Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Na ‘Zwarte Sabbat’: hoe nu verder in Israel? (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 oktober 2023, 13:03 door Dirk A A‘Zwarte Sabbat’. Zo wordt in Israel 7 oktober genoemd, de dag waarop 1400 mensen op gruwelijke wijze werden vermoord door terroristen van Hamas. De grootste massaslachting van Joden op één dag sinds de Holocaust. Hamas ging nog veel duivelser te werk dan de Amalekieten ooit in 1 Samuel 30.
De Hamas terroristen hadden bodycams en mobiels bij zich, waarmee ze alles filmden. Die beelden zijn gevonden op hun gedode lichamen. De Israëlische regering heeft een deel van deze beelden laten zien aan een selecte groep journalisten, met het uitdrukkelijke verbod deze beelden buiten de zaal te vertonen. Het was verschrikkelijk voor deze journalisten. Ze huilden, kokhalsden, konden het niet meer aanzien, was na afloop te horen.

Het is volstrekt terecht dat Israel de terreurgroep Hamas voorgoed wil uitschakelen. Hamas wil Israel vernietigen, maar zaait ook dood en verderf in Gaza. Gazanen die naar het zuiden willen vluchten, die gehoor geven aan de oproepen van Israel, worden door Hamas tegengehouden, beschoten zelfs. Ze hebben hen nodig als menselijk schild.
En wat betreft de tekorten aan voedsel, water, medicijnen en brandstof in Gaza… Hamas heeft volop voorraad, volgens Israel minstens een half miljoen liter brandstof. Hamas geeft niets om Gaza, geeft niets om de Gazanen, het gaat hen om de vernietiging van Israel, om de oprichting van de islamitische staat Palestina.

Maar Israel wordt door de wereld steeds krachtiger opgeroepen om terughoudend te reageren op deze vreselijke terreurdaad. Pas op: maak zo weinig mogelijk burgerslachtoffers en toon menselijkheid door hulpgoederen toe te laten tot Gaza. Het zijn onmogelijke eisen. Want wie profiteert ervan? Hamas. En ondertussen wordt de dreiging van aanvallen op Israel door Hezbollah in Zuid-Libanon en Iran steeds reëler.

Wat moet, wat kan Israel doen? Het geven van militaire adviezen is niet mijn terrein. Ik wil een boodschap uit de Bijbel aanreiken, vanuit 1 Samuel 30.
Laten we kijken hoe David reageerde op de totale verwoesting van Ziklag. Hij had deze stad, die niet ver bij het huidige Gaza vandaag lag, van de Filistijnen gekregen. Het was zijn thuis geworden, hij woonde er, evenals zijn leger en hun families. Daar hadden ze hun huizen, bezittingen, gezinnen.

Op een dag kwam David met zijn mannen terug bij Ziklag. Vanuit de verte zagen de rookpluimen boven de stad. Toen ze er aankwamen, zagen ze dat de Amalekieten een inval hadden gegaan, Ziklag hadden verslagen en met vuur verbrand.
Hun gezinnen hadden ze allemaal als gevangenen, gijzelaars, meegenomen. Ze hadden niemand gedood, in die zin waren ze veel minder wreed dan Hamas nu.

Let eens op de reactie van David en van zijn mannen. Dan beseffen we misschien een beetje van het totale verdriet en de intense woede in Israel nu over wat er op 7 oktober is gebeurd. Je zult maar hebben gehoord, gezien op wat voor duivelse wijze je geliefden zijn vermoord. Of je weet: mijn lieve zoon, dochter, man, vrouw, vader, moeder zit als gijzelaar in Gaza…

1 Samuel 30:4 zegt: ‘Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen.’
David, de leider, komt zeer in het nauw, zegt vers 6. Hij was immers verantwoordelijk voor hun welzijn. Zijn mannen spreken er zelfs over hem te stenigen. Dat zie nu ook in Israel. Beschuldigende vingers wijzen naar Benjamin Netanyahu, hij heeft dit niet voorkomen.

Terwijl iedereen verbitterd is over zonen, dochters en vrouwen die zijn meegenomen als gijzelaars, doet David iets bijzonders. En het is mijn gebed, mijn verlangen, dat ook de leiders van Israel in de huidige noodsituatie deze weg zullen gaan.

Vers 6 zegt: ‘David echter sterkte zich in de Heere zijn God.’

Hoe hij dat heeft gedaan, wordt niet vermeld. Misschien heeft hij zich wel verootmoedigd, zijn zonden beleden en opnieuw zijn vertrouwen in God uitgesproken.
Misschien was het wel een schreeuw tot God in de hemel: ‘Heere, God, het komt er nu op aan. Red ons, schenk uitkomst, wijs ons Uw weg.’

Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Na de verslagenheid, het verdriet, de wanhoop, nadat David zich gesterkt heeft in de Heere zijn God, neemt hij de leiding weer op zich en kan hij verder. Hij gaat naar de priester Abjathar om van hem te horen wat Gods weg is, of hij deze bende Amalekieten moet achtervolgen.

De Heere maakt dan duidelijk: ‘Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden’ (vers 8).
David en zijn mannen gaan op weg, hij en de zeshonderd mannen die bij hem zijn. Eerst blijven er onderweg tweehonderd achter, daarna nog een keer tweehonderd die te moe zijn om verder mee te trekken. Met nog tweehonderd man trekt David verder, de vijand achterna.

Onderweg vinden ze een Egyptische man, de slaaf van één van de Amalekieten, die hun de weg wijst. Ook daar heeft de Heere voor gezorgd. Ze hadden toen nog geen drones, radarbeelden of andere apparatuur om de weg te vinden.
En ja hoor, zo vinden ze het leger van de Amalekieten. Vers 16 zegt: ‘Zij lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die zij meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda.’

David valt hen aan, met de tweehonderd mannen die nog bij hem zijn. De strijd duurt van de schemering van de avond tot de avond van de volgende dag. Ze doden hen allen, behalve vierhonderd jongemannen die op kamelen reden en ontkwamen.
En wat een wonder, alle gijzelaar zijn nog in leven. Alles wat en iedereen die was meegenomen, wordt bevrijd.
Vers 19 zegt: ‘Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe en niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug.’

Als er daarna onenigheid uitbreekt onder de mannen over voor wie de buit is, merkt David op: ‘Zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de HEERE ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam, in onze hand gegeven (vers 23).’

Wat een geschiedenis, die toch wel lijkt op wat nu is gebeurd, hoewel het nu veel heftiger en extremer is met al die doden.
Ik hoop en bid en ik hoop dat u ook meebidt, dat Benjamin Netanyahu, dat alle leiders in de politiek en in het leger, en ook het volk, genade van de Heere zullen ontvangen om zich te sterken in de Heere, hun God, dat ze zullen vragen om wijsheid en leiding voor de weg die ze moeten gaan en dat God ook hun de totale overwinning zal schenken over hun vijanden. En dat ze Hem daarvoor de eer zullen geven.

En zeker, er is heel veel op Benjamin Netanyahu aan te merken. Onder zijn leiding is het volk sterk verdeeld geraakt, hij is verwikkeld in rechtszaken. Maar kan het zijn dat God hem juist voor deze tijd op deze plaats heeft gesteld? De Heere stelt toch koningen aan en zet ze soms ook weer af.
Ik bid om zijn bekering, dat hij de Messias, Jesjoea leert kennen, dat Hij zich aan hem openbaart. En misschien is na de oorlog zijn taak voorbij, het is in Gods hand.
Opmerkelijk is dat hij deze week in een toespraak wees op Jesaja 60:18. Er komt een tijd, zo gaf hij aan, als Hamas geen bedreiging meer vormt, dat ‘er niet meer gehoord zal worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil en uw poorten Lof.’

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2023 om 15:03

  Dirk, mijn vraag is: we zijn nu toch in de tijd van het Nieuwe Testament? In Israël moeten nog veel mensen Jezus leren kennen, eerst toch? Ik kan alleen bidden: “Uw wil geschiede”… en: Heer, wat gaat U voor Uw grote naam hier doen?” Of zie ik het fout?

 2. Jack van der Luit zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 oktober 2023 om 20:30

  Als Ik het Huis Israel bijeenverzamel uit de natien in wier land zij verstrooid zijn, zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen en zij zullen wonen in Hun land die Ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten, ja zij zullen daar veilig wonen terwijl Ik gerichten voltrek aan ALLEN UIT HUN OMGEVING DIE hen veracht hebben. En zij zullen weten dat Ik de HERE hun God ben. Ezechiel 28 vers 25/26 – Het oordeel zal komen over de haters van Israel. Mogen velen gered worden uit de leugen van allah = de tegenstander van de God van Israel. Wie is die TEGENSTANDER????? De meelopers met deze tegenstander allah, haten Joden, Christenen en allen die anders denken. Bid dat God een grote opwekking onder Joden, Arabieren zendt. Vaak hoor je van radicale moslims dat ze Joden en Christenen haten en dat als ze tot geloof in Jezus Christus komen ineens van Israel gaan houden. Dus wie is allah????

 3. Henriette zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2023 om 1:25

  Laat Uw koninkrijk spoedig komen, Vader in de hemel. En laat alle mensen in de hele wereld weten dat U de enige God bent. U bent de God van de bijbel, U bent de Schepper van de hemel en de aarde. U bent de God van Israël. Maar bovenal.. bent u de God, Die Zijn Zoon, onze Verlosser, aan het kruis heeft laten sterven om ons het eeuwige leven te geven. Nog even en dan mogen we Hem begroeten. Koning Jezus… wat een dag zal dat zijn… eindelijk vrede op aarde. Er is een toekomst vol van hoop!

 4. Gerard zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2023 om 15:06

  Van Haman tot Hamas en alle jodenhaters die daar nog tussen zitten… en dat is van alle eeuwen. Is er niets veranderd?
  Ze willen maar een ding en dat is Israël van de kaart hebben.
  Dus vrede gaat daar niet komen totdat Jezus terug komt en Zijn rijk van vrede zal stichten.
  Dus laat je niets wijs maken door prachtige beloften die ze niet kunnen waar maken.

 5. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2023 om 15:58

  De Heere gaat door alles heen de weg met Zijn volk Israël, door onmogelijke wegen naar het eeuwige doel. Al Zijn kinderen verlossen en brengen in het Jeruzalem hier boven. Zij komen aan door het Goddelijk licht geleid. Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden. Dat neemt niet weg dat het een benauwde weg zal gaan, zo ook met ons. Door de grote verdrukking. Want God is lankmoedig, maar niet eindeloos. Hij vertoornt Zich over de goddeloosheid. Maar ze zullen komen met smeking en geween. De Heere zal de tranen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Eeuwig verlost, eeuwig bij de Heere zijn. En Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men looft Hem vroeg en spa, de wereld hoort en volgt met zangen, met Amen Amen na, ja Amen.

 6. Hubee zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2023 om 17:40

  Amen, Henriette.

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 29 oktober 2023 om 18:42

  Bid zonder ophouden voor Israel, maar wacht u er voor om Israel en hun leiders ook maar op enigerlei wijze te betuttelen. Zij zijn Gods knecht, en hier hebben wij als gelovigen uit de heidenen ons niet mee te bemoeien. Al dit bemoeien heeft steeds geleid tot een golf van Jodenhaat, denk aan de Kristallnacht, maar zeker ook 1940-1945 en nu zwarte Sabbath. De vader van de leugen heeft steeds alles verdraaid teneinde zijn Jodenhaat de wereld in te prenten. Wat was het deze week goed om te horen hoe Christenen voor Israel bemoedigingsdiensten voor Israel hield, waar men hun psalmen zong zoals God ze aan Zijn Volk gegeven heeft, dus vrij van vervangingsleer. Het deed denken aan Paulus en Silas, zij zongen in de kerker Gods lof.

 8. aka zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 november 2023 om 12:45

  Hallo allemaal,
  Het is natuurlijk afschuwelijk wat er allemaal gebeurt, maar ten diepste gaat deze strijd tussen de satan en onze Heere God. Wat betekent dat? Wel, dat de strijd bij voorbaat gedoemd is tot mislukking voor Gods tegenstander.
  God is onoverwinnelijk! Hem komt toe alle lof en eer! laten we dat niet uit het oog verliezen.
  Dirk, wij zijn allemaal blij met jou als wachter op de muren, net als Nehemia. Wees allen Gode bevolen.

  Groeten. Aka

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden