25 Bijbelwoorden ter bemoediging

Deze week wil ik u bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Het Woord van God is immers levend en krachtig. Ik hoop en bid dat de Heere deze 25 Bijbelwoorden kan gebruiken om u moed en vertrouwen te geven.

Exodus 14:14 – De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.

Deuteronomium 31:6 – Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Jozua 24:15 – Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.

2 Kronieken 16:9 – Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Nehemia 2:20 – De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren ullen opstaan en gaan bouwen.

Psalm 46:2 en 3 – God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet in het hart van de zeeën.

Psalm 91:1 – Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Spreuken 3:5 en 6 – Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.

Spreuken 16:3 – Vertrouw uw werken aan de HEERE toe,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Jesaja 40:31 – Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 41:10 – Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jesaja 43:2 – Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Habakuk 3:17-19 – Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Mattheus 11:28-30 – Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheus 28:20 – En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Lukas 12:7 – Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Lukas 21:28 – Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Romeinen 8:38 en 39 – Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

2 Korinthe 12:9 – Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Filippenzen 4:3 en 6 – Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Kolossenzen 3:4 – Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Hebreeën 13:20 en 21 – De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond,
moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 5:7 – Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

2 Petrus 3:18 – Maar groei in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Openbaring 21:4 en 5a – En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Ik zou het mooi vinden als u in uw reactie ook een tekst citeert die veel voor u betekent.

Dirk van Genderen