Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

25 Bijbelwoorden ter bemoediging (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 14 september 2023, 8:40 door Dirk A A

Deze week wil ik u bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Het Woord van God is immers levend en krachtig. Ik hoop en bid dat de Heere deze 25 Bijbelwoorden kan gebruiken om u moed en vertrouwen te geven.

Exodus 14:14 – De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.

Deuteronomium 31:6 – Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Jozua 24:15 – Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.

2 Kronieken 16:9 – Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Nehemia 2:20 – De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren ullen opstaan en gaan bouwen.

Psalm 46:2 en 3 – God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet in het hart van de zeeën.

Psalm 91:1 – Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Spreuken 3:5 en 6 – Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.

Spreuken 16:3 – Vertrouw uw werken aan de HEERE toe,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Jesaja 40:31 – Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 41:10 – Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jesaja 43:2 – Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Habakuk 3:17-19 – Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Mattheus 11:28-30 – Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheus 28:20 – En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Lukas 12:7 – Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Lukas 21:28 – Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Romeinen 8:38 en 39 – Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

2 Korinthe 12:9 – Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Filippenzen 4:3 en 6 – Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Kolossenzen 3:4 – Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Hebreeën 13:20 en 21 – De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond,
moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 5:7 – Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

2 Petrus 3:18 – Maar groei in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Openbaring 21:4 en 5a – En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Ik zou het mooi vinden als u in uw reactie ook een tekst citeert die veel voor u betekent.

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Theo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 9:31

  Bedankt voor de bemoediging. Ook een tekst voor jou. ‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Here, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.’
  Jozua 1:9

 2. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 12:06

  Dirk,

  Bedankt voor deze bemoedigende teksten. Erg opbouwend. God is goed.
  We leven nog in genadetijd. De tekst uit Jesaja 55 vers 6 en 7 spreekt mij aan, en hopelijk velen met mij.
  Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.
  Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
  Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen; laat Hij terugkeren naar onze God,
  die hem ruimhartig zal vergeven.

 3. Cor Blom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 15:36

  2 Korinthe 8 vers 9 Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden

 4. Lucie meijer. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 17:38

  Veel van de bovenstaande teksten zijn de afgelopen week, waar de nodige strijd was, al voorbij gekomen en stonden al vet onderstreept in mijn bijbeltje. En nu door Zijn Geest nogmaals herhaald, wat een bemoediging. De volgende tekst bemoedigt mij ook altijd.
  Colossenzen 3:3 – ‘want u bent gestorven en met Christus verborgen in God.’ Zo’n veilige plek dus….in alle omstandigheden.

 5. Henk de roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 20:08

  Openb. 3:11 – houdt vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

 6. Janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 20:27

  Heer, U bent altijd bij mij. U legt Uw Handen op mij. U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag!!!

 7. Carel Van Poppel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 20:35

  Col. 3:3 is mijn dooptekst! Ps. 108: 13-14: Biedt ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel. Met God zullen wij kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden.

 8. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 21:14

  Alle 25 teksten heb ik in de loop van mijn leven eigen gemaakt. Ik voeg er een aan toe of eigenlijk een hele psalm.
  De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets…. heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Psalm 23.
  Ik kan daar ‘amen’ op zeggen.

 9. Johan en Joukje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 21:21

  Romeinen 8 vers 31: Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn!

  God regeert en Hij komt tot Zijn doel.

 10. Gjalt de Haan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 21:46

  Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.

 11. Jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 22:46

  Dankjewel voor je bemoediging Dirk.
  Jeremia 18:6B – Zoals klei in de hand van de Pottenbakker…
  IK WENS JOU Gods liefdevolle zegen toe voor morgen, zondag, samen met jouw gezin… en voor de nieuwe week Gods zegen toegewenst.
  Shalom broeder Dirk.
  Jantje

 12. Gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 september 2023 om 23:58

  Hoe zal Hij, Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
  Romeinen 8: 32.

 13. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 0:02

  Psalm 32 vers 8 b – Ik zal Raad geven, Mijn oog zal op u zijn, dat zegt de Heere. Ik zelf weet niet hoe het gaan zal, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, Jesaja 40 vers 31.

 14. Tjeerd zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 11:47

  Psalm 23: 1 en 2
  Een psalm van David. Hasjem is mijn herder; Het ontbreek mij aan niets
  Hij laat mij liggen in groene weiden; Hij leidt mij naar water in plaatsen van rust.

 15. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 16:39

  Een tekst die mij altijd weer ontroert, is Hosea 11:8. Nadat de Here vreselijk boos is op Israël en heeft gedreigd met zware straffen klinken de woorden: “Hoe zou ik u prijsgeven, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, u maken als Seboim (buursteden van Sodom en Gomorra). Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt Mijn erbarming opgewekt.”
  Hier toont onze God Zijn vaderhart.

 16. Anneke Vreugdenhil zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 17:32

  Dit is mijn hoop en verwachting:

  Want ik zal water gieten op de dorstige,
  en stromen op het droge,

  IK ZAL MIJN GEEST OP UW ZAAD GIETEN,
  EN MIJN ZEGEN OP UW NAKOMELINGEN.

  Jesaja 44:3

 17. didimus zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 19:29

  Beste broeder Dirk. In 2 Cor. 12 vers 9 staat een tekst die ik van de Here persoonlijk heb gekregen in een nacht dat ik worstelde met mijn zonden. En telkens kwam de vraag bij me boven: ”Is het kruis wel voldoende voor alles wat ik heb misdaan?” Ik was in eigen ogen wel een fatsoenlijk manneke, maar als je in zo’n nacht les krijgt over je leven, blijft er niets meer van je over. Dan wordt alles in een schril licht gebracht. De Heilige Geest overtuigt je zéér helder en duidelijk over alles wat maar mis is in je leven. Op dat moment hoorde ik een stem in de slaapkamer, luid en duidelijk: ”Mijn genade is U genoeg.” Ik schoot overeind en keek naar mijn vrouw. Ze lag heerlijk te slapen. Het was vroeg in de ochtend en al bijna licht. Er was niemand in de kamer. Deze tekst is mijn hele leven bij me gebleven, het was het antwoord dat ik nodig had. De volgende morgen belde ik mijn tweelingzusje en vertelde wat mij was overkomen. Ze schoot in de tranen, want ze had sinds haar wedergeboorte gebeden om mijn bekering en nu had ook zij antwoord gekregen op haar gebed. Het was het begin van mijn wedergeboorte. Ik ben zo dankbaar dat ik de Heiland mocht leren kennen. Géén engel, hoe hoog hij ook is geplaatst, kan zeggen: Mijn Genade. Dat kan alleen onze Heiland, de Here Jezus Christus en niemand anders. Ik geloof dat de Here mij Zelf heeft geantwoord in die nacht, nu al 55 jaar geleden. Ik ben het nooit vergeten! Beste broeder, veel zegen op je werk en hartelijke groeten van Didimus.

 18. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 19:59

  “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.”

  Romeinen 8:28‭-‬30, HSV

 19. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 20:06

  Zo is heel Gods woord een licht op ons pad, en zo was en is onze trouwtekst ruim 69jaar geleden, nog steeds: ‘Hij is een schild voor allen die bij HEM schuilen’; en dat we dat iedere dag gezond en wel mogen ervaren.

 20. luuk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2023 om 20:38

  Dirk,

  Wat mooi dat je een tekst aanhaalt uit Habakuk, een van de kleinste bijbelboeken. Wordt niet vaak genoemd. Maar ook daar staan bemoedigende teksten in. In deze chaotische verwarrende tijden blijft er niet veel over van ons mensen. Waar halen we onze hoop vandaan? Ik ben niet zo’n trouwe bijbellezer, maar blijf wel trouw aan onze Heer. Ik haal momenteel veel bemoediging uit Hour of Power op zondagmorgen. Vaak een mooie overdenking en (vanmorgen) een mooi gesprek met Hans de Booi.

 21. Erik zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2023 om 8:28

  Psalm 71, mijn dooptekst:
  1 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen; laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden.
  2 Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij,
  Neig Uw oor tot mij en verlos mij.
  3 Wees mij tot een rots om daarin te wonen,
  om voortdurend daarin te gaan.

 22. Roelie zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2023 om 9:37

  Romeinen 8:28,29
  Wij weten nu, dat (God) álle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijn Zoons.

  Deze tekst is mij, ook in heel moeilijke tijden, tot grote steun en bemoediging geweest, én nog!

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2023 om 12:27

  Mattheüs 21:31B TELOS
  Jezus zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk van God.
  Zij die weten, dat zij grote zondaren zijn, kunnen behouden worden. Dit is mijn evangelisatie-visie.

 24. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2023 om 18:03

  Exodus 14:14. De Heere zal voor u strijden, en u zult stil zijn. En ook de tekst Psalm 46 vers 11: Laat af, (laat los, of: geef het over aan Hem) en weet dat Ik God ben! Zo vaak in moeiten, geestelijke strijd beproevingen, was de Almachtige, de Heere, de Eerste, die voor ging, de Overste Leidsman, en gaf Hij uitkomst! Loof de Heere mijn ziel! Anja.

 25. Jet Meeuwsen zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2023 om 19:17

  Joël 2:30-32
  30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde:
  bloed en vuur en rookzuilen.
  31 De zon zal veranderd worden in duisternis
  en de maan in bloed,
  voor die dag van de HEERE komt,
  die grote en ontzagwekkende.
  32 Het zal geschieden dat IEDER die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.
  Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,
  zoals de HEERE gezegd heeft,
  namelijk bij hen die ontkomen zijn,
  die de HEERE roepen zal.

 26. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 september 2023 om 6:20

  Goedemorgen geliefde broer en zus in de Heer, wat is het geweldig goed om elkaar zo te mogen bemoedigen met de woorden van de Heer, wat een zegen dat de Heer ons aan elkaar gegeven heeft, ik voel me zo verrijkt door de schatten uit Zijn Woord die de Geest zo in ieder hart legt!

 27. Els zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 september 2023 om 11:44

  Ik las nummer 23: Mattheüs 21:31 en dacht erover Exodus 14:14 in te sturen. Een Bijbelgedeelte dat mij in een moeilijke tijd zo heeft bemoedigd. Het kwam er niet van, maar Anja heeft het inmiddels ingestuurd. Ik moest glimlachen toen ik het zag. Mag ik het, met alle respect, een knipoog van de Heer noemen? Graag denk ik ook aan Jesaja 43:1b: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Het laatste gedeelte stond op de doopkaart die ik als baby’tje had gekregen. Hij heeft het waargemaakt. Een kleine veertig jaar later begreep ik dat. Het ontroert me diep: “Gij zijt Mijn!” Wat wil ik nog meer?

 28. Sophie zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 september 2023 om 21:08

  Dirk, bedankt voor al die bemoedigende teksten.
  Drie teksten die heel belangrijk zijn geworden in mijn leven zijn:
  Johannes 3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
  Belijdenistekst: Psalm 27 vers 14: “Wacht op de HEERE, wees sterk, en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.”
  Trouwtekst: Psalm 146 vers 5a: “Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft.”

 29. Diny zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 september 2023 om 8:00

  Jesaja 46:3 en 4
  3 Luister naar Mij, huis van Jakob,
  En heel het overblijfsel van het huis van Israel,
  u die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot,
  Gedragen vanaf de baarmoeder:
  4 Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,
  Ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen;
  Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen,
  Ik zal dragen en redden.

  De Heere draagt ons. Vanaf de moederschoot tot onze grijsheid toe. Niet alleen als je het moeilijk hebt, maar altijd.

 30. Nienke zegt:
  Geplaatst op maandag 25 september 2023 om 19:48

  Nader tot God en Hij zal tot u naderen, Jakobus 4:8.

 31. Charlotte Bosch zegt:
  Geplaatst op maandag 25 september 2023 om 22:14

  Wat een rijke woorden, broeder Dirk, en wat een mooie reacties. Allemaal troost en bemoediging
  vanuit Gods Heilig Woord.
  Wat fijn om dit alles te mogen lezen en dat er zoveel lieve gelovige broeders en zusters zijn
  wereldwijd.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden