weg gaan zonder God (zo lijkt het).
  Hoe kan ik dan toch laten zien dat God in Christus alles voor mij is!!!
  Er is geen leven buiten Hem, wij zijn immers het maaksel van Zijn handen!
  Er is geen andere Naam waardoor wij zalig moeten (mogen) worden dan Jezus Christus!
  Het is niet best als we Hem afwijzen!
  Heb ik wel genoeg getuigd? Lijk ik wel iets op Hem? Het beklemt mij soms, als ik om mij heen zie! Een wereld zonder God.

 5. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2023 om 19:20

  Dirk, bedankt!!! Ik herken mij zelf hierin, jaren van diepe strijd, gedachten die ik niet wil, en hoe meer ik bid hoe zwaarder de strijd, en ook kom ik te kort in alle opzichten, maar mijn bijbel lezen wordt wel intenser, ook mijn gebeden worden intenser, meestal word ik om 5/6 uur ‘s nachts wakker en ga ik naar beneden, en pak mijn bijbel, en mijn gebeden zijn intens dankbaar naar God toe. Ik bid voor mijn geliefden/Israel/verdrukte en vervolgde christenen/familie, en intens voor het behoud van Nederland, enz, enz, maar toch die verschrikkelijke strijd, ook in mijn gedachten. Toch ervaar ik soms blijdschap, en ik geloof dat er op een dag/avond/middag/nacht Gods morgenster in mij opgaat van vergeving/reiniging/verzoening en herstel, maar niet op mijn tijd, maar op Gods zijn tijd, daar vertrouw ik op en geloof ik in. Tot slot nog dit voor een ieder die dit herkent: Hij die op Jezus heeft geleund voor rust, zal nooit aan zijn vijanden worden overgeleverd. Die ziel, hoewel de ganse hel hieraan zou schudden, zal nooit, nee nooit verlaten worden, God maakt alles nieuw op zijn tijd!!!

 6. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 11 september 2023 om 6:39

  Biddend tot Hem alleen gaan, Heere ,geef U de ware gestalte in m’n hart. Want als alles wankelt, ja, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor Uw oog, Alwetende, steeds open lag, doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag.
  Dat de Heere ervan af weet, hoe moeilijk ook en dat je dierbare familie en iedereen het mag opmerken. Laten we blijven bidden: Red ons allen. Buiten de Heere Jezus is er geen leven. Maar de Heere zal uitkomst geven, Hij Die daags Zijn gunst gebiedt, ‘k zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. ‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht. En mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen.

 7. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 september 2023 om 13:21

  Ik wens te zijn als Jezus
  Zo need’rig en zo goed’
  Zijn Woorden waren vriendelijk
  Zijn stem was altijd zoet.
  Helaas….’k ben niet als Jezus
  Dat ziet een elk aan mij
  Och, Heiland wil mij helpen
  En maak mij zoals Gij.

  Ach neen, k ‘ben niet als Jezus
  Mijn hart is vol van kwaad.
  Hoe zal ik ooit zo worden?
  Waar vind ik hulp en raad?
  Mijn Heiland , wil mij helpen.
  Maak mij van zonden vrij:
  Dan zal ik U eens aanschouwen.
  Dan worden zoals Gij.
  (Joh. de Heer 52)

  Reactie op dit lied van mij:
  Door het volbrachte werk van Het Lam Gods, Christus Jezus de Opgestane Heer, mag ik weten dat mijn zonden zijn weggewassen door Zijn Bloed.

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 september 2023 om 8:27

  Beste Dirk,

  Waarom zouden wij moeten geloven in Jezus? Dit is iets geestelijks. De hele schepping wijst op de Heere Jezus. Wij dienen geen God, die van een afstand toekijkt en het alleen bij woorden laat. Hij heeft het ook bewezen aan het Kruis, dat Hij degene is, die wij moeten volgen en aanbidden. Als wij op Jezus willen lijken, zullen wij datzelfde moeten doen. Wij zullen onze liefde voor God moeten bewijzen. En niet om de hemel te verdienen maar omdat de liefde van Christus ons dringt. Een waar geloof blijkt uit de werken maar het begint met de genade. “God echter BEWIJST zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8 NBG51) Dat de God van Jezus Christus de ware God is en dat Jezus zelf God is, blijkt uit zijn dood en opstanding. Willen wij net als Jezus worden, zullen wij de liefde en barmhartigheid van God ook in praktijk moeten brengen. Het zal ons eigen leven moeten kosten. Geloof zonder de (liefde)werken is een dood geloof. “Kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid” (1 Johannes 3:18 TELOS). Jarenlang was ik bezig met evangeliseren maar ik had geen geloofszeheid, doordat ik het niet in praktijk bracht zoals God het wilde en ik gevangen zat in een voorspoedsleer. Het was niet persoonlijk en vanuit het hart maar het was meer een algemene benadering van met mensen omgaan en het bleef aan de oppervlakte, omdat het een vage liefde was van, dat ik niet wilde dat mensen verloren gingen. Pas toen ik met mijn hart persoonlijk mensen ging helpen en het mij alles kostte, kwam de geloofszekerheid. Daarna heb ik nooit meer getwijfeld aan mijn geloofszekerheid. Er zijn mensen die God dienen maar niet met het hart. Of Jezus willen volgen maar niet de volle prijs voor het volgen van Jezus willen betalen. Vroeger dacht ik, dat ik alles wilde doen behalve in de zending gaan. Nu mag ik zending bedrijven in Nederland.

  Groeten van San

 9. aka zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 september 2023 om 17:16

  Dirk,
  hartelijk bedankt voor deze bemoediging!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden