Lijkt u al een beetje op de Heere Jezus?

Kent u het verlangen om meer en meer te gaan lijken op de Heere Jezus? Dat anderen iets van Hem in u zien? Dat u spreekt zoals Hij, handelt zoals Hij, denkt zoals Hij, kijkt zoals Hij en bidt zoals Hij? Het is absoluut genade van God als dat verlangen uw hart vervult.

Dit is toch wat de Bijbel ons voorhoudt… Zie maar, Galaten 4:19, het diepe verlangen van Paulus dat Christus gestalte zal krijgen in ons: ‘…mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.’
Lees ook maar 2 Korinthe 3:3: ‘Het is openbaar geworden dat u een brief van Christus bent…’ Christus werd zichtbaar in hen. Als je naar hen keek, als je met hen sprak, met hen werkte, zag je iets van Christus in hen.

We veranderen echt niet vanzelf naar het beeld van de Here Jezus. Dat is Gods werk, door de Heilige Geest. Dat kan in een weg van zegen gaan, maar de Heere kan daar ook moeilijkheden voor gebruiken, tegenslagen, om ons Zijn nederigheid te leren, te leren ons eigen ‘ik’ te kruisigen en ons vertrouwen voor honderd procent op Hem te vestigen.

Te vaak kijken we daarbij naar anderen, en willen we hen imiteren, of zijn jaloers op hen. Maar de Heere wil met ieder van ons Zijn eigen weg gaan. Kijk niet teveel naar anderen, naar de zegen die de Heere hun geeft of lijkt te geven. Bij u gaat het heel anders. Alles wat u wil ondernemen, lijkt misschien te mislukken. U roept tot de Heere om genade, U roept tot Hem om ontferming.

U vraagt zich vertwijfeld af welke weg de Heere met u gaat. Voor uw gevoel is het een heel diepe weg. Maar Hij vergist Zich niet. Hij heeft er Zijn wijze bedoelingen mee. In die weg wil Hij ons ootmoed en nederigheid leren en ons veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor U, ga Uw gang, verander mij naar Uw beeld.’
Zoals Romeinen 12:1 het zegt: ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.’

Weet u, als de Heere Zijn zegen schenkt, is het risico zo groot dat we de eer ervan niet aan Hem geven, maar naar onszelf toe trekken. Dan roven we de eer die Hem toekomt. Het is nog Gods genade dat de Heilige Geest ons dan zal proberen te corrigeren en ons zal laten weten dat we Hem de eer moeten geven.

U verlangt ernaar om door Hem gebruikt te worden. En opnieuw kijkt u naar anderen. Was ik maar zoals hij of zij… Maar het lijkt niet erg te vlotten in uw leven. ‘Heere, waarom duurt het zo lang?’
Weet u, Hij wil iets heel moois in ons leven formeren, heerlijk geurende vruchten. En die vruchten hebben tijd nodig om te rijpen. Hij wil Christus gestalte laten krijgen in ons leven, Hij wil ons een leesbare brief van Hem laten worden.

De Heere werkt vaak in het verborgene aan ons. Niet op het podium. Dat zouden wij wel willen, maar Hij neemt er de tijd voor. Hij wil ons leren voor 100 procent afhankelijk van Hem te zijn.
In Romeinen 8:29 lezen we dat God de gelovigen, allen die de Heere Jezus mogen kennen als hun Heiland en Verlosser, hun Heere en Koning, er van tevoren toe bestemd heeft gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon. Wat een wonder! Wat een genade!
En het moment is aanstaande dat het werkelijkheid zal worden dat we aan Hem gelijk zullen zijn. 1 Johannes 3:2 zegt immers: ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.’

Denk eens aan Mozes. Het volk Israel was in Egypte en Mozes bedacht een plan om het volk uit Egypte te verlossen en naar Kanaän te voeren. Maar dat plan liep in het honderd en Mozes moest vluchten voor zijn leven. In de woestijn zocht hij een veilig heenkomen.
Stelt u zich de situatie eens voor. Een creatief leider, met een groot plan, die zich moet verbergen in de woestijn…. Niet zomaar een paar dagen, voor een retraite, niet een paar maanden, ook niet een jaar, als een soort sabbatsjaar. Nee, veertig lange jaren duurt zijn woestijnperiode. Hij zal tot God geroepen hebben om redding, om verlossing, om bevrijding. Maar de Heere vergist Zich niet, ook al denken wij dat wel eens.

Gods klok loopt anders als de onze. De Heere neemt de tijd. Veertig jaar lang. Daar in de woestijn, maakt hij Mozes tot een man Gods (Psalm 90:1). Een woestijnperiode kan de Heere gebruiken om Christus in ons gestalte te laten krijgen. Dan zorgt Hij voor oases en palmbomen in de woestijn. Een ontmoeting met Hem, ook al is dat in de woestijn, is kostbaarder dan al het zilver en het goud van deze wereld. De zegen van Hem is oneindig veel rijker dan het applaus van mensen.

Ik hoop dat ook u het verlangen hebt dat Christus meer en meer gestalte in u zal krijgen. En vergeet het niet: De Heere neemt daar de tijd voor. Vertrouw maar op Hem. Laat u leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Zie uit naar wat Hij doet in uw leven. Niemand is bekwamer dan Hij om dit in u uit te werken. ‘Gods bouwwerk bent u,’ zegt 1 Korinthe 3:9.
En 2 Korinthe 3:18 zegt: ‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.’

Dirk van Genderen