Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘De wapens van onze strijd zijn krachtig door God’ (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 november 2023, 13:11 door Dirk A A

Tijdens één van de gebedsavonden in het land voor Israel verwoordde ik het zo: ‘Bidden is het minste wat we kunnen doen, maar misschien is het ook wel het meeste wat we kunnen doen.’ Gebed is machtiger dan welk aardse wapen dan ook. Jakobus 5:16 zegt: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ Het woord energoumenē in dit Bijbelvers geeft aan, waarom het gebed van een gelovige ‘veel kracht heeft’. Het ‘wordt werkzaam gemaakt’ door God op Wie het een beroep doet; Hij doet dat door het gebed te verhoren.

Als we een stap terug doen van concrete situaties, kunnen we beter de grootheid van God bedenken en begrijpen dat de overwinning in Zijn handen ligt. Hij staat boven alle gebeurtenissen, in ons eigen leven, ook in het wereldgebeuren, ook in de oorlog die nu in het Midden-Oosten woedt. Als we tot de Heere bidden, hanteren we wapens in een geestelijke strijd die de wereld kan veranderen. 2 Korinthe 10:4 zegt immers: ‘De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’

Al eerder heb ik geschreven over zendeling, evangelist en voorbidder Rees Howells. Voorbidders zijn mensen die de Heere kennen en Hem op Zijn woord geloven. Rees Howells was zo iemand. Hij leidde velen vastberaden in gebedssamenkomsten om de wereld bereikt te zien worden met het Evangelie in een tijd van grote onrust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn voorbeeld spreekt ook vandaag nog.

Zijn eerste gebedsstrijd op internationale schaal vond plaats in 1936, toen Duitsland haar soldaten naar het Rijnland stuurde en het verdrag van Locarno verbrak. ‘We wisten dat Frankrijk binnen een dag in brand zou staan,’ aldus Howells. ‘Dat zou een Europese oorlog betekenen en een belemmering voor de verspreiding van het Evangelie.’
Hij vertelde over een last die de Heilige Geest op hem legde. ‘Overwin Hitler,’ zei de Heere tegen mij en het betekende drie weken van aanhoudend gebed en vasten.’

Howells en zijn de studenten en medewerkers van zijn Bijbelschool in Wales, Engeland, wijdden hun leven aan God ‘om de veldslagen van het Koninkrijk te strijden, alsof ze geroepen waren aan het Westelijke Front te vechten.’
Het hele Bijbelcollege bad en vastte regelmatig gedurende de hele oorlog en was met name gericht op de ongehinderde voortgang van het Evangelie.

Howells verklaarde: ‘De Heere heeft ons bekend gemaakt dat Hij Hitler en het naziregime gaat vernietigen. Zodat de wereld mag weten dat het God en God alleen is Die dictators verstrooit. Drie en een half jaar geleden heeft het College deze woorden weken- en maandenlang gebeden en we zijn ervan overtuigd dat Hij zal antwoorden. Hij zal met de nazi’s omgaan zoals Hij met het Egyptische leger in de tijd van Mozes heeft gehandeld.’

Rees Howells was een man die de kracht van het gebed kende. Hij wist en geloofde dat ze vanuit hun eigen ‘War Room’ (oorlogs-/gebedskamer) in Engeland invloed konden uitoefenen op wat er op het slagveld in Duitsland gebeurde.

Op een dag kregen ze bericht dat de Duitse troepen snel oprukten. De voorbidders gingen in gebed en vroegen de Heere dat ze zouden worden tegengehouden en niet verder zouden kunnen gaan. Die nacht viel er zoveel regen dat de Duitse tanks letterlijk vast kwamen te zitten in de modder en tot stilstand kwamen. Zo zijn er meer adembenemende verhalen over hoe deze gebeden invloed hadden op de gevechtssituaties.

Onze God is dezelfde als de God van Rees Howells en zijn bidders. Ook wij mogen de gebedskamer binnengaan en de geestelijke strijd aangaan met smeekbeden tot Degene Die de harten van koningen/leiders in Zijn handen heeft.
Dit geldt ook voor de strijd in Gaza en om Israel. Er speelt meer dan wij kunnen zien. Op aarde is een hevige strijd gaande tussen het Israëlische leger aan de ene kant en Hamas, Islamitische Jihad, Hezbollah en Iran aan de andere kant. Maar deze strijd is ‘des Heeren’ (1 Samuël 17:47) om het met woorden van de Oude Statenvertaling te zeggen.

Als God besluit dat één partij zal verliezen, is er geen militaire macht, geen geniale strategie die dit kan voorkomen. Hij kan troepen in verwarring brengen en ervoor zorgen dat ze zich tegen elkaar keren. God kan angst over een leger uitstorten, waardoor ze op de vlucht staan, zoals we vaker in de Bijbel zien, zoals in 2 Koningen 7. Hij kan zelfs de zon stil laten staan (Jozua 10), waardoor Israel de overwinning behaalde over de Amorieten.

Denk eens aan de profeet Elisa, in 2 Koningen 6. Het is oorlogstijd, de koning van Syrië strijdt tegen Israel. Als deze koning hoort dat de profeet Elisa in Dothan is, wil hij hem daar laten ophalen, omdat hij vermoedt dat Elisa de koning van Israel vertelt hoe hij Syrië moet bestrijden.
Als Elisa ’s morgens vroeg opstaat, is de stad omsingeld door het Syrische leger. Zijn knecht raakt in paniek. Elisa zegt dan:
‘Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn’ (vers 16). Als de Heere vervolgens, op het gebed van Elisa, de ogen van de knecht opent, ziet hij dat de berg vol paarden is en strijdwagens van vuur. Het zijn Gods legermachten die hen beschermen.

Vervolgens bidt Elisa dat de Heere de Syriërs zal verblinden, wat ook gebeurt, waarna hij hen naar Samaria leidt. Zo bevrijdt de Heere Israel en de profeet Elisa met zijn knecht. Wat een wonder, dat opnieuw laat zien hoe machtig God is en dat Hij de gebeden van Zijn kinderen hoort en verhoort.

God wil ons hierbij zeker inschakelen. Denk aan Gideon, met zijn mini-legertje. En God schonk hun de overwinning.
Nog een ander voorbeeld. Toen de Amalekieten tegen Israel vochten en het volk in de zwakke achterhoede aanviel, stond Mozes met zijn armen omhoog in gebed op een nabijgelegen heuvel (Exodus 17). Als zijn armen naar beneden gingen, had de vijand de overhand, maar met omhoog geheven handen, gaf God de overwinning aan Israel. God leidde het zo, Hij gaf Zijn volk de overwinning, en schakelde daar ook Aaron en Hur voor in, die de armen van Mozes ondersteunden. Zo wil de Heere ook ons inschakelen als bidders, om hen te ondersteunen die tegen het kwaad strijden, zoals nu heel concreet tegen Hamas.

Ook in de recentere geschiedenis streed God voor Zijn volk, mede vanwege de gebeden van Zijn kinderen wereldwijd. Denk aan wat er gebeurde in 1948, in de Onafhankelijkheidsoorlog na het uitroepen van de staat Israel en in de oorlogen die daarna volgden.
God heeft een plan met Zijn volk. Hij brengt Zijn volk thuis, in hun eigen land, als vervulling van tientallen Bijbelse profetieën. Hij werkt dwars door oorlogen heen. Deze week was er een bericht vanuit Israel dat door het nu snel toenemende antisemitisme wereldwijd Israel de komende jaren rekening houdt met minstens 1 miljoen Joden die vanuit de einden van de aarde definitief willen terugkeren naar Israel.

Israel zal nooit ophouden een volk voor Hem te zijn. Gods Woord is daar heel duidelijk over, bijvoorbeeld in Jeremia 31:36 en 37 en Romeinen 11:1 en 2. Als duivelse regimes opstaan om Israel te vernietigen, laten wij dan bidden om de verlossing van Israel. De echte strijd woedt tegen de geestelijke machten en overheden in de lucht, in de hemelse gewesten. In onze gebeden strijden ook wij mee tegen die boze machten.

Wereldwijd is er de afgelopen weken veel gebeden voor Israel. Ook wij mogen voegen ons in deze gebedsstrijd. We bidden om de bescherming van de Israëlische soldaten, de gijzelaars, de burgers, ook de onschuldige burgers en de christenen in Gaza. We roepen het uit: ‘Laat Uw volk gaan uit de gevangenissen van Gaza!’
In de hemel wordt dit gehoord, de Heere grijpt in, dat mogen we vast en zeker geloven. In Psalm 91 zien we dat God Zijn legermachten inzet om voor de Zijnen te zorgen en hen te beschermen (Psalm 91:11).

Uit de geschiedenis zijn hiervan voorbeelden bekend en ook vandaag is God Dezelfde. Ik weet het uit ervaring, soms op bovennatuurlijke wijze.
Een mooi getuigenis komt van dominee John G. Paton en zijn vrouw. Als pioniers waren ze naar de Nieuwe Hebriden vertrokken, om er het Evangelie te brengen. Op een nacht werden ze omringd door lokale mensen, die vijandig stonden tegenover hun missie. Ze waren van plan hun onderkomen in brand te steken.
Ze baden de hele nacht en waren vol angst of God hen wel zou bevrijden. Toen het dag werd, waren ze verbaasd toen ze ontdekten dat de aanvallers op onverklaarbare wijze waren vertrokken. Ze dankten God voor deze bevrijding.

Een jaar later bekeerde het opperhoofd van de stam zich tot de Heere Jezus. De heer Paton herinnerde zich nog wat er die nacht een jaar eerder was gebeurd. Hij vroeg aan deze man wat hem en zijn mannen ervan had weerhouden het huis in brand te steken en hen te doden. Het opperhoofd antwoordde verbaasd: ‘Wie waren al die mannen die u bij u had?’
Paton antwoordde hem dat alleen zijn vrouw bij hem was. Maar het opperhoofd vertelde dat ze veel mannen op wacht zagen staan, honderden grote mannen in glanzende gewaden, met getrokken zwaarden in hun handen. Ze leken het zendingscentrum te omringen, zodat de aanvallers bang werden en zich terugtrokken.
Pas toen besefte de heer Paton dat de Heere Zijn engelen had gestuurd om hen te beschermen.

Een tweede getuigenis komt uit Kenia, 1960, tijdens een opstand van de bevolkingsgroep Maus Maus.
Het zendingsechtpaar Matt en Lora Higgens keerde op een avond terug naar Nairobi door het hart van het Mau Mau-gebied, waar zowel Kenianen als buitenlanders op gruwelijke wijze waren vermoord. Zeventien mijl buiten Nairobi stopte hun Landrover. Higgens probeerde de auto in het donker te repareren, maar kon hem niet meer op gang krijgen. Ze bleven die nacht noodgedwongen in hun auto en brachten Psalm 4:9 in gebed voor Gods troon: ‘In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.’ In de ochtend lukte het om de auto te repareren en hun reis te vervolgen.  

De avond voordat ze op verlof naar Amerika vertrokken, kregen ze bezoek van een plaatselijke predikant. Hij vertelde hoe een lid van de Mau Mau had bekend dat hij en drie anderen in die bewuste nacht naar de auto waren gekropen om de Higgens te doden. Maar toen ze zestien mannen rond de auto zagen staan, vertrokken de Mau Mau, in grote angst.
‘Zestien man?’ Higgens reageerde uiterst verbaasd. ‘Ik weet niet wat je bedoelt!’ Terwijl ze met verlof waren, vroeg een vriend van hen, Clay Brent, aan de Higgens of ze de laatste tijd in gevaar waren geweest. Higgens vroeg: ‘Waarom vraag je dit?’ Vervolgens vertelde Clay dat God op 23 maart een zware gebedslast op zijn hart had gelegd. Hij riep de mannen van de kerk bijeen, en zestien van hen kwamen en baden totdat de last van hem af was. Ook hier gebruikte God de gebeden van deze bidders om Zijn dienaren Matt en Lora te beschermen.

Nog een derde getuigenis. Een christelijke vroedvrouw, die zich aan de noordwestelijke grens van Pakistan bevond en werkte onder de mensen aan de grens met Afghanistan, was op weg naar een dorp in een onveilig gebied om te helpen bij een moeilijke bevalling. Alles ging goed en ze keerde veilig terug naar huis. Enige tijd later ontmoette ze enkele stamleden die haar vertelden dat ze haar die dag hadden willen aanvallen, maar ze zagen dat ze een bewaker achterop haar motor had en lieten haar daarom met rust. Ze was zich totaal niet bewust geweest van haar engel-lijfwacht! Later hoorde ze dat er juist toen mensen voor haar hadden gebeden. Ze baden voor haar tot God en Hij stuurde Zijn engelen.

In Psalm 103:20 en 21 lezen we over de engelen:
20. Loof de HEERE, u, Zijn engelen,
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
21. Loof de HEERE, al Zijn legermachten,
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.

Toen de profeet Daniël bad (Daniël 9), veroorzaakte dat opschudding in de hemelse gewesten. Engelen kwamen in actie, in opdracht van de Heere.
In Daniel 10:12 en 13 klinkt het:
12. Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.
13. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.

Het echtpaar uit Kenia hield de vinger bij Psalm 4 en wees de Heere op Zijn belofte. Datzelfde deed Daniël. Hij wees de Heere op Zijn belofte in de profetieën van Jeremia. We mogen bidden met de Bijbel in de hand. Leg het maar voor aan de Heere. ‘U hebt het zelf beloofd, doe het, Heere!’

Vooral de Psalmen kom je veel gedeelten tegen die ons kunnen helpen om te bidden met het oog op de gruwelijke aanvallen van Hamas in Israel en de strijd van Israel tegen Hamas, zoals Psalm 140:4-11; Psalm 9:13-15; Psalm 35:4-9; Psalm 57:6; Psalm 124:1-8 en Psalm 142:2-7.

Israel noemt deze strijd tegen Hamas ‘Operatie Zwaarden van Staal.’ Wij mogen het zwaard van het woord van God hanteren, omdat het een geestelijke strijd is. De verkondiging van de waarheid van Gods Woord is een machtig wapen. We voeren de strijd tegen ‘de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’ (Efeze 6:12).

Wij mogen deze strijd aangaan vanuit een andere Geest, de Heilige Geest, gevuld met liefde en het leven van God Zelf. Wij weten dat God, naast het behoud van Zijn uitverkoren volk, ernaar verlangt dat niemand verloren gaat, maar allen tot bekering zullen komen. We mogen vol vertrouwen bidden nog velen zich in deze tijd tot de Heere Jezus zullen wenden, zowel in Israël als in Gaza, als wereldwijd. 

Werkers in Israel spreken over een groeiende geestelijke honger onder het volk van Israel, en ook in Gaza. Laten we bidden dat veel Joden de Messias leren kennen als hun Redder en verlosser, dat ook velen in Gaza de islam de rug zullen toekeren en zich tot de God van Israel zullen wenden en de Heere Jezus mogen leren kennen.

En het wonder begint al te gebeuren. Uit Gaza komen berichten dat de afgelopen weken tientallen inwoners tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen, evenals in Israel. Heere, laat Uw heerlijkheid zichtbaar worden!

Dirk van Genderen
(Met dank aan One for Israel)

8 Reacties

 1. Leo Markus zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2023 om 7:49

  Lieve geweldige Vader in de hemel, we zijn diep onder de indruk van U. Uw goedheid JHWH in Jeshua Messias is hemelhoog. Oneindig. Uw liefde is onbegrensd. Uw Koninkrijk breekt baan. Uw profetieën worden vervuld, amen hallelujah. U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Uw hand blijft uitgestrekt. U staat op de uitkijk en wacht totdat wij mensen zullen komen zoals we zijn. U verwijt niet, U doet ons niet naar onze zonden of zondaar-zijn. Als wij belijden, vergeeft U en reinigt ons door het bloed van Jeshua. Duizend-, duizend-, duizendmaal dank, lieve Vader. Alles volbracht door Uw Zoon Jeshua aan het kruishout van Golgotha. Afgewenteld. Het gordijn in de tempel scheurde, toen of terwijl U stierf, van boven naar beneden. Daardoor hebben wij, lieve Vader, toegang tot U gekregen om alles met U te bespreken ofwel met U te praten ofwel te bidden. U bent het beste in ons leven. Amen, amen!

 2. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2023 om 12:35

  Ook ik mag getuigen van antwoord op gebed op heel wonderlijke wijze! Meerdere keren heeft Hij mijn gebeden verhoord boven verwachting terwijl er geen uitkomst in zicht was! Ik had mij in deze tijd, terwijl ik leed onder een depressie, toegewijd met heel mijn hart en in ootmoed in gebed. Ook leed ik onder angsten, maar de Heer gaf de overwinning! Hij is God, de God van Israël, mijn Heiland, Heer, en mijn Verlosser!

 3. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2023 om 18:07

  Gebed is het machtigste en belangrijkste wapen. Daar kan niets tegen op. De situatie in de wereld is erg zorgelijk. Zeker wat Israel betreft, maar er zijn zo vele brandhaarden in de wereld. Maar laten we ons niet door angst leiden, maar ons vertrouwen op de Heere stellen. Hij houdt alles in de hand.
  Laten we blijven bidden. Tot de dag dat Jezus terugkomt. Laten we de goede strijd strijden en ons geloof behouden.

 4. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 26 november 2023 om 20:52

  Inderdaad, er woedt een geestelijke strijd, maar Israel [Gods knecht] is thans wel verplicht haar land te beschermen en zijn gegijzelden te bevrijden. Wij mogen ze met onze gebeden steunen. Volgens het profetisch woord zal Israel als ze hersteld zijn van de oorlog en weer in gerustheid wonen weer overvallen worden, ditmaal door alle vijandige volken. Maar ditmaal zullen deze allen in een deel van Israel begraven worden. Heel Israel zal dan 7 maanden lang niets anders doen dan het land reinigen van al deze Israel-haters, vrijwel zeker een derde van de wereldbevolking.

 5. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2023 om 0:15

  Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood.
  Hij zal hen nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood.
  In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.
  ‘k Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper heten, al mijn hoop en lust.
  Biddend om uitkomsten voor allen die in diepe nood zijn, waar ook ter wereld, want alleen bij De Heere zijn uitkomsten, dat heeft Hij beloofd.
  Roep Mij aan in de dag der benauwdheid en Ik zal U eruit helpen.
  Het is trouw al wat Hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal.
  De Satan gaat tekeer, maar de Heere staat er boven, Hij laat niet toe dat Zijn kinderen verloren gaan.
  Al straft Hij wel als we in de zonde blijven, want Hij is rechtvaardig en lankmoedig.

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2023 om 10:05

  Sjalom Dirk en anderen,

  Ja, er is een doorlopende geestelijke strijd aanwezig door alle eeuwen heen. Wij in het hier en nu: wen er maar aan dat die strijd steeds heftiger gaat worden. De tegenstander zet alles op alles om te vernietigen en roept brutaal uit: wij zijn de sterkste en allah is machtiger. Daarmee proberen zij de sympathie te winnen van de ongelovigen die dan voor de veiligste weg kiezen om “de massa” te volgen.

  Het neutraal blijven en wegkijken is een keuze met verstrekkende gevolgen. Die passieve houding vervreemdt de mens van de Eeuwige. Laat ons gebed vooral zijn gericht aan de Eeuwige om Zijn komst naar deze aarde te bespoedigen. Maar ook het thuiskomen van alle kinderen van Israël naar het land van hun voorvaderen. Hun thuisland waar de Messias zal terugkeren om de troon van David over te nemen. Dan zal de Thora vanuit Jeruzalem weer opengaan naar de gehele wereld. Alle kerkelijke dogma’s en wereldgodsdiensten zullen zich volledig onderwerpen aan de Messias.

  Wen er maar aan dat dit een werkelijkheid gaat worden. De tegenstander van de Eeuwige is daar alles aan gelegen. Ook de eigen kerkelijke dogma’s zijn een partieel deel van de geestelijke strijd die gaande is. Mag de Eeuwige onze ogen daarvoor openen en ons laten zien wat “neutraal en wegkijken” en veroordelen werkelijk inhoudt.

 7. IJsbrand zegt:
  Geplaatst op maandag 27 november 2023 om 19:07

  Bemoedigende woorden Dirk, ontzettend bedankt. Onze God zal overwinnen.
  Ik zou me geen raad weten zonder mijn geloof.

 8. Frans Smeets zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2023 om 8:18

  1 Tessalonicenzen 5:20 Veracht niet, wat mensen geïnspireerd door de Heilige Geest hebben gesproken of geprofeteerd, want dan veracht u Gods woorden. Het zou dan kunnen gebeuren dat u opeens ontdekt, dat u Gods Woord niet meer recht kunt horen en begrijpen en dat u het contact met de levende God verliest. Uit: Kostbaarder dan Goud, Basilea Schlink 03 december

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden